Goudsche Courant, woensdag 28 april 1875

I APVERT EN TIËM Heden overleed tot droefheid van mij en mijner kinderen mijn geliefde echtgenoot JOHANNES VALENÏIJN WELLEIl iu den ouderdom van ruim 75 jaar De WüD WELLEtt VAN WlLLIÜEN Uit naam der kinderen De Wed C KEMMEGouda 24 April 1875 Wellee Atgemeene Kennisgeving GEVRAAGD in eeu klein huishouden eenDAGMEID van de P ö oud 16 18 jaar Te bevragen hg den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gmda De Verkooping van LEVENDE HAVE en HOOI aan de bouwmanswoning bewoond door F RIJKAABT te Krimpen op de Lek aangekondigd t gen 30 April 1875 zal gcco voortgang hebben wwaohei k il de atodnreude jongeliugsohap in staat te stellen zioh ter algemeene ontwikkeling en bescliaTing met vruoht te kuuueii toeleggen op het aanleeren Tan Oosieracbe talen o a het Maleuch vuor diegenen welke ziob later aan deu ztndingsarbeid zouden weoscheu te wgdcD waartoe te Leiden ruime gelegeoheid bestaat zonder overA eud financieel be zwaar te Teroorzaken Nu rredj Terneenif mm dat sommige besturen zich met dit denkbeeld minder kunnen vereenigen en het wenschelijker zouden ohlen dat loo zulks noodig bevoijden werd meer leerareo aan de Kamper school werden toegevoegd Den kapitein by de Dormaal schietschool t E is jl Zaterdag middag in zyne woning in de Trompstraat te 3 Hage een oageral OTerkomen B het overbrengen Tan een geweer dat geladen bleek te zijn van de eene naar de andere kamer ging dat ivapen op bet portaal plotseling af het sobot ging den officier door de band waarvan een ernstige wtind hel gevolg was Iemand die onbekend wenscht te blijven heeft aan de Maatschapp van Weldadigheid 100 ge ohonken Kaar men nit Harlingen meldt wordt aldaar aan da zeekust ter noorden der haven veel elft gevangen iets dat zeer zeldzaam is De geduchte inbreker Cornil heeft van de Belgische regeering kwytsohelding van drie straf jaren verkregen omdat b de o erheid beeft aangetoond hoe de sloten der geiaugenissen moesten veranderd orden Dezer dagen is gemeld dat bier te Lande eene fabriek van onbreekbaar glas zal worden opgericht JkU de berichten niet overdreven zijn gaat door deze uitvinding het glas iuderdaai een nieuwe loeIcoaat tegemoet De la Baytie de uitvinder van dit geharde glas gaat op de volgende wijze te werk De vervaardigde glazen of kristallen voorwerpen worden in een retort tot roodgloeihitte gebracht dan worden zij vóór d weekwordin er uitgehaald OJB ze in een bak met olie v nu ongeveer lüO gra den C te ontlateo Deze bewerking scbiiadt in geen opzicht den vorm ds doorschijnendheid of de kleur der voorwerpen In een wetenschappelijke bijeenkomst te Parijs verden aan de proef onderworpen glazen schoteltjes bebêobes of komvorige schutbdkjes onder de kaarden horlogeglazen glasruiten enz De bordjes of schotel ea werden tegen het plafond geworpen en vielen tbikena terugspringende ais gom elastieke platen op den grond Men kon ze trappen en met een zwaar liohaam er m op randen laten v illen zonder ze te breken Ue botiêohes vooral erwierveu bet groot ite tooea by de dames zoo hard mogelyk op den grond en tegen den muren geworpen sprongen zij terng zonder dat men ze kon breken Ds horlogeglazen werden aan de hevigste schokken blootgesteld zonder iets te veranderen De feusterglazen deden een oorverJoovend geluid hooren toen ze met geweld Un tuk werden geslagen De berichtgever kwam op de gedachte dat men 4eze aoort van gehard glas voor schellen tafelbelleii en klokjes zou kunnen gebruiken Bij het met geweld aan stuk slaan vielen de bordjes als poeder iriteaii dat men zondrr eenig gevaar tusscben de ringers kon rollen juist wat bij het breken der glMtmnen gebeurt Een kristallen schotel rolde ondpr te breken van de treden der trap tot beneden te maar met geweld aan stuk geslagen viel bij in i a poeder De kommen van gehard glas verdragen eer goed de hitte Dit is vooral voor de keuken na hfclang De voorjaaravcrgaderiiig der Algeneene Sjnodale Commissie van de Ned Herv Kerk zal den 1 Sn Met geopend worden Vrijdag is te Amsterdam aan de gevolgen van aathma in S4 jarigen ouderdom overleden de baroemde arohitect de heer C Outshoorn ridder der drde van den Ned Leeuw oud Hoofdingenieur van den Hollandschen spoorweg bouwmeester van het paleis voor volksvlijt an de witte sociëteit te s OraTtebage ran het oranje hotel en de Tilla s te Seheieningen enz Algemeen geacht en bemind zoowel on zijne groote knnde als om zijn humaan en hnipvaardi karakter vervult zyn dood niet alleen zyne betrekkingen met diepen rouw maar warden Baardoof ook zyne talrijke vrienden op het smarteIgkat getroffen Door en kandelsbois te Berlijn worden in ons land niet minder dan 250011 Chassepót geweren te koop aangeboden deze gewereu zyn afkomstig van den FransckUuitschen oorlog j Ia de Teeartaenynnndige school Tan Alfort bij Farya zyn door den veearts Lebean de volgende merkwaardige proeven genomen die met het oog op de gevreesde hondsdolheid wel de aandaolit ver verdienen De heer Lebeau heefl tien bonden genomen en op velschillende deelen viin hun lichaam giftig speeksel van een aan wutcrvrccs lijdeuden hond ingeënt Nu drie dagen gewacht te hebben om de smetstuf lerst goed m het bloed te laten doordringen begon de heer Lebeau zijn behandeling en na verloop van dertig dagen als onder geivoiie omstandigheden het dier aan de dolste razernij ten prooi is constateerde een der hoogleeran n aan de voornoemde schooi dat de honden lu volkomen welstand verkeerden Telegraaf beambten zoo meent het Engelsche tijdschrift Graphic ullen met zorg van een nieuw ziekteversoiiijiisel telegraphische verlamming hooren gfwajien waarover een Frausch geneesheer in de Académie d i Sciences rapport beeft uitgebracht Ken beambte die negen jaar lang op eeu telegraafkantoor werk aam was gfweist be nerkte op eens dat hij de letter U door twee punten en een streep vüorgeste d J tuee punleu en S drie punten J met dnilelijk meet kon maken Wanneer hg beproefde de letters te maken trok ztju hand zich krampachtig zamen en werd atijf Hij gewende zich toen alleen met deu duiia te werken dit ging twee jaar goed toen werd ook die stgf Hy probeerde hit nu met den wyten middelvinger maar na twee maanden waren ouk de e vingers verlamd Ten slotte nam bij zijn toevlucht lot het gewricht van de hand dat eveneens na korten tijd onbruikbaar was Wanneer hij met ti spanutng van alle kracht zijn band wilde gebruiken geraakten hand en arm in hevige trekkingen en vertuunden zich hersenaandoeningen Naar men meent zal deze ziekten den meesten telegrafisten die lang toesteldieinit doen niet vreemd bhjven Naar wij vernefoeu hebben in den afgeluopen week in de uatnjheid van Amsterdan op last van den minister van oorlog schietproeven plaats gehad uit een vaartuig dat naar de voorstellen van den gen majoor Delprat tot gewapenden uitlegger is ingericht De bijzondere gesteldheid der terreinen rondom Amsterdam waar de vele wateren en vaarten allen hooger dan de omliggende gronden gelegen der verdediging van groot voordeel kunnen ziju wanneer vaartuigen als itrijtende bnttergen ingericht dezebevaren gaf den eommaiidant in de stelling van Amsterdam reeds het voiiise jaar aanleiding tot betdoen van voorstellen om een vaartuig te beproeven dat als de uitleggers vnn iüli en 1809 maar meernaar de cischeu an den tegen woord igen tgd zon zijn ingericht Het zou moet n dienen lot versterking Tan het vuur vnn bedreigde punten tot bewaking van inundaiien tot enOlcenng van dgkkrommingen die van uit de positie niet rechtstn eks te beschieten zijn en eindelijk om aanvalswerken des vganda in rug of Bank te bestoken Het vaartuig daartoe het meest geschikt is de dekschuit een soort lichter van sterke onstructie met een plat dek dat ueintg boven den waterspiegel uitkomt Van deze vaartuigen zijn meerdere honderdtallen te Amsterdam in gebruik Om bet recul van een kanon op zulk een dekschuit geplaatst te bejierken en het dek niet aan de vernielende uitwerking van den terugloop bloot te stellen werd een raam voorgesteld waarin raderen en staart der alfait zich geletdelyk bewegen en de raderen tevena tegen twee hooge wiggen oploopen Zulk een roara werd beproefd en diende met eeuige wgzigingen tol gronds ag voot twee andere ramen die aan de weikplaatsui te Delft vervaardigd werden Daarop werd op een Voor dat doel gebuurde dekschuit haar gesclitktheid onderzocht voor het bevaren van vaarten en plassen en de invloed nagegaan dien het Tuuren op het vaortaig heeft al hetwelk goede uitkomsten gaf Na deze voorafgaande proeven werd door den minister van oorlog machtiging verleend tot het aanknopen van een dekschuit en van verplaatsbare stalen schermen zoowel op het vaartuig als aan den wal te gebruiken en dekking tegen infanterievuur opleverende Twee getrokken kanonnen van 12 cm kort en 3 Coehoornmortieren werden op het vaartuig geplaatst in het ruim onder de schuit de munitie dezer 4 vuurmonden zgnde 50 schoten per stuk geladen £ r IS echter ruimte voor veel meer Nog w rden op het dek meegevoerd de gereedschappen tot bediening de voorwerpen tot het aanen van den wal brengen der vourmondeti alsmede van die om door het afnemen der raderen van de alTuiten onder alle vaste bruggen te kunnen doorvaren De schuit met schermen heeft een groene kleur en teekent zich in de verte genen bgna niet af Haar lengte is 15 M haar breedte 4 5 M haar diepgang beladen zijnde bijna 1 M Hel dek steekt niet boren de omliggende dijken uit de mondingen der vuurmonden daarentegen wel Op den 13deii April werd de uitlegger door een sleepboot naar het fort Nieuwe Meer gebracht tegen de bjistwering vau welk fort 50 lohotea met exercitie puntgranaai van 12 cm en 1 25 KO lading werden gedaan Deze sc iuteu gaven het avertttigaod bewys dat het vaaituig nieti te Igden had evenmin het materieel terwijl de ramen behoudens kleine wgzigicgen daaraan aan te brengen gned voldeden Deze proef die en door de twee kanonnen op den uitlegger geplaatst èn door het zware kaliber daarvan als een uiterste proef kan beschouwd worden leverde het bewijs van ila geschiktheid van dergelgke vaartuigen voor het bestemde doel en van de groote kraciit die gewapende uitleggers in een positie als die van Amsterdam tot de verdediging zuilen kannen bijnrengeu De pioef tverd door eenige officieren waaronder miyoor Kehrer commandant van het Amsterdamsobe bataljon artillerie schutterij bijgewoond Dagilai Dezer dagen is het op de At jineezeii veroverde stuk geschut bestemd voor het Koloniaal Militair Invalideiihuis llionbeeck op plechtige wgze an Arphem af daarheen gevoerd Het fraaie koperen kanon dnt op het f leiii oor de U illeiu kazerne werd opgeladen werd nadat bet evcna s het wiin n mat bloemen versierd was bigeleid door artillerie en tulaiiterie en hare muziek langs ilen Jansiiugel es VeiperStieiistruat naar zgn beateuiuuiig gebracht waar het door den generaaUcommindanl aan hethoofd vnn het korps invaliden plechtig werd ontvangen om gevoegd te worden by zoovele andere bewg eii van dapperheid en moed als waarvan onz brave lud sche krggers reeds zoo herhaadelyk debigken hebben gegeven Arnh Cl Koloniën BATAVIA 18 maart In het mail overzicht run de Indtf r leeal men Olficieele berichten uit Atcbiu ontbreken voor bet Dugenbiik Va conespjndeniien van ilaar hangen een treurig tulereel op van üe verwoestingen die de chjiera lo de vorige maand onder deze traepea uaiigericlit heeft De ziekte bepaalde zich intusachea tot den kratjn hetgeen weinig verwondering kan wekken omdat op geeiie andere plaats in dea grond dergelgke opeenhooping v ia meusohen ca allerlei overblyfaelen beeft plaata gehad Zoowel in de meer rooruitgeschoven postenketen als aan het stiand bigft ouzo krggsmacht wel blootgesteld aaa koortsen maar maaki de cholera weinig of geen siachtodirs Het is diep te betreuren dat generaal Vel niet reeds vroeger ernstige maatregelen heeft genomen om de verpeste omgeving van den kratoa door de ztekeu te doen ontruiineo Thans zullen naar wij vernemen op aandringen van den chef van den geneeskundigen dienst alhier op de gratvlakte bij den kratou barakken worden opgerioht Wanneer men nagaat dat volgens onze particuliere berichten op 5 dezer de cholera minderende zo zgn hetgeen door anderen wordt tegengesproken maar toch nog 10 man per dag ten grare to sleepen dan kan men begrypen dat de stemmiotf der troepenmacht in Atchin met byzonder opgewekt iV Men IS aldaar bezig met het boren van eene lii tesische put en eene ysmachine is van hier afgezon deu die 1400 pond per dag zal kannen oplevereD Ue telegraaf van de kust naar den kraton is in wirkiiig De militaire positie schijnt bi t nemen ran noc eenige posten dringend te vereischén waartoe generaal Pel aanstalten maakt Van de cholera deden zich ook gedurende dftmaand Februari nog eenige sporadische gerallen voor in de afdeeltng Buitenzorg en Trangerang Hf totaal aantal lyders bedroeg in Buitenzorg 83 vaawelken 87 hersteldeji en 16 overleden en in Tangerang 26 van welken 18 herstelden en 8 bezweken Overigens was de gezondheidstoestand over he algemeen bevredigend Wg vernemen dat mr Vorstman de redsQteafvan de SamarangKhe Courant in rechten verTolga zal worden beschuldigd van hoon te hebben gepleegd jegens ï M den Koning B Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting ran den 15 April 1875 lya de volgende personen veroordeeld J E Tot twee geldboeten ieder ran S ót subs gevangenisstraf van een dag Toor elke boeM met verbeurdverklaring van de in beslag genomen schake en bevel dat dezelve als zijnde ongeoorloufil vischtuig zal worden vernield wegens het visBohen in eeu anders vischwater 1 zonder roorziea te iHn Tan een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwater en jo met een schakel waarvan do grootte der mazen nat gemeten geen 65 milimeters of Ned strepen bedroeg C R Tot eene geldboete van 10 of lubs gevangenisstraf van twee dagen wegens hel baggeren Ten slib in de rivier den IJssel binnen den afstand Tap 20 meter el gemeten nvierwaarts uit den oeverlijn zoniler vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland P M en J V Ieder tot eene geldboete ran f 5 of ie Ier eene suba gevangenisstraf van twie dagen wegen het in vereeniging en gelijktijdig als bezoekers zicb ophouden in eene lappery te üonderak na het Toor de sluiting bepaalde uur C L Tot eene geldboete van fa of subs gevangenisstraf van twee dagen bovendien tot eene gevangenisstraf van twee dagen wegei s het te üouda Uten siiUtnan van een met paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teifgele hield of onmiddelyk hij ol voor de bespanuiog geplaatst was en zulks bij herhaling J V D Tot eene geldboete van 3 of sub gevau geni atraf Tan een dag wegens bet zich als geleider verwijderen Tan zijn trekdier op een weg in de ProTincie Zuid Holland zonder dat onder behoorlijk toezicht te hebben gesteld of bebooilgk vastgezet J5 L C Tot ene geldboete van Ü of subs gotangeoisstraf vau en dag wegens het te Gouda al geleider van een met bonden bespannen kar met gaan naast die honden J 8 Tot eene geldboete van 3 of nb geTanjienisstraf Tan een dag wegens het in de gemeente Recuwyk ais geleider van een met drie honden bespannen en over den openbaren weg rydend voertuig met gaan voov of naast de bonden A B J d L en A v d H Ieder tut eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van ees dng voor elke boete wegeus het spelen met geld op den openbaren eg lu de gemeente IJouda A U O Tot eene geldboete van fi ofsub geTangrnisstraf van eeu dag wegens het te jouda laten stilstaan van een lutt paard kespauuen voertuig zoniler ilat de eigen iar of een ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddelyk by of voor de bespanniiig ijeplaatst was P S Tot eene geldboete Tan 25 of snbe gevangenisstraf van vgf dagen wegens het op zyne toawslagerg te Gouderak lu dienst hebben lau een kind benelen de lU jaren H T d K en C d J De eerstgenoemde tot eene geldboete van 2S en de tweede genoemde tot drie geldboeten ieder van 25 of suba geTaiigenisstraf voor den eerste van vijf dagen en voor den tweeden an vgliieu dagen wegens hel als opziehtera eener garenfalinek of louwslagerg te Gouda m dienst hebben de eerste van ééu kind de andere van drie kinderen beueden de 10 jaren buiten weten van het hoofd der undernemiug J IJ B V G en P 1 B F er tgenoerade tot twee geldboeten ieder van ƒ 25 of sub geiangenieatraf van tien dagen de tweede genoemde tot eene geldboete van lO of suba gevangenisstraf van Tyf dagen en de derde genoemde tot eene geldboete v ta 25 of subs gevangenisstraf vau vyf dagen wegens het als hoofd eener garenlabrtek of touwshigery te Gouda in dienst hebben de eerstgenoemde van twee kinderen en de beide overigen ieder van een kind beneden de tien jaren £ n allen in de kosten desnoods invorderbaar bij lytidwang Men bedriegt Het PtfBLIEIC iom hen een a ard preparaat voor oclit taverkooppn Jietwelk men met dqn n inin vanQnina I aroobe bestempelt Om dit hcflrng te vermijden eische men do hierncvenstMnda handteekening r liapoche op C ar UI euhella op de ttveé eni cloppen en op de brochure Men eische inigclijks het Glazt ii maa e I d p hals der flesi Ijgyjiidt rgerlljkè Stand lOldlull 14 April iHilü onden B van den Broelhen I vu wHlIua Headrika Wilhelmiaa onjeri F A S m D Berlgn S iarti Anas oodera J O MaaiiUDd C Kloot CelMhs Pistemdjf ouders U Spruit en Verbg 28 Maïia Alida oadera J van liseuweo eo Botman 27 Oerird André oudlSri I de Jong en Berkonwer QjavnoiK 21 April J V Wcllsr 75 j 11 m J itt im Heavel 7 w F H Boot 8 j 4 m TQ Piincesseiibitxid en Fecsigcbak voorhanden bij W N aaijniaakers firma H KEMP FMliNTlM Versterkend Gezondheidsmeel VAN B ADEMxi te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen ilevschen en Kinderen met zwakke 8pijsve7 teeringsorganen ea lier stellende Zieken hetwelk ia aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandache Maatschappy tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bassen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanI wijzing en attest te Gouda bij P J M KLKERT yl A n bij OOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az DIENSTBODEN KANTOOR m mm en mimm immmi VARKEN MARRT wijk C Ö08 te UTRECHT Een ieder van welke rang ook kan zich daar voor eene betrekking laten inschrijven GELEGENHEID NAAR ALLE PLAATEEN VB ONS LAND PS Postzegel voor antwoord toetezenden De DIRECTE DR mmmwEM BBmmBmojm niet Fenkelhoiiig Dit i geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit d rui vensuiker en Zwitser chen honig met een aftreksel van mopt orange bloescm en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer iu het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeiiuigen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpgn heeschheid hoest pyn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de GImborn Glniborn s maagversferkciid Ziilverings Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heelt een aangena meu smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die lijden uan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spjjsvertenpg congestie eti in t algemeen alle ziekten wasrbji men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct Zuiverste nCUicindle Levertraan algemeene aanwending van levertraan bfl borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesscheu tap eu luchtdicht laat sluiten Iu elk magai ijn zclüs iu de beste apotheken moet de levertraau ranzig worden wanueer zij langzamarhand weken en maanden lang tan een vat afgetapt wordt Iti flesschen van 30 en 50 Ct I I 70P f AVartv un ® algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaarbestandIJZei Li V l llaitllt deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorbanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde jjzerprsaparaten is deze oplossing vaii ijzer in levertraan de geschiktste Eeu eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De Hacon kost 50 cents i = X r fMV WHT Bü ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijising Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldeuryk te Sc ioonhoven by Wed water bjj E Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kiu En lu de andere plaatsen in de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparitnl