Goudsche Courant, zondag 18 april 1875

Zondag 18 April 18T5 D 8 All SO II GoiJDA MarÊLt wijlL A n 58 i OXTVAi GE een Rijke en Elc aiite Sorteeringf der fijnste MODELLEN COSTUMES MAMTELS waarbij zeer oedkoope CÜIRASSEN en TABLIERES en andere Confections ZWARTE LYONSCHE ZIJDE In Concurrentie met de voornaamste ParUsche hulzen van af 1 30 i Mm mw sbw skmmmm GtACÉS FILLE dECOSSE H A D S C H O E E IV WOLLEN CHALES DOEKEN alsmede eene prachtige keuze in FANTASIE ARTIKELEN Minzaamst aai relend m f HEBBEN en DAMES KLEEDINGSTDKK N worden steeds in den korst mogelgken tp smaakvol en net bewerkt vervaardigd D 0iUl i g tspl ii4e hebben Ja eer Imanen gcschten Hogonstifferg tk b ertchiei ontvangen te hebb n eeae GROOTE COLLECTIE MANTELS JAPONSTOFFEN fiKODERIES fiORDIJIV ETËLDOEKE a rmèet aU JNODV£AUTÉSS Tevens eene GROOTE SOBTIEBINO ï b ook rerkiösbwur al e t 4en van T AFUT OOEDEREN enz v Ona minzaamst aanbareledde hebben de eer te z n ÜSda Di nartn BAHI MANN f Ox Magazijn VI AAMSCH LINNENÜUJ C3 OTrV7 E O a iQ j ONTTAN Q£N eene fraage COLLÏ CTf alsmede KLÉEÖJESSTOFFE ZWARTE ZIJDE BüCRSI INGS Mj llI JBJ NEï£LDOË KEN en oi erdere artikelen tot het v behooreBde Ona winmam aanbevelende kebben Ai eer té zgn m KAULING cSfc B ENg LAGHBH iO April I87ö 4 geatdd TOCMliHEr CoUegrie V Nötabelflo A VAN VEEN T A VAN DETH M J FORTÜIJN DR006 LEBVEBi C C KNAAP J D BUK J M NOOTHOVEN v öOOi ZÜS EIEZSKSTEREENIGING Kkkkeluk Bbubbk aUiiei heeft in hare Yei eriagv taa l AjiHl 11 voor de vacante pUiatsen in de dne OoUegiën van Beheer en Toeaitüit t dèU Volgende cANDIDATEN gesWd isi w ssm n tnll i TOOa HKT OoUegie van Kerk voogden 1 Mr P P P KIST 9 o i OUDUK took t È Con miaBie v Oppfvtoealobt J DB0OÖLEÏ raE Éoeti TVUSL G PRINCE 1 A BBMy r i 4 G STRAVJUL Ji A 8MITIS i s n fi P M MONÏMt 7 J J MAfiGAAR 5 M J H VAN MISBOK fft lwM dringend de genoemde Cattdida ü aan bg alle Stembevoegde Leden der Hervormde demeente i it fa 14 A rii 1875 1 llif ii1 Jfetaen pê Vèreeni TQOy e J J j 1 1 HptUestuar an j w a EoiJAARDè iToö MH ai D BUUTEB Seeretarh g stbaveb v 1 j ussels ijn i ifl ai X j J M NOOTHOVËk VAM QOOB i F GBBNDELat M M Hl J FOBTlJll lmOipLEEl W 6 N V KEüSJBIt TTTB l IU r ÉIH A WAOtaVtlAAlE Su Olov f MV Y flUJLVE 3 066 BehJUigerU PRIWS w StóficM iteHf HOFLEVÏiBANOIEBS KAOAZIJN riui alle Soorten van TAFUTEN GOBDU STOfFM BE NGSELÏ APIXRXN AlflSDBLEMEN nSN en MEUBELS in aUe stfllen Meubileenen Apartementen jöaKHiiizen STALEN worden froHto toegezonden BRXEYEN adresaf Jklffagftdi JWl SjP Aj ff 4 mmm Êmr met medewerking van de Afdeeling ÜHerltfte WelsprefeeiidbêM op ZONDAG 18 APRIL ï875 de avond Mn 7 j re piwies in da Sociëteit Ons GmiomiK oitde handmerkatand tosschen de 14 en lft jaren die genegen zjn kosteloos deel te neme aan het GYMNASTIEK ONDEEWUS een of twee avonden per week kannen zich daartooi aéiiUeldcÉ op DONDERDAG den 22n dezer itt d e O y mna at i e k BeiKxrf op deSpierii itraat EN H j steemberg Allen die de belangen der Kerk willen bevoiK dëftn wdtden tea dringendste nitgenoodigd m que nevens dep Heer P P P KIST tot kerkr voogdte kiezen den heer J BBAKEL een ma die als ond inwoner dezer stad en vooral ont z n knade jnist geschikt is voor de gewigtigW betrekking van KBBKVOOGD Kies Mus ipet ohs als Kerkvoogden de Heereik x P P UST af l BIUKËL n EENIÜE ËIEZEBS öommaDditaire Veonootschap en L DROOeUEVEH FORTDUM BOTTERD A M Beursplein n C KiaSSIE VAN TOKIOHT DB H BKilJ j Mf J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD li rl G VAN SILLEVOLDT r W ffSOK iiJk da Dl Voor Oouda en Omstreken kunnen POSTTO S geÜort wolden bg den Hèér Miv J ïöfiTÜlJNDÉÓOGÉEÈVMl Advocaat Wéét haveU ii 204 te Gouda volgens ëen t zgiiaf € rebr Paltlie Ataifto Onze AGENT van Rot f m de He J EUSINK Ja is DINSDAG aanstaande dan 20 AfBIL tè óntKèden nfWit Htftel B P AAÖTrï W mi éiMlbf ptiMSek b zondekr opibéiteiÉm op Hlt Vmwm vtn Mii l Ledikant fioiw jdgnen en Züdén Ji iis welke als nlerswinidltP klenrefi g ntid w r eA Heeren Kleedmgstnkken worden op eene soUde w zo aderiOlrt knen geërfd Met ohemiefeKh wteadbA kan al ineenbiyveo zelfii Japonnan iet welkjgmi neersel het ook zg De goederein worden met 14 dagen franco aan hui door onzeii gqp r y £ OutiMj üriik ina A BrlnlnMM 1 APKONDIOINÖ BUEGEMEE8TER en WETHOUPERS van Oouda i gezien het besluit ran den Heer Cuinmis ril des Konings in de Prormcie Zuid Hollsuü Tan len 15n Maart 1875 A N 387 i 3e Atd Pro Wad N 22 Irttreffendr de bescbrijnng voor de Personele Belasting diensljiar I87S 76 doen te weten1 Dat de Ontvanger der Directe Belastingen aan de woningen der lu jeietenen op den 7n Mei aanstaande en rolgende digen ter in nlling ral doen bezorgen een Bncirijvingibiljei inhoudende eene korte schels van de gron ltlagen der voornoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking door of van wege dien Outraoger nl worden afgehaald terwijl zij welke bg de bricbryring geen biljet zullen hebben ootrangeo gehouden rijn om de rereiscbte behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 8In Mei deus jinri in Ie dienen ten kantore dei OiitTang ri alwaar de biljetten ter inrnlling steeds verknjglinar rnllen zgn 2 Dat tot tegenschnttcrs zijn aangesteld de Heeren A ViN GENT P M EOOSENDAAL V A BUBGHOUT tu L BURGEBSDIJK Wordende de belanghebbenden voorts 10 het bgronder aandachtig gemaakt 1 Op de wgzigingen welke bg de wet van 9 April 1869 Slaattblad n 59 in de wet ran 29 Maart 1833 SlaaUblad v 4 zgn gebragt als a aan art 17 der wel van 1833 is toegeroegd de volgende bepaling ANegens Vrouwelgke dienstboden die op den In Mei desjaars waarover de belasting loopt oader dan 18 en jonger dan 21 jaren zgn bedraagt de belasting 5 00 zonder toepassing van het opklimaend tanef t art 19 letl y n I dier wet aangevuld by art 10 der wet van 1813 wordt gelezen als volgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen geitiohten of inrigtingen vermeld onder litt e en d van art 5 2 roor zooveel zg geene belastbare diensten verrigten regtstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eeoige betrekking of als leden werkzaam zgn De eenige vrouwelgke bediende overigens naar de eerste derde ofvierde klasse belastbaar m dienst van den belastingpligtige welke geene aadere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen bg zich heeft inwonen die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dao 21 jaren zgn c De twee eerste naragraphen van art 27 der wet van 29 Maart 1833 aiaahhlad a i zijn gewg igd aU volgt $ 1 Die na den ISo Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit pereeel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des dienstjaar die dan nog over is verschnidigd § 2 Aab den belastingpligtige die in den loop des diapsijaars een perceel verlaat zonder daarin een ge roereode goederen of iemand in zgne dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zgn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door kern binnen den tijd van eene maind volgende op die waarin hg het perceel verliet tc en bewgs schriftelgke aangitte IS gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrggbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over bet driemaaodelgksche tgdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingpligtige daarna doch in den loop van datzelfde tgdvak een ander perceel waarvoor hg belaatingpligtig is in gebruik neemt Bg overlgdeu van den belastingpligtige treden zgne erfgenamen in diezelfde regteu en serpligtingen De aangifte valgana h t eerste en derde lid mgediead worden sla gewon bezwaarschriften aaogeaerkt en behandeld GOUDA DKUK VAN A BRINKMAN i Aan 1 van art 28 der bovengenoemde wet V 1833 zgn de navolgeode bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve de jaarhjksche onzuivere huurwaarde ook maand of weekharen warden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt als met gedaan Voor zoover de belastingpligtige de aangegeven maandof weekhnren niet zelf tot jaarhnren heeft herleid wordt d eerste door vermeuigvnldiging met tun en de laatste door vermenigvuldiging met dne en dtrlig tot jaarhunr herleid en alzoo herleid als de aangegeven jaarlgkache onzuivere huurwaarde aangemerkt 2 Op de verpligtiog om bg hunne bezwaarschriften ingevolge art 1 der wet van den i April 1870 Slaahilad n 60 over te leggen eendoplicaat van hun aanslagbiljet tegen betalingvan 5 cents bg den Ontvanger der DirecteBelasting verkrggbaar gesteld Gouda den 15n Ajpnl 1875 Bmgemeester en Wethouders vooomoemd De Secretaris De Burgemeester Droooleevee Fortüijn van Bebobn Uzendooen ADVERTE TIE GOEDKOOPE lUZIEL voor Piano Solo Uitgave ean F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Komngm 614 LECOcq La fille de Madame Angot Potpoawn 3e druk C 0 60 629 Oestï ï Iop 239 Der BrauUchleier Melodi C B0 35 624 Smith Sidney op 58 Norma Fan taisie bnllante B O 70 Alle nummers dezer uitgave zjn steeds voorhanden hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda