Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1875

m Vrijdag 30 April 187Ö GOUDSCHE COTJRAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrelien I k itel my TOOT ook te Gouda Artikelen uit Lyon Fluweel en Zijde te verkoopen Vooraf wensch ik eTeuwel de aandacht der Dames te vestigen en haar te zej gen wie ik ben Mgn fabriek is een der grootste en belangrijkste i abrieken van Fluweel te Lyon Reeds tal van jaren hadden wg relatiëti in Holland maar eerst in bet laatste jaar heeft onze Directie besloten een Magazyn iti den Haag te vestigen tf Men wete wel dat ik met hier een dépót te vestigen mg slechts houd aan de instractiën van Ulijn Firma Den Heer MABDOCHÉE PICARD te Hage Wij hebben de eer u per telegraaf het besluit mede te deelea van onzen Raad van Beheer De Kaad van Beheer dezer rensachtige Fabriek heeft in een der jongst gehouden zittingen het volgende besluit genomen Er zal van wege de Fabriek een GROOT MAGAZIJN IN NEDERLAND worden opgerigt te e Graveiihage De Directeur van dit Magazgn zal Depots openen in de voornaamste steden des lands Lton 25 Julij 1874 Afgescheiden van onze Fluweelen kunnen wfj u ook ZIJDE aanbieden die alle Dames kennen namelijk de FAUihE ZUxJE Omtrent dit artikel heb ik de eer u onderstaande advertentie voor te leggen die in de Haagsche Dagbladen van den 7 January 11 geplaatst werd De grootste Fabriek ter wereld ia die van P H FAILLE Co te Lyon De Faille heeft een fluweelachtige glans zü wordt niet vet Zg scheurt niet Zjj is bestand tegen vocht Zg kreukt nooit De Faille wordt f efabriceerd met speciale Zgde soorten De aille is de schoonste en beste stof D Faille is van superieure qualiteit met garantie ïen gevolge onzer met de Groote Fabriek van Fluweelen te Lyon gesloten overeenkomsten geven wij ons Dépót van Failles aan het Huis Mardochée Picard die de Succursale der Fluweelen van Lyon 23 de Riemerstraat 23 te Jlage heeft Uittreksel uit de overeenkomst geteekend 20 October 1874 De vier eerste merken der Zwarte Failles zgn H A O I Onze Fluweelea T n Lyon zgn bekend als e schoonste en beste en zgn 50 ten honderd goedkooper dan bjj de Huizen van Parijs en Nederland Onze overeenkomsten met de Groote Fabriek P R FAILLE Co maakt mg thans tot éénig Dépóthoudcr in Nederiand van hare voortbrengselen 23 De Riemerstraat 23 s HAGE Eischen op al de stukken het Merk van Waarborg vaa het huis F B PAILLE ea C Lyon Cachet de Garantie M F R Faili e C Lyon De Succursale van de Groote Fabriek van Fluweelen te Jjyon 23 Riemerstraat 23 s HAGE verkoopt de Fluneelen en de Faille Zgden 50 pCt goedkooper dan de Huizen van Parijs en üJederland BELANQBIJE EEUIDHT Op dit oogenWik zendt het Huis F R FAILLE C te Lyon mg belangrjjke hoeveelheden Zgden Eiken dag ontvang ik bezendingen en ze worden onmiddellijk uitverkocht In één woord er worden verbazende hoeveelheden Faille gedebiteerd 23 de Riemerstraat De beste Toorwaarden worden gesteld Groote keuze Extra goede qualiteit Ongelooflijke goedkoopte Ik maak van deze belangrgke kennisgeving gebruik om de volgende vraag te beantwoordeii Hoe komt het dat gij uwe Fluweelen en uw Zgden zóó goedkoop kunt afleveren Uwe prg en hebben ons evenzeer verrast als verbaasd Antwoord Wg zijn Fabriekauten en onze Fluweelen en onze Zijde worden uit de Werkplaatsen genomen om direct aan de Verbmifeers veikocht te worden Waie het snde dan komen de Goederen door de gewone kanalen passeerende eerst bij de Handelaars in het klein wanneer zg door drie a vier handen gegaan zijn en ah elk er zijn voordeel van genoten heeft blgkt het dat de Fluweelen en de Zijde VIJFTIG PERCENT DUURDER verkocht zijn dan door ons Inderdaad het is onmogelgk tegen ons op te werken wij tarten alle concurrenten door 50 pCt minder te noteeren Ik eindig deze kennisgeving met de mededeeling aan de Goudsche Dames dat in deze stad nog geen vast dépót gevestigd ia maar dat er om aan alle aanbiedingen en aanvragen door het Damespubliek van Gouda en omatreken te voldoen 3 dagen te beginnen Woensdag 28 Donderdag 29 en Vrijdag 30 April o t van 11 tot b uur een Verkooping van Fluweelen en Zijden zal plaats hebben HET MAGAZIJN BEVINDT ZICH IN HET Hotel de ZALM Insang achter de WAAG JM Aan deze verkooping voegen wjj eene uitgebreide kenze in DASSEN toe welke bestaat uit de volgende modellen 2000 Cravates Lavalllcre pour Dames Deze Lavallièrea zgn van de Zgde in verschillende kleuren en kosten in ieder Magazijn fl Zg zullen verkocht worden tegen den fabelachtigen prijs van 15 cents 2000 PAILLE mim Hautea Nouveautés Tot in het oneindige variëereode nuances kostende in alle Magazijnen j 1 50 a ƒ 2 Zij zullen verkocht worden tegen den fabelachtigen prgs van 20 cents 2300 mm STRHEN geheel in Fantasie Zijde zullen verkocht worden tegen den ongelooflijken prga van 10 cents 1000 witte Poulards gebrocheerd en beornkt mooie Patronen tot de zeerst roordeeligste prgzeu NB Eene partg PARAPLÜIES van Lyonsche Z IJ D E zal tot ongehoord lage Prjjzen verkocht worden HUWEUJKS AANVRAAG IEMAND van middelbaren leeftgd wenscht in kennis te komen met eene fatsoenlgke BURGERJUFVROÜW van de P G tusachen de 30 en 40 jaar oud niet geheel onbemiddeld ipi met wederzgdscbe overeenstemming een HUWELIJK aan te gaan Geheimhouding wordt verzocht en ook verzekerd Adres met geteekende brieven aan het Bureau der Goudsche Courant onder letters A Z Wed dcii KIKT Soeter TÜHFMABKT H IIL VVI r IXR BIcékersIngel VRAAGT MET MEI EENE DIENSTBODE Openbare Vrijwillige Verkooplog te WADDINXVEEN van MEUBILAIRE GOEDEREN INBOEDEL en andere Roerende Goederen op VRIJDAG 30 APRIL 1875 des voormiddaga ten 10 nnr in of bg het nieuwe Bocieteitsgebouw aan de Brug aldaar Breeder bg biljetten en informatien ten kantore van den Notaria A N MOLENAAR te Waddinxveen SCHOUWBURG GOUDA BOELEKADB Onder Directie van de Oude I J STOETE H W NIEUWENHÜI8 Donderdajj 29 April 1875 Groot Succes van den Dag M TWFJ mmm Nieuw Oroot Dram d vijf BedrgTen of acht T ferel a Gemoateerd naar de Miae cd Scène van Parga Geheel nieuwe Coslumes ea Decoratiëa In Amsterdam 60 maal en te Rotterdam 70 maal opgevoerd AANVANG ten 8 uren ENTREE Ie Rang j 0 99 2e Rang CSO Bij inteekening Ie Rang 0 75 Heeren LEDEN 0 60 VERWAARLOOSDE TERKODOHBD CHROHISCHE BRONCHITES TEEBIMO BATIOMELE BEHARDELIRG OOK TEER CAPSULES DE GUYOt ayclhakn t rarlja Dcie cüiisuV Ier trootle im en fewon pil beTalten tficr uil NoorTO en RPheel iiiver eii fan de éi rste qualiteit De rapsulc melt in ilc iiia K en de teer wordt gemakkelijk u igcnomen en werkt spoedig c Het dairelijlwebe iTi tmiili der leer ia aew aaiilete eleii f Toor ticrate lenden en iwnkkr iXTiooen lli l U ietvHi f een eer giMMi praeaervatiei foor ceue menigte itklen ff Tuoral in lijil n dal Eptdemicn bceraclicn AnuuaircU Ihimi eiUiijiii ia prffcaaenr BuecainniT De teer iegt H H A Oienaje wordt met bijaoodei c auccea g l ruikl tegen lioi uilaliig en longtrerinj Hfl ff ia ïi aaiWijkelijk door de erkariiig Ifwnrn dat de teer ff een stiinoleermden inrloe t liceft en dat b j matig maar ff gerepeld gebruik de teerde orRincn der a i Tei teeniig ff sacht opwekt en den goeden btoedsonilooji bcrordert Oiclionnaire dt inedecine du docteur Faaac ff De werking der teer inwendig ia ata Tolgt Zü Ter ff meerdert de urine afacbeiding wekt den eetlust op oil ff lieroniert de apijaverteer ng Men aclirijtl de teer foof ff al voor bij chroniaclie ealbarrcw Tan de blaaa en lon a geu I traili lie Pharmatit du profeaaeur Soeaaiai Bij t gebruik Tan één of twee capsiilea op t oogenblik dat men gaal eeten werkt de teer lioogit merkwaardig in de olgende gevallen ROn HtTtl STNM LONOaAHOO NIN WRWailllLOOSOC IRKOUIMinak LOMONTdEglNO CN TURIIia KElLFIJNCR LCCHT tPIJ V£RTKRim KOU Dl OP DE ILMtw en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmTJieien Jedere flacon van fr 3 50 beTat 00 capsuleiDit ia genoeg gelegd om aan te toonen hoe weinig deie geneeawijie kost Tan S tot 7 i 3 cent per dag Om tich tsgtn t koopen van namaaktel te hoeden moet men vooralleUen op t wiUe etiquette teaarop de tekil met twarie leUtrt it afgtdnAl en de onderltkening ven CUÏOT jn drio Mmm Hier tegenover bevindt xich het fa£ simih der hmdt4ekeni i Oondi Drak Tan K Brioknun Depot te Gouda in de meeste Apotheken Kennisgeving t e BURGEMKESTKR der gemeente Goud Gelet op ari 17 der iret vu den 22n Julij 18 3 Slaatiblad n U6 Brengt ter alfemeene keonla dat da opgaaf beTattende de uitkomatea van de belastbare opbrengat der gebouwde eigendotnmen binneu die gemeente Voor zooTeel die gelegen zijn ia de kadastrale aectieC Vtn den 3Un April 1675 gedurende dertig dagen Itr plaatseiyke Secretarie Tan dra Toarmiddngs 10 tot dea nwaiddaga 1 en tan 3 tot 5 ure ter io ane ia itedergelegd en dat aan de belrokkeo le angbfbbenden eeïie keiihiageVing zal varden toegezonden wurih de bela lbare opbrengit rau liunue eigeudoB en Termeld ia Gouda den 29n April 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Uulteiilandscli Overziclit l e redeToeiing door Uambetta gehouden wekt alfeuieeu lerendigea bij al by de repubUkeinacha partij Mat hoogen lof aprekaa gematigde bladen ala h l JoMfnal iet Détatt en l Tempt t u de kalmte eu bcudigUlicid ook weer bg deze gelegenbaid iloar den ax diotator bet jond Gambetta beeft Tooral het Tnagatuk aangaande d o Seaaat besproken Hg neeiat die iuatalling aaó geluk ij door de NatianaJe Veripuleiiiig ward in bet iereiï geroepen Hg rakaiit er op dat Kij tot beTestiging eo reralerking ditr Itepubliek dienen zal en bij wekt de republikeinen op om zich na reeda Toor te bereiden Toor de Terkléziug Tan senatoren en in den Senaat ecu pla its open te houden Toor de nieuwe bondgeuooicn der repubikeioadhe regeering een plaatt die id iTereeusleaoiiiig is net hub aantal huii Ter jiensten en de dieaateu welke zij befrgua kuniien in de luiste dagen is ttoor a aoige Fraosche Uarfeo het beriebt Terspreid dat Mac Mahon bezig was aaa eaa Boodiobap waarmee de nationale zou eten worden beropeud üaaMkoodiging gesohiedde sekar Treeg genoeg want eerst 11 Mei koisej de heereu t Veraaillaa D Ag Ilttatt en de MonUtir aebter die beiden een oQoieua karakter drageu Tenakeraa dnt er geen Baodscbiip z il zgn eu dit is ook wasrsohgnlijJ want Mac Uahon houdt er niet thu eu liuffct ia bang om te aprekco of te svhrg ren op hrt bg geeo der parigeu te bellerren In den Pniiaisobeo Landdag is da berasdslagiog OTer de wet bctredeuda bet baatuur Tan de UoomB h kerkelijke goeilerea ia tweede leaing Toorigezet aar uog niet ten einde gebraobt Spoedig koopt mta er mee kliar te koaeDi htt ecuigc wat ds uilraBoulaiieB kuuiisu doao door bun oppositie is df wet een paar dagen ophouden De Keizer die nog altgd te Wiesbaden lerbigf hlMHifa keaft giaieren een uittlaift gemaakt om te Bikrieh de keizersklok te zienimaaals men weet baatemd Toor ilen dom te Kauleal De Daitsche Krocnprios wordt ilinalje oreralmet trtkenea Tan eerbied eu sympathie Vuii den kaut der bftfolking ontrsugen Dat er ouk politieke taken door den Kroonprins worden bebaniliid blijkt beliaWe uit de reis naar Napels uit bet opoutboud te Boae waar aiu het apoorwegstation de presidentMlüister Mloghetti Teraobeen die een langdurig on deirhond had met den Kroonpriua De Italiaansche Kroonprins wai met prinaèé Mli herita naar Florence gespoord waar zü aan hei atatiDn door de Duittche Kroönprtftaes werden ontTangeo Den Tolgenden dag keerde de Duitsobe Kroonprins terug te Florence en werd opgewacht do r tariijf Humbert die hem naar lynf hotel galeiddef De eorresj ondent vkü Ae IndépeHdana te Madrid zegt dat men Trg algemeen gelooft dat de Eegeeriitg er toe zal moatei besluiten in Mei weder de i d4ijl foe l te hervatten oi altbana te beletten dal de ICarlisteo het offenaief neneo In Madrid ttouüen tegenwoordig de beate generanis Tan het lefer hio Terbigf eo Moriones en Paria hebben baiden eerklaatd dat zg een komasandement zoulaii aanraarden zoodra de Kegeering er toe besluiten kan aa krachtige houding tegau de Carlisten aan te nemen Alle goede officiereB berispen bet aarzelen en de halrc maatragaiea die de geTotgaa waren tru Cabrera s convenio met een eonvnio zeggen nïlea die de Carlisien Tan nabg keiutcn zal men nooit de Baskiërs en Navarreezen oTai innen wil men het Land redden daa moet mea on erbiddelijk oorlo Toeren Maar iu het Ministerie zijn iurloeden die tioh tegen dezen raad der generaals aankanten en sommigen kuiueB lich nog maar nirt orertuigeii dat de pogingen an Cabrera totaal mislukt sijo FRANKRIJK Den llen Mei zal de Fransehe Nationale Vergadering bare werkzaamheden faerratteit wkarr n de belangrijkste tal wneb de ifaÓdi e orgtnieke maatregelen te oemen tut taep ikiiDg ran de nieuwste constitutie Aan de instelHng Tan den senaat zal he leeuweiideel laii die werkzaambeden gewijtl zljis eu in afwachting Tan het resaltaat daarTdU worden niet alleen reedt e n4idataa gditetd Toor de aanstaande Terkietingea TSn seoaioren tsaar houdt men zich ook ernatig bezig met de b handeling der Traag wie lA president Tan dat gedeelte der wetgeveiidr macht worden Den 8en Vebraari 1871 erd de grijze Thiers door twintig departementen loftfl der naliouale rergadering gekozen eo den I8an TsA die maand mtl bgna eenparigheid ran stcinmeu door haar tot president Tan het aitw rcod bewind Thans UB na Térloop Tan igf jatef weder beslitt moet worden OTer de TerTulUng Tayeen der gewichtigste en inTloedrgkste betrekkingen wenden zich reler blikken opnieuw naar den man aan wien Fraukrgk zooTeel reisofaaldigd ia eo dien het den 24en Mei 1873 ZOO ondankbaar Terloochende Sedert heelt men echter de rerdiensten Tan Thiers meer en meer leeren waardeereo rooral ook door da gebeurtenisien en de inatellingen Tan den laatstea tgd die grootendeels oTereenslemmen met zijne beginselen en gebaseerd zijn op de grondslagen door hem gelegd Lerert het pas rerscheoen oTcriicht Tan de staatsinkomatei orer het eerste kwartaal ran 1875 eeo bewijs aan de rgke hulpbronnen Tan Frankrgk en de teerkraoht ran de natie het getuigt niet minder TOor de midilelen door Thiers aanberoien au toegepast ter rerbeteriog Tan den gnaucicelen toestand In de dtie eerste maanden ran het jaar toch hebben de idkomsten de raming met ruim ISmillioen franken oTertroifen terwgl zg 8 167 000 franken bouger lijn dan iu hetzelfde tijdrak Tan 1874 Men kan wel zeggen dat de geest ran Thiers da toestanden in Fraiikrjk bebeerscht en reeds daarom lUeu zou zgne benoeming tot president ran den senaat rolkomen gerecbt aardigd wezen doch er is meer Ue positie ran dien waardigheidsbekleeder zal Tootal daarom zoo gewichtig zijn omdat hg als hij roldoeo eu iurloed heeft het eren wicht tal kunnen bewaren tusschen het uitroerend gezag au de rolksrertegenwoordigiiig Tot de stabiliteit ran den politiaken toeatand zal dus de president ran den aeiiaat reel kannen toebrengen en door die waardigheid aau Thiera op te dragen meent men de rust ran het laud te kannen rrrhougen omdat men in Am geen prett ndent roor de wuatdigbeid ran hoofd ran het uitroerend gezag behoeft te eu en root de regaeriag omdat tij eatu yuo in den senaat een kraohtigen steun zal rinden roor de rerdere ontwikkeling Tan zaken op den grondslag der nieuwe oonstitutis Het denkbeeld moet is de laatste dagen niet alleen iu Pargs maar ook in de departemeoien zoozeer reld hebben gewonnen dat Thiers waarachijn ijk in rerscheidene districten tot lid Tan den senaat zal warden gekozen Om hem echter het presidentschap ran dat liohaaa te kunnen opdragen zal het ook noodig wezen dat hij de eerste is ran de 7 5 senatoren die door de nationale rergadering moeten worden benoemd Of dit gelukken zal is grootendeels hierran afhankelgk of de meerderheid ran 25 Februari jl aaneengesloten is Mfna quod est demonilrandum want rerscheidene ran hate leden hebban den 24en Mei 1873 tot den Tal Tan Thiers medegewerkt Door huu votum Tan N 1665 ïi ii 25 Februnrri jl hebben zg echter leiie cousuiutie in den geest r ii Tbiers iu btt leven geroepen en on die verder terenalciaebt te geven zuu zgne beaoeiuiuj tot president ran den senaat eea uitstekend middel wezen AMERIKA Amerika is thans zoo gelukkig een kardinaal te bezitten Me Cloakey is door de hooge getsteüjkheid met eerbiedige bewondering begroet Kn roor de Kiitholieken in de Vereenigde Staten is dit feit ni zonder beteekenis Pins heeft in deze benoeming gelijk Moitsi j iiore Koiicetti in zijn toespraak herinurrde willen te kennen geran ddt hg den bloei van hrt Kiitholieke geloof raü de rroomheid en milf dadigbeid en bovenal de wonderlijke aanwas van getal Katholieken in Amerika weet te aardeeren en de Kardinaal heeft geantwoord dat hij zeer goed begreep dat deze eer niet uitsluitend hemzelf of itijn aartabisschoppclijken zetel gol 1 m iur de gebcëii Katholieke Kerk van de groote Uepttbliek Hel Vaticaau is niet gewoon ziju guven aan 09 i raardigen te verspillen het beeft Mi Cloakejr en gelieel Amerika in zijn persoon aau Mch rerplicht en t wacht nu niet up dankbetuigingen naar op bewijzeu van erkeulelijkheid Voor zoover het ran hea afhangt zullen de geloovige Amerikanen zeker den U Vader eteureél reden tot dankbaarheid gareil als huu Earopeeache broeders Doch er bestaan ii Amerika nog andere machten en het is te rreezeuK dat de getrouwen niet zonder worstelen eo Igdeahaa plicht zullen kannen Terruilen Naluurlgk hebben kardinaal Mc Cloak y en de zijnen geen au ler ideoal dan een door de Katholieke kerk Wbe ia l l Amerika Gelijk in de oude èreld zal do Zwakte Internationale in ile nieuwe werken om h iar hopeloos doel te bereiken en gelijk iu Kuropa zullen iu Aiserika de Protestanten n ongehoorzame Kalho lieken de hI te machtige vijaiidea ran t Vaticaaa zgn la de L uie is ongereer twee dorde deel der bêrolkiag Prote tantsch Het begin ran den strg d is aniistainde Ue e zuïeten die de Katholieke Krrk beheerschen hebben eea conflict te roorschijn geroepen over de openbare staatsschool en stellen het rolgende alternatief dat de Katholieke sebolen als bijzondere scholen uit de staatsfondsan ouderfaoudeu zulten wordeil d w titutie in optima formal of dat zij onder het mediae toezicbt ran de Katholieke priesters op die wqk mft de staatsscholen rereenigd zullen worden dat W kindereu der geloorigeu bijzouder godadieustaaderwija ran de geestelijken out angen en wel op koeten rat den Staat Do onbeschaamdheid die uit zulk een eiseh praekt die erenzeer met de iiistt ltiii n als met de grondewet der Vereenigde Staten iu strijd ia baugst g uoe wat het doel der Jezuïeten is en tcrans hoe krachtig zg zidi gevoelen Ooperrlakkig be cbouW l i zou men meencn da deze dr estheid hun sleflhia nadeelig kon zijn en zg een wiaae nederlaag tO waehteo badden t Laatste is ook zeer wasrsob lijk doch zij zijn macluiger dan men ail hun geUU sterkte zou kuuoen opmaken Zij rormen in de poli lieke wereid een minderheid die de eene of de andere partg die haar het meest genegen is de meerderheid kan ver ohiilTen De republikeinen die een sterke antiKatholieke gezindheid openbaren zgn ook door hen veracht Zij voegen ticli thans bg de democraten en zullen dezen als t noodig is herinneren dat zij slechts de repuulilieioen door bun hulp orerwiiineu kunnen Negen tiende deel dtr Katholieken steant zoo spreken zij thans reeds de democratische partij en hst Katholieisme schiaagt geen politieke riehtiag dan met het oog op latere belooning teu bate der Kerk Van deze maclit door den stmd der partijen hua gegeren zijn zij zich bewust en maken zij een ruim gebruik Waar t mogelgk is wekken zg agitatie tegen t neutrale onderwgs en de democrat sche Katliolieke organen spreken een tnal die de rer diaagzaainheid welke bij t grootst mogelgke rerschil vun geloofsbelgdenissen daar bloeide bedreigt De fezuïeleu piiter Walker verklaarde te New Tork openlijk dat hij de ascr imenten liever aan eeii houd zoa uitreikeu Cm aau Katholieken die hun kinderen 1