Goudsche Courant, zondag 25 april 1875

Woensdag 28 April N 1664 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlieblail voor Gondii en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nnr dea namiddags van den dag der uitgave Voor eene FAMILIE die zich met Mei hier ter stede komt vestigen verlangt men EENE WEDUWE of Bedaarde DIEXSTBODE Zich voor verdere informaties in persoon te vervoegen bü Mevr de Wed LÜDÉRUS Turfmarkt H 71 des morgens vóór 10 of des avonds na 8 ure Openbare Vefkoopin op DINGSDAQ 27 APRIL 1875 voorm 9nnr in het Huis aan de Markt wgk A n 140 te jSouda van een completen WINKEL van GALANTEBIEN waaronder veel BRONS van PORCELEIN en van GLASWERK Te zien Maandag 36 April van 9 12 en 2 5 nur Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda No 823 der beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar A BK IlsrES 3S AiT Lange Tiendeweg te Qeuda Soclctrft ONS GENOEGEN BOELEKADE te GOUDA Zondag 25 April 1 7 TWEEDE BUITENGEWONE T00N£EL 700I STELM met medewerking ran de Heeren D Stobtb J f K aheb tan Leh en D iesseic LAZARO DE VEEHOEDER Oï MISDAAD en WRAAK TooDeeUpel ia 4 Bedrijven naar het Fransch nn U J BOÜCHABDY door H TIGGELAAR mat een Voorapol De HEBBERO der Feilige MARIA Ie Bedrgf De Hertog de Medicia 2e De Twee Booswichten 8 i Lazaro de Veehoeder 4 Misdaad en Wraak AANVANG 8 URE PRIJZEN DKE PLAATSEN Parterre ƒ 0 75 Balcon 0 50 Amphitheater 0 30 Vooif Heeren Leden der Sociëteit Parterre f 0 40 Balcon J 0 30 Tot het beapreken der plaataeo tal bet Bareaa op den dag der VooratelliDg rau 10 3 ore geopend ziju P NB Op de Billetten en Programma s ijjn de prijzen abusief gedrakt SCHOUWBURG GODDi BOELEKADE Onder Directie van de Oude I J STOETE H W NIEUWENHÜIS Donderdag 29 April 1875 Groot Succes van den Dag DE TWËË WËKZËN Nüuw tiroot Drama in rgf Bedrijven of acht Taferelen Gemonteerd naar de Mise en Scène van Parga Geheel nieuwe Coataraes en Decorttièo In Anuterdam 60 maal en te Rotterdam 70 maal opgevoerd AANVANG ten 8 uren ENTREE Ie Rang 0 99 2e Bang 0 50 Bginteekening Ie Rang 0 75 Heeren LEDEN ƒ 0 60 De ondergeteekende hebben de eer te berichten dat zy van Bnuiel geretourneerd zgn met de nieuwste MODELLEN van Dames en Klnderhoeilen etc Gm V D BERG Bogen O 116 im O ID E s KLEIWEG boren het IJzer Magaznn ran den Heer C van BERKEL De ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van DRIJFRIEIEN Ijederen Pezen enz lamede tot bet opnemen van Bestellingen voor BUIL KOPER IJZER en ZlNKGAAS in idle soorten waarvan Monsters ter bezigtiging zgn te bekomen G H de VRIES ROBBÉ 8PRDISTRAAT E 30 LEUVEHAVEN 3 255 J L IIIVS Dz Behangerü w Mi o £ stoffeerderll HOFLEVERANCIERS MAGAZUN van alle Soorteu van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BEHANGSELPA PIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stjjlen Meubüeeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM 6 a SS cS naar de oienwit aitgevondea coDilmetie doraeben in i6a unr etcnveel ala drio dorBcbera op een y franco too zendingptr apoor UO O der goaraotie en met proeftyd w DORSCH WERKTUIGEN ml n der gnarantie en met prooftgd Ph Mayforth Co Fabriek van Machln cn Frankfort a M Men kan zich geen aangenamer zachter en vooral verfrisschender geur voorstellen dan het EIU IIM IiVEIIS Door middel van distil latie met wgngeest uit aromatische planten getrokken heeft het eene A weldadige en versterkende eigenschap verkregen welke in vele om J n Het bezit dat teedere fiine v 7 y ladigt standig heden van het grootste nut is liet bezit dat teedere fij aroma welke het dagelijks gebruik er van bg de Toilettafel zoo aangenaam maakt Het KW ll ANVEIIS is I vooral nuttig totinwrüving der ledematen van kinderen jonge meisjes en grijsaards die het versterkt en wien het krachten en gezondheid schenkt Ook wordt het aangewend bij hoofdpijn welke geheel verdwgnt mi Zeer nnttiff is heten b rhamatiek wrgving yl X ▼ EAU D ANVPRR Uitgevonden en gedistilleerd door t on Ti ütwn AÜG DE MARBAIX te l V n XiJ il rp Rue 8t Pierrelt Paul X V w JS J l n i I Mo 7 1 y j L y waardoor een aangenaam ge W W yggj onjt opgewekt vooral wanneer het zeer warm is Zjjne praktische waarde is onbetwistbaar voor personen die veel denken voor schryrers artisten enz omdat het t verstand versterkt en de werkdadigheid van het geheugen verhoogt door sterke inademing als ook door het 1 voorhoofd er eenige malen mede te wrijven Op den zakdoek verspreidt het een zeer aangenamen geur die iedereen bevalt Het wordt uitsluitend verkocht bij de gerenommeerde Kappers en de grootste Handelaars in Parfumeriën Bflzonder wordt de ar o 7r i T t aanbevolen Te verkrflgen te Gouda bij B Hi we ke MABKENSTEUN Coiffeurs en Dames en Heiren Publieke Aanbesteding van de VERNIEUWINGEN en het ONDERHOUD der Eigendommen van den polder Reeuwijk voor één aar op Woensdag den 5 Mei 1875 des namiddags ten 6 ui ten huize van J Langerak te Beevt wijk De Bestekken liggen ter inzage ten Gemeea tehuize van Reeutrijk van af den 26 April o B en zgn van af dien tjjd tegen Vjjflig Cent per exemplaar verkrggbaar gesteld bg den Secr taris van genoemden polder De aanwgzing in loco zal plaats hebben op Vrfldag den 30 April a s des voormiddag ten 10 ure te beginnen aan de Oude Gouwe brug nabg Gouda De gezegelde inschrijving biljetten behoorlflk gesloten en door den inschrgver en zgne borgen ondeiteekend moeten worden bezorgd in eea gesloten bus op de Gemeentesecretarie van Reeuwijk aanwezig uiterlgk den 4 Mei a s TÓór des namiddags ten 8 nre Namens het Bestuur van den Polder Reeuwijk F H BÜL US BRACK Voorzitter Goadi Drok tid A Brinkmu De uitgave dezer Courint geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUROKMEESTËEl der ptmemtaQmit brengt t r slf roieena kennia de CoaoiiMie van hertiming ler gebouwde eigeadommen bedoeld bg de wet M 2 Julij 1S73 S MlêiUd a IIR op Doaderila den 2ïn deur ia aiid ile Toarmiil lsK van 10 tol iIm n iiid tga i are op ket Kaadhaia zitting heudrii leii einile inlicbtiiit eii te verilTcltlcpn betrrickelyk le gedane hertieiiinicea der kadaatraie leotien A K F O H I en K Gouda den 20n April 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOüRN BUITENLAND Bultcnlandsch üvcrzieht Eindelyk lohgrit de loiiter üufanre den weeraUnd laii H nen ambtgenoot Buffet Of erwonnen en tyn circulaire eenomleii te hebben waarin hy den Tredereclitera verbiedt zioh direct of udirect in den partystrijd Ie laeagen Iii de Uatite uiting ran den iiuaterraad li hel bealuit daartoe genomen Deie oerwianiDg wordt dour de republikeiaacbe Franecbc bladen niet weiuig beaproken Zij tien er een bewya in ran deu klimmenden invloed fan Dlbare dien ly gaarne in plaata ran deu baifalaolitigeu Buffet aan bet buofd ran het Kabiuet loudeu tien Gambetta beeft te Parga in een bealuten geielachap dat alleen nit geaoodigilen bratond een rederotriug geboaden waarin hy opnieuw heefi aangedrongen op kalmte en verioeningagexiudbeid ala het meeat geaobikt om de republiek te duen wortelen en bloeien In de Duiiaehe Uaden wordt thana erkend dat de koning van Pmiaen nog niet cyne goedkeuring heeft ver eaud aan het ontwerp rau wet op de klooaters Naar bet aohijni bestaat het verschil tuaaoben dru Koning tn tyue Miniatera houfdukeiyk over de vroawenklooatera Men heeft thana den aleatel tot wat eenige agen geleden aan velen raadaelachtig Toorkwam De clericale afgevaardigde ron Windhorst kwam toen plotaelmg roor den dag met betuigingen aangaande de erueningagetindheid van bet ceutinsa Hen begreep dadelyk dat dit de oude tactiek was Zoedra de olerioalen by bet hof eenige weifeling bespeuren komen r y onmiddellyk verzekeren d taen 6f hen rekenen kan Wat het ontnerp inhoudt is nog aiel bekend Men kan dus ook niet beoordeelen of by het vereohil van gevoelen iiiderdaad beginselen tyn betrokken met andere woorden of in Pmiaen weder eene miniatrieeie oriaia voor de deur Staat Berlynache oorreapondenten die oed kannen tyn ingelicht vertekeren dat de clerioalen zich ta vroeg verheugen daar het veraobil alechta byzonderheden betreft die de Koning tgdena tyn verblyf te Wieabaden nog nader wil ondertoeken Voor eene miniatreele oriaia dua zou geen aanleiding beslaan Ds NatioHol ZeUmtg deelt bet volgende mede Het wetaoutwerp tot regeling van den rechtatoeatand der ond Katholieken ia door de commiaaie in het Huis der fgeiaardigden benoemd on het te onderzoeken met zeer geringe wijzigingen goedgekeurd Men hoodt zioh overtuigd dat de Regeering die wijzigingen tal overnemen en dat de voordracht bin nen zeer korten tyd tot atand tal koeten De loeatand dea heeren on Bianarck ia van dien aard dal hy voorjoopig geea gevolg zal kunnen gaven aan het opgeeaite plan om naar Lanenburg te vertrekken Men hoopt dat de zachtere temperaiuur welke te gemoet aag gnien worden daarin eindelyk de gewenaehle venndering te weeg zal brengen De brief van den Doitacken kriter aan Iconing Victor Emanael tal voor goed een einde maken aan de onderatellingen en gevolgtrekkingen welke in den Uiititeu tyd zoo berhaaldelyk j emaakt tyn betreffende het al of niet larwctenlijken van de reit dea keltera naar Italië Keeda wordt door velen het itstellen van die rrit betohoawd ala eene verkoeling der betrekkingen taasclieu Üailaokland en Italié De brief dea keizera geelt daSrap een duidelyk antwoord alleen tyn gezondbeidatoealaod belet hem in dit voorjaar gerolg te geren aas tyn voornemen doch 1 1 hoopt dat dit beletsel apdfdig niet meer bealaaa tal Eo wat bet beioek van keizer Frana Joief te Venetië betreft weoacfat keizrr Wilhelm den koning gelak met eene gebeurtenii welke hem Wilhelm niet andera dan et vreugde can vervallen Gelyk men weet waa in den laataten tijd verleid dat het Berlynache hof ontatemd waa over dit bezoek Men weet thana dat ai die geruchten op loase gronden atrunden Het Engelach Lagerhuis heeft uitspraak gedaan in de laakTichborn Met 433 tegen 1 atem ia de motie van Dr Keneal verworpen ast de taak nader te ondertoeken Het procea tegen den Qiioowar van Baroda in Engriach Indie is geëindigd De Onderkoning heeft drn knoop doorgebakt Ofichooo hy niet door de reohieia la eroordeeld heeft lord Northbrook reden gevonden om hem ala vorit af te zetten Zyn heratelling waa dan ook moeilyk met de torg voor het pretlige van de Engelache Begeeting over een te brengen Dat het Groot Britannië niet om een inly iiig te doen ia heeft de proclamatie van dan Ondrrkonio dnidelyk in t licht gesteld De weduwe van den vorigen vortt mag een opvolger tan den ontalagen Uuioowar kieien BINNENLAND OouuA 27 Apuil Z M heeft by beilnit van H dezer aan den generaalmajoor A W P Weitiel op zyn verzoek eervol onlalag verleend ala Minister van Oorlog onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan Z M en aan den lande bewezen en tot mioiater van üorlog benoemd den heer H J Enderlein kolonel van de genie een en ander met ingang van 29 April a t Door Z M zyn benoemd tot procureur generaal by het prov gereohtahof in Friesland de beer mr W Terpstra advocaat generaal by hei hof in Zuidholland en tot adiocaat grneraal by Inatstgemeld hof de heer Jhr mr au deu Bergh advocaat generaal by het hof in Limburg De 2 luit H A Potter ia van het 2 by het 4 reg inf te Gouda overgeplaatat ADVEETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte A onderlgke Nommera VUF CENTEN In de afdeelingen van drn Tweede Kamer der Sialengeneraal ia giateren onderzocht de gewytigdc wetavoordracht tot herziening van de kieatabeL Men aehrylt one uit Waddinivern i Jl Woenadag gaf de Kederykerakimer alhier hare laatste uitvoering voor dit winterseizoen Ten too neele werden gevoerd de Giftmenger of het offer eens vadera de drie Puntdichten en Verkeerd he zorgd welke atukken met veel suoeea werden ge apeeld Eenige muziekliefhebbers laiaterden dezen avond op met een atrykorcheat dat evenveel sympathievan het tairyk opgekomen geintrodncserde publiek waaronder vele kunatlierende leden der kamer ondertond Vrydag werden die stukken nogmaals opgevoerd met medewerking van dezelfde dilettanten voor hirt volk Een eivolle zaal getuigde lan veel belaogatelling en in gepatte stemming ging men Ie middernacht uiteen De toegang waa dien avond koatelooa Aaa deo keer F van der Vliet ia iKt iagaog van I Mei eervol emeritaat verleend ala predikaat te Reeuwijk De mioiater van oorlog heeft bepaald dat ajt aanmerking van de voortdurende koude dea nscfil aan verschillende militaire wachten in elke ghrnitoenaplaata die daarop recht hebben tot en met den 16n der volgende maand de brandstoffen kannea worden veratrekt in verhouding ala voor de Baantt April ia voorgeschreven Naar men verneemt heeft de graaf Van Znyleavan Nyevelt bepaald geweigerd eenige gunstige verklaring betreffende het t g reatitutieatelael af la leggen Jmk Met heeft Z K H Priaa Fredarik der Nederlanden behaagd aan Multapatior ie doei kerichtra dat H D met welgevallen heeft kennis gaaoaaeavan ds pogingen welke door hem en aden dia tich by hem aauslaiten wordeu aaugewend om ge oorloofda middelen te beramen ten einde zoo mo gelyk misbruik van sterken drank en eprnbars dronkenachap Ie bestrijden Bi Burg en Weth van Aasterdsm hebben by t Gemeenteraad het voorstel ingediend om voortaaa by vacature aan eena schooi van middelbaar ondrrwq de daardoor vrygevalleu jaarwedden van leeraar of onderwijtereasen niet in de atedelyke kaa te hoodeu maar te verdeelen onder de leeraara of onderwgteressen die tydena de tacaturen met de vervulling der leauren zgn belast geweest in verhouding Jtot het getal der lesuren door hen waargenomen Van dezen maatregel zal alleen zyn nitgezonderd de jaarwedde over één msand welke krachtena raadabraluit van 10 Februari 1875 aan nagelaten betrekkingen van overleden gemeente ambtenaren wordt uitgekeerd Op de driejaarlüksche vergadering der Synode van de Cbr Geref Kerk welke dit jaar te s Hertogenboach zal plaats hebben ia onder de punten Ier behandeling door de afgevaardigde predikanten en onderlingeu der onderscheiden provmoiaie kerkbeaturen opgenomen de vraag of het ai of niet wenacheIgk ia om de Theologiache school van Kampen naar Leiden te verplaatsen Door de vooratellera is naar men vernoemt o a als rtden opgegeven dat het