Goudsche Courant, woensdag 21 april 1875

X i ladit iu ktt daartoe bestemde boek bad gcscbreren en iia aaiiuniimg egne uitdrukkiiigeu uiet iutrok dunh detf iti minder aangename bewuordiugeii be ntwounlde Van de 6lU geldige stemmen rerklaarden ziek 430 Toor en 2M legun bet retel zoodat de maerderbaid vau 2 3 met rerkregen il Teu gevolge ran deteii uitslug hebben eommisjariB sen gezameulyk hu onta ug iiigeüieud Naar de mh Cl terneemt bestaat htt plan in de ro gende maand te Haarlem eene bg eenkomst te doen plaats hebbeu waarop de vrrschilieude vereeuigiugen tot beiefa$raing vau dieren zullen zgn vertegeniroordigd ten einde in aferleg te treden omtrent het weascbelgke om sameuwarkiog te brengen tusscben deie verachilleude vereenigingeu en de wyze waarop die zou kannen warden rerkregen Het rerzoek om gratie roorl Wolff uit Kampen il do9r 2 M den Koning ran de hand gewezen Ooze riteohers klagen zeer over den rerregaande moedwil dien zij by de uitoefening ran hun bedrgf van de Ëugelsche risscbers te rerduren hebben Ueze rawe lieden rergenoegen zich niet alleen met hunne groote goed bemande loggers door de uitstaande nelten ran onze risschers heen te raren of ze zoo die hen binderen door te snijden maar zy zijn zelfs brutaal genoeg de viashscliaiten l pnteren en doorgaans rergezeld ran zeer groote houden aan boord te komen om zich meester te maken ran wat hun aanstaat Onze risscbera zgu met hunne kleine botters en zwakkere bemanning niet tegen hi ii 9pgewaasin en maken zich bg de nadering ran ulke Ëngelachen dadelijk uit de roeten t Wordt tyd d t paal en perk aan dien moedwil gesteld worde N t d D Wy talen hier volgen de memorie ran antwoord op de Bekrning en Verantwoording rroeger in dit blad opgenomen in de ann onze lezers bekewle Zdak piQorie vaD debat van rcküiiing in zake van qOENBLIS JOHANNES VÉftlIOEK n a WB FOi nde e Gmda Ei cher PfWureiir mr H A NÏEVWKAMP Contra 1 den Hear J VAN BEUKEL wojieude te óonda ï den Heer THEODORUS of J F yin SARK wonende te öouda Geda den procureur mr O J A PABER De Ei chcr en gerendeerde brengt tegen den ingerolge het door hem rerkregen Tonnis der Ar rondissementsRechtbank te Rotterdam ran 15 Februari jl door de Gedaagdeo en rendaiiten orergelegde zoogenaamde rekening en rerantwoordiiig ran bet beheer door hen gevoegd ala executeurs ran bet testameol en adminiairateurs der nalatenschap Van Andries Tarff de volgende bedenkingen in Hg gaat met alilzw jgen roorbij de bezwaren die door de i endanten iu den aanrang hunner inleidende memorie alsnog tegen het roiinis worden geop erd afwachtende wat daaromtrent by het aangekondigd appdl cal warden aangeroerd Ereuzeer onthoudt hy zich thans ran in een weerlegging te treden ran de reeks ran onware roorfltellingen onder den weinig passenden naam ran feiten medegedeeld niet rree nde lu appiSI eén herhaling te zullen reruemeu run de vermetele bewering dat eigenlijk niet de nakomelingen ran Andriea Tarff door de executeuren zelren uola bene steeds lil fidei commissaite erfgenamen aangeduid maar alleen de armen der Minderbroederskerk waarachtige erfgenamen zouden zijn en dat de bedoelde armen wi het preteuse oodieil al kon dit naar inhoud en Vorm all rechtsgeldige uiterste wilsbeacbikking warden ungémerkt immer eenige andere qUaliteit zonden kunnen ontleenen dan nie ran aan de onllreiendt ttaten getubttitueerde erfgenamen Da Ëischer ii by het thans te execnteeren ronnii rkend als rechthebbende opeen gedeelte der nalatenacbap ran den erflater Andries Turff en de Gedaagden zijn daarby reroordeeld om ran hun orer dia nalatenschap geroerd beheer zoodanige rekening en reraatwoording te doen als waaruit zal kunnen warden rasigesield de som die aan den Eiicher alt de gezegde nalatenschap competeert De rekening zal er derhalre toe moeten leiden A am raat te stellen welke goederen en eSéoten tkani den nafielaten boedel bchooren uit te maken in hsereel het slot ran rekening bedraagt B welk gedeelte ran de ooripronkeiyke nalaten ohip die goederen effecten rn gelden uitmaken a w welk gedeelte ran de oorsprookelyke nalaimulwp ten gerolge ran het uitsterven ran stakenun bit testamentaire beheer is onttrokken omdat urraa afhangt het aandeel dat den tegen woardigso cisclier in het thans aawezig zjjnde kapitaal competeert A Wat nu in de eerste plaats betreft den te furmeeren staat ran het thans aanwezig kapitaal zoo moetju om tot het rasta ellen daarvan te geraken drie zaken rastsiaau ft de goederea waaruit de nalatenschap by den aanvang ran het beheer der rendanten bestaan moest j 2 de ootroBgsten die sedert hebben plaats gehad 3 de uitgaren Ad l m Blijkens den sub n 7 orergelegden staat a bestond op I Januari 1860 den dag waarop het beheer ran den eersten rendaut gezegd wordt aangevangen te zijn ket te adminiatreeren kapitaal uit 398 16 aan contanten eene inschrijring grootboek werkelyke ichiild 2 i pet rail ae i kapitaal ad SHOO tien effecten werkelyke schuld a 2 pot van 1000 twee 3 lOOO een effect a 3 pet ran 100 eu een metalliek rentende 40 Ter juatiScaiie run deze opgave wordt alleen overgelegd een zoogenaamd administratieboek waaruit slechts blykt dat de rekening orer 1819 op vrij onregelmatige wyze door den Eerwaarden Pater Ransbugsen is goedgekeurd tot een saldo van 398 16 en omtrent de goederen en effecten die met den aanvang van het beheer van den eersten rendant het kapitaal der nalatenschap uitmaakten niets dan dat meermalen vóór bet jaar 1850 en eelftnog in 1849 roor de tot de erfenis behoorende pivoiugen oertifioaten uerkelijke schuld zgn aangekocht zonder dat die vergrooting ran het rentegerend kapitaal eenigen invloed op de jaarlyka rerantwoorde inkomsten uitoefende Bebttlre dit administretieboek dat zelfa nog tegen de gedane opgave bewyi oplevert wordt niets overgelegd waaruit zou kunnen Uyken dat inderdaad het oorspronkelijk nagelaten vermogen tot hetgeen als in 1850 aanwezig wordt opgcgeren gereduceerd zou zyu Niet orergelegd wordt de inventaria na het orerlyden ran den erflater opgemaakt niet orergelegd worden ook de rekeningen over de jaren vóór 1827 schoon der rendanten ziob daarop hn het slot hunner inleidende memorie nog wel uitdrukkelyk beroepen Kan derhalre reeda hierom de itoat a ali door niets gestaafd ciet un de af te leggen rekening ten grondslag gelegd worden te minder ii dit het geval daar hy niet orereenstemt met de orerige in die rekening roorkomende opgaven In Januari 1861 worden als rerkocht opgegeren negen certifiaten W S 1000 a 2 pot waarran de opbrengst met bijbetaling eener som 6000 bedragende aan bet R K Kerkbestuur ii uitgeleend sedert moesten er dui rolgens de staat zijn in plaats ran tien effecten ran 1000 ü 2 ji pot één zoodanig ceitificaat en een schuldbekentenis groot 6000 Toch rermeldt de staat b als met 1 Januari 1866 den Ban ang van het beheer ran den tweeden lendant aanwezig behalve de scbuldbekenteuii raa 6000 nog tien certificaten W S ran 1000 a 2 pot zander dat bet blijkt waaraan die plotielinge belanfjrijke rermeerdering ran het kapitaal met negen certificaten W S ran 1000 zou te danken zgn Verder worden als in 1850 aanwetig geene andere stukken 2 j pot W 8 opgegeren dan tien ran ƒ 1000 lerwyl orer 1850 en rolgende jaren bovendien de renten rerantwoord worden ran een certificaat ran ƒ 100 hetwelk dan ook op den tweeden staat b rootkoDt Hieruit blykt dat rolgens de eigen opgaven der rendanten op 1 Jai uari 1850 aanwezig zou moeten geweest zgn behalve de som in kasi een inscbryriug grootboek W S il ZVi pct ran 8900 licentie certificaten W S a ï i pot ran 1000 twee effecten W S a 3 pot ran ƒ lODO een effect W S a 2 y fot van f 100 een effeot W S a 3 pot rw 1 00 en eeu metalliek Ad t m J e ontvangiten bestaan lit de renten der belegde kapitalen In boererre dezen allen rerantwoord zyn zou ileohta geheel kunnen beoprde ld worden wanneeïhet geconstateerd was waargit bet kapitaal bij den aanrang van het beheer bestond ook met de gebrokkige i eyea die er thaui zyn itoat editer zooveel vaal dat roor gein enkel jaar al de ontTongsten verantwoord zyo Niet rerantwoordde ontraogaten Voar IS O wsrdt Met terantwoArd de rente ran een der certificaten W S a 3 et ran 1000 op den eigtn staat der rendanten rermeld 29 70 Erenmin de rente ran de negen certificaten W S a 2 j pCt ran 1000 die blijkens bet boreost aanwezig moeten geweeit zjjn 222 75 252 45 In Januari 1861 ii biykens de op Ttansporteeren 2 6 2 4 S Niet rofiiitwoorddeontraagitcn Transport ƒ 252 45 gare der rendanten het rentegerend kapitaal ermeerderd met één cettifloiat W 8 rao lUOOi 2V pct waarvan echterniet ferai twoord i de m t 1 Juli rersohenen rente 12 8T Erenmin all in bet rorig jaar 52 46 264 82 Orer 1852 is niet rerantwoord de rente r het eertificoat in 1851 aangek 24 76 En erenmin all in 1 860 282 45 277 20 Hetzelfde geldt roor de jaren 1853 1854 en 1855 zoodat roor die jaren nieti rerantwoord een bedrag ran 3 maal 277 20 = 881 60 881 80 In Januari 1 46 is het rentegerendkapitaal rermeerderd met een certificaatW 8 ü 2 i pot ran 1000 met bybetaling der sedert 1 Juli I855rerscbenen rente deswege dat jaar niet rerantwoord aan rente 24 76 Erenmin als in roorafgaudejaren eene som ran 277 20 801 6 Hetzelfde geldt ok roor 1857 301 95 In Januari 1858 is het rentegerendkapitaal rermeerderd met een certificaatW 8 a 21 3 pct ran ƒ 1000 met bijbetaling der sedert 1 Juli 1857 rerwbenea rente deswege datjaaiuiet rerantwoord aan rente 24 76 Eraomin als in de rooralgaandejaren eene lom fou 301 96 326 70 Hetzelfde geldt ook roor 1869 326 70 In Januari 1860 is het rentegerend kapitaal vermeerderd door aankoop ran een certificaat W 8 a 2Vj pot ran lOÜO met bijbetaling der rente sedert 1 Jaunari deswege dat jaar niet rerantwoord de 1 Julij rersohenen rente 12 37 Erenmin als in 1859 een som ran 326 70 339 07 th 1861 il op niet ti reohtraardigeuwyze ten bate ran bet B K Kerkbestuur ten nadeele der erfgenamen TurflC en in itrijd met de keiehikking det erflaters retandering gebraebt in de wyunu belegging ren bet kapitaal roor welke onrechtmatige handeling erenals roor alt in het beheer begane rerzaimen en onreektmatige handelingen de Gerendeerde zieh zijne rorderittg tot schadertrgoeding jegens de rendanten reterreert De bedoelde rerandering bestaat hierin dat rerkochtzyu neym certiloaten W 8 ran 1000 voor 6602 87 waardoor aan rentenminder ontrtngen werd jaarlijks 222 76 Die opbrengit 11 met bijbetaling vu 390 62 te zamen alzoo 6000 uitge leend aan het R K Kerkbeitour te Gouda tegen een rente ran 31 3 pCt makende 21 0 zoodat roor een bgna ƒ 400 grooter kipitaal aan rente joarlgks 12 75 mM fer ontvangen werd Voor dit jaar wordt orer de negen rerkochte oertificaten piet rerantiroord de róór den verkoop 1 Ja 1 nnari rersohenen rente 111 37 Voor dit jaar niet rerantwoord de rente ran bet certificaat W 8 a 2 s pot ran 100 2 47 Erenmin ala io 1860 lensom ran 330 07 462 I S Op 1 Januari 1862 moeiten er nu naardeeigen opgareu der rendanten in hit rentegerend kapitaal zooals dit bij den aanrang van het beheer was lamengetteld deze reranderingeu zyn gekomen I in plaats ran 19 waren er thans peertien certificaten W 3 i 2 i pct ran 1000 zgnde er sedert 9 rerkocht en aangekocht eu verder was het kapitaal rermeerderd met een schuldrordiring graot 6000 op t R K Kerkbestuur 4s Qouda Niet verantwoord ia roor dit joiï4a rente ran 13 oertificaten W 8 il 2 pct ran lOOO 321 76 een certificaat W S 8 pot van lOOO 29 70 eeu certificaat W 8 i 21 3 pct ran lOO 2 47 USA 863 92 Hetzelfde geldt roor het Jaar 1863 In Januari 1864 is het rentegerend kapitaal rermeerderd met twee certiflcateo W Sa Z s pCt groot 1000 en BOO met hg betaling der rente sedert I Juli 1863 deswege dat jaar niet rerantwoord ïrsnsporteeren 4888 tS Niet ve intwoardde ontrangslen Transport 4383 22 87 12 363 92 891 05 Mn nole Evenmin een ion vu allin 1868 Orer hel jaar 1866 yiuds ntrangsten verminderd met het bedrag der Oostenrjjksche coupons a 40 sjaan zijndi rolgens opgaaf het Ooitenrykach effect uitgeloot De opbrengst dier uitloting wordt erenwel niet rerantwoord terwyl alleen rermeld wordt dat daarvoor andere keizerlgke itakken io de plaati fijn gekomen Die opbrengst moet derhalre oog verantwoord worden zooWel ali decertificaten Oostenrg ksche schuld die deexecuteuren verklaren zander erenwel bunrecht daartoe aan te tooneu oaa zekere armenodninistratie te hebben doen orergdan Buitendien is ook over dit jaar als in 1864 niet rerantwoord een som van 39Ij06 De rekening ran 1866 sluit naar deopgare der rendanten met een saldo ran ƒ 592 45 hetwelk echter naar een daaraanloegeroegde aaateekening moet zijn 336 87 om reden de coaponi een half jaar te vroeg zijn afgeknipt Onderde ontiangsten van 1865 worden echter gtene andere dau in dat jaar rersohenen coupons verantwoord De aitrlueht voor bet te kort in fcai iite onbegrijpelijker all men nagaat dat ditbedraagt 265 58 terwyl de balfjaorlyk ohe couponi ia r de rekening r n 1866 niet meer bedrocgea dan 2 j 71 Nietverantwoordelijk derhalre orer 1866 wurfw de rekening ook aasvwift iMtde opgare ran een laldo ran slechte 3S6 87 de som ran 256 68 Overigens moest in orereensttmming met hel roorafgaaode buiten de Oostearykiehe eflfeeieain 1865 aangekocht op 1 Ja oniri 1866 ket rentegerend kapitaal fceatian uit een in t lohrgriug grootboek W 8 k 2Vl po 8900 fÜ tie ertiflcatiu W 8 i ï s pel groot lOOO ten Cerlifeaat W S i V fct groot iO een certificaat W S k 2Vi et groot 100 iuee certificaten W 8 a Spot groot ƒ 1000 en certificaat W 8 k 3 pat groot 100 en en leliiidrordering op t R E Kerkbestaar van 6000 Hiirmede woffie lerRolekeuit üilli ub n 7 overgelegde slaat b Aan rente werd orer dit jaar verantwoord roor 6 certifiaten W 8 ii2V pel ran 1000 ƒ 128 75 Een certifloaat W 8 k l iiet ran 600 lg S7 en certificaat W 8 k 8 pot wou ƒ 1000 29 70 ƒ481 40 ƒ In Januari 1867 is het rentegerend kapitaal rermeerderd met een oertifiroat W 8 k 2 pct groot 1000 wearrauniet is versutwoerd di op 1 Juli vereobenen rente ƒ 12 37 Borendien ali in het rorigjaar nu rente oalroogio maarniet reraatwoord leS Sa 171 10 Mi Ia Januari 1868 ii het rent eveod f fkephaol rermeerderd met een ee ifeaat W 8 i ty pot groot 1000 wawvM iet is leioatwoofd de op 1 Jali ver Tioheaen rente ƒ 18 87 Eieamia de reute rui bet ja 1867 aaagdwohtoertifioaat 84 6 Niet reraitwoeid ook al ia 1866 m rente een som van 165 82 208 96 T or 18 9 is piet renntwoard d KitU VM ket oertitowU in 1888 iwuge kaoht ƒ J475 Dl realea van kei eeitifiooat W S in 1867 angikooht 24 75 All in 1866 166 82 818 88 Op 1 Januri 1870 wai ket rentegerend kapitaal door aankoop in Juli 1869 verJjeeiderd met twee oertificateo zUrernetaUiek groot ieder 600 fl rentende 6 pCt waVTiQ in 1870 de rente ad oiiva TianipoTteeien ƒ 6188Jil Niet rerantwoordde ontvangsten Transport 6183 21 ƒ 30 ontvaa n maar niet verantwoordis Overigens is Ook dit jaar niet verantwoord als in 1869 215 32 In 1871 il het rentegerend kapitaal vermeerderd met eea eertificaat W S k 21 1 pCt truot 1000 waarran de Jolicoupon geind maar niet rerantwoordis ƒ 12 37 £ renzoo een lom reu all iu 1870 216 32 227 70 lu dit jaar wordt nog opgegeren dat aangekocht zijn 2 Sertiveiaale n 123 en 110 waarvoor betaald is 200 maar waarran met blykt wat voor stokken het zijn noch immer rente verantwoord is In 1872 il het nntegevend kapitaalvermeerderd met een certificaat W 8 k2 pOi groot 1000 waarvan de op 1 Juli verschenen rente niet verantwoordil ƒ 12 37 Erenmin de rente ran het ttuk in 1871 aangekucfat 24 76 Erenmin een som van oliin 1870 815 32 262 46 Voor 1873 1 inirt rerantwserd de rente i T t eertifiooat in 1872 aangek ƒ 24 75 de rente ran het certificaat in 1871 aagekoekt 24 76 erenmin een aam ran alain 1870 215 32 264 82 Io dit jaar woidt og pgegeven dat oaagekoobt zyn 4 ituki effecten ten laste dar Zouarenbni i riokap groot iedar 100 Waarna eokter uook voor dit jaar noch roor rolgeode jarea re rerantwoord is De laatste rekening betreft het jaar 18 4 waarvan erenals in 1873 aan rente niet ia rerantwoord 264 82 ƒ 7408 33 Uit kat vaora aanUe volgt dat naar de eigen opgaren van de readanten op 1 Januari 1876 bet rentegerend kapitaal der ualateoicfaap ran Andriea Turff moest beitaan uit £ eae isMbryrivg Grootboek W S k 8 pCt van ƒ 89fl0 N entien eertilcaten W 8 a 2 t V ran 1000 Se cer lemU tr 8 i i pa greot ƒ 500 Een dito groot 100 Twee certificaten W 8 a 3 pCt groot 1000 Een dito groot 100 Twee Blukkeo Zilrer Metalliek groot 600 fl Vier obligatien Zonarenbroederschap groot 100 Twee certificaten n 123 eo 110 ter waarde ran droa ƒ 200 De Ooitcnrijksche effecten in 1866 oangekooht ter wa rde van oirca ƒ 1000 en een schuldvordering op ket B K Kerkbestuur te Gouda groot 6000 Bü rargelgking ran dezen staat net deo sub n 7 orergelegden staat C blijkt dal naar de eigen opgaaf der rendanten nog rerantwoord behooren te worden JUtfen certifioaUu W 8 a 2V P 1000 Een dito tan ƒ 600 Een certificaat W 8 k 3 pCt ran ƒ 1000 Twee stukken Zilrer Metalliek groot 600 t Vier obligatien Zouarenbroedenchap groot 100 Twee eertifloatea n 123 en 110 ter waarde ran oirea 200 De Ooiteurgkscbe effecten iu 1865 lonfekocht en de schuldbekeuteais vas bet S K Korkbcstuui te Gouda Varder aoet nog buiten de in d fekening op geoomen an ratgsten rekifing gedaan worden orer aeae loa aan ontvangen maar niet rerantwoordde gelden als boren ran Zetien dnitend vier hmderd acht Ouiden drie en dertig en daar de rakotiag iu d gt ae 1 Januan J87 T orer ketgeen ledert Uien dag ontrangen ia 06k daarna blyvea oog te erastweordea l ee Zilrer metalliek ran £ 09 11 roori 1870 en rolgendi jareo j taa vier obligatien ZouarenBroederschap groot ƒ 190 roor Jli878 e Tuigende jarea raa de twee tertivekaate 9 183 ea 110 roor 1871 en rolgeade jareu ran da in 1 66 aangekochte Oostenrijkiehe£ffeatea eiudelyk de opbrengit der uitloting ran den metalliek iu 1866 Ad Sum Wat de uitgaren betreft zijn vooral twte taken op te merken 1 ontbreken ten aanzien daarTBO alle justifioatoire beacheiden 8 it Mveel zeker dat in itryd met den laatsten wil dei eiflaten ieder jaar ilechta een klein gedeelte dir oa aftrek der administraliekoitea resteerende rrechten lan het kapitaal aan de irlj enamin is uitgekeerd Het eerite maakt dat door den gerendeerde w der op de rekening roorkomende uitgaren ali zoo danig erkend kan worden zoolang niet door fuitaaliea of andere bescheiden blijkt dat zij gedaan en Ktttij gedaan zijn Wat bet tweede betreft zoo reserreert nek de gerendeerde zijn recht op schadevergoeding zoowel wegens de niet behaorlyke nitkeering der jaarlijksche rruchten als wegens de niet behoorlijke belegging der achtergehouden penningen De erkenning der iu de rekening rermelde uitgaven kan te minder geschieden omdat het meestal geheel is nagelaten om de uitgaven door eenige omschrijving te verklaren terwijl van andere uit de gegeven omschrijving biijktdat zjj niet te recktraardigen zijn Dit laatste geldt ran de uitgaren rotv Ondentand aan Cornelia de Jo g aan Martinus Turfif aan Coruella Verhoek Wed Zwart aan de fidei commissaire erfgenamen 1851 ran de uitgaxn roor kleeding roor de vier decbtettjei ran Nicolaas Bruioiogs ran de nitgaren roor zielmissen roor Andries Turff en Nicolaas Bruinings ran de toekgen aan de armen 1850 eu 1870 Eindetyk lijn wat het saUris betreft de rendootan niet gerechtigd om roor hun ook nog zoo uitstekend beheer meer te berekenen dan art 1068 en art 522 Burgerlyk Wetboek hun toekent wat naar de door rendanten opgegeven ontvangsten en uitgaren zeker nimaMr ƒ 100 sjaars heeft kunnen bedragen Ten aanzien ran lU de uitgaren geene uitgezonderd zijn derhalre de rendanten nog tot volledige rerantwoording gebonden B Omtrent ket tweede hoofdpunt achten de rendanten het onnoodig eenige opening te doen Welk gedeelte der erfenis is het dat thans nog onder bet beheer der executeuren is Waaneer en op grond waarran heeft er afscheiding plaats gehad ran rrij gerallen portièn Aan wie zijn dete rerantwoord De rekening herat hieromtrent niett ofschoon de beantwoording dier rragen om de boren aangegeven reden ran de af te leggen rekening deel uitmaakt De gemaakte bedenkingen leiden tot ket rotgead bealait De rendanten hebbeo nook ten aanzien vau de goederen effecten en gelden die het onder hun beheer gebracht kapitaal bij den aanrang daarran moeiten aitmakeo noch ten aanzien der aedert gedane ontvangiten noch tin aanzien der uitgaren noch eindelijk ten aanzien ran de rerbonding raa bet tegenwoordig kapitaal zooals bet aanwezig behoort te zyn tot bet oorspronkelijk nagelaten rermogen eenige of niet dan zeer onroldoende rerantwoording gedaan en zyn er dos ver van af van aan de veroordeeling vervat in ket vonnis der Rechtbank te bekbeo voldaan De eischer cal daarom gerechtigd lija om indien de Gedaagde rekenpligtigen ook thans nog weigerachtig blijven behoorlijk rekening te doen hen daartoe te dwingen door de inbrslagnemia en den verkoop banner goederen tot het bedrag hy k t meergemelde vonnis bepaald ï O X I O I B Aan het fiureaa raa Politie Jif Ken ter beschikking T n den eigenaar TWEE JASSEN die io een rymig gevonden zijn Laatste Berichten Berlijn 1 9 April Het Huis van afgevaardigdea heeft het ontarerp lot opbeSing der artt 16 Ken 18 der grondwet bij derde lezing onveranderd aangenomen met 2 5 tegen 90 stemmen Bismatefc was afwezig dourdiea bij blijkens Bededeeling nm den Minister ran Eere lienst wegeai wai verkaullheid zijne kamer niet kon rerlaten De National Zeitung bevestigt dat Oostenry k en Boakuid ket rertoog der Duitsoke Begeering bg ktt Kabinet van Brussel hebben onderitennd Naar aanleiding eener vraag van lord Baiiel hult graaf Derby gezegd dat hij rolhardde bü zijne vteklaring omtrent bet rriendsckappelgk karakter 1 Duileche nota aan België Er bestaat nu een twMe O0ta deze heeft hij eerst heden namiddag onlra ipi ea nog uiet kunnen oqderzaeken dyok de Duiè i iant had bem verzekerd dat zij ia rrreadschappeIpeu geelt was gesteld en ook andaiea hebbeu Mar els zoodanig baschreven Graaf Derby ha er ook niets in geronden hetwelk hem een am£ti iadrak zou kunnen geren Spr geloofde teu st ite dat de openbare meening omtrent het inoiMBt arnr overdreven was Te oordeeleo naar zynaSt aog tue ontvangen informatiSn zog hjj ket resdut Kinder eenige ongerustheid te gemoet Het firftaob Qouvernement stelt hoogen pry s op vrede en Belgia i onafhankelykheid en verklaart in het tegenwoon incident geen ran beide bedreigd te zièi Burgerlijke Stand SzBoaB 16 April Petrus Chriitiaaa Marie ouders C P Clement en A A vu I oyk 17 Toni hnliaa sadws 1 W WenlM a E H van dn Heek Jek aa Jilia