Goudsche Courant, zondag 25 april 1875

da daidelgVala bewjjrep dat ly onder de leiding Ta4 haa jvrrigen Uirecteur zioh met goed gerfig i de Bang oefenen Het il dui ooic de wensch van zeer velen dat de Tereeniging ü ge hlyren roorlgaau op den ingeeiageo weg om lich te oefenen in die sonoone kunat die zooreel kan bjjdragen tot onderling nnt B genoegen Ib kct b giii Ttn Mei aal alt Berg aMbaeht een haiagezin naar de Vareenigde Siaten vertrekken om lich aldaar te reetigen Voor ciroa 10 jaren hadden lioh reida de oudaia de broeders austeta der Trouw git het eerlagg rertrekkend gnin dgfwaarta b ren en zich in den Staal Illinois gereatigd Donderdag heeft het afde Iingi opderzo k plaats gehad o et bet toe onttrerp tot het rerleonen Tan rrijdom Tkn ga bodbelasting Toor slighting van arbeidersvoningei Hat ifd e iBgs Dd moek in de tweede kamer is gitterra Toortgezel Het heeft geltfopèn orer de Msi Tooratellen tot w zigiog der militieWet en tOt afcckaSiig Tan het Vuur ton en békeogeld éa Beting Tan zeetobeptit In de zitting Tan de tweede kamer Tan Donderdag is iagektmcn een ontwerp tot goedkeuring der overeenluMst met België omtiCnt het kau l Tan Gaatnaar Neuzen Tegen Woensdag ten elf ure zgn onderscheidene wetsontwerpen aan de orde gesteld WMioad r dat tot outeigaiuag tooi den splwraeg AwM Ngm geru HH ei8 oatwet p tot nadere tijdelijke Tooi ziening ouftrept het Kederlandsoh muntwazen gaat uit lan dé overweging dat wedetapening iti mu t TQor tflVerlianiiinntiag door particulieren niet in aanmerking kan komen omdat rije aan munting in dat elMl l eawoordig oirea 7 pet kan qpl eren O k Tan l J pege al die aanmunting ni t plaats hebben oRMtttitÜ dra eT Btifeelea orergang tot den gouden ataodaard welke naarde regeering gelooft nietaoht rf ege ti llea Icfiapeo blgTso TeeJ m Kiduker en koBibaarder zon m ken Daarom bigft er niels anders orer d B lOo spoedig doeulgk gqud tol standaacdnttaal ta i fheflen en Toor de aanmunting daarTan deigeipgeoheid te openan De gouden stondpenmng a zQliei i n h tien en Tgfgnidenstuk OawetwwdtTqt Jaowi 1877 bezien en tre 4t in werking 1 JttU 187 Da geiqeenteraad Van Leiden heeft de Too draéht oM lOO bOO subsidie toe te staan Tooi dén tloor eg Leiden Woerden aangenomen Bg dè aobaidie ïtilleta Voorwaarden gesteld wordeh OMtrent de kaniluiting en het getal treihen en de uitbeialing lif niet plaiiti hebben wénueer dé exploilatie niet gcsdiifedt binnen 6 jaai na den dag Tan het besluit no tl tns de r eering geen termijd beeft gesteld De i Grarenhaagsihe VleeschhoUiVerg heeft iif 1874 gopd resttliaten opgeleverd Er is een wlust bëfclald rtA 6873 58 en er werden 973 funderen tki kalVeten en 277 sOhspeti gesikcht en Verkocht Daar hIefTan 29S 352 kiloghimmen Tieiseli Terkrégen weird drukt de behaalde winst op ieder kilogri m al ta TOor 1 3 et Het debiet bedroeg 304 675 tageh ƒ t7 S44 in 1873 Er is besloten een Ter ntwoordelgk direkt lir aah te stellen Dé heer KtuMifn tot dusver slager te Middelburg is als zo6dllliig tNtntemd Hat praobtiga HStei d Orange te SebeMningea ei adonl der Soheveningaohe Bouwmaats zal 1 Jgbi geope d warden het hotel betat nu meer daa SO saiolUt konVersatie lees t biUard ed nAktaati Naar éji Tergtmaut ia daor daa geirbian vttluMtim C B te Heltooild eeii aanklaoht wegena laster te daa wiakelier A ran M bg de politie inge diaad V U zon in den winkel tegen andere penoBen OTer 3 sprekende gezegd hebben dat S eg scfcdn was omdat hg tijdens zjjn wethoudar achap vosr hondarden guldens ontritead had JtUi Cl Da Terzeodingen Tan stroo uit het noorden bealead Toor Engeland zgn zoo grool dat dikwijls geheele treinen van 80 i 40 wagens Zwolle passecreo Oak ia 4a Terzending Tan getinobt vea in kiaten ttn ftotL De Jri Ct maakt de Tolgende opmerking Yolg l fk eq E t jH B i korrespondent T n de Ini pe iamce is aan den Franschen vertegenwaordiger hij het hof te a Gravenhage aanbevolen de grootste omzicliti id in acht te nemen nanneer tasschiji het Daitacii n bet NederUndsche kabinrtk naar aanleiding der tegenwoordigheid Tan zulk eei groot aaD$fl it Pait ehU d Tcrdreran Jezuïeten in Lintburg een incident zich mocht Taordoen in den geest na dat hetwelk tot het Duitsch Belgisch konflikt heeft aanleiding gegeven De heer Target schijnt naar deze medededliitgvan den Farijschen korrespondent nog wel een niauwaiiug in de iliploaatie te ign dat zijn goereruement hem waarschuwt omzichtig ta wezen Tuor het geval er tueschen twee mogendheden een konflikt ontstaan mochl waarby Fraokrglf niet is betrokken Ala reden Tan b t konflikt tiwpdllt de korrespondent op de vele Jeznielen die naar Limburg zgn uitgeweken maar als Pruisen dit euvel luiiU laat bet dan zijni Jezttieten zelf houden Wij Nederlandera zgn volstrtkt uiet gesleld oph t bezoek van die heeren en wanneer Dnitschland buu weder zijne landpalen opent zullen wg niet treuren zelfs niet waaneer zg hunne Nederlandache ordebroeders medenameo Hen uit te zetteu zoolang zg zidh rustig gédrigeU dairtoe geeft de Nedei landsche iVet gelukkig geen recht gelukkig Voor ona iVant dit uitzefteil Üéu bg roorkömende gelegenheid op ieder taAtt knnnen worden toegepast want als geeb land hdh wilde toelaten zon hunne positie meer dan moeiiijk Worden Wij hopen ohtei dat die heeren de gaatTrgheid hUn Terleend niet misbl uiken zullen In het land dat ben herbergde in Tert ikkelingen te brengen In dfli geral zou het mUschlen de Traag zijn of zj niet rielen in de termen vnh art 12 der wet Tan 13 Augustus 1849 De bekende sphriJTec in iet Banieltilad MultapatiOr die onlangs een anti 8terke dri nk bewegiDg op touw zette la Tolgens de Amsterdamsche correspondent Tan het Utreehttch Dagblfid reiziger in wgnen en gedistillebrd VoOr het huis OverTëorde en C te Botterdam Meta schrijft uit sHage aan het BandeltdlaJ Het indrukwekkend oog nblik is aangebroken dat allo modisteo en Togels hunne terugkomst melden de eersten door betooTerende aankondigingen dat zij m t de nieuwste modes uit het eenige Fargs zgn aaugekomeo de andereu met hun welkom en liefelgk gekweel Üe zalen waar Thalia en Melpomene op den troon zaten zijn ge lotisu de keeleu die zich elke noot met goud lieten betalen zwggen de letterkundige winterkoniiikjes de nomadische lezers blgren stil thais en de Fransche opera kondigt bg elke Tooretelliug aan dat zg het stuk TOor de laatste naai speelt Het ie die heerlijke OTergangsperiode welke Tolgens d a kalender lente beet en die in t Nederlandach vertaald schounuiaaktijd genoemd wordt De lente heeft hier wel officieel recht van bestaan doch men zou haar veilig kunnen doorschrsppeu en bij den wiuter au xeeren Voor de leqte beeft Nederland eeii schooomoaktgd in plaata gekregen als het Zuiden die becrigke wedergeboorte der natuur viert dan is Ti or Ie beeren der schepping het tgdperk tsu ellepde on ootberingeu aangebroken Dan zijn alle tapiinen in Nederland het slachtoffer Van het senatusbonsiilt der vroqwen Hoe de eersten zich ook beklagen en dreigen de vrouwen zigii Quverzettelgk zg hebben barricades van meubelstukken emmers en tr pleeren opgeworpea en bespotten de ernstigste be toogen der bibberende mannen HelaasI de zachtste tiollandsehe vrouw is op zekeren tijd van het jaar dien de dichters als lente Terheerlgken der echtgeDoote ran Socrates gelijk ïn een temperatuur welke ons in die liefelgke lehte een haard met kolen als een ideaal Tan genot doet beschouwen wordt het eenatuscsnsult ten uitToer gebracht wordt den boen en wrgfhattstocht der Trouwen de Trge tengel gerierd Kachels en haarden worden weggesleept de kleeden opgenomen met eeue woede alsof ze door een tweede Commune gere nireeid werden In dien toestand kerindt zich ook dó hofstad Het is alsof van zoo u overgangstijdperk iedereen den invloed ondervindt M uftatuli b 7 zon toch zeker bezielender wegsleepender gesproken hebben indieo die lente hem niet in den weg gezeten had Nu had zijne improvisatie met al den rgkdom van gedachten en fijne opmerkingen in toon en toepassing veel van een preek Zoo sterk zelfs dat toen hij over den tekst waartoe de liefde diegt ten ilotte sprak ik onwillekeurig naar het gezangboek tastte om met de ge ieente faar liefde woont gebied de Heer zgn zegen uit te galmen Multatuli s rede deed mij aan een mand met perziken denken waar men enkele prachtige hcerlgte vruchten vindt maar waarvan de meest overrijp waren Doch het is de schuld van t overgangstijdperk Zon anders in den Gemeenteaaad iemand die van lente noch schoonmaak te Igden b d durven erklaren gelg k de heer Ëietstap deed dut er verschil moet bUjven beslaan tusschen armeuscboleu en scholen w isr het onderwgs d or de ouders der Jeer ingen betaa d wordt Verschil in minder oi inrichting uatUurlgk maar verschil in minder degelgk onderwgs en in mind er doelmatige sobikking kan eeUTanUndig man toch niet b edoelen De qnaestie in den Raad liep over hét Oprlottt6il eener school van 400 of wel 600 leerlingen en ta reoht wees de Biirgemeeater op het advies Tatt booU autoriteiten en het bealuit Tan Amsttrdaglen Botterdam dm geene school tooV maar dan 400 kinderen te bou Veu Ondankri dit allel was de uiisl der stMiming het stichten aaner iheol Tosf 800 kinderen Men Treesde anders hoogere kosten en een Baad waarvan men terecht getuigen mag i goede raad il ditkr dient men wel op t een of ander uit te zain j ell WUrop kap men het beter doen dan op bat onderwgs Medeert zulk een Haageohe Raad in schoonmaiiklgd Donderdag z jn de eerste aardbéiiiëb Van dit JaU van iTirec t nAnV Amsterdadi Tar ouden ailn bataalde par atidi B ek De oppasser dei baoren in Natura A tia Maf istra te AmstMlaAf ls i ó6i bet b k tloitii èiitö der beeren zoodaaig in den arm gebeten da dait nwaat afgezet worden In den laststen tijd ttü dtktvlj braib tfewiijit Tab botef TerVnUchIng Te VlTigteblngen is thMfa pi oceSVéfbiisI o ig emaBkt tegen eene VtrkOotiité Tan boter gelicel vol 6jue draarijps i rs jliljniat afkomstig van een door de boter heen gekafudefe d Mr Te Schiedam is een der kneehti in eebe bratidérïf in den zoogenaamdeo beatenbak gevallen wairm i A kokend heete spoeling beTonl Hij werd er ipoedt uitgehasld maar men Tretsit TOor zgn Uren Naar aanleidiag Tan bet neaen ran patent door inwoners van EUt ten einde kiezer te worden wordt in de uArtih Ct de volgende juiste opmerlüljg ga naakt De te Eist tot kiezers gemaikt pcrioni of t die ken door hun geld tot kiezen gemaakt hebben zgn wel onnoozel geweest zoo zg de aanslagen in het patent hebben betaald Dit is niet nopdig on de verlangde personen toch kiezers t doen zyn Alle nonvaleurs komen op de kiiZerslgateu voor aila kun aanslag groot genoeg zg Wil men bg Toorbeeld in Arnhem het BanM kiezers met een paar honderd Vermeerderei laa dan door elk der iuTalieden te Bronbeek eenige paanJan der eerste klasse aangeven De ontvanger moet t aanslaan en zg ontvangen een biljet waarsobuwirig aanmaning en dwangbevel daar blyft hel by d deurwaarder maakt een procai Terbaal Tan OfifAf mbgen op de aanslagen worden op staten vai oninbare posten gebracht maar ilesniettemia op a cen iuslgsten wairuit de kiezerilgiten geforaeeni wo t di n Tegen deze fout der kieswet behoort ta vajda g etrokken en dan de kunsi matige kiezersteelt do etaleaden strafbaar te worden gestald De B C deelt bet reisplaii mede tbu den bfeat L C Dudok de Wit die op den laten Mei a a s nachts te 4 ore Am eri a verlaten tft a naar Weenaa te wandelen Vip Amsterdam tot Maa ster tal hem vergezalleu de heer M C Haaaoldi Ta Munster tot Weenen zal de heer de Wit zgnertttToortzetten in gezelsoh p van den heer A KettnatL De geheele reis is ongeveer 270 nrani gaans dlfL men denkt in 40 i 45 dagen met 8 nren perdue af te leggen te Tolbrengen In Toorname plaatsao Lzooals Ie Munstir en ta CoskI wordt aan d rertoefdr Tolgeni een berieht in hét weekblad Kfttiemerlalif schgnt de rechter Taa initruktie te HakVlell beiast te zgn met een onderzoek ten aanzien rati de grieTen die tegen het pgstwezen te BeVarWljl beataan De zaak maakt in Beverwgk groot geittOlkf t vooral ook lomdat men beweert dat hooggeplaatitl persontn te s Hage lioh ntóeita ge eii in tMaAlf Vaildeta poktdirekteikr IntUsohtn werdt door een onpnrtydtge in N V d D geweten op de wenteheiykheid oa tt een zaak wabr het den goeden naatt van een mode burger geldt de justitie niet Voorait Ie loopüi en gezégd dat men met het opnemen van bariohtled Tan dien aard uit eene gemeente als Beverwyk mtH de eendracht Tr wat te wenseben oTeMÉat nS t te TOorZiehiig kan zgn Te Calais hebben de ambtenaren der in en aitk gaande rechten een aantal uit Engeland jgezondei doosjes aangehouden die Tolgene aangifte potloodte inhielden De stiften bleken hol te zijn en op da plaats waar het potloodstaalje behoort bevonden a ii netjes opgerold valsohe bankbiljetten Tan 20 franca Volgens benohten zouden bg Torige gelegenheden teie dergelgke doosjes ongehinderd naar Farjjs zyn vervoerd waar dus waarschijnlgk de Talsohe btok brielj i in omloop zgn gehragt Bekendmaking BUiJGEMEESTER m WETHOUDERS der gamaente Ooiida roepen op de in deze gemeente Terblgf houdende Oostenryk Hongtarsche onderdanen om lich TÓóf den 29 daaar aaahd t r Secretarie aa if té mefden en ten behoere Tan den Gezant Tan OoatenrgkHoogarya de Terlaagde opgaTa ta Teratrekken Gouda den 24n April 1875 Bargemeestei en WelhoüdetS vooöftiöénli De Secretaris De Bnrgeitieester Dboooleevee FoETulxK van Heksen IJzbnbooei Hat biatste DaaasoonceN vaa d Mi winter goa Dobderdag uitgevoerd Tereiaebt een bescheiden kritiek aaoMieq da baida solisfeb dileiiaataa trérep eenta afdeellag tru het prögraUimk werd tngeoomen door eeue symphonic ran Haydn die niet Midaraagalakken aitgeToerd ward aen Conoertatfick f Voor viool met zeer middelmatige begeleiding van arabest en een solonummer voor Teuor waarover l r Na de pauze werden de opwekkende Per 4kperamar8ch benevens da bekende KalliwOda avertuie gespeeld Dit wat betreft het orcheatrale deel Ik houd my overtuigd dst de heer W bij een 4l ende vioolsolo dft begeleiding der piano verkiezen M boTen die Tan t orcheat Het ia Toor den solistdirigent ondoenlijk zijn toehoorders Ie boeien en zich aaU te bezielen indien hg ieder oogenblik moet zorgen TMr tgne begeleiders naar wie hij Terpliabt ia zieh te regelen terwijl juist een geoefend MMest zich be hNrt te regelen naar den solist De beer R heeft mg deeeo avoad de iMW atn galeTerd dat hij in beschaafden zang ie Toornit egakn Hat Boeielgke recitatief en aria uit Jessoiida long hH ondanks eenige verkoudheid verdieostelgk ijtf zingt vloeiender dan rroeger de orergang der mat in folsettooen is zeer geleidelgk Zyn geluid it frisch en halder aa hoewel oirt altgd CTeo Tol toch Tan Toldoend kaliber om te Tfrwaehten dat hij by ernstige atodie een S ér te waardeeren tenorzanger zal worden De baritonzanger heeft m doen kennismaken met b praohtig getimbreerd gelaid doeh 66k belaas itèt aéh gtzwollen elFeettt gende roerdrkobt Wat kon door dezen zange Öioor eenvoudigen diep gavoelden doch uiet sentimenlMlea zang een heerlyk ganot verschaft worden I Wal kon door varmydiag rfat OTaruatige uitzetting d ateai door ong maniareerdheid niet gewonnen worden Hoe outscttand jAataer dat dat fVaaie geluid Verkeerd gebruikt wordt I Mg zweeft nu ik over dezea zanger spreek onwilIdkanrig Bübsam voor den geest Dal ia ook aan geoefend zanger gn geluid is óók zeldzaam vol en êdeli doeh hy beeft loólang door oTerdrerea attaluitzatlittg en onzinnige merza Tooe zang zgn methode UiarTsn dat hy vroeger de lieTaiing tab t Bottefdamtoha opera publiek na eer vniBlg keer geapprecieerd wordt Dat Toorbeeld lyu U onze b ritobungar voor oogen en lal ten g e aaHa BM =g a iae=M ai a téaaé4My sg =l d a Laatste Berf cktëtt dt SabaStlan 23 A prtt Lom de Carlisle in Bikoajra tarugdringenda had gitiireti 1 bah ee hatangryk treffen naby Valagasada FA19US AprU Het Jomuad Pvu i waerl dat da toestand Tan Kuropa Tan dien aard ia dat de neutraliteit rat Balgie gehbal kty is te aodtan Immers tc tt het blad Frankryk aMit Toor langen tgd buiten spel blyren en bet Eagelabd Tan eerlyd bestiaf niét meer het Engeland TN bcdan Vevgenoefet tioh mat koopen en Tèrkoopei Londen 2S April Lord Hamilton kaaft ia t Lagerhuis bet berieht bcTestigd betreffauda de gedwongen Terwgdering Tan den Vorst Tan Baroda Dé protilattiatle van den Onderkoning ibd baden bet licht gaziaa Kiaohlcna dit ttak ia de VoM afgezetr en is aan de weduwe Tan dea Torigen Vom toegfestaan ean opTolger te kieren I ard Hamilton deeMe Terder mede dat er alle raden bestaat om te Terwachtoo dat het geschil met Birmah in der minne zal worden byaelagd In het t g iróTerge teMe geval Was t Indiïriie Qoavernement gereed om te handelen naar omstandigheden Aord HiHingtflu gaf te verslktn dat hg een Toorstel zal doen tot verbetering van de bestaande verhouding taseeben hrt Hola ea da dagbladpers Daaria bracht echter dr Kenealy zgne motie ter tafel tot t doea benoemen van een Commissie van enquête in zake bet Ticbborne prOces Posen 23 April Aan de superieure van het Ürsuline klooater is door de Overheid te verstaau gegeven dat door de Begeering de verwgdering bevolen is van alle zusters der Orde die geen ondardaMn va dan Staat zi n en dat deze derhalve het Land binnen acht weken hebbeo te verlaten Burgerlijke Stand QsBoacRt 22 April Martioos Adrisnas ouders K de KrooQ en S van Hooien Dirkje oarers C P Kaboaw A H tb4 ler Heqdeo OvitLüiX 22 Aprii S C Krijnberg 12 m J Wessel M j 28 W tin den Berjc 62 j 24 A Blom 12 j 11 m 8 Rietkerk 5 m mv ik ii 11 V f II III ï 1 I ADVERTENTIËN Voor dé vele bew ien van deelneming bij hét overlgden van oniüen geliefden Broeder zoo van hiex ls Tan elders outranged betaigen w obzen dank Uit alltr naam Gouda Wed tan SONSBEEK 24 April 1875 VAN LbejiwIi ZU die iets te Vorderen hebben van of Verachaldigd z n aan de nalatenschap van den Heer JAN BEGEEB Timmerman den 19 dezer overleden worden verzocht daarvan vóór den 8 M8I a 8 opgaaf of beialing te doen aan CoBH BË6EEB xLiMge GroenendaaC G r Palthe Almelo StOftBverwcrij en Chemische Wasscheiij Ohze ASENt n Murdam de Heer G BIJSINK J U DINSDAG aanstaande den 27 APBIL te ontbieden in het Hotel de Paaüw Wg maken het publiek bgzonder opmerkzaamog het VBBWEN van Meuhel Ledikant Gor dgnail en Zijden Japons welke als nieuw in allekleuren geverfd worden Heeren Kleedingstokkan wordeli op eene solide wgze zonder lostornen geverfd Met chemiesch wasschen kan Um iaeenblgren celft Japonnen met welk garneersel het ook zg De goederen worden metH dagen ftcmoo aan faaii door onron Agent ELIIER D AWERS EN D ËVËi TËR KOEK verkrijgbaar l V Sf Raaijniaiéitóer FABRIEK IIMlilCiffiSEr DE JM C c m 0TJX B3 W LT BI LeverMi of rervBardigen en kerstellen alle soorten van STOOM ea andere WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vjjf Kwaliteiten Echte EAU des FEES c f 1 50 de Flacon bö CHs TAW VIVE Jr Gouda Coiffeur et Premier Posticheur HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bmin en zwart zonder HDID of LINNEN te vlekken als men de Flacon half gebnrikt heeft en het bevalt niet alsdangeèf ik met genoegen de betaalde 1 80 tewi Malwelii en Blschof Essenz PORTEE en JOPENBIER SPOTCH en PALE ALE LIMONADE enMINERALE WATEREN versche HoUaadscheGROENTEN van W HOOGENSTRATEN versche fransche groenten van CHBVALIEB a PüïEAUX Ontvangen NieuweOLIJFen fijne T A F EL O L IE benevensVIMAIGRE AROMATlQÜBfcALAD CRBaM enz p r MBLKBRT Ib een Burger gezin zonder kinderen iiofêt gevraagd Ëiit mêMMt niet beneden de 16 jaar j Adres Bnreaa dezer Courant 1 oCl Met den eersten MEI gevraagd ËEN TWEEDE HEIB Men adressere zich met franco Brieven of in persoon bg de Boekhandelaars J vanBENTÜM en ZOON te Gouda Openbare Verkoopingp op WOENSDAG 5 MEI 1875 des middags ten 12 uur in het Logement de Zalm op da Markt te Gouda ten overstaan van den to Waddinxveen resideerenden Notaris ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR van 9 Balm 48 bunder L JL IsT ID bestaande in a Eene nieuwgebouwde BouwmansiirOi ning C a eu circa 17 Bunder allerbest Welen Hooiland verhuurd Voof 2150 per jaar b Een dito Bouwmanswoning o fu met circa 16 Bunder dito Land rerbtintjvoor 1600 per jaar beide tot November 1878 en Mei 1879 c Circa 12 Bunders best Weiland tn l pereeelen verhuurd tot November 1876 voo f 1080 per jaar d Een Huls c a met 1 B 35 RlAnd verhuurd tot Kerstmis 1875 en Mei 1876 voor 150 e Een Huis c a met 1 B 18 R 20 S verhuurd als voren voor 200 ƒ e Arbeiderswoningen c a met TUINEN te samen in 15 pereeelen verhuurd bg de week voor f 14 60 of 759 10 per jaar Alles staande en gelegen in den Zuidplaapolder onder J oori recAt zeer nabg öouiio Eerst in pereeelen daarna in comfauiktiën Alles bg verspreide biljetten breeder omschreven Nadere inlichtingen liji te verkrijgen t n Kantore van den Notaris F van HOUTEN t Amsterdam Keizersgracht bg de Weatermarljt en ten Kantore van voornoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen fiOEDKOOPE voor PiANo Solo Uitgave van F KOKS MA te PVoneÊK y Hofleverancier van H M de Koningin 629 Oestbn op 239 Der Brauteehltier Melodie C 6i0 35i 624 Smith Sidniy op 58 Norma Fan taisie brillante Bt 70 614 Lecocq La fitte de Madame Angot Potpourri 3e druk C 0 60 640 Hsae J Ch Contigue de Noil d Aiua Transcription C B 0 85 637 AscHBR La Rieuse Bluette a la polka C 0 85 633 BuEOMüi i EB Le Juif errant QituoAe Valse brillante C 0 55 627 CzEENT op 261 125 Passagen tJebungenznr Erzielung der Gelau heit heft 1 C0 75 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda