Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1875

Dur de openbare aahool zrnden De bissebop Kyon te Buffalo wekte in t openbaar tu negeloofsgenooleu op tlrchts Kutbolieken roor Qemeenteraden en de VolkaferlegenHroordigiug te kiezen opdat ty degtaatkunde en de lebool in bun loaobt ouden krygen I e Katbolieke pers roert de ttuuts e laal Jezuïeten die in den hiataten tyd naar dit land ran belofte in groote aieuigte zgn rerhuiad hebben rele bladen onder bun toeticht en Manuings kouinklyk woord de apenbare achoul au de Vereenigde Staten ia bet allerrerderfelgkite in de weield ia de tekit hunner predikatiën Ue rrede die totnogtoe in Amerika lieersohte zal eldra en miaacbieu roor lai gen tyd geatoord irordea Doch het iagemakkalyker drn rrede te reratoreu dan den atryd te winnen de rryheidaliefde der Amerikanen ui ciob ten slotte ajet rerloooheoen k BINNENLAND QouDit 29 Afïil Heden is beuaemd tot directeur der H B achool et drie jaiigen cursus ie Botterdam de heer K Mara ieeraar aan de H B school alhier Van de 14 oandidatea die Dinsdag examen aflegden roor bulponderwjyzeres werden 6 afgcvrezeu en 9 tuegelaten onder welke laatstiu behoort Mej A Schouten alhier Gisteren werden te s Hage 9 candidaten roor de Fianaohe taal geëxamineerd waarvan 3 argewezeu en 6 toegelaten werdrn onder welke laaisteu behoort Mrj M N Kok alhier De gewooa rergadering ran onderwyien uit bet utende schooldistrict lan Zuid Hollaitd zal ouder de leiding tan den Schoolopziener drn Heer J Broedalet den 8n Mei a s in de sooitrrt Oua Genoegen gebonden warden Aan de leden is het rolgeude Agenda reizonden 1 Voorlezing ran t nieuwe reglement t Verkiezing ran bet bestuur 3 Het zoogenaamde restitutie tlelsel is strydig et elk gezond denkbeeld vau Staatsrecut en zal in toepassing gebracht onrermgdelyk zoo tol tedelyke en geestelyife als stoffelyke reraroing der natie leiden te bespreken door drn beer J Kiewiet de Jonge hoofdonderwijzer te Oudewater 4 Behandeling au eeuige punten uit de rede van den Heer Kerdyk i Scboolspaarbanken Dinsüagaroud had crue huishoudelyke rergadering plaats ran de afdeeliog Gouda au het Nederlandsch Frotcstauteuboud waariu duor den Peuuingmeester tekening en rerantwoordiug werd afgelegd en door den Secretaris het rerslag urer het afgeloopen jur ia litgebracbt Daaruit bleek o a dat het nan al leden in t afgdoopeu jaar was tuegeiiomen daar er 23 nieuwe leden bygekomrn waren i e linaiiiieele toestand is echter nirt zeer gunstig ooruanielgk uit hoofde it a d uit den aard der zaak riy groote kasten der opeukare leesrergaderiogen Hat bestuur boupt dat d leden hel minimam der ooutributie zoureel moItelyk znilea oreischryden cu kedeukeii dat om roortdureud goede sprekers te kry eu eenige Giiantieele ojwlferingen warden rcreischt In het afgeloopen jaar ziju als sprekers in de afdeeliag opgetreden de bh dr J Hooyksas W F Loaan enA O ran Hamel wier roonlrschten roornker bg alle leden nog in lereudige heiiuneriug zyn Als correapoiident ran de afdeeliag is benoemd de kaer J A van Boehore te Gouderak terwyl ook in andere omliggende gemeenten onderhandelingen orer een correspoideDtaohap warden geroerd Het rerslag gewaagde roorta ran het treurig rerliea dat de afdeeling geleden bad door het orerlyden ma haren roonilter den heer A F Mackeostein wwns rerdientten jegens de afdeeling door deleden niet apoedig zullen rergeten worden Daarop werd tot lid ran het brstuur benoemd de beer Mr J Foituyo l roo leerer eu roorta is brsla ten de behandeling ran liet loorsiel tut yzigiirg ran de art 9 en 10 ran bet reglement tot eene rolgende Tnyadering uil te stellen V hniehoadelijke rcruadering ging daarop in eene gewone over in welke door Dr F de Wilde een tiitgewerkt lede orer Opvotdtu werd gehouden Wij hufta rau harte dat de leden der Gnudacbe fdeeling ran het Protestantenbond op rolgende rergaderingen meer belangstelling zullen toonen ea roottaan Uyk geren lid te zyn ran die Vereeniging niet Ueen door da Bontributie te betalen oaar ook door d argadering met hunne tegenwoordigheid te rerMKU VERGADERING va den GEMEENTERAAD Vrijdag den SOn April 1S76 dea namiddags tco 1 sre waarin zal worden behandeld Een brsluit ran GeJepateerJe Staten tot wyziging rail het kohier der plaatselijke Directe belastingen dienst 1876 Eeu voarslel ran Burgemeester en Wethouders tot wyZiging ran den staat ran begrooting der Uitgaren dienst 1S74 Een rerzoek ran Mqjufrr C 3 F Koetsreld ran Ankeren om ontslag als Hulpouderwyzeres der school roor jonge Jnfrrouwen Te benoemen i Een lid der Commissie ran toezicht orer de bank ran leening Twee Libr emeealers Een Hulponderwijzer aan de Openban Tussohanschool In de zitting der Arr Bechtbank te Rotterdam ran Dinsdag werd o a reroordeeld II S oud 34 j arbeider wonende alhier besch ran bedriegelyke oplichting tot 3 asaandan ger ceni Den 24sten dezer bad in het schoollokaal ti Krimpen tjUt den IJsel eena rergadering plaats rad de afdeetltg Ouderkerk aan den XJsel ran het Nederlandsch Onderwyzersgenoolschap De behandeling der rragen opgegeren door de oommissie uit de gs lyke rereeaiging ter rerbatering der normaalleasen nam reel tyd ia De zeren rragen door die commissie ter beaolwoordiog aan de afdeeliugen ran bet NederUndsoh Ouderwyzars genootschap gezonden waardoor bedoelde oaoiaiaaie zich op de hoogte lou stellen ran de gelegenheden ter opleiding ran kweekelingea in Zuid Holland en de afderliugeu zelre in de gelegenheid zou stellen bare gedaobteu mede te deelen omtrent de middelen ter rtrbeteriug ran den bestaanden toestand werden een roor een nauwgezet orerwogen Het kwam der afdeeling ten slotte wenschelijk roor dat met het oog op deu rerren afstand en de moeielykheid om by ysgang byr geregeld ta Krimpen a d I rk de normaalleaseii te bezoeken wyl die gelegenheid ter opieidiug daar door kweekelingen ait het zeade zerende en achtste diitiict bezocht wordt die dan de riricren de Uaaa de Lek en drn IJael moeten orergaan bet wensohelglc ware indien in plaats rau ééuc gelegenheid Ipi opleiding er rier bestondao nl te Capelle aan den IJsel Krimpen a d Lek Alblaaaerdam en Ridderkerk Tot afgeraardigd t r gewestelgke rergadering werd benoemd de heer J Verbooa boofdonderwyzer teKrimpen a d IJsel en tot dieus plaatarerrangsr debeei U H HarimaJB boofdonderwyimr te Capellaaan den IJsel Tut flgeruardigde naar de algemeane rergadering ran t Nederlaudsch onderwyzeragenootschap werd ook de heer Verbuou uentfead tut diens plaatsrerranger aldaar de heer l Ilaie hoofdouderwiizer te Krimpen a d Lek D rolgende rergadering dezer afdeeling za te Ouderkerk a d IJsel gehouden worden Staten GaneriMl Tweedi Kamer Zitting rau 28 April In de zitting ran de tweede kamer ran giiteran beeft de heer Niersiraaz rerlof bekomeu om op een nader te bepalen dag den minister ran koloniën te inte pelleeren omtrent de maatregelen dia genomen ziju ter rourziening iu het gebrek ran persoiiiel by bet Indische leger By de discuisie oter eenigs wyzigiugs wetten ten opzichte der Indische b rooticg heeft de minister rau linaiicieu op de gedane rragen geantwoord dat de spoorwegwet bij het depart ran binneal zaken in werking is en dat hij hoopt dat die alsmede eene overeenkomst met de reploitatie maattcb ppjj nog id dit zittiugj iar znlieu worden ingediend De I ederlandsche Jacbt ereeniging Nimrod lal hare eerste boudeuteutooustelling houden te Utrecht op 6 eu 6 Juni 1875 In de aldeelingen der tweede kamer zyn Dinsdag onderzooiil de ontwerpen ran wet tot nadere tydelgke roomeiiing omtrent bat Bantwezen en tot wijziging ran baotdsiak VlIIder staatsbegrooliag roor 1874 lo de Dinsdag door de prorinciale staten ran Zuidholland gehouden zitting ia na langdurige diseusiien o er de quaestie ran den Oudelandaohen Zredgk met 44 tegen 24 stammeo rerworpen het eerste punt rao de conclusie der eommissie om aitdrakkelgk te rerklareu dat het koninklgk bealuit rau 17 Deoember 1819 handende orerdracht ran de waterstaatswerken aan de rerachillende prorincicn op zich zelf rolkomen grondwettig ook nog na de inroering der prorinoiale wet zyne rerbindeude kracht behouden beeft Daarop heeft de oommissie punt 2 en 4 barer conclusie ingetrokken maat punt 3 gehandhaafd atrekkends tot rerlenging ran de noodkade achter den dgli onder by voeging nadat eene billijke rerhooging der jaarlgkaeha bydrage ran de belanghebbende poldcia en gemeentaa roor ket rerrolg lal i ijl 1 i r f rerzdkerd zgn CJit deit rarderen loop ran het debat is gebleken dat de rergadering door de bealiasing op punt 1 niet per se heeft uitgemaakt dat het besluit van 1819 ongrondwettig is maar dat zy deze zaak ia bet midden heeft gelaten In drie dagen 18 19 en 20 April ign oit de bedelaarsgestichten te Veenhuiieu oiet mindn dan 8 kolonisten ootrlncht Volgens opgare ran bet ministerie ran binnenl zaken rijn iu bet tydperk ran rier weken ran 21 Maart tot 17 April 1875 blgkens ingeko oen ambtsberichten door longziekte aangetast in Zuidhollaud 65 runderen in Noordbolland I in Utrecht 5 in Friesland 152 totaal 223 runderen In hetrorig tgdperk ran rier weken wareo 209 ruuderen door die ziekte aangetast Dezer dagen zyn door de Nederl aaatschappg ter berordering ran nyrerheid nilgegeren de punten ran beschrijring roor de 98ste algemeene rergadering ea het congres te honden Ie Breda dea 13den Juli e k en rolgende dagen Gedurende de alg maene rergadering zal ta Breda ran wego de daar gerestigda rereeniging ran indnstriaelen en werkbazen eeue prorinciale teatooustelling raa nyrerheid lanubouw en kunst gehouden worden waartoe alsdan de ledea der maatschappy rrijeu toegang hebben Vanwege de Commisaia in Nederland wordt medegedeeld ddt de toren ter gedachtenis rar FriusWillem I te Dillenbarg ran welken den 29stcn Juni 1872 de eerste steen werd gelegd gebeel naar bet oorsproiikelgke plaa ia rolbouwd en op dienzelfdeadag in dit jaar zal worden ingewgd Binnen kortwordt de olücieele uitnoodigiug tot bgwooing dezerfeestroering rerwacht Voor de inwendige rersiering is het bronzen afgietsel in rerkleiuden rorm ran het ruitcrstaodbeald ta s Hoge uit het in Nederland rerzameld geU gereed Daareuboreii awolitde Commissie op liaie rroeger gedane oproepingroor dit doel ontrangen 1 een dito a ietael inpleister ran het monument te Heiligerlee i eene groote gravure in igst naar eeue subilderij van Jooquard roorstfllende Ot Pruu $ ijiu kottiaarhJt tt JMlêiilmrg cerkoopmde namens de sub cammiasia ran Leeuwarden 3 zcs antieke bokalen uaariu teer achuon de wapent der Orüiije Nassau s etc zijn gégrareetdi 4 eenige noodaunten etc uit den tjd rau den tochligjarigen oorlog 6 ran riar rerachillende zgden portretteu in grarare ran den Prins zyiM eohtgenoote an rerdire rorslelyke petsouen it zyn geslacht 6 eenige boeken en eenige bydragen in geld De maziekoitroeringen in de tent in het Bosch e t Hage door de stafmuziek ran het rrg grenadier en ja gers zullen hg zeer zacht weder op Zondag deu 2u Mei a s dea namiddaga ten 1 ure een aanvang nemen en rerrolgeas in die naand op den 9n 16a I7n 23n en 30a beaereni op Woensdag arond den 28n Mei plaats hebben Voor aenigsn tgd werd medegedeeld dal door de politie aaugeboudau was eene werkrroow onder rerdenking ran bg eenige roornama famili u waar r ij legen loon werkzaam waa eeu teer groot aaiitti ttuka linnen goed te hebben ontrreemd en die goedereu leu eigen bate in de bank ran leeuing te hebben rerpaad Bedoelde rrouw atond te dier zake Dinsdag roor de arruudissements raohtbauk te s Hage ttreobt Gehaele pakken te reel om te rermeldeu waren ter tarechttitiing aanwezig waaruit dan ook moet worden afgeleid dat de ontvreemdingen reeds vau verscheident jaren dagteekenen De rrouw erkende alleen enkele goederen door diefstal te hebben rerkregeu terwyl ze ten aautien ran anderen opgaf ze uit de bank ran leening te hebben gelost op briefjea welk ijj ran een te Leiden gedetineerde tot hebben gekoekt welk beweren echter werd gelogenstraft Da olEcier ran justitie jhr mr De Jonge gaf bg bet nemen ran zyn requisitoii zyn leedwezen ta keunen dat de politie en jaitilie by bet ontdekken ran diefstal in den regel daarraa Bist ten apoedigste worden iu kennis gesteld De opgare waarop de gedeattelyke ontkentenis steunde kwam hem teer zwak rour en hy requireerde de rarowdaaling ran rrouw S tot een jaar celstraf Mvindag arond ontstond te A i rd a pp de Utreohtsche siraat eene herige reolitpartjj hiltakea een tiental steenhouwers Door een aldaar aanwetigeB politiaagent werden te rergeefs pogingen in het werk gesteld om de opgewonden gemoederen tot bedaren te brengen by outbvam te nauwernood aan misbaa deling Na het aanrukkea der ooodige adsiittntie moest de politie ran de blanke tabel gebruik ma ken Twee der belbanels zyn naar het boreaa aa politie orergebracht De rorige week hebhen de risaobers te Urk tieohit één dag kunnen riitohen echter wat de raogtt nog ruin te noeiMn De prgiea iraren aaomerkeI0k gestegen rooral ran de kleine schal Per schuit is gemiddeld 8 a 9000 halre kilogr kleine schol gerangen de pryzen daarran waren ran 4 50 lot ƒ 6 per 50 kilogr Groote schol gold 22 k H per 50 kilogr De vangst duirran was ran 400 tal 1000 bai e kilogr per schuit Er zal alhier eeu derde ansjoriacbzoutery tot stand komen De ambaclitsliedeu te Almelo hebben betaling n Hollaudach geld gevorderd en daar bun eisch niet is ingewilligd egn zy algemeen tot Werkstaking orergegaan Dinsdag middag hebben de ambachtslieden algemeen den arbeid herrat op de belofte ran de patroons dat zij tegen morgen de werkgerert zullentiuenroepen tot een bgernkomst om ook ran dezen voortaan de aitbetaling dei rekeningenio Hollandschgeld Ie erlangen Fml In het dorp Wetlkape le op Walcherrn heerschtngpend gebrek De N Midd Oom meldt o a hetrollende i Reeds den gehrelea wioter beerachl teWettkapelle de bitterste armoede die in de laatste weken haar toppunt beeft bereikt huisgezinnen waaronder er zyn met reel kinderen hadden dogen waarop zy niet het mint e roedael wisten ta bekomen de moeders brdeldca b j de meer beroorrecbten om het afgietsel ran aardap ielen dat zg met eenig zont klaar maakten roor hunne lierelingen een partgtje mosselen of kreukels rekende men een zeer goedmaal doch men moest de e raehten t rerkrijgea et geraar ran gerangenisstraf daar bet rerbödeiiis dergelyke roorthrengselen ran de zeeweringen tehalen Ut manuen zoeken werk doch eg ruidenbat niet In d Midd Ckmr rerklaart de buigemrester dier gemeente dat de nood tot het niterate geategen waa ma ir door onderscheiden lardeifillcn inden liatsten t jd eenigstint gelenigd ia Èrenwel de orstand der arbeiders bigit door gebrek aan werk nog dezelfde Alle giften en audcrtieanioBui all Bdaarom teer welkom ziju S t fó Dr inrichting roor ritchitelt te Hüniogen beeft 225 000 jonge zalmen iu deu Hgn gebracht entui b uneu kort nog 100 000 in die rierier en 30 UOO iu deu Main brengen Men schynt het aldaar Ie betreuren dat er zooveel van die risscbennaar Nederlaud irekkeH allhina in eeo eorraapjodentie o rr dit onderwerp in da ffatioHate Zatmtg wordt op dien gruud aangedrongen op een tradraalmet Nederland ia bat belang der Onitsebe taia risscbirij i Den loden Maart jl rertrok bat stooiuehip Ciabria out 483 pttaagiars en de Duitaohe aoil ran Ilanburg naar New Yurk Alles ging wel tot dta namiddag au den 201eo toen een aohittetend geraarte in bet Zuiden rerraea IJsliergau roor ilea boeg werd geroepen Het garatl raa rreca waarin ttlfs onerrareu paaaagiars deelden werd aterker toea meu bespeurde dot de drgvende gletscher oiet zyo stralende liergen en set sneeuw bedekte pieken het schip geheel omringd Myleu rer zag meu niets dan een groot ytrald Da tel co werd op den gezichlcinder gerikt doob niets du y s gezien Kapi lein Brand en luitenant Nestorff waren op bun plaats Kapitein Brand liet na ir het zuiden koert boaden in de hoop een rijen doartocht ie riudeu Demaau acbsao hrlder en loonde nieta daa ysbergen De pis agieis garen tich aelren geeu rckvntohap hue groet brt gevaar wat waaria zy rerkeerdeu en bewond rden op dek hMl machtige apooktcbtige ichouwspel Tfu Ia4t le waahoopte de kapitein er aan een uitweg te rluden Hg gelaate westwaarla te sturen en dreef zgn boot dwara door bet ys De zware ytereu plecht ran de Cimbria baande zich knarNud an iletierend een weg door hel yt dat raa twee tot drie roet dik waa Zedig mylen taidwaarta ap a eulig mglcB mtwaurtt wasfaettebip ioomd Mr t gan 3 uur iu den atorgtn wed r blauw water gezien werd ea bet geraar ala geweken kou worden beschouwd Het ysreld waa minstens 5000 rierkante mylen groot Het schip waa toen op 4U graden VV L en 44 graden N B Indieu er mist gewetst was zou bet geraar niet te outwykeo zya geweest Trn einde 48 uur rroeger te Neiv Yiirk aan te komen trotaerem da Atlantische stoaabaotea geraren di bet moedigste hart ontzetten moeteu Baron Hitbner deelt in de bescbryring ran zyn reis naar Amerika het rolgende mede We zagen een myl roer ons lit een ysberg schitterend ron kelend wit met groene kloren en taee hooge scherpgepunte pieken De golren sloegen woest tegen zgn style zgden aan en een rommeiend geluid als rau douder hoorde men niettegenstaande het gestamp der machine Gelukkig was het helder weder Wat ou er gebeurd zyn indien er mist geweest wareP rroegik den kapitein 01 autwoorde bij binnen drie minuten zonden wy gezonken zyn Dit rencbrikkelyk gevaar wordt enkel goloopen om de reit iett te verkorten Indien de booten ren meer zuidelijken weg kozen ten zuiden rail den 42sten graad dan zou de reis twee ds i n langer docli betrekkelijk zander geraar zyn Dqch de booten weigeren ii rrees roAr concurrentie dit te doen Maandag middag werd op het exe citieplein te Schoonhoren roor bet front der gebeeickompagiiie op plechtige wyte de gouden medailie en eeue ralificatie ran 50 uitgereikt aan deu kanonnier Buthgerua Visser der art instr kompagoie roor 36jarigeo dienst Ata bet dezer dagen bij de leden rondgezonden jaarreralog der Ftrttnigin tot óeteterminj om diern orer 1874 ontleenen wy d rolgende byzonderhedea De gunaiige onderrinding ten rorigen jare opged ian deed het bestuur ook thans weder pogingen ia bot werk Ie stellen offl door het aankuoopen ran brtrekkingeu den kring barer werkzaamheden uit te breiden en de rerspreiding ran de beginselen door de Vereeniging roorgrsta a te bevorderen De betrekking m t de Matt chappij tot uut rau I Algemeen in 1873 aangeknoopt had tengevolge dat het Hoofdbestuur dier maatsehappg tich gehsel bereid verklaarde onze be nselen te rcrbreideii terwyl bet daarbg wees op hetgeen gedun door bet rersprsidea ran boeken ent orer bet uat en de beacaerming fau dieren bandriende Latere earrispondeniie bewees nog te meer dat hei beraep op medewerking niet rmcbteloaa was geweest en dtnkbaar geronden oaderatraning nam men deze gelegenheid gebaat da zaak by reruieuwing daarvoor aan te berrlen Keu rerzoek tot medewerking aaa de direclien der kweekscholen roor onderwyrera en onderwijzeressen werd van drie zijden gunstig beantwoord als ran de kweeksc lool roor onderwyzeresaen te Arnhem ea te Haarlem ea ran die roor onderwyzert te a Bosch erenzoo werden bezendingen ran direrte werken iu dank aanienomen o a roor de bibliotheek ran de Leetinriehliagro ir den Ambachtsman en roor di der Cautine ran de onderofficieren ran het rrgement grenadiers en jagers beide te s Utfe alamede roor die der Landboawseliaol te Wageningen Ook met den keer Heyman hoofdonderwijzer te Purmerend en lérens landboiiw nderwijt gerende atelde men tich in rerbinJing en aocht men ook ran kern de belofte ran medewerking ontrangen Ook eidera trachtte men by het landbonw onderwya bet rerspreideo ran jniste be gUppeu omtrent de behaodeliog en da besobcrmiog ran dieren te berorderen waarby buide wordt gebracht aan dea heer dr L Milder ood koogleeraar roor de zoo krachtige anderateaiiing der zaak rerleend in zyn blad de La dio K CD HViU waarin Wlfs in den laatsten tgd een geheel afaonderlyke mbriek werd gewyd aaa de bespreking ran allca wat tiet dierenbescherming in rerband staat Ook ky de onderwyzert dar jeugd rond men eer en meer medewerking Het roorbeeld door den heer f D H Poatal boofdonderwyzer te Laren Gelderland gegeren in Maart 1870 door naar aanleiding eener toenmalige circulaire aan leeraara en onderityzert onder de jeugdige bezoeken zyner school een Vereeniging tot bescherming ran dieren roomaaelijk ran anttige TOKcIs hun nesten eu eieren tot stand te brengen in bet rorige jaar door da hoofdon lerwgzera C J Reitigrr A P Zeilmaker en H r d BergteAlktaaar gevolgd rond ook elders narolging De heer r d Hucht deed te Elleeom een derge Igke Vereeniging lot aland komen renzoo de heer Schotel hooMooderwyzer te Dordrecht en de haar Caitie leeraar aan de H Burgerschool mat rerschillende hoofdonderwyzert te Arnhem Bedoelde kinderrereenigingen tellen thaoa Lare 245 Alkmaar 161 Elleoom 61 Dordrecht 270 Arnhem 450 leden Naar aanleiding rao aen rooratel ran dan beer r d Hucht t Edeoom en na orerleg net de boofden der andere kinderrereenigingao werd door het bestuur bepaald dat door a Grarenhaagsche Vereeniging aan de leden dier kinderrereenigingen als bewgs ran lidmaatschap diploma a tonden worden rerschaft door tuascbenkomst raa de Voorziltera dier Vereenigiugen uit te reiken De rentrekkiug door de s Grarenhaagsche Vereeniging was door de meests hoofden dier Vereenigiugen rerlaugd roornamelgk ait een tnantiëel oogpunt Het bcatnur meebde zicfa daaraan hoewel de kosten niet onbeduidend waren niet te mogen onttrekken niet twijfelende of hel aldus aitgeatrooids zaad zal rgke rnichten dragen Aau de beeren Postel en Caltig werd detUreren medaille toegekend aan eerttgenoemda ala den eersten oprichter eener dergelgke rereeniging hier ta lande aan laatslgeuoemdeu wegens zgn zeer ijreriga pogingen ten behoeve der rerspreiding ran de denkbeelden der V Moest men nog in het rorige verslag getuigen dat Arnhem geen geschikt terrein roor de werkzaamheid dea rereeniging echeen te we en de gunstige uitslag ran de ijverige pogingen der hreren J Th Galtle en dr L Mulder het corre pondeerend lid aldaar asn het bestuur een hougst ii iugenaam dementi gegeren De jongensrerecDigiug door hnn initiatief i il de leerincen H Burgerschool met dio vhii acht suhulen van lager ouderwys ontstaan bewijst zulks len duidelijkste terwijl het tol staud komin eener zelfstandige Vereeniging ran rolwaatenen aldaar een lug teer afdoend bewijs leren Reeds na afloop van de algemrene rergadering der joogensrereenigiog op den In Nor 1874 waarop door dr L Mulder een rede werd gehouden waaibg het nut ran dierenbescherming krachtiir werd betoogd werd door reien der aanwezige hoIxiimhnen bel plan geopperd iuagelyks eeu dergelijke Vereeniging op te richten Den 3n Maart 1875 ia deze Vereeniging met 160 leden tot stand gekomen de ouderstening haar toegezegd door den bargemeeater die hel eereroorzitterschiip aannam doel goede rerwachtingeu van hare bemoeiingen koesteren In de bestuursrergadering ran 27 Febr 1875 heeft het bestuur bëtloten aan dr Mulder oudhjogleeiaar bet eerelidmaatscbap der lereeuigiug aau te bieden en zulka ais bewgs ran waar leeriug roor hetgeen bg ten behoeve der bcsuheriniugs uiak deed zoowel in zgn betrekking als currespoudeerend lid der rereeuiging als in zijn hoedanigheid ran huofdrrdacteur der Landbouu C ouraiU eu door bet houden ran lezingen o a iu de Gelderache maatschappij roor Landbouw en in dr Orerijaselscke vereeniging ter ontwikkeling ran proriuciale welraartt Te Dürdrecht rormde zich met 1 Jan 1875 ereceeus eeu zelfstandige Vereeniging bet toetredeu rau eeu rry irooi aantal deelnsmcrs doet hopen dat ook daar ea doeltreffende aedewerking ta wachten is De loeumalige corretpoudent der Vereeniging de beer Beriling zoomede de heer Sohoel hoofdonder wgzer aldaar aan wier roortdurende bemoejingen het eindelijk gelakte deze Vereeniging tot stand te btengea heboca daaimede weder getoond wat oareronrcrmoeide gvet en onrerflaauwde balangstelliilg remag Uil naam der goede taak wordt aan hea dank betaigd Door de ijrerige medewerking van een der ledengelakte het t ledental iu Leeuwarden aanmerkelijkuit te bralden ook met Grare en Maastricht werden relatiéa oangekuoupt waorran wy de gevolgHI inwachten I N GE ¥ Fd B W Mynikeer dt Rtdaetnrl Beleefd verzoeken wy u bet navolgeude in nw bUd te willen opnemen eu betuigen u vooraf onzen daak daarvoor VERSLAG omtrint de gelden ontraogea lan baboere der nagelaten betrekkingen ran cholcralydera in Nov 1873 On 1 rangen Opbrengst r h concert gegeven door HH Leden der Liedertafel Apallu eo der Orcbmt Vereenigiag Per Aspera ad Astra 290 Gift rau Z K H Prius Hendrik der Nederl 50 r d EdelA Hr r B IJ 25 8 Z ƒ 10 N N 10 W lO Mej IJ IO Mej C C T 5 V 2 50 S ouupon ƒ 4 72 Merr B 3 E 3 ltg de V 2 50 Mij r d D ooup 3 96 Mevr B 2 Daaes H B 2 60 Mq A T V M l K l M rr r K 1 r G ƒ 3 Dames A C J 8 ƒ 2 Mej L ƒ 2 Rente ran de Spaarbank tut December 1874 6 Totaal 451 18 Uitgave orer 1873 74 aan 23 bui ezioBca 1874 75 18 door Iritoadere redeuen Per 114 mud steenkolen 111 65 p M6S kilo aardappelen 132 75 p 104 kan petreoiie 15 58 Kleediugstukkeu 106 01 37 7 kilo groeue teep 14 91 516 halve kilo tarwebroud 46 74 72 halve kilo rg st ƒ 6 12 16 eieren ƒ 0 56 Kagohelpyp en rerwarmiugkruiken ƒ 5 70 zergrasbed ƒ 4 14 wullea j Deken ƒ 5 25 dirertea en rrasht 1 15 melk O 61 Totaal 451 18 Terens is bet dan ondergeteekenden eene aangenamü plicht uameus de bedeelden hunnen iunigeu dauk te betuigen aan alleu die door hunne welwillende bydragen en belaugstailing der wedaweu en weezelrlot gedurende de wiulermaanden ran 2 jaren tooreel mogelyk daardoor hebben rertacht Outrang myuheer de Bedacteur de rerzekrring onzer ha achtiüg Namens het besiunr ran het comité het Boode Kruis Wed Roest v Liubukg r KuFFiLEu Preêidnte G W DE JoNO Penittngmefltm C SuLTZEK Stcnl re Gouda 28 Aprd 1875