Goudsche Courant, zondag 18 april 1875

t KERKELIJKE VERKIEZINGEN 19 April 187 De KIEZERSVEEEENIGING Kekkeluk Beheke alhier heeft in hare Vergadering van 13 April 11 voor de vacante plaatsen in de drie CoUegiën van Beheei en Toezicht de volgende CANDID ATEN gesteld tmüg 1 $ rtr 1876 ÖOÜDSCHE COURANT VOOE HET Collegie v Notabelen A VAN VEEN T Ai G VAN DETH M J FORTÜIJN DBOOG LEEVEB C O KNAAP J D RUK J M NOOTHOVEN v GOOR VOCE HBT CoUegie vau Kerkvoogden Mr P P P KIST G A OÜDJJK VOOl M Commissie v Dpi ertoezicht J DROOGLEEVER FOBTülJN G PBINCll J A REMLJ G STKAVJIB A SMITS P M MONTIJN J J BRAGGAAB M J H vU MIEROP en beveelt dringend de genoemde Oandidaten aan bfl alle Stembevoegde Ledeh der HervormdeGemeente Gouda 14 April 1875 Nieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Oinslrel èii Namens de Vereeniging voornoemd Het Bestnnr J W A ROIJAARDS Voor iitter D RUUTER Secretaris W KROMHOUT Penningmeester G STRAVER J IJSSELSTIJN J M NOOTHOVEN van GOOB F GRENDEL Ju Mk J FORTUIJN DROOGLEEVER W G N DE KEIJZER 700EDEA0SW00NEEL Db OpEICHTEttS DEB VeBEENMINQ OEFENING BAART KUNST roepen by deze op ieder die zich noch bg hen wil aanslaiten en met degenen die zich reeds bg hen hebben aangesloten door middel van t bovenstaande de WELSPREKENDHEID te bevorderen ten einde ifiet hare werkzaamheden spoedig te kannen Aanvangen Men kan zich perseonlgk en met franco brieven vervoegen bjj den Boekhandelaar A BBINKMAN te Gowia uit de handwerkstand tusschen de 14 en 18 jaren die genegen zijn kosteloos deel te nemen aan het GYMNASTIEK ONDKRWIJS een of twee avonden per week kunnen zich daartoe aanmelden op DONDEKDAG den 22n dezer in de Gymnastiek School op de Spieringstraat des avonds ten 9 ore H J STEENBESOEN Tegen 1 MEI te HUUB gevraagd ï gfemeubileerde KAMER met raime ALCOVE of SLAAPKAMER Adres met franco Brieven bg den Heer S P LINDHOUT Tiendeweg alhier mmm mum Tegen primo MEI of later wordt in de omstreken van Gouda gevraagd eené zindelgke WERKMEID die tevens een Burgerpot kan koken Loon ƒ 80 behalve het verval Brieven franco onder letter A aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda ELIXER U AKVEIIS W LIQUEUR p TABLE verkrijgbaar bg N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 Siym en Maagpillcn Deze FIUCaEN die liiida vele jaren met het beste gevolg tegen e sUjm en als maagversterkend gebruikt worden door bure werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacllt laXOreud gn zgn tegen 32 cent het doosje met berigt van het gebruik rerkrijgüadF bg de narolgende Heeren te Amtlerdam M Oléban C Droog Heilige weg D 321 Bleiswyk S f d Kraal Bommel Zalt J r d Vegte Delft Ë Wllarhut DeUebafen J Kooh Derenler Gebroed Timan Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gorinchem B J R Bosch Ircoa I P Lasonder Huge Visser in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Leijdcn J T Terbnrgh Haarlemmerstraat Lins oten B Kruiihof Sotterdam v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bombouta Btolwgk A Zyderlaan Utreeht F Ahrna op den Steenweg over da Don kerstrsat n 378 Thtrdingen J M Xiigcrirerff Eemihuizen A Prins De BLUM rn MAAGFILLEK bereid folgent kei eebte rocept njn door mij te Qmia Mee m wUlmUeitd eikr gt r gesteld by den Heer L SCHENK 4e Uoofntnwt LRT WEL Om elk doo e der ecUe en sints onhengeiijke ren gebraikte Slijm en Maagpillen IS een biljet voorcien met de hnnilterkemnf ran J J BCHKEUDKB apotheker welke handteekening zich ook berindt op het zegellak waarmede het doosje verteipsld iaMen gelieve daar wel attent op te zgu en zich Ie wachten roor het gebruik ran een namaak el dat men traoht ia omloop te brtogeo Ut Openbare Verkoopifig en in het Lokaal in de Nieuwsteeg E n 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST op MAANDAG 19 APRIL 1875 nam ten 2 ure van IJZERWERKEN Mo ens van 9 12 uur te zien en op VRIJDAG 3 APRIL 1875 voorm ten 9 ure van MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KLEEBEN enz Donderdag te vofen van 2 5 nur te zien Tot liet vullé van liollc Kiezen bestaat er geen werküamer en beter middel dan de ÏAND PLOMBE ran de K K hortaodarts dr J G POPP te Weeneu Bognergasse DO 2 die ieder teir zeer gemakkelgk in de hulle kieien kan leggen en welke lich dan met de orerreat der kieiea en het tandrieesah verbindt de kiea voor rerder rer rotting bereillgi en alle pijn doet bedMTan Het Analhcrln Mondwater van Dr J G POPP k k Uol Tondnrts te Weenen in de onderstaande Dépóls a 1 76 per flacon te bekomen ia het voortrelTelgkste middel bg rhumaiische tandpgu outstekiugeii en verzweringen van het tandrleesch bet lost den tanditeen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse landen door versterking van het tandrleeach en terwgl het de tanden en het tandvleesch van alle nadeelige stuifen zuivert geeft het den mond eene aangename frischheid en rerdrgft reeds door een kort gebruik den Irelijkeu reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J ö POPP Dit pre Hi4 t houdt den adem fnsch en strekt tevers om de tanden schitterend wit te maken om het bederf Merzelre te voarkomeo en het tandvleesch te venterkeo Dr J Q POPFs Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagalijksek gebrnlk niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen wordt rerwyderd maar ook het glazuursel der lauden steeds blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Rotterdam bg ï E v in Santen Kollf apoth en A Schippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bg 1 L F C Suabilié apoth j te Leyden bg E Noordgk te Utrecht bg F Alteua apoth te Amsterdam bg F van Windbeim C verkoophuis te Oudewater bg T J van Vr nmiBgen ta Schoonhoven bij A VVolif DË SPOOinitElL Een woord aan mijne Landgenooten Langzamerhand gaat men omtrent het doorzigt in alle zaken vooruit en hetgeen voorheen dagen ja weken vereischte om ten uitvoer te worden gebragt of zooals hierboven bedoeld is aan de verschillende reizen welke men moest maken gedacht veel tgd verbonden was zoo is dit thans geheel opgeheven want de Diligencen en Trekschuiten waarmede men zich toen moest behelpen zgn nagenoeg overal vervangen door wagens welke met stoom gedreven worden en wanneer men deze trein in zgne werking opmerkzaam nagaat dan ontsnapt ons onwillekeurig de uitroep Wat gaat dat verbazend snel Doch zooals boven is aangestipt niet alleen dit mag zich in die vooruitgang verhea f en er zyn meerdere zaken daar dit zelfde plaats eeft waarom ook het volgende ongetwyfeld uwe aandacht verdient Jaren lang heeft men geworsteld met het ondragelijke Rhamatiek en n ogt men hier of daar al eenige baat bjj vinden het liet toch altyd nog veel te wenschen over en slechts zeer langzaam ging men eene onvolkomnne genezing te gemoet tot ook eindelijk hiervoor een middu gevonden is hetwelk zich door niets laat evenaren bestaande in de beroemde ABSHAÜBIN S of Anti RiiiimaÜsciie Watten waarvan elk pakje slechts 30 Cts kost en voorzien van een gebruiksaanwijzing zoodat men bij stipte opvolging spoedig van aWe Bhnm tische pijnen zal genezen zjjn en de handen ineen slaande met vele herstelde lijders uitroepen Wat gaat dat verbazend snel Wie zich dus van deze kwaal wil bevrgden worden deze Watten bijzonder aanbevolen en opdat ieder in de gelegenheid zoude zijn zich van dat middel te bedienen heeft de HoofdDepóthouder A BBEETVELT Az te Delft dezelve verkrggbaar gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alplien 3 GOÜDKA DE Boskoop 3 H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat A RBIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDUK Capelle ajd IJssel Ooada Druk vaa A Bnaknun Afkondiging BURGEMEESTER EN WKTHOUDERS van Gouda gezien het besUit van den Heer Commianria des IConKgs in de Proviiicie Zuid Holland van den Un Maart 1876 A n 387 2 3e aM Prov blad xfi 23 betreffende ie beaohrgving voor het Pateolregt over 187S dat ia vanden laMeil87S tot den 30a April 1876 brengen ter algemeeoe kennis i l Dat op den In Mei s een aanvug tal vonten geaaakt Bal de beaohrgving der falentftitUiff Tabel 14 n S7 tot 40 tgnde de Igten tappers koAjhiis kroeghouden enz en Bet het rondbrengen aan ile haizea van de deelaMre die na verloop van S drie dagan van wage den Ontvanger der Dincle Belaslimgen weder zallen Wdtden afgehaald w larbij geasclde pattHtplieUige wofdeo herinnerd aan da tiejialingeii van Art 2 der Wet vaa den 24n April I84 Siaatsilad n 16 dat tg hüi beroep met Bogen iitoerroeo dan nadat zij de helft van bannen aanslag over het dienstjur 1S7B hebben voldaan en nadat het veraohaldigdeevw bat voorgaande jaar ten volle zal zgn aaigezaiveid waarvan tal naoeteo bigkan alvorens depatent aoten alm hrn rillen kanoen worden afgegeven Dat 100 spoedig mogelgk hanne aanslagbiljetten Nllea worden belorgd da palant acten in gereedheid gebragt en het tgdstip bekend genaakt waarop die zollan worden niigereikt i I l met de beaehtijnag van da gewone palentflkHife over dec jare 8 5 begonnen zal orden den 7 Hei a taatuU en dat de verklaringen aaa de huizen der Ingezetenen luIIen wardra rondgebragt terwijl de weder inzameling dier verkhriiigen eat plaats hebben acht dagen nadeoitgrfie op welice verklaring die kooplieden of winkeliers wttke baskniit willen verknopen of vnirwetketi ffla en zalka moeten vermelden teneinde dil op han patent oitgednikt worde hen hierbg herinnerende aan art 21 der Wet van den 2An JanMrij lt i StaaUUad n 7 Inideode ICooplieden of Winkeliers in steden plaatsen df ten platten lande welke bos krait wUlen verknopen of vuurwerken maken zallea im nering niet veraageo te doen noeh dit beroep aitoefenen zonder dat eniks op bon pnleut worde uitgedrukt op de boeten van ƒ 500 enz Ouk tallen diegenen welke goederen of waren levens op de wfie der kramers vericoopen ge uden z n op hnnoe verklaringen daarvan melding te maken en lieh denrege aan Ie ge K n onverscbnlig of dit alteen ia de gaaeeBte hnnnar woning dair eldrrt plaata heelt 8 Dal de regiaten de pldeiUptiftifen zaHen brden gesleten den 81 iitt semUmtde wordende WQdera de belanghebbenden verwesen nakrile Btpaliftken v n arH 18 en 87 der W4t vao deft Sin lot 1819 maaüilU n 84 handeletide too van de verpligting vair ben wdfetf b d lg aeetie beaijblVi llig vn overgeslagen ala vag de boeten tegen ke verxata valk en gebreke in de aangift zetva te vQnRraren 4 Dat de eigeoaan vaste hanrders of andere faate gebatikers van UmunvtarMfe tieb ter be kéiiing vaa Patent zallen moeten aaagevea op het IÜkd vii dezer gaineente tea boïeele van HH Zétttra aedebreDgende hunnen neetbrief en hun S t t van het vorige jaar en zulks van den Ib tot Ha Mei I87fi De Zon en Feestdagen nitgékbfaderd E Dat de kMsen aiWer niet gedoffliliceerde ondthiettira vaa vcrmakeH hedea en debitanten van Itoterijbrietjea die Inroepen niet mogen nitoefenen alVi s het veraehuldigde paleotregt ta hebben vddailh tij tallen zich tot het doen banner aangifte alsmede ten bnreeie vap HH Zetters moeten veètoegen wordende de kermis en aiarktbetoekende fi iUflij tifen herinnerd dal de Marktmeeater hen niet vermag toe Ie talen hettij met o zonder loodieh tenten kramen of stallen wanneer tg met van patent acten voorzien zgn Dat bq het indienen van betwnarsohriften ingevolge art I der Wet van den 4n April 1870 llSaatthlad n 60 moet worden overgelegd een dn plicaat van bet aanslagbiljet tegen betalmi van 5 Cen a bij den ontvanger der Ideële Bataating verkrggbaar geateld Gouda den 15n April 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dkoooi ekvkbFobtuijn vas BbmknIJzbndoorn BUITENLAND Baiteataiulscli Overzicht In Frankrgk beerscht tegenwoordig de grootste kalmte Er is ainisterraad gehouden Meu tegt dat er over de aauvullingsverkiêüngeo gesproken is maar of er een bealnit genomen ii weel men nog niet zeker Zit een antwoord féa BnlTel op erne interpellatie in de zitting der peraaneiite commissie scbgnt te kunnen worden a eleid dat de regeerïng telkens den wefidijken termijn tal afwachten De iiewegii o er de Pruisische nota en het artikel in de Betgiacbe Post hebben slechts matig de aandacht der Fraiischen getrokkca Men bepaalt lieh tot de verzekering dat men eer vredelievend gestemd is en dat er geen kans is dut de vrede spoedig gevaar loopen tal Als bewiji voest men aan de reis des ministers Decazes naar Bordeaux om de titting van den Algemeeneo raad kg Ie wonen Wanneer de Algemerne Baden gealoten zijn ral naar men r egt een nieuwe wgzigiag in h t prefectenpersoneel worden gebracht maar alf ader geen groote afgezet zal niet ééa prefect wordti BuOTa meent dn bg gui verplaataing gesotc Ma werken De meter eonfereotie ia ot een ontwerp tractaat gekomen dat aan de betrokken regeeriogen Ier goedkeuring zal warden voorgelegd Schoon de nota agitatie tegen Pruisen ia afgenoguo zal er nog wel over nagepleit warden In België is de zaak nog aan de orde Lord Uaasell tal in het Engelache Hoogerhuis Lord Derby a a Maandag vragen of de Engelsche rrgeering de correspondentie tossohen Pruisen en België over deze taak voor gealoten hondt en of die briefwisaeling gevaar oplevert voor den Enropeesclien vrede Volgeoa de Doitsche bladen is de Fruisiacbe regaering ten gevolge van het gerucht dat de bladen over deze zaak gemaakt hebiwc geneigd OB in een nader sohrgren haar bedoeling op te kelderen en de laak tot haar behoorlgke proporties terug te brengen In het Pruisische lïeerenhuis zgu Donderdag de tieraadstagingen gehouden over het wetaontwerp tot intrekking der staatibezoldiging van geeatelgken De minister van eeredienst heeft het ontwerp verdedigd terwgl prins von Bismarck heelt betoogd dat da Paua sedert het ïaticaanscbe Concilie zich zelven in de plaats der kWk heeft gesteld en dat de bisschoppen tijne prefecten zgn Hoe kan men zeide h by zulk een toeatand nog van de Kerk spreken I Hij verklaarde uitdrakkelgk dat hg niet tegan de Katholieke Kerk strgd voert maar tegen dat Pauadom hetwelk tot begiusel heeft vervolging en uitroeiing der keiler Ten slotte is da wet aet 91 tegen 29 stemman aange iomcn De Prov Corr apraekt over de aieawe voorstellen op kerkelgkpolitiek gebied en tegt De artikelen der constitutie betreffende de stelling der Kerk zgn althans bg de willekeurige aitlegging welke er van Katholieke tgde aan gegeven wordt de koofdoanaak der gegeten moeilgkheden Zg herastlan uit den aard der zaat op een onbegrenad vertronwea p de destgds gebleken trouw der geestelgkbeid aan de wetgeving van den Staat een vertrouwen hetwelk verdwenen ia sedert den algeheelen onaekeer in de verhouding van Rome tol de werrtdigke Stalen toomede in de verhouding der bisschoppen tot Rome telf Het eerlgk gemeende maar van begin af mi bruikte woord een vrge Kerk in den vr en Staat heeft tegen een paaadom met onléilbaarheid en syllabus geen zin meer Ten einde op den duur grondwettige helderheid in de wetgeving Ie brengen kwam het der regeering als haar eerste plicht voor om die algemeene constitntioneele bepalingen welke de bron der tegenwoordige verwarring vormde ter N 1660 M zgde te stellen en aldua ruim brian te waken r or eene prnctisfh werkzame regeling der betreitkiagaik van den Stdnt met de Kathulieki Kerk Ouder bevestiging van de berichten anngaHnda eene wijziging in bet reispiaii van den Krooiiprmar wordt thans verzekerd dat de llaliaanscbe regrerinu haar leedwezen heeft te kennen gegeven dat kaïzer VVilbelm tgne reis met vroeger heeft ondetnumtit He in llalie ve oortaakt oognnstige i id uk 4 Éfk kunnen hernieuwen indien de reis moest wordeiioe schouu d als voorgoed opgegeven te ztjn Naar aanleiding hiervan werd aet waderzgdseb goadvuulen afgezien van het plan dat de KrQunprJBS den Keizerofficieel zou vertegenwoordigen hetgeen echter niet belet dat eerstgenoemde een of meai J leo de koninkhjke Italiaansche familie op andere wgze zal ontmoetrn Eenige buitenlandscke vertegenwoordigers aldaar hebben den stand der zaak in dezen ga t aiif bui ne regeeringen gesebetst Geen nieuws nit Spanje DUITSCHLAND Langzanerhand bt nt de kalmte weM ie keai nin de gemoederen en geeft de uota doordfi Dojtschcü Regeering aan de Belgische gezoudi n houdende klacbteo over te groote toegeveodba d tra opzielilA van de aanvallen der nitramoutaoen opde lu D llsi kf land gevolgde staatkunde minder aaulcidjiCR tok za 4 nnwachtige uitvallen gelukkig ouschadelgk oadater slechts wat papucr en wat inkt bg i prdt vermorst i Nb het bigkt dat men zich ten onrechte zoo beeft opgewandeld over de zaak en deze lang oiel vac die faeteekeuii ia als men aanvankelgk wilde zit BMn i r F aaee m en tracht de laak weer goad t tattuaJüglt aommige Duitsche ofhcieuse bladen kunnen tot de49 catagorie worden gebracht Wellicht d t de oor durend zenuwachtige toestand van teii Rgkskanselier hierop aanstekelgk beeft gewerkt Leest men de t NoridtïHtcke waar zg poogt de zaak weder te ai a sen dan kan aen nauw een glimlach weerhoadeg Hoe is t fflogelyk vraagt he blad d i men wbBelgië de zaak zoo verkeerd heeft kuuuau o rnttfri de Duttacbe Regeeriug heeft geen ougei k geit tk aan de tJagbladpers lo België bg haar klachten maaralleen het oog gehad op de eAicicele aardigheillbbekleeders van de kerk dic zich te veel aet eoiM 1 taken bemoeien wij heblien volstrekt geen Hiterveiltf bedoeld in Belgié of eenige Belgisefae ank inte gendeel wij hebben oos zelven willen waarborgaa ütegen de interventie van Belgf € in anae Zjikeu t dus juist andersom wanneer de Delgen ziob ietf deigelgks hadden veroorloord ten opziohte van de binneniandscbe aangelegenheden van Fiank i t iOtar aen te Bruseel heel i t8 anders hebben vemoaHia finHet blad Vergeet echter i at de gevallen van intiAtenrentie met geigksiaan een interventie vak B a l f d in Daitsehland is onzin een interventie vaafOuUinbO land in Belgiè behoort niet tca de onnagebfkkecl n komdat men te Berlijn in den laatsten tijd uiieraMaleekt te spreken ie op alles wat elrriMat heet Men vindt overigens in Duitscblanditndangeiwe fbdie het zenden van de nota aan de Belgische Rfgeering afkeuren ook al k ut men aaii het stnVzooveel gewicht niet toe men redeneert aldus RR ligt in den aard der zaak dat meu van Daitacblnua weinig kan verdragen en ook wanneer bet een hé gewone zaak verridit er terstond iels achter orl t Juist dit moest den Bgkskanse i r bewegen om lueevIe rade te gsan met de om landiifbedeii en n alleen te handelen nur de ohjecïieve oj Virtliig vSfeen zaak maar meer naar deu indmV dién rj tnibepaaloe gegevens moet maken He handel kwg iiC reeaa geuteg er hehdeven wnarlyk geen oortogageiucliten bij Ie komCUj geruchten diè op Zichzelfwel dwaas zjjn maar die Juist passen bij dé ojïpi r Vlakkigbeid waarmee Je publieke ojwnié geftooifljt hordeelt j De Kreu zeU deelt een gerucht ipede over fle w e waarop de Duitsche Regeering getrachV heeft Eftgelnpo te bewegen om gezamenigk België itiet de wa rectbuti luf aan te vallen Reeds meer ilau een jaar gelcilni trachtte de Duilsche ambassadeur te Lon dep gWiri Munster lerd Granville Ie bewegen om ramédWc België te verzoeken eene wet te mnifeli rftófdOOT aan de agitatie der clericalen ten einde werd go