Goudsche Courant, zondag 18 april 1875

Milt fe BbfluIiF HcKwring re igrrile op grond dat t Belgiaehe Regeering gedun h d wal koo ia dan uak immers niet allecu d He wriiig laaa ook de Kumnn liid peieo ni k d weieiiappea eraaaod tst Kc ot lt J id ea dei ynlal a kwidM ata dat t rm gehoor gegeten m koB im ouiitM da EogelKkr OeKeering niet tCQ kvad daiden dat ea iu Belgii ala iiolwkea ayapatkia ga oel ia foor de Ouitaohe igkkeid ni daar ook oor uitkwliia B kct MiaiMwia Oladalone afUwi herhaalde Maaoter gu pogingen by l d Derbjr en rda dot de Belgiaehn olerui aiek de FranKhe kitiouatea aaaeaipandeu bn de graa jfan Chauboril ilg Boeat aieebreni n aU gift AH Engcliohe Kplamal tcrklaarde diter koel dat dit nieto andara dan praa eë li la Mker oog at rrdad dat sten tidke beaihoa tindt in een Doitach blad maar t ia de uit het TToaae lUad dat den Sykakwiaeiier et graten ijnt Men iet itf d kefl 1 ai in leo Tom o aar i maar lat 4r icia oaa tm grvndalag kan jiebbeii gelegen rNENLANJ j I OOt B 17 AWUL I I VS Matia na den Miniater yanl Finaneien liün t k4l ating oattangki lit m Sohoontalren eii Hitiif l Nila iaealen reapeotieieliik eratb chikt inl de Bjj 1 ll Miag gebewiea steiDni g tfar e riw fèa eeai lid roor den geineenlerald te VVoen M aitM dl hoeren ar J W Moi on 4 eaÜ Flliag to ateèiaai Qeeae oUtrekl rae lerli id H k ëg Hindt aaet er eeoe beraUoaing pllllta t Olld 4lr heeft eea ond atryder ran i aterloo A De Boekt Oooderdog lyn gooden bmiloliareeet i ieid Hli dieode tydeiia den ilag ran Walerloo m kft 8ate regiment huuren Later maakte bV dêri lit Toa lh t geleide dat dn kuuatiohalteu enz il fuija weder heiwaarta braoht en bcboorde bij 4 Moppleektigheid te Biaaoel ran dun Erfpriua ikaaa Z M Koning Willen de Derde tot het etaaite De oud atrqder en gne echlgeaoote roniien hi ban feett groote deelneming uu rele woningen yifyirde te banner eer de nationale vlag door eeoe Caaïiüaie raa weg de hargerg werd bon een Hehenk in liirer aagebodea en door bet muuekgaaliehip Xultff een aertnade gebracht S de op Donderdag plaata g chad hebbende her teaming voor een boof liiigeland plBataver anger Tia Kgnland in bet 13e dietnct boofilpl Leiderdorp ie ala loodanig gekozen de heer Jac de Oraaf te Leiderdorp aet 100 tan de iïl geldig uitgehwehu ateaaMo Daar den Miniatcr ran Financien is bepaald dat te tadslip der oAlniting tan de ka laatrale leggers laor dit jaar ia taatgeeteld op 1 Aug Na die af laitiag wordt de nieawe belmtbare opbrengst der gebeawde rigendoamea behoudens het tweede lid aa art 30 der vet tan 1873 roor bet dieustjoar II7 in die regiatets opgeBomen BS een andere rceointie na denzelfden Miniater üdt hepaold dat de lekatiiag tan de gebouwde tuadaaasn naar de wet ton 6 Mei 1870 ook Hl Jaar op de gewone wgie geschiedt De nieuwe halMthare ophrengtt der gebouwde eigtndommen wordt dÜ jaar wsil ia de kadastrale leggara opgenomen en dabt Nkk I ke itateo worden wel door de oontrolenrs it hrwaaidert tan de hypotheken en ran het ladaitif toageaolidca doob aÜwa Ier nr fieatit m la hrl antwoord der regeering omtrent de berriek lg iw kiatabel wordt roor Amsterdaa bet getal Ira I 4 di den rolgeboaden niet door b roeabfaaar door oAieaing tan eenige gemeenten na da herolkiag in 1874 daartoe gelegenheid geeft Hel aienwe district Bergen op Sooa wordt met awige wfjtigingM bekondeii ca orerigeni een nien diHtiet Otaenle gerormd Fü dn aard d r laak reraeldt bet gewjjjigd iMBtwen oa da bM nadere er ehikkin o die lA deH aleawa aaweuMUng loortrioeien Oalnai Battwdaa wordt geiegd dat het district Ooada thaoa reeda eaa roldoende betolkiug ter kiniaf tan twte ledea heeft en deie niet door lijvtegiag Tan Kndingeo behoeft te worden tergroot Tojgaw brt ontwerp can t district Utrecht UorM eo Lbnchotcn tan Oonda krggeo dat Taa LeMea Bodioop teragonttangt Da henieaiog der ilsettM aoet bg abooderlgke TtoidraaU Uier ptaojU hebben Deze nienwe ws aM kaa Ta eo dea BiBister leer goed bddeperio k T Ai iH in Jaai in werking konen De Kamer ran Koophandel te Utrecht beeft besloten naar aanleiding tan een adres roor eenigen tgd door de handelaars lu lompen aan de Kamermedegedeeld bg den Miuister tan Pinauoien aan te dringen op de trapagenrgze arachalBog der beUating op die artikelen ih Den Hden April 1875 heeft aan het Ministerie tan Buitenlaudsche Zaken de onderteekeniug plaats ge had eeuer contentie tniachen Kedcrland en België wegens de nilwisaeling tan poslwissele Dit jaar worden onder de wapenen geroepen 1 tot het houden tan herhalingsoefeningen t a bg bet regiment grenadiers en jagers hg bet Ie 3e Ie 6e 7e eo 8e regiment infanterie tegen 2 Juli de miliiieii ierlolgangers der lichting ran 1872 en tegen den Se Aug die der lichting tan 1873 i bg de rigioenten testipg artillerie legen IS Mei de mihcien tertangers der lichting tan 1873 aet uitzoiideriog tan die beboorende tot de torpedokompjignie e tl bet korps pontonniera tégen 18 Juli de milici i teriofgangtra der lichting tan 11 87 4 De tbrenbedoelde millieieaa nllan u het genot tan ntlepaald terl worden hersteld madat ig gedureuM ertig V a wd k l ke dienst eallen zdn S lUt bet jioadcn ran eniagen op groote ach n hei igwonen ton troe Mrn tereenigii lgen i i i i bg het ïe en e r iiaentiiohntijrie de mil cientWlof aiigera d lichtingen 872 cn 1873 e bij wt 2e en e regiment Uiwaron die tan jichting lizi 1 I A bg M koépagnilB boepitaalkoldatla 4 verlo i gaAgers dj i licKting 1872 i de tt cienita ta gen der Uoktilg 1872 tan de regimtfti en testing artillerie aitgeionderd die ron de tprpedW omplmnie i bij bH batadlon aiaenre en sanenru de milicienterlofgaiigiul der liditing tan 1871 1 Dezer i geo is terïonden het negende éralag oter 1874 tan df Vareeniging ïot b rt terleeuen au hulp aan mintermogende oogtAlera toor Zuidhollauil getestigd ik Botterdam In de eerste plaats wordt daarin me erkentelijkheid elding gemaakt van de opening 8n bet gebouw 4oor de vereeoiging gesticht tot het opnemen terplegen tan miuicrmogende aoglgders Die op tliug bad zooals troeger reedf d werd plaati op 6 Juli tan het torige jaar Deo talgenden dag i erd Voor de eers e maal poijrkliixiek in hrt gebouw gehouden en r ig daarna l hocftige oogiyders opgenomen de opening af tol op 13 Deo werden er 69 Igders i406 dageii gepleegd Voor de polikliniek tan den geueesh er dr J H de Haaa melden tieb S782 personeli aan waartan 182S nit Botterdam en wenleu 12831 adtiezen gegeten Dat er tele belangrgke getallen toorkwamen blijkt daaruit dat er 134 groote kuiistbewerkiiigen hebben plaata gehad Op de spreekuren k erdru toorts niet minder dan 1S2 op of in den oogbol tastzitiende treemde lichamen terwgderd en meer dan 100 kleine operatien terrichl au 1 37 personen werd oor of beueden iukoopaprga de passende bril gegeten en 4 kuostoogen op gelyke toorwaarden tersobaft De ffnancicele toestand der Tereeniging is dank zg de ondersteuning diC zfj steeds mag oudertinden niet ongunstig liet bestuur zegt aet moed te willen toortgaan zgn terirouwen op de algeaeene liefdadigheid werd toch tot heden niet heeobaaad Te Aaslerdam fsooht eergisteren de heer J A Tan Dinter Jr ambtenaar ter secretarie afd burgelgke stand gedachtenis tieren tan zgoe 25 jarige ambtabetrekking Beiast met het inschrgten der acUn tan oterlgden heeft de jnbilaris gedurende zgnen dientttgd meer dan 200 000 neten in de registers tan den bnrgeluke atand ingeschreten De stad Bm ia Oosteiirgk is een eer bengdbare plaats De gemeente ie zoo rgk dat zelfs al de rijksbelastingen uit de inkomsten der gemeente worden betaald Uit Derenter wdrilt gemeld dat aldaar in denlaatstrn t d toor baitenUndaohe buizen de balden ten geiten ter tertaordiging tan glacj handschoenen weriüil opgekaoht tegen 35 il 40 cent per stak Volgens oBciële opgate zgn in het jaar 1874 als landterhuizers oter zee tertrokken 874 hoofden tan haisgezinnen en op zich zelf staande personen met rrvnwen kinderen en dienstboden te zemen aitmakende een getal tan 1042 personen 42 werden geacht welgesteld te zgn 262 mingegoed en 70 behoeftig Als reden tan tertrek wordt toor 229 opgegeten terbetering der midd elen tan beslaan oor 7 bet terktggeu of aantaarden eener betrekking roor 6 ontduiking tan getangenisatraf jProf L W E Ranwenhoff terroekt aan de J ut Ct gelegenheid om het i ot hem op da teriiadering t iu moderne godgeleerden geiprukeoe nader te mogen toelichten Het was ign bedoeling niet dat tooralandert der moderne theologie in de Twee le Kamer moesten worden gebJooht maar alleen dat vr jt en kloeke mannen daarin zitting moeaten nemen £ n dan zegt prof R ka bet geen aan stoot geten als predikantao han iatloed gabraiken oa zulke mannen in de Kamer te brengen Ala borger en ontwikkeld menach hebben dehredikanlen t i etenieer recht tot het nitoefenen rad dien ijtioed ala ieder ander i Eten buiten Antwerpen Waren deMr dagen ceniga werklieden bezig militaire aardewerken uitteAieren Op eena terdween een teertiental fiBaaer oafler de aarde tengerolge tan hel inzakken tien dn irond Door spbodige hulp l eeft aen allen weer opfcejroten lefhts twee hadden eenige knen ngeo bdmaen Aan dei gei eenteraad te Eist is en zmt iMrkwaardig rkpporr uitgebraoht oter de ki r Ukei in die Ijeaeente Het was gebleken datdeij ra Igst plotseling aet 80 personen was tehaiaaderd ofsa ai de weltaart er niet bgi ondei is tAane men Ilta een aijlree eati den rood werd medegeaeeld dat owler die $ 0 niettwe kiezers bedeelden door de protestj nsobe uei mp zgo of wier kindeen kosteloos onderwlja aoa de penberf school gemeten en iu hei patent Wgu aangeslagen toor eea bedrgf dat zg niet aitgefeuen De oommissie uit den Mad die tot het inat jlep tan een onderzoek bei ieBid woe deelde aude dat 30 personen ouder de kWierain Elat en Leut toorkonen die het brdrgf waaWoor ig p nt hebben niet uitoefenen In bet torige jaar faad een Igat gecirculeerd om geldelgke hÜdragen in te zamelen tul het tormen tan kiueta zoodlll sommige kiezers niet zelf belasting bHalen aar anderen toor hen Otsohoon de toonit r taa oordjMl woa dat de kieewet g o onderzoek toelaatnaariMe traag o de aanceslagenea inderdaad eenig bpdrgf waartoor zg belaating belalen uituefeaea béeloot de meelrderheid tan den raa de bedoelde personen tan de Igat te sobtappeu en bg adrea aande tweede kamer toortiening te tragen legenldergelgke praklgken BBf CONCERT M i A JCbij x m Dl HU C CoaNiN HBKiiitia m BdijA k Het is niet de eerste maal dat de ertaring doei zira dat in onze stad aan degelgke auziekaittoeringen niet die tyiapatbie wordt geschonken waarop ig met billgkheid mogen a iuspraak maken Dit bewees de kleine opkomst op bet Concert Donderdag jl in de zaal Knuatain Wg willen nu de redenen daarran niet traehteo op te sporen maar een woord oter de nittoering telte zeggen Onze laodgenoote Mej Kugpen geboren te Franeker is na een zesjarig terblgf in het baitenbuid ter muzikale toraing dezen winter in tersshillende plaalseii tan ons land met sncoea opgetreden Zy tiezit eé e goede try krachtige oltatem eo geoefende school Het Are Maria tan Ckembipi heeft tg oter eenkonutig den aard der ooapoaitie breed ea aat pathos gezongen Minder betiel ooa het prachtige Bei elille dem Uerin ton Meudelsaohn De rede dat ijj die Aria in bet ransch zong ia wellicht gewettigd door hare fransche terming Ons publiek is gewoon die te booren zooals zg gescbreten ia en daardoor aia schieo maakte lü zoo weinig indruk Ten elotte nng Mej K het bekende Air nit 1 Orph tan Olück J ai perda m n Euridice waardoor zg op dramatisch terrein kwam techniaeh zeer goed Wat meer opratting en gloed zon dit nummer niet hebben gesolioad De Heer Coeneo betiel uitermate Het is aU ware zgn techniek nog in ontwikkeliug toegeooaen Hg waa dien at nd tortrefflioh aolgelegt De op eeiigestapelde moeielgkbeden iu bet Mendelssobnsohe VioolConcert w den spelend oterwoonen Het publiek was na de Fantaiaie Caprice too opgetogen dat de Heer Ci herhaaldelgk werd teruggeroepen hetwelk hg beantwoordde door de Legende taa Wieniawaki te spelen Als tioloBoellist deed zi b de Heer Hekking gan stig kennen Hg speelde in den regel luiter en de Fantaiaie tan Sertais liep met teel gladheid en bratour tan stapel Boteoal speelde of liereriong hg op zgn fraai instrument met teel inuigbeid het Andante tan Golteraann De Heer Buggrok had hg alle nummen medrtewerken dus een atond tan iuapanning Hg speelde en accompagneerde flink De moeiclyke begeleiding tan het Viool Concert tan Meudelssuhn niet het allerminst geeft hem aanspraak dat wy hem ea degelgkpiuoiat darten aoeaea Sen en ander saaagenomeo is het niet te terwonderen dat deze tereenigde artisten waar tn optreden gon tig worden onttangen en beoordeeld en loo aede ook in Ooada aangename herinneringen ea waarda ring hnaner Ulenten hebben aobteigeUton P P Iets voor deo Laidbouw DOBSCHliAXTHINSN DeaimiweDonehmaehiBen tan de Füeui Ph MATFABTH iii C Ül rmVort M aokjioen goed te betallen want diegene welke ze gchraikea eprekoa er aut lof oter Da ipoedige ta groote terepiciding lerert tronweaa leeda het giooMe bewgt roer ban goede foaUteit ea aal waat aaar wg Temea eo heeft bureogenoeaMie iraa U het jaar 1874 mOar daa vg ea vterlif tmdtrd doneiwtrituifm loowel oa ait de baad als aet 1 of 2 poordea U gebraiken terkocht De pri a is sleohta 110 Fnneo het naMtbgzynde lyoarwegalatioo Noden ialiohtiagea tH te aarfcr igan hq barea loemde Firau Laatste Berichtea BrUaWl 1 April Het antwoord dee auaisten Taa Baitealaa da ehe zaken keetoad roer het grootate 4eel uit de Toorleziog der bekende Pmiai Ae naU ea het Belgisehs antwoord Verder deelde de miniater mede dat bg onder dagttekening ton 18 April een antwoord onltongea bod op het Belgiaohe stok fWg zeilen naowkearig dit nieuwe tertoog onderzoeken en nwdn bet antwoord terzonden ie tuiUén vg bet U aededeeleo wg aoeten deriulTe TenUie ialichtingea eenigen tgd terdragen f l e Daitaehe nota ua JS April gaal loodef aieawe ftiiea aan te halen otar lat ontwikkeling der begiuseliv na het iatematioaale recht die ia het gttai Betrokken tgn Ik meea de tolgeode ziaaaada te aoeten aededeeleat De Belgisoka Regeeiiog zal Toorieker gaarne de gelegenheid aangrypen eae de optattingeo die tieh openbaarden tolgeo welke Doilsehlaed tea beoogen de trgheid toa drakpers in Belgié aan Ie raaden te doen terdwünea Op terioek tan deo miniater ia in bet belang dea lande de dieeussie terdaogd Berlijn l April in het Hnia der afgeraardig len tya de wgugingea der grondwet ia Ie ea fr lering aangenomen na terdedigin door ton Bieaarck Alleen bet eentraa stemde lagen BorgerlUke Stand Gaaaatn 11 April Kliiakslh Conulia oejei J H Kraa aa E H O Pnt li Teaon Johagus afcrs I Urfhart o C M Uaw Maria aodan P JaaHaa on C aaa Leaawca 1 Jaeok oaJcn J Wildsehat ca R taa Ham Otaaitoait U April B I Soet w M Ctaisr m H aa iea Baatel Mj Ilw II M i SlataIsa4 1 j II m L Unim 81 J J H Meaaaaa II D W taa M Taom A VUk 18 j A A taa Unit wei W H Kolir 81 j 1 6 J Vsrgotd 1 j M Aaaoiaat Tt j ADVERTENTlfiW Heden OTerleed in roim aan en tochtig jtrigen oaderdom APOLOMIAADBIANA tam VBBDA Wednwe m dut Haer Wnuv KkhDUK Kour bi wni4 dpor Sjp enn en Klein Gouda 15 April 1875 V D Faiuilie HAVERKAMP BEOKM ANN betaigk hwaa iiimgen dank ran de vrie bewgzea TMi harteiyke deelneiBiag in het toot hqn 100 droevig rerliea Gouda 17 April 1875 Voor 6 Tflle bewjjzen ran deelnemii onderronden bj het orerigden mgner geliefd Kcfatgenoote betnJg ik ook nnaena n pa Kindonn iffijnfn hnrtelöken ftb W 6 TAK QSELBN Gouda 17 April 1876 No 822 dar beroemd WekelUksche ZameosprakeB Uitoare J J H KEMMBR te Utredit i heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lang Ti nd ir g t Oimki De PËNNINQMEB8TER der Boawrereenigma SPAREN DO T GAREN beri aan de leden en begunstigers dat de Rekening en Verantwoording tan ign beheer benevens het plan van liquidatie der vereenieing gedurende eene maand bg den heer C THIM ter lezing ligt anUende eTentneele aanmerkingen schrittelgk bg hem orden ingewacht binnen 14 dagen na expiratie van dien termgn en geene aanmerkingen inkomende de liquidatie volgens bedoeld p i geschieden De Penningmeester Toorpaemd F N MAA8 Jr Stoomwerktuig COSUN en Cf bieden te KOOP aan een geheel nieuwe MACHINE van 4 p k met een gebmikte doch oliede STOOMKETEL Toor f 1100 Beide zgn ner geaebikf toot eene STOOMBLEEKERLJ Eea FatsoenlUk Bargenneisile P G 16 jaren ond xag zich gaarne geplaatst ter OPLEIDING in een WINKEL t n genot van koet en inwoniB Adres met franco brieven onder letter A bg den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda mmimmn Om NIBT teveiicrUgen ZEBPASCH MUI de EBSFZIBDEBU te Ooiuta DiENspDE mum Tegen primo MEI of later wordt in de omatreken van Gouda gevraagd eene xindelgk l WERKMEID die tevens een Bargerpot kan koken Loon 80 behalve bet verval Brieven franco onder letter A aan de Boekhuidelaan J vak BENTUJI k ON te Gouda GEMAAKTE K EEDERËN Heeren Bnrger en Boeren KLEEDEREN tegen bnitengewone lage wm als Ldten en Bukskingg BROEKEN van 4 tot 7 Laken en Bnkskings JASSEN van 7 tot 15 Dito VESTEN van ƒ 1 75 tot 3 Jongens KLEEDEREN tot zeer lagen pigs Gedragen KLEEDEREN worden ingekocht f HAITBL Laage Groenendaal J FABRIEK w DB JOHGS è C 07 196 O IJ 3D B A T B K Handel in VBRTIEALE en HORIZONTALE STOOMWERKTÜIGEN KETELS DRIJFWERKEN MACHINEOLLT enz KAAL De JOH HOFF scM MALZ POMMADE is geen geheim middel haie kraehtiga werking d hooUhii ie varfriaaebeg l t mtrallen der Iw nn direct te beletten de groeikneht der hamn te berordaxen zdfi te hnnienwen ia ScheikiuMÜg batrccen en tat Tan Gebmikers leeda danken aan deze Pommade een vol en gezond haartooioel herkSwgen te hebben CStOXSVlEnfTJD Per flacon ii 70 Cent en 1 JOH HOFFsche Centrwüdepot Amtterdam Smalle Bloemmorkt bg de Stilsteeg F 154 Verkrijgbaar te Gouda bg J C ta VREUMINGÈlTen de Wed A C SCHOUTEN Openbare Verkooping pn te STOLWUKÈksLÜIS op MAANDAG W APRIL 1€7S voom 10 uur in de Woniug van A LES U WEN OO l K B n 86 van i Elf KALÈïtöEUflf eeriéYAAR OB drie KUIöFIiNKEN wneGJirr eeuHiiiital KIPPEN BOUW en MELKfiKüEjil 8CHAP waaronder een aantal KA A jetA N KEN eene ENüELStïHK KAAöPKUö nz MEUBELEN en HUtóUAAtt ïezieu vóór de verkooping van 7 10 uur te qoudX op VRIJDAG 23 APRIL 1875 nam 2 9ur in het Huis aan den Raam O n 366 vuu een INBOEDEL waarin goed onderKouden nette MEUBELEN en tjlSRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KLEEREN enz Te zien Donderdag 2C4l ril van 2 5 nor en op DIN6SDAG 27 APRIL 1875 voorn 9 unr in h t Hnik aan de Markt A u l j van een INBOEDEL een INVENTARIS eener HERBERG eene partij MANUFACTUREN en eene partg RJJN ën andere WUNEN en UKEURBN re üt Haa dag 26 April van 9 12 en 2 4 ur Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST ie Gouda Openbare Verkooping en op DINGSDAG 20 APRIL 1875 des vopmiddags ten negen nur aan het Uais wgk B n 40 aan de Oosthaven iA Geuda van een Iraaijen l BüEOli waaronder eene groote arm geweiM 2 VER als 2 Theeservie zen Inktkokers Soeplepal 18 Lepels en Vorken enz alsmede eep fiaai Schaakspel Japansch Verlaktgoed en Forcelein Op liAANDAG 26 APRIL 1875 dea vwirmidoag t n Elf unr in het jqgemenl dk Zalk aan de Markt te Goudfi y a Een WINKELHUIS en ERF aan de Westhaven te GoHda wflk ff N 148 i rfA de Kmideuierszaak véle jaren met go gevolg w en nog wordt uitgeoefend Zijnde in uetHuig een mime Winkel met Kamer en Paj ui $ daarachter Kelderen KeakeD en bo veu drie Kamen en mime Zolders Te aanvaarden 15 Mei 1875 Een WINKELHUIS en ERF staande enliggende als voren wgk B N 141 waann de Melk Boter en Eaasneering met goed gevolg wordt nit eoefend Verhnnrd beneden 1 oif 150 m het jaar en boven voor l SOper weeL En een HUIS verdere Beümmeiiag an ERF n een groot stuk GRONU daarachter aan de Gouwe fa Gouda wgk C N 16 zgnd inhet Hnis een goed Voorhuis met groote Zaal daarachter verscheidene Kamers mimen Kelderen twee Zolders Bijzonder geschikt voor Ktitlijhnis of Winkelhnis Te aanvaonten 15 Mei 1875 En op VRIJDAG 30 APRIL 1875 des voormiddags ten 9 nar aan de Pastorie dèr Hervormde Gemeente Reeuvnjt van UEÜSELENeoEinW Nadere inlichtingen zijn te bekomen téii Kantore van den Notaris W J EORXUiJN DROOGLEEVER te ffo ir Opepbare Vcrkoop ii te REBÜVS LTK Op DINGSDAG den 27 APRIL 18 1 es Toorraiddagg ten 10 nxa aan het hui bewoond doof JAN vanKAMPJÉN aan den Middeibdr Bchen weg vtai iff 6 Koegen 4 Pinken 2 drewielde Yarren een beslagen blokwielde Wagen 3 Ploten 2 span Eggen een Wannrokn Boaw n Ifelkgereedschappen Haisraad en de epstaiiit yan een Schuur Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van de Notarissen FORTULIN DBOOGLEEVER te Gouda en MAARSCHALK te Bodeoop