Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1875

ïl H Kht j Ten ia gedigteekend Fulda 2 April 1876 fie t antwoord Tan wege het Staatsministerie op lAoogtt bevei gegcTm luidt II Berlijn 9 Jpril 1876 Atn Jwe aartsbisschoppelijife genade berichten wg dat het Zgne Majesteit den Keizer eo Koning behaagd heeft aan bet Staatsministerie de beantwoording op te dragen Tan het reclitslreekich request der te Fulda ergaderd geweest tgude Pruisijohe bisschoppen Tan 2 deicr Qua kwgteude van deze slUrhoogtte opdracht kunnen wij niet nalaten onze rerwondering uit U spreken en het ie betreuren dat geeatelgken in de hooge positie der heeren bisschoppen tioh tot het orgaan konden maken van een beweren alsof het io Pruisen eene Terloocheniug Tan liet chrieielgk geloof ware de ntleTing te beioien T a zulke weiten elke in andere DuitsaAe en Treeade staten sedert eeuwen en nog heden door de Katholieke geestelijkheid en de OTerheid barer Kerk i d berudwilUgste ti gze wdrdin opgevolgd eit welker opTolging daar door de katholieke geesteIqfcaa axA heilige ceden on aorwaardelijjc beloofd wordt Niet minder opTallend en onwaar is de beW H 4kf de lvp tt£a t gen welke zich oulaugs de ongehoorzaamheid der bisschoppen juist alleen lu Pruilen gericht heeft de Terjcomliging der gwldelijke waarheden Terbieden yaan r de heetcn Biaachoppen aannijzen dal aan de geestelgkeo ran andere belijdenissen tegenwoordig verbeteringen van tractement worden toegestaan welke niet gelgktgdig san de icatholieke geesteIgken te goede koaiedi tfto zou een Tluchti e blik ir de herstellen en in de verhandelingen van den Eanddag voldoende zijn geweest om de heeren Bis schoppen zelven van de onwaarheid hunner bewering è overtuiged Ëvenzoo kan het aan de heeren Bisébhofipé ir ottmogelük Onbekend zgn dat de voordracht wSurvdüt zij tnet gebruikmaking Tan kwetsmde 0oV3eb o tT baren inhoud onthouding van bekhióh flglb d Vah 2 M verlangen alleen mét de allerbdo g e goedkeariug bij den Landdag kon worden iotraiend De eisen dat Z M desniettrgenstoande ia dTe voordracht nadat ig door den Landdag zal i n angénomen Hare sanciie weigeren zal is des U lievreeiadéAder omdat de heeren Bisschoppen zei4 n niet gelooven kunnen dat de dotatii n om welke Utag te kfgj en het te doen is indertijd zouden ifija tbbgMAn wahneër bij de toekenning door de bi ii öppen en gèestelyken het recht ware voorbehouden nWoVden ooii Aaar Pamelgk goedvinden de wetten nd den Stiat al dan niet te gehoorzamen Wuuieer hht bisstihoppelfjk request de wet waarbij dt twihgèn worden ingehoaden eene bron noeut iia onnoemelijke droefheid en vredestorende ver Pairing dtn mogen diegenen onder de heeren bibiehoppen die in het jaar 1870 vóór de afkondiging der Vutikaansche decreten dergelijke toestanden ah de gevolgen dier decreten voorspelden en met wel reiende woorden openlijk verkondigden zichzelven fvragen of zij niet misschien door trouw vuèt te S ooden aan hunne ov Kuigingen ons Vaderland haden kunnen bewaren voor den twist en verstoring ao den v e welke z zelven waarschuwend voorleden en die w than met hen betreuren Wy verzoeken uwe aartsblsaehoppelgke genade aan 4 oveHge heeren ooderteekenaren van het recht trsekuh veiitoekschrift weiw illend mededeeling te willèo doen van dit schrijven Het Staatsministebie BINNENLAND QoDOA 15 Afkil Poor den commissaris des konings in de provincie dUolland mr C Fock is de provinciale coml iMie voor het eindexamen der hoogere burgersQholen Ü doe provincie benoemd Het examen zal plaata bbO tl s Graveolfage terwyl tot lid der conmiaifa o a benoemd i de beer ar J Fortuyn DroogUint leerur uu de B H Burgerschool alhier Daar de Kietersvereeniging Kerkelijk beheer iG tot eiindidaten gesteld voor de verkiezingen opï Aprtl a s I in eollexie van Kerkvoogdeh Mr P f P Kist aftr lid en G A Oudgk jtt l collegie Van Notabelen A van Veen afir lid I A G Tan Defli tidem Mr Fortuijn Droogl e r C C Knaap aftr lid J D Bijfc idem ta 1 M Noothoven van Goor in de commissie van É p rtoe ioht J Drqogleever Fortuijn aftr lid ö Prinee i em J A Hemy S Slraver A Smit 0tti Hd r M Montgn Mem i i Braggaar f i f f M TatMi r p Pini ai il alhier aangehouden Iieonardus Straver arbeider woiiende alhier die bij verschillende winkeilen MKleren had dpen af ven op naam van den hc j 7 rinoc zonder daartoe last te hebben bekomen en Toorts die goederen voor een zeer geringen prijs heefi veikoéht eu het geld op 87 cents na aan sterken d ank verteerd Gisteren heert zich vrijwillig in arrest begeven de persoon van l lUlu3 Verdaasjonk die op den 5den lezer maand uit het gesticht te Veenhuizen was gedeserteerd doch uu op vrije voeten sgude niet in zijn onderhoud kon voorzien Het feit dat er zoodra de voordracht van Mr A Kerdijk geannonceerd was eveneens eene aankondiging versolieen dat er ook een voordracht over het Chri telijk onderwgs zou gehouden worden deed velen het vermoeden opvatten dat laatstgenoemde voordracht een soort tegenwicht moest vormen tegen eerstgegenoemde Wat kon meer gewenscht zijn Ook de tegenparty te hooreo is een eerste vereischte om juist over een zaak te oordeeleii Om onzen lezera ook van deze rede een verslag te kunnen geven woonden wg de voordracht die gisieren avond in het lokaal Heil des Volks plaats bad van het begin tot hel einde bij doch moeten lot ons leedwezen verklaren dat aan de eene zijde de vorm oer rede van dien aard was dat het inderdaad tot de uiiinogelijkbeden mag worden gerekend daarvan een goed verslag te geven terwgl aan den anderen kant de inhoud te weinig belangryk was hoe gaarne hadden wij daarin o a het reêlitulü atehel grondig zien behandeld om daarmede onze kolommen te vullen Aan het officiers examen in den Haag nemen 65 onderofficieren jleel £ r zgn 26 plaatsen beschik baar gesteld Voor een deel der candidaten is t onderzoek reeds afgeloopen De naam van den bewoner van Haastrecht by wien zooals ons vorig nr meldde een poging tot inbraak is geschied is niet Neleman zooals abusierelyk was gemeld maar L Nobel Een regeeringstelegram Atohin 10 April meldt dat de gezondheidstoestand bevredigend de ziekte minder kwaadaardig de sterfte gering en slechts één cholerageval te vermelden was s Lands middelen over de drie eerste maanden dezee jaars hebben opgebracht 19 499 447 43 zynde 493 216 GG g minder dan in hetzelfde tydvak van 1874 De raming bedroeg 20 940 941 86 Op Woensdag 21 April e k lal te Leiden eene algemeene vergadering plaats hebban van de leden der Vereeoiging tol instandhouding en bevordering vau den bloei der tweekscbool voor zeeraart aldaar In de laatsie dagen heeft de aanwerving vanvreemdelingen voor het Ind leger te Uarderwgk slechts 47 bedragen znodat als dit zoo voortgaat weidra geen drtaoliemeiiteu meer naar Indië zullen kunnen gaan V D Van wege de commissie voor het noordelgk zendiugsfecst d it dit jaarden 14den Juig te Winschoten zal plaata hebben ontvangt de Standaard bericht dat tlaarbg de opiuiu erede zal gehouden worden door ds van tliju van Wassenadr en de slotrede duur dr A Kuyper van Amsterdam Verder treden als ai rekers op e hh ds van Andel van Wyhe dr Bronsveld lan Haaitlco ds Beuker van Amsterdnm da Uermoui van Scheveningen T M Louman van Amsterdam van Lummel van Utrecht d Fustliuwus Meyes vau Amsterdam ds Sporleder van Embden en ds van der Valk van Delft Dinsdag morgen ten 12i rewerd de buitengewoi vergadering vju de staten dezer provinciale doordén commissaris des konings in naam des Kuuings geopend De voorzitter bracht hulde aan twee manneu die in de vergai ering gcmis werden den heer mr A Blussc tot lid der eerste kamsr benoemd eo den lieer A F Visser van Uzendoorn overleden Beide mannen zouden in dankbare herinnering bigven Na onderzoek hunner geloofsbrietren werden vervolgens als leden toegelaten de hh Stoop en Booozajer die na het alleggen der gevorderde eeden zitting namen Do voorzitter stelde vervolgeus Voor de zaak nopens den toestand van den Oudelandschen zeedijk tot wier behandeling deze vergadering bailengewoon i as bijeengeroepeto In handen te stellen van eene speciale commissie die zich zoo spoedig mogelijk met het onderzoek Van deze aangelegenheid zal bezighouden en haar rapport inzendeb Zoodra dat rapport mocht worden ontvangen zoa het worden gedrukt en rondgedeeld en kdn deze zaak in behandeling worden genomen Dat voorstel werd aaogenonen zoodat de voorzitter tót leden dèr commiisie benoemde de heeren P L F Blossé Pooitmad van Tlenboven mr A van Weel Oad Beijerland Patijn Buys Vlielaiider Hein en Goekoop terwijl als lid van gedep slaten aan die commissie werd teegevoegd de heer Steengracht van Duivenvoorde De Arrandissements Beohtbank te Botterdam beslistte onlangs het volgende Wanneer in een overeenkomst bepaald is dat de eene contractant gerechtigd zal zgn die overeenkomst binnen zekeren termijn schriftelijk aan den medecontractant op te zeggen zoo kan die opzegging ook tttsschen stadgenooten per aangaleekeqden brief geschieden Wanneer de mede contraotanl hoewel zich naar het postkantoor begevende en zich den aangeteekenden brief doende vertoonen dien brief daarop zonder eenige aannemelgke redeib niet aanneemt is hij waar het in coofesao is dat die brief de vereischte opzegging in hield en bg aanneming tydig in zgn bezit zou gekomen zijn niet gerechtigd beweren dat er gtens tijdige opzegging heeft plaata gehad Naar wg vernemen is door Z M den Koningaan den heer A van Bosse legen 1 Hei e k opzgn verzoek een eervol ontslag Verleend als direeteat der Nederl Ha ndel m a tachappg Bhl De drukkery der Prm DrenUche en Autr Courant van den heer Gratama is te Assen Maandag arend verbrand De snclpers is gerede Alles is anders een prooi der vlammen g wordeii waaronder 300 r papier en 50 000 turven Voorloopig ia de drukkery van den heer van Gorcum voor bet uitgeven van bet blad aangeboden en doch is het blad weder verschenen Alom in Overy sel Friesland en Drente lijn de turfgravevyen druk aan den gang Kr worden ruime loonen door de arbeiders bedongen zoodat een var dienste van 20 per week niet tot de celdzaamheden behoort De oude turf raakt langzamerhand op de schipperg is nog steeds druk in de weer om de bestellingen vooral naar de steecfabriekea kalkbranderijen enz aan de hoofdrivieren in Oei derland Utrecht Holland en N Brabant uit tt roeren Alom ia veel beweging en werkzaamheid Men schrijft het volgende dd 10 dezer aan t HU Storing van een godsdienst oelenlng behoort io den laststen Igd niet tot de zciduamheden wel dat een predikant telf de rechtstreeksche oorzaak daarvan is Toch is zulk een ge al op Zondag 4 April jl voorgekomen te H een dorpje in de nabijheid van Harderwijk De preilikant die niet zeer bemind is by zijne gemeente had met een der kerkeraadsleden eea geschil gehad hetwelk eindigde met de verklaring van het keikeraadslid dat hy domioé voor een leugenaar hield De predikant koos tot tydstip zgner verdediging de ochlendbeart van gemelden Zondag en maakte de gemeente Dsetde beschuldiging trgen hem ingebracht bekend en wel in dier viiege dat hij den persoon dia zich ook onder zijn gehoor bevond met naam ek toenaam aanwees Dit voorval verwekte zulk een groote opschudding onder de gemeente dat de Beesten van bun plaataea opstanden en de kerk verlieten Wanneer bedoelda predikant 11 April niet opeolgk io de kerk de woorden die hg in die ochtendbeurt tot het kerkeraadalid gesproken becft als niet gedaan maakt en dw zgn ongelgk belijdt zal hg als verstoorder der godsdienstoefening bg hel klassikaal kerkbestaar worden aangeklaagd 3t in d e r da a d eergister deze voldoening isgegereo isnog niet gemeld Aan ecu particulier schryveu van een onderofioier uit Pandetie Longbattah Atchiu dd 10 M aart wordt bet volgende ontleend In den naobt van 10 op II Februari jl werd ik om twee uur geroepen om op patrouille te gaan met last indien t mogelyk wis een op p m 800 pas gelegen ons ryandelgke benling by rerrauing in te nemen Als generaal Pel zegt indien bet mogelyk is is het voor den 2deu luitenant natuurlijk een bevel Het was een duisteren nacht doordien de lucht zwaar bewolkt was de wind builde het was een weer dat uitmuntend ons te stade kwaui Wg marcheerden om 3 uur af en toen wy op I i 30U0 pas van de versterking genaderd waren maakta ik halt en rapporteerde het den luitenant Deze loitt nu zyne 28 fuaeliers in tirailleurs op Wy kropen toen als slakksn op onzen buik vooriit door raodjoei en bamboederrie heen an bereikten na m half uur in de modder gewenteld te hebbeo den rand der borstwering welke slechts 1 meter hoof was Nu moet ik vooral zeggen dat er nitdrnkkelyk gelaat was op straffe des dooda niet te vuren daar dit ons aller dood zooden zyn Een half sl oda schildwacht die net zijn mond wilde opendoen werd neergeetoken daarna beklommen we de borstirering en verspreidden ons op dezelve Nu agen we een 40 i 60tal aan opium zwaar verslaafde Atchinaezw op den grond om een nog smeulend bivakrnur liggen ieder koos zijn man en op t commando rnju beten r SO in t zand de overigen zochten en goed heenkomen hetwelk hun gedeeltalgk gelokte Toen e gingt tellto ba4den ws ÏS daadcB U zwaar en 9 licht nwonden 6 gevangenen 1 kanon 12 pd i 25 oadrtroiaplaadgeA eren met vuuraleenen welke dadelijk stukgeslagen werden benevens een tonnetje kruid eu twee zakken kogels te pakken Nu zaten wij er wel in doch nn moesten we ons staande lM de r w cfd o l korporaal en 2 man afi zond n om vertterking te vragen die dan ook 1 p uur later aankiVam B bataljons infanterie en een sectie berg artillerie en a iiikamst der bataljons kwam er een tiaosport Atchiiieezen beladen s ei rust lombok en verdere levenemiddeleo Toeè we haddïn ze laten naderen tot p m 15 paa van de borstwering keken d kerels op alsof ze gek wareoi want in pladts van met een hoe eet met een snelvuunje begroet te worden is niet zeer pleizierig Ze lieian dan ook de rgst io den teek en liepen wat ze loopeo konden Hierbij kregen zij 5 doeden en 3 zwaar gewonden Doch toen werd het tgd dat er versterking kwaip want we kregen een vuur dat meer dan baai was Enfin we trokken na een kwaltier terug en lieten het overige maar aan de batailjonS over die er dien dag nog een versterking hQ benevens 3 kampongs in de aseb legden Al het zwaar geschut wordt nair Bital gebrachi Ons tractement is verhoogd lot 0 90 per dag dns 9 m de tjeu dagen Nu krijgen weeenflesch wijn per dag sigaren en tabak hetwelk de dokter geeft die niets anders te doen heeft dan certificaten teekenen t Handgeld is vermind d tot f 80 Verhoogde soldg na 6 jaren dienst 8 et per dag In de rorige week vervoegde zich ten kantore van de Geldersche Crediet vereeniging te Deventer een f srsooii zich noemende De Boer uitbetaling verzoeende van een wissel bedr igende ruim 8000 door de directie van bet k intoor dier Vereeniging ie Gru ningen afgegeven en aan hem geendosseerd Dewissel werd uitbetaald Nu moet zijn gebleken datdie wissel valsch was en de zoogenaamde De Boer een kantoorbediende was vau het Groninger kantoor die zich met het omvangen geld uit de vorton beeft gemaakt Z C Voor de Bechtbank te Deventer stonden Dinsdag terecht 3 kolonisten die op de Ommerscbaus en Veenkni en verpleegd waren beschuldigd van in bet magazijn van voedingsmiddelen des nachts te hebl en ingebroken en daar ernige tarwebrooden te hebben OAlvreemd die zg gedeellclyk hadden opgegeten wyl zy de overblijfselen baddeu medegenomen terechtzitting bekenden allen bet teit gepleegd t bebbeo Op de vraag van den president waarom zij dtt misdryi hadden begaan antwuorddea zy dat sy hel niet langer konden uithuaden van den honger en toen overeengekomen waren om naar het magazya lA gaan om dair le eosuiiddelen machtig te worden tirwyt zij verder verklaarden dat zg in die gestichten alleen dra ochtends en des middags ten kregen en des avonds niets weike verklaringen door den bHgadier oiajoor der Bgksveldwacht aldaar geataiiooeerd bevestigd worden met byvoeging echter dat ieder in de gelegenheid geatcid waa om te werken ghdannde den namiddag en dat men dan voor dat geld wat kooprc kon waartegen beklaagden echter bfweerden dat het grootste loon dat zg konden genieten 4 et per dog was en dat zg daar dan nog behalve het avondeten een en ander voor moesten aansohaffen Het O M achtte de aan beklaagden Un laste gelegde feilen wettig en overtuigend bewetifa en re uireerde dat zij zouden worden schuldig rèrkhmrd aan diefstal met braak bij nacht door meer d a één persoon gepleegd op een plaata die niet als gewoon hnis kan worden aangemerkt en ter dier zake zouden worden gestraft wat den eerste betreft die krachtens een extraclvonnis reeds vromer widens diefatal B maasden gevaogepisatraf bad ondergilan lut een cellulaire gevai genissliaf van 6 Baanden w de lieide anderen ieder met 5 maanden Men achryft aan de Zutfh Ct uit den Haag VWaa in den nadit van 8 op den 4 April dat een giaaf en een baron vermoeid van de dagelykiche beslommeringen verstrooiing gingen zoeken op de VfiUx Sociëteit Zj hadden gehoopt lich kalm 0 de aofa te kunnen neervielen zonder door iemand gestoord te worden maar de knechts van de sociëteit daektei er anders over Twee leden van het were1w tócm4 di stpeirsoneel hadden de onbesohaaadk ï in iégenwoordigheid van de noogedelgeboren heeren proeven té geren ran hun dapperheid ra elkaar ferm af te klappen Dat wekte de rerontwaardiging der nachtelyke bezoekers en zq vroegen om het kUobtenboek De heer graaf nam de rryheid aan heeren commissarissen te vragen of zg die waarsohynigk vele koffiehuizen hadden bezocht ooit in een dier huizen een dergelgke beestachtigheid baddjn elro I e heer baron gaf oommiasarissen in overweging den jofigsteb der knechten die zich een roortreffelyk gymnssttker bad betoond bg Grosso in de leer ts ffiWli Toen DU de comaissarimen den roisenden dag op de sociëteit kwamen en het klachtenboek inzagen schreven zij er ouder t orin en inbond dezer aanmerkingen zijn van dien aa lf dat er geen regard op geslagen kan worden Toen de gra if en de baron dat antwoord ouder de oogeii kregen werd hun hart op nieuw met veronttvaardiging vervuld en eerstgenoemde schreef er qnder Tel maltre tel valet Dat gaf sensatie Ieder begreep dat commissarissen zich die beleediging niet zouden laten welgevallen Heeds den volgeaden dag outvmg dan ook de beleediger een schrgven waarbij hg gesommeerd werd in het klachlenboek te verklaren dat hg berouw had die woorden te hebben geschreven en ze terug uam Mocht zoo eindigde de brief aan het veezofk niet warden voldaan dan zullen oomfiiisarisseu voor de eer vau de sociëteit genoodzaakt zijn n tot royement voor te dragen En de heer graaf was niet bereid de van hem gevorderde verjilaring in te sebry en Hij antwoordde dat het in de versie verte niet io zyne bedoeling had gelegen de sociëteit te beleedigen dat het ook niet zgn intentie geweest was de commissarissen die naar zgn aeening te autokralisch de sociëteit beheeren onaangenaam te zgn doch dat hg zijne woorden niet kon terugnemen voordat eerst aan zgn klucht gevolg S gegeven Met dat antwoord wsren commissarissen oattturlgk niet tevreden zij stelden den delinkwent alsnog een nieuwen termijn om hun volduening te geven die termijn is verstreken en de graaf hangt voor ter royement Te Bijssel wordt ijverig gewerkt aan de voltooiing van een blikken lucbtballou die door een van Godams reisgenooten is uiigevonden Het blik is met de uiterste zorg geplet en men is er in geslaagd bet zoo dun te maken als een blad papier De voordeelen van dezen nieuwen toestel waarmede eerstdaags een proef zal worden genomen zgn vooreerst ondoordringbaarheid geen gasverlies eo eindelijk buitengewone soliditeit De heer A Herzea zoon van den bekenden Bussischec pubUuat h ef in t geneeak genootschap Ie Florence belangrijke mededeelingen gedaan omtrent zgue onderzoekingen van een middel ter bewaring van vleeech Hg heeft een onschadelijk mengsel gevonden waarmede vleesch gedurende een onbepaalden tyd versch wordt gehouden Stukken rundvlecsefa in dat vocht gedompeld en twee maanden lang in een warme broeikas geplaatst ondergingen geen verandering Een geheel rund ia in Bogelaad aan stukken gehouwen door den heer Herren naar BueuaaAjrea verzonden en ran daar weder naar Lauden teruggebracht waania bet riaeaoh io kleur en saprgkheid voor versch vleesch niet onderdeed Door t genootschap is een oommissie benoemd om de zadk te onderzoeken Een maatschappy is opgaricht om de vinding in toepassing te brengen roor da zeevaart hospitalen legers ingesloten vestingen en ook ter verlaging van de vleeschpryzen in Europa uoor aanvoer uit Amerika is de zaak van veel gewioht Boven de deur van het Bybelhotel in Amsterdam is een Bübel als uitbangteeken De Bybel ia opengeslagen b j I Tifflotheua V 23 Drink niet lan ger water maar gebruik een weinig wyn om uwe maag en uwe menigvuldige zwakheden Van dezen tekst wordt tegenwoordig io Engeland veel gebiuik gemaakt door hen die de pogingen der afscbalfcrs bestrgden om niet alleen van jenever en brandewyn maar ook van wyn en bier het gebruik te weren Dit schermen met teksten in plaats van met argumenten is bgzonder hinderlijk doch wellicht is het gelijk beweerd wordt de eenge wgze om de dweepers tot zwggen te brengen die wegens godsdienstige redenen eischeu dat de regeeriug het gebruik van bier en wyn verbiede In Schotland maken de apostelen van de water enmelk kuur gelyk de Sebotten hen noemen weinig bekeerlingen Whisksy is aldaar de nationale drank en eer men de Hooglanders overtuigd zal hebben dat bet drinken van warme wbiskey toddy in hun koud en vochtig klimaat aadeelig is zal veel moeten gebeuren Een kleine overwinning hebben de afschaffers echter behaald In den gemeenteraad van de stad Perth kwam op het budget de gewone jaarlgkiche post voor van 240 voor whiskey ten gebruike der vergaderingen van den krtkeraod der parM ekukllei Mtl 16 tegen 4 eteiamea is besloten de leden van den kerkeuraad voortaan niet taoger voor gemeenterekeniog op whiskeygrog te onthalen Een der leden van de minderheid hieTd een warme redevoering ten gunste van whisky en zinspelende op 1 Tin otheus V 23 tiep hg vol geestdrift uit ik heb de innige overtuiging dat zoo het maken ran whiskey reeds ware uitgevonden in den tgd van den apostel Panlus ongetwgfeld whiskey even goed als wgn door hem ware aanbevolen als goed voor de maag Doch zyn overtuiging bracht de overtuiging der 16 niet aan het wankelen en de ouder ingen van de stad Perlh zullen voortaan op eigen kosten whiskygrog moeten drinken Laatste B eri chten Berlijn 14 Apnl Bij het ilcrenhuis is heden het debat geopend over de net op de iutrikkin dfr fielden die uit s Lands k 8 aan de hisilommen en geestelijken warden Uitietaald De Minister an Kcredieust Beeft het ontwerp verdedigd Frins Bismarck betoogde dit de Paus sedert het VaiicaAiisch Concilie zich in de plaats der k tliolieke Kerk heeft gesteld en de bisschoppen zijne piefecteu zijn Hoé kon men dos nog van de Kerk spreken Verder verklaarde prns Bismarck nadrukkelijk dat hij niet de katholieke Kerk bestrijdt maar dat Pausdom betwe k als beginsel stelt vervolging en uitrueiiug van ketters Parijs 14 April Het Journal de Parit bericht dat de markies d llarconrt benoemd is tot geSint te Londen de heer de Vogué tot gezant te Weeuen en de heer Bande tot gezant te Koustnntinopel MARKTBERICHTEN QoUda 15 April Foldertarwe poike 8 75 a 9 25 Mindere 8 00 a 8 50 Hogge puike 7 0 i 7 80 Mindere 7 00 ƒ 7 40 Voerr 36 a 6 75 Gerst puike 7 26 ü ƒ 7 80 Mindere 6 50 i 7 00 Haver zware 5 50 a ƒ 6 20 Lichte 4 25 i 6 00 Hennepzaad ƒ 9 0U De veemarkt met tauielijken aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkena van 24 tot 28 Cta per half kilo varkens voor Landen vaa II tot 23 Cts per half kilo magere varkens en biggen ving Verkocht Aangevoerd 25 pirtijea Kaas van 25 tot 80 Boier 1 20 a 1 40 Bargerlijke Stand Ouoau 11 A iril Ueari Fruifeis daden U r Oori saaen J M H Hoogeadoorii 13 Nicolsas ooiiers A ileKnegt eu T Bikker 14 Elmbeth oaders 1 A via J e aweD ca J Zeotner OvERLEOEM 13 April F F J Koiweafaerg 5 m OzHUWO 14 April H W Jaosea en J A Duzard W C vin der Haak en i C SpalD leroiH J dl Wijl eo i Nieowveïd APVERTEWTI Élft Berallen van eene Dochter E H G KROM Pb vA Gouda 13 April 1875 T Voorspoedig berallen ran eea Zoon C M LUGTHAET üeb Edauw Goud a 15 April 1875 vraajyt een K ECHT by roorkenr iemand die met de werkzaamheden eener WIJNKOOPERXJ of BIERBOTTELARU bekend is V60DD WAARD f Daar ik de gewoonte heb Dames en Heeren deongevraagde getaigschriften te plaatsen zooals ikze ontvang zoo ware het onverstandig indien ik ran den roem mgaer praeporsten geen meldingmaakte i Qedarende Januari 11 heb ik 5 attesten ontvangen waarvan ik onderstaande enkel pnbliek magmaken THEOPHILB COPIE Mr Hoogst aangenaam zoude het mjj zyn weder een Flacon voor den Heer J SLEGEBS te mogen ontvangen van wien dit attest Zijn hoofdhaar begint weder voor goed te groeieit en acht t voor nuttig nog een FlScon te ontvatfï f en durft tevens de praeparaten van Mï THEO HILB vrjj aan te bevelen Asten bjj Helmond Get J VERDüNSCHOT 18 Japuari 1875 Koopman Uitval van Haar Roos of SobilveirSr Dun Qaar TSMe Plekken Pijn in 4 Sohedelüuid Haarworm VroegtücMs GrijSWOrden al de e onaangennambeden worden verbannen door de AMERIOAN BALSEM Bj nen korten tyd verkrggt de bebaarde Huid h wtr vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakg halve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissdi als ook op Rembours bij THEOPHILE Kerkstraat bij de Vyzelstraat 238 e Am8tei daai