Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1875

4 MtetorJerimfttHket Folkimiemyt i Nederland ia du ecoDstitaecFd Moge eeu groot aanial personen als lid daarvan tocAredeo opdat het bly ke dat ook in dez gemeente n omliggende plaatsen een warnfe belangstelling bataat roor de uwk ran het Volksond Pgs Gepasseerden Dtu ag heeft een rreemd mausper non met een rahoheo bedelbrief geloopen waarin rermeld stond dat hg rondging roor den timmer an Konings die zijn beeu had gebroken eo in armoede lat hetgeen eene onwaarheid is daar die man frisch ea gezond is Zoo rerre bekend is heeft hq raa eene dame alhier ƒ 2 en ran eene andere 1 ontvangen De ingezetenen worden op dien persoon attent genaakt hy is gekleed in zwarte jas broek rest en pet eu heeft den een of anderejongen bij zieh die de brieren afgeeft terwyl hg op een afstand slaat te wachten la de sitting der Arr Reohlb te Botterdam ran Diosdagfflorgen stond o a tere ht L 8 wonende alhier beach ran bij winkelien op naam rau reraohillende personen goederen te kebiwn gehaald en rerkocht Ëiioh jaar ger all a 3 geldboetao ran 2fi of 1 dag ger cell iedere boete De ailioieni ran de lichting r ü 1874 die na 1 Mei 1871 bgde corpsen infanterie roor bet blij rend gedeelte in werkeipe dienst ign gebonden zullen ded len Juli a s iu het genot ran onbepaald rerlof worden gesteld met titzondering ran de milicieuB behoorendc tot het 2e eo 3 regiment infanterie welke eerst den 15b dier maaud met onbepaald rerlof zullen rertrekkcn De tweede kamer heeft Dinsdag hare werkzaamheden herrat Behalre de reeds bekende ontwerpen gn oog ingekomen een wets oniwsrp tot nadere t del ke roonieoing omtrent het Nederlindscb mnntwezen Na de trekking der afdeeiingeu zgn daatrao tot roorzitters gekozen de hk Jonokbloet Wintgens Begram Fransen ran de Putte eo Kappeyae ran de Coppello Bg koninklgk besluit ran fi April jl ia de iudeeting ran het rgk in artillerie kommandementen in rerband gel raclit met het restiugstelsel zooals dat in de mtingw t is omichreren Ut alijeelingiin der Tweede Kamer hebben gisteren rcnchillende wetsontwerpen onderzocht Naair aanleiding ran de wijzigingen door de regeering in het wetsontwerp tot herziening der kieslabel gebracht roigeus welke de rerandering d er kiestabei zioh uitstrekt tot een reel grooter aantal districten dan oorsproiikeiijk wat roorgesteldeu het ledental dei Tweede Kamer met drie wordt vermeerderp heeft de commissie van r ipporteurs eennieuw fdeelingionderzoek uoodig geoordeeld Men schrift uit den Haag aas de Z Ct Dinsdag komt de Twnede Kamer in de residentie terug maar zij zal waarsohgulijk nog eerst eenige dagen iu de afdeelingen gaan want er zgn nog bitter weinig wetsontwerpen roor openbare behandeling ge fted Het eindrerslag op de rourdracht betreffende bet Hooger Ondel wgs laat nog op tich wachten de beer Kappeijne heeft zyu antwoord op hel rer log ran lijn spoorwegwet nog niet gereed en de kieatabel moet nog eerst op nieuw is de sekties worden onderzocht Ook het verslag nopens de r rtiêele gzigiogen in de rechterlijke organisatie ijH langer uit dan men rerwaebt had Over het gaieel wil het met het parlementaire werk dit jaar niet best rlotteo Met de rerkiezingen in het rer iehiit koDit er rad afdoening ran zaken meestal Biet red Men rerwacht hier io klerikale kringen wóót Jaai nog een Voorstel lot wgziging der Schoolwet maar ik houd hel er voor dat Heemskerk wel p Ml pulsen ign handen te branden Het restitu tietlelael is iets dat zieh beter laat gebruiken als rerkiezingsleuie om de groote massa op het sleep iMiw te houden dan om zij het dan ook sleehts ia breede trekken in een wet te worden omsohreren Naar men mededeelt kan binnen kort de openbtaraaking worden te gemoet gezien ran plannen o laat der Regeering ontworpen tot afdoende verbetering der Kenlsche raart Rmda rroeger waren dergel ke plannen gemacht tot opruiming ran de kioderlgkate belemmeringen hana eobter is het daokbeeld op ruimere schaal uitgewerkt teu einde roorgwod ia de betwaren kan worden roorzien Bil Da eerste rergadering in dit loopeode jaar ran da afdeeling Ouderkerk aan deu IJtel ran het Nederlaudseh Onderwyzers genootschsp zal op Zaterdag H Apói tea namiddags ten 3 ure in het school lokaal te Krimpen aan den IJsel gehoudrn worden Op de agepda komen de volgende punten voor o Behandeling der rrageii opgpgeren door de Commissie benoemd door de Gewestelgke Vereeuiging ter rerbeteriug der Normaallessen i Benoeming an afge aardigden dezer afdeeling tot het bywonen der Gewestelgke Provinciale Vergadering c Benoeming ran afgevaardigden nnar de algemeene Jaarlgksche Vergadering ran bet Nedeilandsoh Ouderwyzersgeiiootschap te Haarlem d Bepaling der plaats van de volgeode vergadering De Minister van Justitie beeft een wettelijke regeling vooogedragen rau den rechtstoestand der cooperatiere vererniginijen De Minister meent dat die regeling zoo kort en eenvoudig mogelgk moet zijn Het stelsel van coöperatie is hier te lande nog weinig ontwikkeld Voor eene regeling in vele bizonderheden ontbreekt de noodige ervaring 7a zon de vrije ontwikkeling der coöperatieve rereenigiiigen eerder belemmeren dap bevorderen De tegenwoordige welsvoordracht moet niet anders beschouwd worden dan als een orergangsmaatregel waarby slechts de voornaamste punten warden geregeld ten einde de bestaande onzekerheid omtrent den rechtstoestand op te beffen en een meer omvattende regeling zoo deze later noodig wordt beroodeo roor te bereiden Zy berat l De uitdrukkelijke erkenning der coöperatieve rereenïgingeu als bizondere soort van maatschap en in verband daarmede de wyze waarop zij handelend tegenover derden optreedt 2 Bepalingen ten behoeve ran derden als waarborg tegen bedricgelyke handeling der rereenigingen ruime male van openbaarheid by gemis aan eenige beperking in de openbaar gemaakte itatdten of andere voorwaarden van de persoonlyke aansprakelgkheid zyn de leden ieder hoofdelgk voor het geheel verantwoordelijk roor zgn aangegane rerbindtenissen in het belang van derden wordt als eenig bewijsmiddel ran de toetreding tot en oplegging ran het lidmaatschap het voor ieder toegankelijk register toegelaten hetgeen ook in bet belang ran de veunooten zelven geschiedt ter voorkoming raa dikwyls lasiigen eo ingewikkelde processen over de e punten Alleen met de v istitelling dezer waarborgen kan zegt de Min worden toegelateo eene algemeene wettelijke erKeiiuing der coöperatieve vereenigingen om in burgerlijke zaken handelend op te treden tonder de in de wet vaa 1855 roorgescbreren iudiridaeele erkenning 3 Bepalingen in het belang der renoooten zelren tot beperking eenigeriéate in hunne rryheid in het oangaau ran onderlinge orereenkomaten De wet behoort te waken te eo misleiding van de veniiooten door de bestuurders en bepa iideJtjk door de oprichters en te voorkomen dnt niet door sommige bepalingen in de ttituten deu invloed die de aanspiakelijke veunooten op den gnng der zaken moeten kunnen uitoefenen worde uKgesioteu of althans verlamd Het stelsel van coöperatie der bestuurders die in overeeiistemiuing met art Ü Vf r K op welke wyze ouk beuoemd ten alleu tijde licrroépbaar zyn noriit uitgesloten Daarnevens wordt a n het bestuur de rerplicbling opgelegd op rerzoek van een ryfde der leden een algemeene rergadering ie beleggen tcrwyl by nalatigheid van het bestuur de leden zelve daartoe kuonen overgaan Ëiudelgk is aan bet bestuur de verplichting opgelegd tot het doen van rekenijig ea rerantwoording onder overlegging der justiGcatoire bescheiden een rerpliobting waarran de rerruUing bg naUligheid in rechten kan warden gevorderd Deze opvatting van de taak des wetgevers bij eene tegenwoordige regeling der ooöperatie rechtraardigt de beknoptheid waardoor de wetsroordraoht zich ondprsch iidt niet alleen ran de bepalingen orer dit onderwerp roorkojtende in de Belgische wet ran 16 Mei 1873 n aar ooi en rooroamelgk vsnde wet roor den Nobi d Duitich sa Bond ran 4 Juli I8S3 by art 80 ran de Verfas uqg dea Deutaohen Bnndes rau 1870 tot rykswet r rberen Met het o g op het hcjrhaaldelgk daar ter plaatse struikelen ran vele voor voertuigen gespannen paarden is men bezig de in de Veenestraat te s Hage gelegde keienpestraiing te veranderen in een plaveiselvan asphaltkeien Gisteren had te Leid de algemeene rergadering plaats ran de ledleo der Vereeniging tot initandhonding en bevordering van den bloei der kweekschool voor de zeevaart Zij werd vereerd door de tegenwoordigheid van Z K H Prins Hendrik Uit het verslag door den heer Gualtb Kollf uitgebracht bleek de gunstige toestand der inrichting Zij mag zich verheugen in de toenemende sympathie ran verschillende autorite en Van de 171 opgenomen kweekelingeo zyu niet minder dan 112 knapen in s Bijks zeedienst getreden en hun oonduitestaten luiden zeer gunstig Vele oud kweekelinge bakleaden den rang van onderofficier by de Marine een drietal is gedecoreerd met de M W orde De Vereeniging telt thans omstreeks 800 oontribneerende leden De longziekte onder het rundvM in de provincie Friesland blyft by voortduring hare offers eischen In de Maand Maart jl opeabaaMe die ziekte zich by 14 veehouders in onderscheidene oorden van dat gewest In die maand stierf 1 rund doch werden 136 afgemaakt Het getal der in deze provincie ia de eerste drie maanden dezes jaara geatorven n afgemaakt runderea bedraagt 629 Te Amsterdam is onder voorzitterschap van den burgemeester eene commissie gevormd tot het bonden eeoer tentoonstelling van Amsterdamsche oudheden Zy beeft thans hare plannen bekendgemaakt Zij beachouwt den 27sten October ala eeu waardige gedenkdag in Amsterdima geachiedenii mdat de giftbrief van Floris V van 27 October 1276 agtoekent De tentoonstelling zal tot herinnering diataan strekken en moet het Aniaterdamsche leven in zyne volheid door zichtbare eu tastbare voorwerpen ïoorstelleo en daarby tot het verst verleden opklimmen Om een beeld te geven van hetgeen zg Zich voorstelt te bereiken ontwierp zij een 12 tsl rubrieken die by genoegzame inzending de hoofdafdeelingeu der tentoonstelling kunnen vormen De rubrieken zgn Topographic regeering rechtawezen krggawezen kerk en kerkwezen armwezen onderwys en wetenschappen handel eo nyrerheid schooue kunsten zeden en gewoonten merkwaardige gebeurtenissen De Arni Cl berat een beichoniriag ran de heeren dr Pitsoh en dr Ritzema Bos leeraren lan de Landbonwicbool te Wageningen orer da rerwoestiagen die de meikerer in da rerscbillende phases raa zyn beataan aanricht orer het nut dat men sla bemesting en kippenvoeder ran het inaect trekken kan en over de beste middelen om de plaag op groote achaal te bestrijden Bedoeld inteot dat in Holland slechte weinig voorkomt moet roor Gelderland een rerichrikkel ka ramp zijn De heer P Maas Oeesteranua ingeaiear hoofdop ichter bg het hoogheemraadschap ran Rijnland en agent ran do firma Liernnr en de Bruyn Kops ia benoemd tot ingenieur bg de Indiaoha apoorwegea en zal reedt in de rotgende oMand naar lodüf rertrekkeo Onder de pennen welke tangerolge ran het reatitntiestelsel in beweging gezet zgn rerdieut die vai den oudmioister au financiën mr P P Bosse hgzondere vermelding In een te s Grareuhage bu den uitgever M Ngbaff verschenen vlugschrift geeft dete schrgver eene practiscbe besuhouwing rau het stelsel welke gelgk ran eeu financier te rerwaohten wat vooral de fioaucieele tgde daarvan aail oritiek onderwerpt De beer van Bosee raamt h t bedrag dat op hetoogenblik te restitaeeren zou tgn aan ouders witfgemoed zich door de openbare schooi bezwaard zoavoelen op drie millioen Daar komt echter bg dat zoolang art B4 der grondwet in stand blyft varreweg de meeste openbare schalen tuUeo moeteablgieo bestaan daar slechts by zeldzame uitzondering in ons land gemeenten worden aangetrofiim waar geen verschil vau godsdienstige belgdeais ondelde inwoners bestaat De kosten voor het openbaafonderwgs zullen dus weinig of niets verminderen maar het budget zal betwaard wordan voorloopjgmet drie millioen naamat der toeneming rau a aantal leerlingen echter met reel meer roor het byezonder onderwgs Het geld roor e o en and benoodigd moet natuurljjk uit de zakken dec bekiit tingscbuldigen zoo rao 4j i moed batwaoc is als ran die welke daar gean last raa hebbe gehoal worden Het jcomifke ran het ga ralis gelgk de heer ran Bowe doet opmerken i dat zy die uithoofde hunner gemoed bezwarea thABI zipb offers getrooiten roor de instani baudtng r de byzoodere scholen na de invoeripg ran det r sti tntiestelsel misschien nog meer tullea te belalen hebbeu dan thans terwyl hun daarentegen door 4 roorstandera ran het stelsel vermindering ran latten wordt voorgespiegeld I Een Hyke rangst is dezer dagen den risscheri onder Hardinxreld en Woudrichem ten deel gerallen raiml 6000 elften en borendien 60 zalmen weraen aohtereenrolgens met de netten opgehaald te Woodriohem golden de eerste ran 40 tot 46 ots per stak Sedert jaren was de elftrangst op de Merwede ondw die gemeenten niet zoo roordeehg te noemen Het mnziekkorps ran het regement greuadi ili en jagers zal roortaan by het spelen vin militairen marsohen gebruik maken ran een instrument la ear genaamd en ook eldera reeds in gebruik waardoor de oQeieel bepaalde snelheid van den marioh 15 passen of in rersneldeu pas 130 passen io de minuut juist aangegeveu wordt Op ie manier zal de berelroereude otScier het dus iu zyne macht hebben in den Itttedijken zin dea woords zgu soldaten op tgn wenkea te doen bewegen Door den Burgemeester te Zwolle is de wegneming berolen ran een doek dat op de zoogenaamde potjeskefmis aldaar was tentoongesteld en de roornaamste personen ran Duitscblaud als boetelingente zien gaf In de Maandag II te s Hertogenbosch gehoaden tittlug raq den gemeenteraad beeft de roorzitter medegedeeld dat Woensdag de laatste 16000 kilogram baskruit ran daar naar eldera loaden worden verroerd toodat dan alle amunitie uit deze roormarïge resting c t ign gemirnd met kitzondering vaa het benoodigde roor de troepen tot oefeuiug Men meldt uit s Hcrtogenboeh aan bet Iu de jongste zitting ran den raad der gemeente Orouiugen ia besloten aan het departement der Maat schappij tot Nut van t Algemeen toe te staan eeu jaarlijksohesubsMie van 1000 vuor een op te ricbteo kweekschool roor ouderwg seres9en onder roorwaarde dat deze lobool voor meisjes ran de rertobillBoda godsiliensttge gezindten toegankelijk it Dinsdag is te t Hage aangekomen om eenige iMa Ier beiicbtiging te wordaa getteU de beroemde Pillmauns sloapspoorwagen Het vervoermiddel van en l gte van 13 roet rereeaigt al wat tot f emak v wi het reizend publiek strekken kan in zich Ie buteuils kunnen zonder moeite lu nette legeraieden reranilerd worden Men behoeft üe zitplaatsen sleehts em te slaan en de danrtasschen geplaatste tafel et te verwijderen om een comfortabel bed te verkrijgen waurvun liet beddegoed iieh ia een daarboven aaogehracbte ruimte bevindt die op haar beurt tot alaappltats kan worden iugerigt loodat eeu con C irtioeat eeu tiaapgelegenhu d voor vier personen aani t De gelieele slaapwagen bavat een tweeentwintigtnl bedden Verder riudt men er kleed en waachliauiers behoorlgk van wuterleidingtu eu toiletbeooodigdbeden oorzieii terwyl een reeks van lantaarns t it rerlichtiug ran dien waggon strekken Naar men mededeebie zal dit voertuig uitsluitend dienst doen lussoheu Par s en Keulen sa beoogde de oodememeri met de kamst herwaarts voornamelyk om de atltr tia van het reizend publiek er op ta reetigen £ en grootaantal personen zoowel auloriieitea alt leden der diplamatie namen Pallmtnn e alaapwagen in bezichtiging en werden door de buiteelaodacke geleiden in de dèlaHs voorgelicht Jairiijkt wordt ie New t A 10 dilHonh doll roor adverientien nllgegeven Van deze som ontvangt de Nt Tork üerald alleen ongeveer 3 smillioeo dat is 7600 doll daagt Da NemforkefSükUeeammt outnngt jaarlijka 3 millioen rooradrertsatien en de New York Timer M milliaeo Ter rerkrijging deer eijers uoat door sommige handelaars opeen in £ aropa oogekeoda wi ierta tdrerteeren gebruik gemaakt worden Steward geeft jaarlijks 6 700600 dol rOór adrertentien uil Lorden Tayler tSOOOO de btkende Barnbm 600000 dOll ni Hoewal kat aantal rereanigingen in Bretlao niet gering it daar er niet minder dan 36U zijn ia het fintal tooh weder met een rermeerderd door da opriohting ran eent Vereeniging rnn dikken Het dsel ran dit uienwe genoottobap ia den liohamelyken welaland te berordoreu ran alle iwofilijvigs heeren dtirhetgemeeutckappelijk drinken van brouwateiaa andere kuren Aan het hooM tiaat eeu geuretkundig autoriteit Om lid te kunnen worden moet men aan rermitige vatbeid Igden of een nuiimin gewicht van il80 pond bebbea bereikt Het roornemen maat beslaan om bijzonder zware en zwaarlijrige medeburgers het eere lidmattscbap aan te bieden Te Luik was Donderdag op rerschillebde plaatsen der stad een groot plakkaat aangeplakt waarin zekere advocaat Jeau FoBtaiReeeae la ii g egea voai oaf Bismarck aankondigde Deza lezing on wezen ycen proleit van een plebejer een republikein die het recht de vrijheid en de zelCltandigheid der volken beuiiiit tegen prins Bismarck die de gerechtigheid veracht de zwakken vervolgt bet brutala geweid aanbidt die een geesel is voor het geueten eeu schrikbeeld der volken aanmatigend hoogmoedig minachteed en een ran de heillooatu vtjrüerfe iykste en diep rerdorren geesten van deze aan tv raonie zoo rijke eeuw In dergelgke frazeii gaat het programma voort en worden nog de liefelijkste scheldwoorden gericht tegen de generaals van den vromen Wilhelm de tegenwoordige Genzefitkeu Attila s Tamerlan s en den Qdin van het noorden BismarckLooooh die de priestert van het altaar acbeurt hen beleedigt rervoljgt uithonKeit aU misdadigers verjaagt en hen de rechten van Duitsche burgera ontneemt Het mooiste is dat de heer Fontaine zulk een taak darft ondernemen hoewel hy verklaart tegenover dien vreeselijken rijkskanselier een wormpje een kolibri een dwerg te zyn maar hij gevoelt vtijn geest weder vaardig worden zich verheffen uitzetten en tot de wolkan stijgen Ik gevoel mijn onsterfelijke ziel sidderen en in opstand komen UARETBEBICHTEN Oouda 22 April Bij weinig banilel was de stemming ftjuw Poldertarwe puike 8 50 it 9 25 Mindere 7 76 a ƒ 8 20 Rogge puike ƒ 760 i 7 60 Mindere 7 26 7 40 Voer 6 26 ft 7 0Ü Gerst puike 7 26 a 7 76 Mindere 6 25 a 7 00 Haver zware 5 25 a 6 00 Lichte 4 00 a 5 00 Hennepzaad 8 75 a 9 00 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag rarkeoa voor Londen van 20 tot 23 Cis per half kilo vette schapen vlug verkocht Aangevoerd 45 partijen Kaat vau 25 tot 29 met vluggen handel Boter I IO ü 1 30 n d P de Mol I Burgerlijfce Sta Ceboken ld April Anoa Kaatje oadera fi If SiloQ £ 0 Glaodiot ouders i Grootepb r eo F H NmiTvsid Anna Fiettraalla oadert f i ones en T Wienla 21 Kon Frederik ooder F 8 S fini aü en J van der Torreu OVttltDUii 18 April r HtisiBSD 2 m J Zoet 1 j 10 m I S Begeer 45 j E dee Herb 5 78j C Kriek bulivr vaa l Kleuliaui i9 j A M tra ken 12 w 21 A van dSa tlerg 3 m J W Kaïjpers 28 j G1 HUVU 21 April P J UogeatMOin ea JJ A Kteai T de Knite ea S Houdyl P Tai eo W de Mol ADVERTENTIENt Bevallen van een Zoon J SPARNAALI V d Torhbn ilïou i 21 April 1875 E0ÜT7EIIE00FIM Op VBUDAG 23 APRIL 1875 des voormiddags ten 10 are zal ten overstaan van den Deurwaarder t H tan di WERVE te Goada aan de Reeuwy csche brng te Memwijk worden verkocht 20 staks eiken UERGROEDEN 5 perceel n eiken KR0MMD8 eu ENIEUEN 10 BIBHOÜT 10 8PABPALEN ♦ f 5 eiken KISTDEELEK 40 PALEN van 2 6 Meters 40 J ea populieren PLANKEN iq i Wjien PLATEN en BESCHOT ll 1 Eien en Upen SCHALEN eneeéèpaiig DËELEN Opeubare Verkooping om eontant geld op DINGSDAG den 27 APBIt 0 75 des TOormiddagR ten 10 aar aan de Soawmiulswoning bewoond door de Wed M VBRZIJi DUN an de Noordkade te Waddin veeti yui 3 KOEUTBN die gekalfd hebben 1 VAARKOE 1 VAARS 1 SCHOT 1 PINK IKALF en eenige LANDBOUW GEREEDSCHAPPEN Informatiën ten Kantore Tan Notaris MOLENAAR te Waddirueveen De Oadergeteekenden verzoeken al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan hunne op 31 December 11 geëxpirecrde firma Van BEllKEL ek GöTTE daarvan vóór 1 Juni a s opgave of betaling te doen anu den Notaris MONTIJN te Gouda 5 VAN BKRKEL J C GöTTE ürbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten 1 $ f Vaar schuwing Deze URBANÜS PILLEN zgn door ons m doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebmik Tan nsmaaksels welke mén tracht in omloop te brengen r VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CHRONISCHE BROHCEITES TEERING UTIdUHËELE BEHAHDELIIIG TEER CAPSULES DE GUYOT ApotteUr u Fart Deie capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkeUjk opgenomen en werkt spoedig f Het dagelijksebe gebruik der teer iv ceer aantelKveleu voor herstellenden ea iwakkc perwn n Hel is tevcnt f eea teer goed praeserratiel voor eene menigte iiefcteo c veend ta l ijden dat Epidemien heerschcn Annware U Otérapeutii ue da proTeaseor BOCCHJRDAT c De teer segt M M A Cazennre wordt met bijsMlder c succes gel ruikt tegen huiduitslag en loogtccnng Het € 18 ktaarbiijkelijk door de ervaring bewesen dat de teer t een stimuleerenden mrlocd heeft en dat bij matig maar geregeld gebruik de teerdcoiganender spijsvertceruig zacht opweki en den goeden blocilM mIooji bcrordert Dictionnaire de nuilecine du doctcur Fasks I De werking der teer iaweftiïg is als volgt Zij ver meerdert de urine ahohcidiiig wekt den eetlust open lievordert de spijsvertecrinf ilea scbrijfl de teer roor al voor bij chrooisohe ejlMari ói van ie fahaa ea Ion gen Traiié de Pharmacie du professeur Soostiaai t 1 Bij t gebruik van één of twee capsules t oogenblik dal men gaal ecten werkt de teer hoogst merkwaardig in de tulgcade gevallen i aaoNCHiTca asTHMA LONGaaNDOENINO EBWaARLOOSOE VEftKOUDHeitt LOHSaNTSTCKIKa CN TCERINIl KC LPIJNCN I ECHT SPIJSVEHTEEnlllS KOUDE OP OE CLttt en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieten ledere flacon van b i 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg gezegd om aan te Iconen hoe weinig deze gen eeswijte kost v n 5 tot 7 f ï cent per dag Om tick legen t koope tan mmaaktel U hoeden moet nun cooralletlen op t witte ettquelle waarop de teJitt met twarle lettert ie afgedrukt en de onderteekening tan GUM in drie kleurea Hier tegenover heiindi tick hel actimile der kandttekeniiif Uepot te Gouda in de meeslij Apotheken i ii N =3W