Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1875

75 Vrijdag 1 April jjq g GOUDSCHE COURAWT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAN DK LEDEN DEB Vereeniging tot bevordering van het VolksonderwUs In Nederland op Woensdag SI April ISTÖ in de Zaal Nut in Vbjuiaak op de Oosthaven te Gouda des avonds ten 7 ure Ds VOOBLOOPIQI COMKISSIB Q B LALLEMAN Mb J FORTüIJN DBOOGLEBVEB Mb P J snel Me W J FOBTUIJN DROOGLEEVBR ZIJ die nog LID willen worden van bovengenoemde Vereeniging vinden op deie Vergadering daartoe gel enheid HIEEI EIsr EIST ID AJV CBS I DIENSTBODENKANTOOR ALLE imi m mimm immmi VARKENMARKT wijk C 098 te UTRECHT Een ieder van welke rang ook kan zich dit r voor eene betrekking laten insohrijTen eELfieENHEID NAAR ALLS PLAATSEH VAR OHS LAND De DIBBCTBÜB FS Postzegel TOOT antwoord toetezenden SE TIBKBUOBAAB aan BR Hoofd Dépdt voor Nederland bIJ N J C HAM te Utrecht VIBDE1 VKBKBIJOBAAB TB Gotdda bil Mej de VV ed BOSMAN Montfoorl J A JACOBL Oudewater 3 vak LIEFLAND Sehooniwven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOOBN Woerden Gebr PFENNING En verder bekende Dépdts aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht ABtonh ondm A mn T eetiwea en M J lupen t aeobai Mu iaoa Coroelii onden B M da Jong Lnanu P A Laneaa N Johanoa ooilera W Boere en J de Wit Otiucdcx 17 April C van der Velden 18 d ADVERTENTIËN D A Dl JONÜ LUNEAÜ Gouda 19 April 1875 LimBAV Heden overleed in ruim een en tachtig j rigen ouderiom APOLONIA ADBIANA van BREDA Weduwe van den Heer Williii Hk DUK KoLtr betreurd door Kinderen en Kleinkinderen Gouda 15 April 1875 Op den 27 Maart 1875 overleed te HaatItreeht tot onze diepe droefheid onze hartelgk ireliefde Vader en Bebawdvader de WelEerwaarde Heer JAN JACOB WILLEM DIEMONT in peven predikant bg de Hervormde Gemeente r dsar Uit aller naam W L DIEMONT Wefftm buiten landsche betrekkingen eerst heden geplaatat Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bg het overlflden onzer geliefde Moeder en Behnwdmo der betuigen wg onzen bartelgken dank Gouda üit aller naam 20 April 1875 F W BSSEBAGGEES EU BIEDT ZICH AAN BENE FatsoenlUke DIENSTBODE die door bgzondere omstandigheden buiten dienst ia Adres met franco brieven onder lett J J aan het Bureau dezer Courant VUURWERKER Een bekwaam VDURWERKËR kan dadeIgk Toor vast geplaatst worden bg aOOTË AFSLAG De MOLTON DWEILEN zgn van heden af te bekomen voor 20 centen Voor Winkeliers bg minstens 50 stuks n 17 centen In het Ma gazgn van MATTEN BORSTELWELK TUIN ZADEN enz van J H Krom Wgdatraat A N 164 ta Gouda oit de handwerkstand tusschen de 14 en 18 jaren die genegen zgn kpsteloos deel te nemen aan het GYMNASTIEK ONDERWIJS een of twee avonden per week kunnen zich daartoe aanmelden op DONDERDAG den 22n dezer in de Gymnastiek School op de Spieringstraat des avonds ten 9 ure H J STEENBERGEN Versterkend Oesoadheidsmeel TAN B ADËNA te Arnhem Dit uitmuntend voedtel voor Zuigtlin 1 j gen Memehen en Kinderen met zwakke spijmerteeringi organen en herêtelletide Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeellng Amliem der NederI landHCbe MaatsctaappU tot beTordering der Oeneeskunst en en groot aantal HeerenDoctoren ia verkrggbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwnziDg en attest te Gouda bg P S MELKERT Alplien bij C GOEKOOP Krimptn ajd Lek L HELLEMAN Az Omda Urnk fan A ËnakaMa ALGEMEBNE VERGADERINQ van DB Alphen L VAROSSUIACJ Zn Bodegraven P VERSLOOT Bankoop J GOÜDKADB narmelén W G KÜRVERS Hazersuxmde Mej J GAARKEUKEN in DB Habkoiii bg W LAMPE op DONDERDAG den 22 APRIL 1875 des avonds ten 8 are Namens het Bestunr J C GöTTB Secretarie GEVRAAGD in een klein huishouden een DAGMEID van da P G oud 16 18 jaar Te bevragen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingfen op VRIJDAG 23 APRIL 1875 voorm 9 uur in het Lokaal Nienwateeg £ n 16 17 te Gouda van nieuwe KAGCHBL8 blankgieren KAGCHELRANDBN MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KLEBREN enz en op denzelfden dag nam 2 uur in het Huis aan den Raam O n 368 te Gouda van een goed onderhouden INBOEDEL MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KLEEBEN enz Alles te zien Donderdag 22 April van 2 5 uur en informatien bg de Notarissen MONTIJN en KIST ta Gouda Openbare Vrdwliilge Verkooplng om Contant geld ten overstaan van den Notaris O J SPRUUT te Ouderkerk a d IJseel op VRIJDAG den 80 APRIL 1875 des voormiddaga ten 9 nre aan de Bonwmanawoning bewoond door F BIJKAABT te Krimpen op de Lek van 15 KOEIJBN waarvan een nog kalven moet en de overigen onlangs gekalfd hebben 2 VAABKOEDEN 4 PINKEN mogalgk ook eene partg HOOI p n 11000 kilogrammen en hetgeen verder te ko zal worden aangeboden M Daar ik gedurende 2 jven mgn Hoofdhaar verloren had veel middeltjes aangewend veel raad maar geen hulp zoo werd mg ook aangeraden Uw AMEBIC ANB ALSEM te gebruiken met het gelukkig gevolg dat mgn hoofdhaar sierlgk en zwart als te voren hergroeid ia door de aanwending van 2 flacons Gg moogtmgn aehrgven pabUdc maken waarde heer THEOPHILE 1 Pingjum bij Boltward Met achting 10 Februari 1875 W 8 v n VELDE Uitval van Haar Roos of Schllvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Sohedelbuid Haarworm Vroegtijdig OriJSWOrden l ie onainif enaambeden irordea verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde Hnid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag ï 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaanwe Postzmis of Postwissel als ook op Bembours bij THEOPHILE Kerkstraat bg de Vgzelstraat 238 te Amsterdam BUITENLAND BDitenlaDdsch Overzicht Uit Frankrgk wordt geaeld dat de aini ter Dnfcare yvvrig werkt nan de ontwerpen die desaaeostelling on bevoegdheid der kieskollages voor den Senaat moeten regelen Reeds in de volgende week loa by in staat zjjn deze voorstellen aan de oomaisaie van dertigen voor te leggen Men verlangt zeer Daar de vasstelling dezer bepalingen omdat er dan kan bestaat dat spoeÜK de Nationale wordt ontbonden en aieawe rrgceringslichamen volgena de nieuwe conrti tatie hal land zallen vertegenwoordigen enbe turen De liefhebberg voor een zetel in den Senaat moet groot zgn Men zegt dat Thiers er zei s een verlangt De Bonaparliaten hopen op htfilel banner verachtetde zaken door de vrrkieJ g voor bet nienwe liobaam aa tija y K n de weer om overal met geschikte saodidataren gereed te komap Men beweert weder dat in deeer lgende ziiting vaa den rood der minittera over een groole nntatie io het ambten arspe soneel zal gehaiileld worden De ailairaal De la Kuucièrc Ie Nourjr ii onlangs tot opperbevelhebber oenoemd van een eskader daar deze heer bekend sta it als ijverig Bonapariist vond dis keuze in repatdikeinsobe kringen veel afkeuring die nog is loegenoaen op bet bericht dat de admiraal aao nog y venger Boaapartist tot zgn adjadant had gemaakt Er ia na aprake dat de Minister van Marine de bsnooain vaa den adjudant ui afkeuren De Omh u deelt asede dit Zaterdag een noU van den Miuiater van BnitenlaudMrfae Zaken ia veraoodois K da aaikor aoovostu vaa 64 on wel uiat alleen aan de betrokken Mugeudhedrn Kngcland België Vaderland maar ook I uit chlanil Ooslenryk ea lla ië die zonden word n oic fooodigd deel te ncHeu aao de onderhtndelingrn over die zaak De iiieowe Daitsehe nota aan de Belgiache regee ring laadt nog de dagblailrn bezig DuitMshlandheeft uu de quaeslie nit een algemeen volkenrrcbterlgk oogpunt behnndeld en daardoor op beliendige wgze goedgrmaakt wat zg iu de eerste nota doorte kras en loon had verkorven Men zie den hoofdinhoud onder lielgi6 iK In bet Enge sohe Lager en Hobgerbnis is Maandag de buiteiilaudsche politiek meer dan gewoonlijk t onderwerp van bespreking geweest Nisi nmJer dan drie interpellaiies werden tot de regeering gericht Belangtgke onthnllingen hebben er niet phits gehad t Eenigc dat men te weten is geko len at tot nog toe in zekere kringen slechts alt een geiacht in oaloop was ia dat Duitschland wer kelgk in 1874 Kngeland heeft aangezooht om het ta ondersteonen in zgn pogingen om België te bewegen paal ea perk te stellen aan de saaeuapanningen tassoben verdreven Pruisische Jeznfien die naar België de wyk badden genomen en Katholieken in Oaitsohland Engeland zoo bleek uit de medsdeelingen TOB lord GraaviTle had zicb destgds bepaald lot het even van een zeer vriendelyk antwoord dat in ont Wakenden vorm eohter dnidelgk te kennen had gegeven 4at het geen Inst bad zioh tot leta dergelyks te leenen Lord Kasaall had de kwestie der Doitaohe nota io het Hoogerhais op het tapyl gebracht en ontving geen andere ophelderingen dan die reeds verleden week in t lagerhuis gegeven waren Derby bleef gelooven in t vriendschsppelgk karakter der ootreapoodentie tassoben België en Pruisen gevoerd en Tond geen reden on te vooronderstellen dat de tweede nota waarmee hy nog maar opperrlakkig kennis had gemaakt io een anderen geest was gesteld Formeel waa aan Derbr in die gedacbteowisseling geen vraag gedaan Mocht Engeland in deze zaak gemengd worden de andere mogendheden die Belgiea onafkankslgkheid gewaarborgd hebben tonden e enzeer daarbg geraadpleegd moeten worden De Begeering was nog te weinig op de hoogte vao al de feilen t zou onpolitiek zgn zich nn reeds nit te spreken m a w De Hegeering wenscht zeer voorzichtig te zgn j zg kon aiet alles zeggen wat zg weet of denkt en moet lich tevreden stellen met de verklaring dat bet Bel Ê Më s onafhankelykheki en dan vrede volstrekt niet sdreigd acht B E L a I s De DuitKhe nat un de Belgiaehe begeerini is e en Ii de Tro i ere niet van het Kabinet te Berlijn ilgegun mur door den geunt te firniMl graaf PerpoDcber op lait tyaer Begeering opgesteld 60 door beo ODaerteekend De heer Pcrponcher beeft nn het genoegen zgn vroeger lehryren te erzacblen wat den vara betreft kon hij dan ook on de eerste nois iet veel roem dragen De BU Zeit deelt den inbou l van de nuta mede en y ootlaaoen daaraan het volgende De Duitaehe Raieeriog drakt allereerat baar leedwezen oit over de weigering lan België blijkene baar antwoord van 28 Febr on aan de wenichcu van noitaehland te voldoen Beljgië is zonder twgfel het beat in staat de parlearataire moeilijkheden te beoordeelen die tegen bet aanbrengen vao de besproken noodzikelijke verWteriogen bestaan maar bet is ook loiider iwqfel overtnigd dut hier in de eerste plaats sprake is de f itelyk noodukelykbeid van de verbetering te erkennen tervgl bet onderzoek lan de moeilgkheden die by d sitvoering zouden oprgzeo eerst in de twee le plaau io aanaerking komen De vraag hoe de volkaarechterlyke verplichting van eiken staat moet wordea nafcekomen om de bergers sn naburige staten ta besclifrmen tegen ver storing van den binneniandseben trede op eigen gebied en bet erbreken van de iuiemation ile brttekkiojro te varbo len is niet alleen voor Belgic au belang nwar eventeer voor alle stalea dia aiefa de zorg oor den algemeeoen vrede eo beirakkiegen van goede n bnrschap tot taak ateUeo Ten allen tgde ia de vraag een pant van O er weging gewent hoe asen ia vtrband met de beataaode behoeften co de gebleken aa gelykheid vreemden invloed 0 4l iigkaut laatdaa Slaat soa kaooan weren Vi tegenwoordige tgd is niet meer geschikt om evenals vroeger aiitlaitend vart Ie bonden aan de sonvereiaiteil van de fsouderlgke Staten met nitalniting van de internationale rerpiichtingen Verder wordt gewezra op de naiHe wederzydsohe betrekkingen door de middelen raii verroer de daaniit voortvloeiende solidariteit der belangen en de overeenkomstig daarmede vermeerderde middelen oai den wederzgdsoben vrede te benadeelen en dit wel in eene ale zooala d it een halve eenw geleden nog met kon voorzien worden Daaruit moet het bealuit warden getrokken dat geen Staat van den invloed van lalke storingen van het regelmatig verkeer vrg kan bly en Wtnaecr er in veirrlei opzichten bindarniiaea beataan tegen het aanwenden van middelan hiertegen too ton een vriendscbappelgke wiateling van gedachten de taak verlichten zoosls dit thans reeds door de openbare beaprefcing op voortreifclgke wyie is geschied In Dnitsobland zelf is daardoor de opmerkzaamheid van het Ryksbeatnur gericht op de daar eveuals in Belgic bestaande leemten in de wetgeving m t betrekking tot bescherming van andere Staten tegen ondernemingen van Duilscli oiiderdauea Tot dniverr rgo geen klachten van vreemde Begeeriiigen ingekomen omdat een inmenging van Daitiwlie onderdanen niet heeft plaats gehad De Bgkakanselier heeft in weerwil daarvan geen tgd Islen verloren gaan om de Bgksbestureo nit te noodigen te overwegei welke wett lyke bepalingen ter bescherming van het bnitenland en van den inwendigen vrede van de naburige staten tegen erentneele verstoringen tonden kannen warden vastgesteld Welke ontvangst deze vraag van de tyde der wetgevende facto n dea Bgks ten deel zal vallen kan voor het oogenblik nog niet warden overzien De nota drukt ook den wensoh ail dat België dit voorbeeld tal volgen en daardoor een nieuw bewys zal geven hoe het werkelyk prys stelt op de goede betrekkingen tot het Doitaohe ryk Uislukt de poging dan wordt toch lioht verspreid over de zaak en het overleg van alle evenzeer daarbg getrokken Staten bevorderd Eindelgk treedt de nota in een nadrukkelgke weerlegging van de neening door den Belgischen Minister in zyn antwoord op de eerste uota geuiT ale zon de Daitsohe Begeering de vrg heid an drukpers in België hebben willen te kort doen Ook kan er geen aprake zgn van inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van België maar alleen van het weren vao vreemde inmenging in de bin nenlaudsohe aangelegenheden van Duitichland Ten alotte wordt in de nota op oieaw gewezaa op de verplichtingen die voor België uit zgn neatraliteit vooral tegenover de wsHrborgen le Mogendheden oortvloaien en ten bewgze van de vredelievende en ricndschnpprlgke bedoelingen van Daitsch and opmerkzaaai gemaakt dat de geilachtenwisseling van Duitaehe zgde heeft plaata gehad onder kennisgeving san de Mogend bedeu BINNENLA ND GocDA iS Apiii Tot hoofd onderwijieres aan de meisjeaachool ta Delft ia benoemd mrjufvrouw S C F Mengel laa Koetsveld van Ankeren alhier Dinsdag zgn te a Hage de rxaaens aangevangen voor de vronwelgke eandidaten Voor de Hoogdnitsebe taal werden er 9 gerxaraineerd 1 werd afgeweten eu S toegelaten onder wette laatsten behoort m g J W Koore aar alhier De aitslag dor kerke ijke verkieuogen die Maandag plaata baddan is als volgt s Uitgahrachl werden 6S6 stemaeD waarvan vaa on waaide In het collegie van kerkvoogden zijn gtkozoa de hh Mr P P P Kist met 634 en U A Oudijk met 310 st In het collegie van Notabeloa de bk A van Teen aH 3 2 t D Bgk aet 374 T A G vao Deth met 366 C C Knaap aet 3 6 Mr J Fojtugn Droogleever aet 326 en J M Nootkovaa van Goor met 318 stemmen Ia bal ariiegia van oppvrtoetieht da bh J Dvookleever Fortnyn aet 808 G Prince met 387 i A R aj mt 75 G Sira er met 384 A Salts met 385 P JtP Montgo met 366 J J Braggaar met 3 l en Mr i H van Mierop aet 383 st Voorts vereenigden nog op zich voor kerkvoogd de bh O Toornvliet 272 J Brakrl 36 St voor notabele de bh i Brakel 292 C Brant 312 D de Knyp 260 A Ufeber Lc 214 H W Otto 291 D Visaer 264 at voor lid van oppertoezicht de bh C van Aken 243 W van t Biet 271 Ch v d Sluis 258 H van Vliet 232 O M Woerlee 207 O van der Zwalm 242 ttemmen Gisterenavond had de aangekondigde vergadering plaats tot oprichting eener afdeellng Gomja e Omtlreke van de Vereenigmg let bnoriering va iet VolktonderK Ê i Ne4erla d Se voorzitter der voorloopige Comaisaie de beer O B LallenHO opende de vergadering beriLiierde Bet een enkel woord aan de aanleiiling tot deze bijcenkoaat die een gevolg was vaa de rede van Mr A Kerdyk in dcie geaaeutr gehouden hoopte dat het getal ledea dor nieuwe afdeellng uog veel grooter mocht wordea en gaf den wensch Ie kennen dat de aldeeling aeleere mocht bestaan Daarop werd een eonoept rsglement door da Toorloopige eoaaisaia opgesteld artikelsgewyze io behandeling gebracht en na eeoige wyzigiugen aat algeaeaoa stemaeu aangenomen Ten slotte werd overgegaan tot de verkieziag van een bestnar nadat de voorzitter eohter naaaena d geheele voorloopige commiaaie had te kennen gegeven dat de personen welke die oomnissie op verzoek an den heer Kerdyk kaddeo uitgemaakt niet m aanmerking weuschlen te komen voor het definitief bestnar Tot vjoizitter werd daarop benoemd de hear dr C A Tebbeuhuff welke eerst voor die betrekking bedankte doch nadat de vergaderiug herhaaldelijk den wensch nitte bem als baren voorzitter te hebben die aanvaardde Tot leden der Commissie werden voorts benoemd de hh N Fraii jia Snel dr H IJskI de Schepper 8 de Juii ii te Haastrecht Mr II J Kranenburg Os Thim en rir W Julius Nndat de heer dr H IJisel de Schepper de voorloopige oomuiissie namens de vergadering had dank gezegd voor de aoeiten in het belang der soak dow haar gedaan eindi de de vergadering De afdeellng üoiuia m Omtrtkm der Veree ifi i