Goudsche Courant, zondag 18 april 1875

187Ö Woensdag 2l April N 1661 GOUDSCHE C0URAÏÏT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Ömslreken f SC ïl V f ï i f ir I i 1 il i 3 f i il f ê 4 TiM ïi t v fii i yy fij iit fii 1 4 J J V r P ilij I ft f irf i BUITENLAND BullenlaDdscli Ovenicht De iMMiliag raa doa f raaiohaa aioieter van Imbnralaadaoke Zaken doo heer Baffet heeft de repablikeinen teles rgeatdd eeeoiseer ala het do oode meerbarheid genoegen doet hem geheel ia den geeatran het Toiig kabinet te zien hanilelen Hen had loo gumo Ciien dat hq Binder bang lima voor da uitingen der pnbliefce opinie en dua de anppleaientaire rerkiezingeo niet zoolang nitatoldo als da ret aar toelaat Man koopta dat bq met krachtige hand da hervoraur zon s n an het Bonapartistisoh mhtfnaaraperaoneel In bnde opiichtM beantwoordde hg aiat aan de rerKacktingen der uiaawe meerderheid Men rraagt zich nu al hoo zal de iMer liberale gezindheid der orerige miniatara het op den duur knnnen in den met de waifelmocdigbeid ran den president ran den ministermad die kennelijk fsaeh e n de beide groot partgen zweeft Men hoopt dat op den dur de geeat ran Unbare de oTerhand moge brhoodea In den Pruisisehen Landdag is Vrgdag het wetsontwerp tot epheflog ran artt IS 16 en 18 ran de grondwet in eerate ea tweede lezing aangenomen alleen het oentmm atemde tegen Bismarck heelt tot tweemaien toe hat wowd geeoerd nieawa is er in zgn bewyaroeriag niel Belangrgk wu alleen de eedeejing dnl Anionelli rroegar de Tormiog ran de eeotrna artg had a ekenrd maar a Pausen ataaleseeretaóa iu ktt oagelgk waa gesteld nadat a getattteii fan deio partg te Uome nadere inliohti haddaa raratrakt Orerigeaa va da Bgks fcanariler netal optimialiaehj kjj hoopte op aan eradoliereuden Base Het Hcerenhaia nam Zaterdag het wetaontwerp bitrrlfende het iakonden tan het gtaaUinkomea aan Katholieke geeataiykeu in tweede leung oareraaderd aaa De Kamar an algoTaardigdan krarde op denzelfden dag in dtnie leting bel wct 4Wtwerp goed hondenda eeae oieawe prorioeiale iaiiohtiag Omtrent de rerhoading tot België rerneemt men irta uaUera ja de nieuwe Dnitsohe nota fan 16 dezer wordt bet paut ter sprake gebracht dat ook de in Duiuebiand beataande gapingen in de wetgefing ten opziehte firn de büohermiog faa andere atiteo tegen fganilelgka ondernemiugeu fan Dnitsohe onderdanen gapingen welke met die der Belgische wetgefiog oferernkoaen wel ii waar tot dusfer geene aanleiding tut reclamatien hebben gegeten omdat dergelgke ondernemingen uiet zgn foorgeku men maar toch de aandacht der Begeeriag met zgn ontgaan De betrokken aatoriteiteo zgn door den Bgkikanarlier nitgenooiligd om de ileswage fereischte wettelgke bepelihgen in oferwrging te nemen In de nota wordt de wenaeh geuit dbt België dit foorbeeld moge folgen co er toe bgdrage om een ofereenstemming fan alle gelgkelgk hg de zaak belanghabbeode staten tot stand te brengen Is dese mededreling ifist dan houdt men zich in onze ataatkaudige JÉringeu ufeKuigJ dat langs dezen weg waartoe de Belgiaehe nota fan Febrnari reeda zelfe den zloot heeft gegefeu eeoe fredelierende beslechting der hangende quaeitia ui worden bereikt De berering fan BerlgnKhe bladen dat in de nieuwe nota op ferdcre ferklaringen ten opiichie tan da laakDoeheane en zgn medepliobti eu wordt aangadrongen sek nt fan grosd ontbloot te zgn in de nota worden feeleer de folkenreehtelijke geziohtapanten in het algemeen breedfoerig brhandeld Keizer Wilhelm is Zondagfoormiddag te Wicahaden aangekomen Hg werd door de tairgk toegestroomde folksmenigte met bgzondere bljjken an geheohiheid ootfnagen De stad was feeatelgk reriierd Volgens de Weener Priue heeft de Duitsche keizer aan den Koning fan Italië een eigenbandigen brief gezonden waarin hg in de harlelgkate bewoordingen zgne ingenomenheid betuigt met bet bezoek hetwelk Koning Victor Emanuel au den keizer fan Oosteorgk te Venetië beeft ontfaugen Met woorden fan hartelgke sympathie foor keizer Frans Jotaf en Koning Victor Emanuel geeft de Keizer zgn weuscb te kennen dat het bezoek de banden fan frieoilachap toaachen de soattreinen fan Ooeteargk en luliü UMge befeatigen eea wenaeh welks ferfttlling den Keizer aMt da lefsodigete fddoening lal bezielen De Pnne awldl foorta dat het foornemen fan Keizer Frans Jozef om Venetië te bezoeken reeda fooraf aan de ho en fan Berlijn en Pelersbarg waa aaedegndeeU en daar zeer gunstig waa emgenomen In t Bngelaebe Lagarhaia legde fcrleden Donder dag de kanselier der schatkist zgn Inan eifel oferzicht ter tafel Da inkomilea ofar t afgeloopen fnaneieele jaar waren geraamd op £ 74 000 000 en hadden bedragen £ 74 llt 80 zgnde jCStl 880 bofen de raming De aitniaa waren geraamd op £ 73 968 000 en hadden Mngen £ 74 828 000 zgnde £ 370 000 bofen da raming t Werkelgk saldo bedroeg £ S93 83S Dit was een klein saldo doch zeide de Minister het wu een werkelgkheid en dua beter dan een dtnfchaeldige grootere som De Minister deelde mede dat hg met t oog op t geringe surplus gaan fenriadering fan belastiag kon foonpiegel B Hg legdt foorta een plalf bloot lot geregelde aehniddelgiag door middd fan een Sinking Faad met £ 84W0 00O per jaar Met behatp raa dit plan dat et twee aren in werking loa kannen treden ton la t jaar 1875 reeda £ t 800 OOt en na 80 jarea t 182 000 000 fan de nationale sehnld zgn afj loal Zooala onze lezers zidi herianeren zoa gisteren lord Buaaell in het hoogerhnis aaa de regeering fragen of de wisseling ran dépjekes tusachen België en Dttitechland ia aigeloopeo as of er frees beataat dat de Europaeaeke trade tal gaKoord worden Lord Campbail lai adna lialM indiaun oear da traeUlea faa 1815 en lg5 taaaoben Frankr k Ooateorgk en Eagtland gealoten Hen rerwaoM dat deze motie een lerendigea iadrak te Woeaen ui maken De heer O Beilly ton insgelijks gistsren aan da Regeering ragen of het waar ia dat Duitachlaad in Jan I87S aan Eagelaud heeft toorgeateld om zich tot de Belgiaehe Regcecing te wenden oter de ultramontaanache beweging in België foorta zal hg frageu of deze medcdeeliug awndeling dan wel in den orm tan eeoe depêche is geschied en of de regeeriug geneigd is in hoofdzaak haar antwoord mede te deelen üok te Madrid begint men thaos tot Ofertniging te koasen dat de ofergang fan Cabrera niet teel heeft uitgewerkt en de Carliaten nog ateoda ofcr dezelfde maclit beachikkeu De Wetgeteode K mer tan Looiaiana ia den ISden April foor de eerste maal na de schikking die de democraten en republikeiiieu getroffen hebbrb bijeen gekomen De cousertatiefro wier ferkieziog nietig ferklaard was hebben hnn zetelt ingenoaeo BINNENLAND OOUDA 20 AfiIL Bg kon kealnit ia o a benoem4 kg het 4de reg tot laten luit naar ouderdom tan raag da Sda luit J O A IngenluyS tan het corpa Z M heeft o a benoemd tot hoogheemraad f an den Krimpenerwaaid de heer C Hoogendgk Dzn In dei gemaanta heeft de aolleot fOor het AtjehMonnmeot opgebracht HO an die foor denwateraaood op Jata ƒ 181 De Jmf Ct fcrneemt dat de Willemstoren teDilleubarg op 211 Jani a a goatalgk zal vordtningewgd Voor de wiskunde werden gisteren te s Hage geëxamineerd 8 oandilaten tan welke 4 met onguustigen en 4 met gnnstigen uitslag Onder deie Iwtaten was C de Hoop uit Qoaderak Men sohrqft ons uit Stolwgk Zondag arond oferleed na eea langdarig dook gedildig Igiiendeheer O Oroenefeld haoUonderwgaer aan de eerate openkars school alhier Een uitterende ziekte had hem reedt auandea aait het ziekbed gekiniiterd Toch was zijn geest tot op de laatste dagen nog geheel met de sehoolznken terfuld Geheel de gemeente treurt om dit treffend rerliea en geen wonder de heer Groeneteld heelt gedurende de acht jaren dat hg aan het hoofd der school stond getoond dat Jiet onilerwija hem na aan het harte lag In waarheid kan men tan hem zrggen hij heeft zich ooi de school opgeolTerd Niet alleen de gemeente Stolwgk en zijne mede onderwijzers maar allen die hem fan nabg gekend hebhen zullen den naam in eera honden die co als onderwgzer en als opfoedcr die achting ten folle ferdiend heeft De landerijan ia den rimpenerwaard liggen Of er t algemeen dor tengefolge tan bet koode weer De poktera zgn laag tan water fandaar oterfloedig wnk op da laadergeo Het apitten der akkera en het in orde brengen der tuinen gaat geregeld foort De appel peren en perzikboomen belofen feal Het fee is oter t algemeen gezond en uit gebrek aan hooi wordt hier en daar jong fee reeds in da weide gedaan De h t r atede gefestigde gezelschappen Per aapera ad aatra en ApoUo benefeaa de afd ftjiterlgke Welspiekendheid fan t laatstgenoemde zallen in het begin der folgende maand genaaenlgk een aitfoeriag geren n wal tot een bgzonder doel De opbreugst daanran zal atrekken ten foordeele fan den heer J W Wensink Deze nitfoering die fan de welwUloidheid getnigtfan genoemde gezelschappen jegens ban directenr zal gewia foor ieder die dien heer eea Ugk fanajmpathie wil geten een welkome getcsenheid zgn a ear asafer ea goede fentaadhomfang t na a nk em een directenr en de ferachillende gezeltofaappen een bepaald fereiichlc mag genoemd worden om metgetamenlgke krachten ieta goeds foort te brengenatag de aanstaande aitfoaring een ferW dend ferachgnael heetea vi In het jongste nammer tan den Ned IntbuMeil komt een uitfoerig adrea foor dat door het Bewind der Vereeniging fan en foor Ned Indnatricelen aan de Tweede Kamer is gezonden met aanmerkingen op het iabrieksontwerp Het Bewind noodigt taf eaa de indaatrieelen nil door adreasen fan adhaasie het strcfen tan haar sehrgfcn te ooderalenoea Gebrek aan ruimte noodzaakt ons slechts een enkel woord orer de aitfoaring tan Zondag jl door de liedertafel Apollo met medewerking fan de aid Jilerlgke Welsprekendheid te kannen zeggen Voorzeker het gezelschap toonde op nieuw het goede te willen en zoolaoK merkbaar ia dan er zoo nn ao dan een stapje fooruïï op den goeden weg gedaan wordt ferdienen Apollo a leden aanmoediging en waardeering Bg afwiiaeling deden de liedertafel cc Uiterljke Welsprekendheid ziek hooren en het pobliek aw seerde zich bigkbaar dank zg die afwiaaeling goed Dank zg borengenoemde omstandigheid moet de criticns foor ditmaal zwggen en magde tertlaggefcf slechts fermelden dat alle nrt met luid applaaa fan het publiek werden braloten lerwyl nr 8 de foordraobt tan KUuaie i ieltkmlood de tochoordera zoo in geestdrift bracht dat de deelamator tot twee keer toe werd teruggrroepen Tot slot werd Die Sciöp tmfiüife waarf an a e fertaliog in de zaai rerkrggbaar was fan de hand fan det heer D Bagter ten gehoore gebracht waarbg de bariton en tenor ongetwgbld naaat den kern Wentinh rermeld dienen te worden Heeft Apollo s deurwachter en met deze frang eindigen wg het ongeluk ran een korte memorie te bezitten f Eiliere waarom anders in een gemeente als Goada tan de leden getergd dat zg ateeda hun di ploma bg zich moetao ateken t Die batige tafmaliteit schgnt onnoodig Commissarisaen der Witte of Lilleiaire Sociëteit Ie a Hage hcltben nadat gedarrndede geheele week door delMcn geitémd waa sohipbreak geleden met hun foorstel om aeu adellgk lid der sociëteit te doen roieeren dat op min of yeer beieedigeudeu toon eene