Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1875

1875 Zondag 25 April W 1663 met Fenkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat nit druivensuiker en Zwitserachen honig met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en ig aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaaudoeningen aangewend worden als borstthee drop malz eitract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kuchhoeat De fleaoh met gebrnikaaanwijzing 60 Cents Sel de iinborn Glinborn s maagversterkcnd Zuiveiings Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheu matische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbjj men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebraiksaanw 60 Ct Het is overbodig nog meer te zeggen over algemeene aanwending van levertraan bg borstkwalen kliergezwellen bleekzncht enz Het ia alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mg n streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeht daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 I httP I ovnpf Pitün algemeene bekendheid dat gzereen onmisbaar bestandIJaei LitVCrirdnni deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid yoorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natanrigke gevolgen Van alle zoogenaamde ijz prEeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 f ram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents BV Bij ieder artikel is eene uitToerige gebruiluaaDwijziDg GOUDSCHE COURANT Nlenws en Advertentieblad voor Gouda eo Onistreiiefl Zuiverste medicinale Levertraan X n Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Oouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudetvater bg F Jonker Idenbnrg te fVoerdfn bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten Zeugstraat O n 41 de Nieuw ste Modellen Gez KOORKVAAR T I £ N D E W E G D 79 Openbare Verkooping en op DINGSDAG 27 APRIL 1875 voorm 9 uur in het huis aan de Markt wgk A n 140 te Gouda van een completen WINKEL vhn GALANTEBIÈN waaronder veel BRONS van PORCELBIN en van GLASWERK Te zien Maandag 26 April van 9 12 en 2 5 uur En op DINGSDAG 4 MEI 1875 in plaats van 27 AfitTL voorm 9 nar in het huis aan deMarkt wijk A n 105 te Gouda van Een INBOEDEL een INVENTARIS eener HERBERG MANUFACTUREN RIJN en andere WIJNEN en LIKEUREN Te zien Maandag 3 Mei van 9 12 en 2 5 uur lolichtingeu ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping om contant geld op WOENSDAG den 28 APRIL 1875 des Toormiddags ten 10 uar aan de Bouwmauawoning yELDZioT bewoond door den Bouwman W IJTERLINDE in de Hoogeveen onder Benihuistn van Paarden Koeijen VARKENS RUTOIOEN Bouw en Melki erct dschappen eeni MEUBILAIR en andere Roerende Goederen Alles daags te voren des namiddags te bezigtigen Breeder bg Biljetten en informatiën ten Kantore van de Notarissen K N HENGEVELD te Hazerswoude en A N MOLENAAR te Waddiiixveen Gansch rVieuw Het Castiliaansche Rjjk dat sedert gerainien tgd niet veel beters van zich liet hooren dan moorden rooven doodslagen staatsverdelgingen en muitergen bezat in zgnen schoot toch nog iets betera hetwelk hg zelfs tot heden niet kende Op de bergen van Oud Cartageua groeit een Kruid heilzamer dan de schat der Metalen waarvan deze twanger zjjn een kruid door de waarde van zijnen inhoud niet te betalen een kruid waarnaar de menschheid steeds vergeefs zocht eeu kruid nimmer gekend want wie zon voor rgkdom een kalen kruin begeren De Olie uit deze planten bereid en in den handel gebragt onder den naam van Oud Cartagena s BergPlantenolie gaat onmiddelijk het uitvallen van het haar tegen bevordert den groei en doet nienwe wortels ontspruiten het wordt verkocht voor 60 cents net fleschje uiterst netjes en omwonden met een biljet ter gebruiksBBnwgzing onderteekend door den Hoöfd Depfithonder A BREETVELT Az te Delft Verdere Depots Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER 2ooN 7Jo terrfomWeaiewagestr A REIJNAKDT Oostpoort A PRINS ZevenfiHÜen W BARES Gorijiehem J J GROENHUIZEN en C Utrecht N A STEMPELS Dordrecht £ d meer bekende dépdta in ons Bgk Ncderiandsclie Bouwverecnigiog gevestigd te OOÜDA ALGEMEEN VERGADERING voor Aandeelhouders op Woensdag den 5 MEI 1875 des voormiddags te half twaalf ure in het Koffiehuis DK Haeüonik op de Markt te Gouda Ce DIRECTIE Tot liet vullen van holle Kiezen betlaiit er geen werkzainer en Mtr middel dui de TANU PLOMBE an de K K Iioftandsrti dr J O POPP Ie Wernrn liognergasu no 2 die ieder leir reer gemnklcelyic in de holle kieren kun leggen en welke licb dan met de o erreat der kiezeu n bet tandrleeub lerbindt de kies voor verdere verrotting bereiligt en all pijn iloet bedaren Het Anatherin Mondwater van Dr J ö POPP k k Hol Tandatte te Weenen in de ondersUand Di pdla i 1 76 per AaOM t bekomeD ii bet voortrelTelijkste middel by rhaiaatlsohe land pijn ontitekingen en veriwetingen van bet tand vleeach het Inat den tand teen open verhindert de verdere vorming daarvan beveeligt loaae landen door venterking van hel taadvleewb en eriryi het de tanden en het landtleeaoh ran alle nadeelig stoffen zuivert geeft het den mond eene aange name frischbeid en verdrijft reeds door een kort gebmik den leelyken reuk die er uit voortkomt Anatlierin Tandpasta van Dr 3 G POPP Dit preparaat hoodt den adem fnsch en strekt tevens om de tandei schitterend wit te maken oa bet bederi denelre te voorkomen eo bet tandvlaesA te versterken Dr J G POPFs Plantaardig Tandpoeder Het inirert de tanden zooieer dat door hH dagelijkich gebraik niet alleen de gewoonlijk coo lastige tandsteen wordt verwijderd maar ook het glaznursel der landen steeds blanker en zaobter wordt Te verkrijgen te Oouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Rotlerdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippeieijn C biaauwe porceleiowiukel te s Hage bg 1 L F ü Suabilié apoth te Leyden bg E Noordyk te Utrecht bg F Alteua apoth te Aroslerdam by F van Windheim b C verkoophuis Ie Oudewater by T 1 van Vrenmingen te Sohaonhoren bij A Wollf 60EDK00PEIBUZIIL voor Piano Solo 614 Lecocq La AlU de Madame Angot Potpourri Se druk C0 60 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAM te Gouda BUITENLAND Bultenlandscli Overzictt Ce ministerraad elke Dinsdag te Parijs is gehouden heelt slechts een enkel aur geduurd en leverde nieta van eenig belang op De beer Buffet heeit tot a a Maandag de mededeeliag uitgesteld der veranderingen in de prefecten wereld Men hecht van republikeinacheo kant aan die rirauderingen groot gewicht vooral met het oog op de verkieiiogen van den Senaat BlijveD de ambtenaren niet strikt OBsijdig dan nllen de Bonapartistiache mairea indertijd door de Broglie en de Fourtoa benoemd wel boa beat doen om Frankryk te begiftigen met een Senaat die allervriendelijkst is voor Chisleburit De Belgische Begecring heeft in de Kamer harde woorden moeten verduren wegene de oScieels ontvangst die cij den niruwbenoenden kardinaal Msgr Deoliampa hüft bereid bjj cgn intocht te Mechelen Inderdaad ia de bonding van Belgi £ op lijn minst genomen londerling Tegenover Duiischlaniï beweert de Clericale regeering de bisschoppen rgn geen staatsambtennren Kerk en Staat ign gescheiden aan manifestatiin der geestelijken kan de regeering nieis doen En nu wordt de aarta bisaohop met veel eareaonieel ea troepenrertoon van wege den Staal gehuldigd Op da vraag in hoeverre de mogendheden de vertvogen der Duilsche regeering hebben ondersteund wbsdoa nog voortdurend tegenstrijdige antwoorden gegeven Een correspondent der Köln Zeit dost opmerken dat dienaangaande weldra meer lal moeten UQIwa Oa wead D iMhe nota iMk Iweft Mykbaw da strekking om erne algemeene regeling van deie inemationMe vraagstukken roor Ie bereiden Daarbjj moef dan nataurlyk uitkomen welke mogendheden tl dan niet getiod aijo daartoe mede te werken Utt de wetgeving van bjna alle landen op dit stuk te wenschen laat is onlangs aangetoond door een Zwitsersch rechtsgeleerde De Belgische wetgeving is nog de beste Die van Duitachland is nog gebrekkiger dan de Brigiiohe wetboek van 1870 da Zwitsersehe wetgeving van I8SS is ieta beier dan de Duilsche maar gaat minder ver dan dr Belgische De Oostenrijksohe 186Ï is nagenoeg als die van bet Duilsche rijk Te Fransche 1810 is uit het oogpunt van het volkenrecht slechtste van allen De Ilalnanscha 1859 is slechts eene wat verbeterde nitgaaf van de Fransohe DeEngelschsen Amenkaanache wetgevingen straffen slechts misdryven tegen diplomatieke agenten Er valt dus op dit gebied nog al wat te doen indien het er toe komt De Duilsche bladen rertekeren thans dat volgens den brief van Keizer Wilhelm aan Victor Emmanuel de reis naar Italië nog niet is opgegeven volgens het voorloopig vailgestelde plan tou du reis plaats hebben na het vertrek lau den Koning van Zweden derhalve in de derde week van Mei en lich bepalen tot boren Italiii Het verblijf in Italië ui van korten duur liJn en de Keiter van daar oaar E a gaan waar omstreeks dien tyd ook de Keiter van Rualand vertoeft Ook indere Voreten worden daar verwacht namen worden niet ganoemd de Keizer van Oostenrijk maaki een uitionderiiig Bismarck ia weder zirk tengevolge van by de laatste discussièn opgedane vermoeienis Uil Kome wordt aan bet Journal det Debatt eene zaak gemeld die in Duitscbland weder meer voedsel geven ral aan het wantrouwen jegena Italia De Kamer beeft namelijk onlangs een ontwerp van wet goedgekeurd op den militairen dienst waann bij wijze van amendement eene bepaling is opgenomen die de vrijstelling opheft der studenten roor de godgeleerdheid De Paus heeft daartegen herhaaldelyk g rotest ingediend en ten laatste i d 16 dezer een rief geachreren aan den Koning De Paus geeft Z M daarin den vollen titel van koning van Italië en herinnert boe vele heiligen uit zijn geslacht zijn voortgekomen Hy bezweert den Vont igne toestemming tot deze wet te weigeren en eindigt met eene ingewikkelde bedreiging Voor bet overige is eohler de brief zoo welwillend dst de uiterste par Ijen er wat lij da frscti van ontzet staan De derikalea weten niet van deze toenadering hebben te denken en Irsctie der liberalen die lauwere aansluiting bg Duitachland verlangt zien in Victor Emmanuel reeds bet zwaard der kerk De eorraspondent meent dat de taak nieta beduidt Hoe j erkeljjk ook de brief van den H Vader zg n aogt hg bewyat nog volstrekt niet dat Italië en het aadom op het punt staan van tioh met elkaar te noenen Evenmin tal men in zulkfrlirieven een bepaalde aanwijzing zien dat bet noob daartoe zon kunnen komen en dit ia bet juist rat soms bezorgdheid wekt in Duitachland waar man de Italiaanscbe staatkunde genoeg kent om te wc hoezeer daar eigen belangen altjjd den voorrang hebben B ELGIË Het loopt het Belgische iMioale Ministerie niet mee iteeds gewoon om tussoMNi de klippen door te zeilen en vooral geen aiiil l t te geten aan de recblerx de kwam de ongellkkige Duilsche nota waaruit bleek dat men te Berlin de Segeering op de handen lag wat ooaangeniaÉl is vooral voor tulke heeren er werd ook op d manifeitatiea van de biaaehoppen gewezen en men ton nu beweren dat de geesteiykbeid builen de Be eering stond en deze derhalve niet voor baar venalwoordelyk kon zijn Maar zie de tot kardinaal heaoemde aartabiiachop van Meohelen moet zgn intocht houden in België en ffuka word een oud bealuit opgedoken van Meaaidor XII oa te maken dat de gansche militaire bezetting van Heehelen onder de wapecen kan en tal komen teneinde eer ta bt ijzen aan den kerkvorat bij zgn ictoobt Hiermee gaf i Big w ri ng lèt bevija dat ij da bisachoppen officieel erkent of met erkent al naar het te paa komt Over die tweealachtige bij de olericaleo ganaoh niet ongewone handelwijze volgde eetgiateren geen Duitaeba nota maar een interpellatie van de kant der linkerzgde in de Kamer Jottrand deed het woord Zal werkelgk vroeg hg voor de inhaling an dea kardiuaal aartabissehop van Meekalen de bezetting dier stad onder de wapenen komen Zoo ja dan scheen het hem toe dat de Begeerlog moeilgk meer staande kon houdec dat de biasehoppen geen oflicieele personen waren en zioh altoo tegenover da a insprakeo van Duitachland in moeielykkeid brengen zou De Miniater van Oorlog antwoordde dat bij niets gedaan bad dan tieh overeenkomstig het besluit ran Measidor XII aan de antecedenten te honden De afgevaardigde Bara iulnaachen beweerde dat dit besluit in velegeiallen als niet bestaande was aangemerkt geworden en zeerlekcr geen kracht san wet had Dit zoo lynde tw gfelde hg of men wel ton doen met dergelgke eer te bewijien aan bet hoofd van die klasse ran burgers welke België lot een naburigen Staat in ongewooe houding gebracht en voor anderer vaderlandslielde niet den minsten eerbied getoond hadden Hierop ontstond een dsbat waaraan versoheiden afgevaardigden vooral Coomaoa Anspask en Nothomb deelnamen In den loop daarvan verdedigde laatatgenoemde de offlciëela ontvangst van den kardiuaalaartabissohop tinspalende op een gezegde van Bara betreffende alaafaohe onderwerping aan degeestelgkheid met den kortbondigen aiival Slaafschheid is het zich te bukken voor de zegepralende macht welke zetelt te Berlyn Tegenover deze woorden welke hg ongelukkig noemde deed de Minisier Malott een beroep op de vaderlandsliefde der Kamer De discussie wenl gesloten om later by die over de Dttitsoha nota s te worden herrat De intocht van den aartabisschop tal dan inlusschen geachied tgn Wat de positie van het Ministerie vooral moeilgk maakt is dat het thans lusschen twee vuren staat da Dnitscbe Segeering en de liberale partg daardoor konden de aanstaande verkiezingen wel eens minder goed afloopen De liberale bladen veroordeelen zeer bepaald de houding der Regeering in deze taak en brenfien argamenteo by wat tg niet deed De Iniépendance betreurt het d t men straks voor een voldongen feit zal staan wanneer de kardinaal aart sbissoHop door de troepen zal tgn geèscorteerd Juist d met Duitsohltud hangende quaeatie merkt de IndépendaiKt op was aen al rk argument voor de niet toepassing van het bealuit van Missidor te meer omdat wel bezien dit besluit nog algescheiden van bet beswaar dat bet nooit wettig ia afgekondigd in atryd is met en buiten werking LAND S ealeld is door art 16 der constitutie aldas luiende rDe Staat mist het recht tussdienbeida la komen bij de benoeming of bg de installatie vaa bedienaren van welken godsdienst ook eiu GoDiia 21 Apbil Op de aanbeveling voor directeur der Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus te Botlerdaa staatboienaao de heer K Mars leeraar aan de H B school en directeur der burgerarondschool alhier Tevens staat da irop onze roegere stadgenoot da heer A Pelt thans directeur der H B school ta Zaandam De Goudèche Kieiwretniginj heeft in hare vergadering fan Donderdag jl met algemeette stemmen besloten het ouderalaaud adres tot den geaeeateraad te richten Ajim DIN AcHTBiBEN GEMEENTERAAD VAM Gouda geven met versohnidigden eerbied te kennn i De onderKCteekenden allen ingezetenen dezer meente gezien hebbende dal bij V wen Raad ia ingekomen een adrea van den Heer 6 A de Waat vertoekenoa sabtidie oor zyne bytoHden sflböol wenden zich tot JEd Achtbaren met beleefd doch dringeod vCTioek 4e gevraagde subsidie niet t riee doch maatregelen te nemen opdat de school voor meer uitgebreid lager onderwgs hoofdonderwijzer da heer H J W Hnber welke volgens gevoelea van velen nog zeer te wenschen overlaat zoodanig hervormd worde dat bet onderwga geheel voldoet aan de eiachen dea tyda Uetaelk doende enz Gouda 23 April 1875 De kiesverernigiog hoopt dat ieder die tich met daa inhoud kan ereeoigeo door onderleekening van ditadres van zijne instemming doe blijken r Wij hooren met genoegen van wege de Goadachs ingfzetenen een stem opgaan in deze zaak eu uiten dea wenscb dat velen het adrea nogen onderteckeoea Op verschillende muren van de gemeema Gouda stond sints eenigen tyd een belotte neéigasolueven die Donderdag a si vervuld tal worden De twee weezen komen aldus luidde M f menigeen erlangde wellicht reeds naar de komst van dat too lang te voren aangekondigde paar Verdient het stuk dat aldus getiteld is aanbev ling Wij gelooven dat een zeker deel van het Goadtobe publiek tich by de opvoering wel amuseereo lai alhoewel dat nog niet beteekent dat bet tal voldoen aan de eiachen van beo die een eenigszina ontwikkelden smaak hebben Nu wg weten dat t atnk wordt opgevoerd door t geieischap van I J Stoete en H W Nieuweohuia gelooven wy inderdaad dat talk een stuk rerdieat opgevoerd te worden door zulk een veraaaeling aoteura en actricea ala waarop zich dat gezelschap baroemen mag Naar t oordeel van gunalig bekende critici elders althans is het ala t ware gesohrevao voor aen dergelgke troep Is de gestelde eotréeprys echter niet eSD wiani aanmatigend i Men schrijft ons uit Moordrecht Maandagavond gaf Moordrecht s Mannenkoor oadar de leiding van den heer W N J van Helden feaa openbare nitroering die met een gnnstigen nitalag bekroond werd Muziek en tang wisselden elkander op recht aangename wgze daarbg af De heeren van Voorst Visser en Bensenkamp nit Oouda droegen niet weinig tot hel genot van deten arond bij daar zy even bereidvaardig als vroegar weder als solisten ontraden Maar ook de leden van het Mannenkoor gsTMT i