Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1875

Laatste Berichten Brussel 2S Apnl De lierlgusclieoorrespon leiit tnn ilcii Echo d Parlement schrijft Ik Ins ciie ic x t Iie utt Weeneu waiiriii jje egd wordt dat hei Ucigiscke antwoord op de DuiUche nota run 15 dezer in zulke rerzoeneiide rriucn vervat is dat liet lierlijiKoho Kabinet uoeilgk anders al kunnen Ioeii dfln zieli voldaan verklaren Brussel 28 April Op belrouwbare gronden Inii gezejid worden dat de inliclitiiiKeii door een Ëerlgiischen corre poijdenl ii den Echo du Parleamt gegeven ininstgeoomen voorbarig ijn Het antwoord Tan fielgie is nog mei afui da Perponeber overbiindtgd maar zal d t waar bijnlyk binnenkort worden gedaan Ecne Duitsche nota is utet dVerhaudigd M AR k¥b e b1 ten Gouda 29 April Poldertarivepnikc 8 50 a 9 Mindere ƒ 7 75 a 8 25 Ko ge 7 25 ii 7 80 Voer B iO a ƒ 6 76 Gerst puike 7 75 ü ƒ S OO Mindero ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Haver iivarü ƒ 5 5 O a ƒ 0 25 Lichte ƒ 4 UU l ƒ 6 00 Duivehdonen ƒ 9 50 a lO ÜO Ot veemarkt met tainelijken aanraer de handel in melkvee alsmede in raarkoeiien traag varkens Toor Londen van 20 tot 23 Cis per lialf kilo magere varkens en biggen ving te verkoopen Aangeroerd 70 partijen Kaas van 24 tot ƒ 28 Boler ƒ I IO i ƒ 1 30 Zondag 2 IHel 1875 W 1666 GOUDSCHE COURAüfT Nieuws en AdvertenlieWad voor Gouda en Önislreken aaowejigheid van den inbot Alfonao Ue zaak dar Carlisteu schynt dus in Stietnarkeu niet zeer populair te zgn Uit Pesth wordt bericht dat bet Hongaarsehe episcopaat volstrekt niet is ingenomen met het denkbeeld om in de Hongaarsehe Kamer eene nitramootaansche staatkundige party te vormen Onlangs tgn te dier stede confereotiên gehoaden der bisschoppen met den primaat Bg die gelegenheid zon over de nieuwe staatkundige toestaat van gedachten zgn gewisseld en gebleken zün dat geen der hooge Hougaanehe geetteljgkeo raden t g om tegenover de regeering eene vgaudige houding aan te nemen Ben der Ootleoigksche bitaêhappeu mgr Binder van St Pelten is nog verder gegaan Hg heeft aaa tgne geestelijkheid eene eiroalaire curreude verzonden waarbij alle vroegere biatehoppelgke verordeningen worden ingetrokken v zoover tij betrekking hebben op het onderwys e in strgd zgn met de jongste confustioneele wette Sagasta en züne aanbaiup 1 hebben geweigerd de verklariag te leekenen ml Aloato Martines heeft gestald ter verkry ging van tamenwerking lasschen de traotiën der oonstitutit eele partij Voor hel oogeublik tgn de onderhand ingen weder afgebroken maar men beweert dal b nenkort in eene vergadering van oud aenatorco en oud afgevaardigden pogingen louden worden idaan om tot eenstemmigheid te geraken Tranaport lS96 47 Salaritaen en Onkoaten 420 07 Burgerlijke Stand GiuoittNi 26 April Jio Willem ouders h Kuoijmiii en K vin IjCciiHea 27 Aaoigje uudura £ tan ilir WlkI OviKLiDiN 2 April W I de Jang 1 j 6 m 6 M i Appelmaa S m P M C Welter 7 w 27 G C Uüi tt 5 ni U IJdkiuan 3 in 2S J TieJeman Versteeg 17 d A de I ooij Immvr van J Grooleboer 33 j L Öroii I j 1 m 2y ti du Koning 73 Ghiiuwi 28 April ü Neumau ea S Hlaoi J bcliooa dtmoeld ca K Leeflaag EOlilAAKDS verlangt ten eene Werkster voornam elijk voor den ZATEIIDAG i Urbaiuis Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgii zicr uKiHj iii oiigesirldboilea d r HAAfl en werken heite nii p de Sl IJSVBttïKUINtJ Zj ijn uitrajnteiij xefel Ae GAL SCHEKPTK in het LOEI en UITSLAG der HUID ïij mn ZACHT LAXKUKM eii SLIJMAFDBUVËNI erüiüelili Aumni van 37 t t nt ea dabbela dgozMi ZIJ 11 rerkr baiir by de bb Altilas rtiaM J van der Zanden eieuKijk S V d Krnas 1 Bodefracea li Ver lo I Dtljt H VV de Krugff Devaikr Gebroed Tibwb I I Gouda h Sckeiili op de Hoogstnuttj u Haailrtcht K Oo6ierlitt r psSfi x ij Knmpea a d Lei A d Heul I hekkerUrk A den Oud len leydett J T Terburgli llKirlem hfek B kkerate g Leidmiuittdaa ü J M Verdovir Montfoorl H A v d Berg Moordrecht G H Post Ouiewuter Pr Vree Rotterdam v d Toorn Beker We t WagenMmat Schooahmitti A VVoIti Mevrouw poedigste APVER TENTI ËN SS5i i Saf2aSiSS = 5 £ t Getrouwd BRÜNO NEÜMAN EN SOPHIA BLaM Gouda 28 April 1875 Eenige en algemeene kenniegeving binnenSland I QoDsa MUi Naar wij vernemen tgn doof bet beatoar der afdeeling Gouda en omstreken der Veretrngiaf M bevordering van het VolktomderKyt m Nederland uit tgne leden benoemd tol ondervoortiller Dr VV Jalini tol Secretaris N Fran oia Snel en tot Penningmeester Dr H IJaael de Schepper Wg vleien ons dat hel bestaur krachtig tal optreden tot verdediging der beginselen eo verbetering van den toestand onzer volkssohool Dat ieder die bel wel meent met de ontwikkeling van het volk zioh aansloite bg de jeugdige afdecliug I Dinsdag avond werden in eene vergadering van I departement Gouda der Maatschappg tot Nul van t Algemeea de verslagen der Spaar en Uuipbauken over 1874 uitgebracht We ontleeneo daaraan het volgend I De Spaarbank Ia de 52 zittingen werdingebraoht 38681 8S terugbetaald werd 350il5 SS waaronder aéO iaterctt f 66 15 860S 17 ZU die iets te Vorderen bobben van of Verachuldigd zgn aan de nalatenschap vau den Heer JAN BEGEEE Timmerman den 19 dexer overleden worden verzopht daarvan vóór dan 8 MEI a s opgaaf of betaling te dfien aan CoBN BEGEER Lange üroenendaal Publieke Aanbesteding van de VERNIBüWINGEN en het ONDERHOUD der Eigendommen van den polder Reeuwijk voor één Jaar op Woensdag den 5 Mei 1875 des namiddags ten 6 ure ten huize van J Langerakte Reeuwijk De Bestekken liggen ter inzage ten Gemeeatehuize van Reeuwijk van af den 2ti April a 8 en zijn von af dien tjjd tegeu Vijftig Cents per exemplaar verkrijgbaar gesteld bij den Secretaris van genoemden polder De aanwyzing in loco zal plaats hebben op Vrjjdag den 30 April a s des voormiddogs ten 10 ure te beginnen aan de Oude Gouwe brug nabij Gouda De gezegelde inschrijviDg biljetten behoorlijk gesloten en door den inschrijver en zijne borgen onderteekend moeten worden bezorgd in een gesloten bus op de Gemeentesecretarie van ieeuwijk aanwezig uiterlijk deu 4 Mei a s vóór des namiddags ten 8 ure Namens het Bestuur van den Polder Iteemoijk F H BÜLvEU S BRACK Voorzitter Utrecht F Altena op het SteenW M r l a Duo keritr n 372 roerden W V SweeroHHii Zevenhuieeu A Prins 1 Hit depot dezrr echte Urbanua Pillen sinds zoovele jaren niet rocca bekend en in tlgemteti gebruik 19 dear ona te Oouda alleen en Uitsluitend xeplnatrt by den heer L SC HKNK op tic lloufi8tfa t WAARSCHUWING Hen wonlt lusiaBtel k verzocht el ntient te willen zijn dat door oa bij nieound anders de l rbnuus Pilleii bereid rolgeus het oude en echte Recept in Déput zqn Verkrijgbaar gesteld iwrboven opf egeveu Steden en Plaateen dan by de hierbotfengenoevtde Déjióthüudere in elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kevnen Zoon Apothekers welke Haiidtrekfniug zich ook bevindt op bet Zegellak waarmede de Ooo es verzegeld zijn Wnj verioeke de gebruikers inttanielijk itur wel op Ie letten en raden hun nan wel toe te Zien bij wie men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes a aarin een biljet met on e Handieekening IS ziRh aan te achoffen en zioh te achten voor het gebrnUc van de vel naiaaakstfl Zoodat het aan de Bank toetrouwde kapitaal vermeerderde met ƒ 3542 66 182 nieuw inleggers hebben zich aangemeld waardoor het getal boekjes klom tot 2623 aaarran er op rI 0 Dee 1092 liepen Er werd geplaatat op prolongatie ƒ 17000 op neleeuing 4600 op bjr theek 3850 26360 Het actief der bank bestond op 31 Dec it Kas ƒ 5793 94 Bcleening Prolongatie Hypotheek Obligatie Voonchot luirati t goed 14800 10000 86760 200 12 60 860 03 66916 48 Aan rente werd verkr n ƒ 2718 60 Ten voordeele der inleggers verscheen 1422 03 Bigft ƒ 1296 47 Het Huis F R AILLE C hyon Met genoegen kan Ik aan het publiek het byzonder groote succes mededeelen dat Ik gisteren den eersten dag van den Verkoop gehad heb De Dames kennen en waardeeren met recht zoowel onze ZIJDEiX van het huls FAILLE als ook onze FLÜWEELE Ik meen de Dames te mopten herinneren dat morgen d i VRIJDAG den laat sten dag van den verkoop Is zoodat ZIJ daarvan gebruik dienen te maken HOTEL DE ZALM Ing ang achter de WAAO GOUDEN medaille en premi van 16 600 f r Ooedgekeard door de Academie van Qeneeokunds ia FnuakrUk Pil hraehtlieratelicnd vo defid eii knnrtsveidrijvend KLfKNTKIt ti TiiHKSEr DiiH DHiR kinasOorten IS hct vnlkoinrii li i ii ningltgste di r kinil Iiir iilingcn van i euoii aangciiaiiien smaak Ki syrift toe lireff iidlieid is in d mei lans bewi i ii icgi n algfiiiepncmwAAc gebrek aaneeUiiuA tpijsvertering hleeh iMhl ttt Umyiame IteniiUnig koorlten en bare m Sevulgen welke aan de 4 nlnlne wei i stand geboden hebben x J cfi Bloedaandoeningen BleeAjucht Huidonstekingen PAHTS 2fi rae Dronot 4 Ilooldcpot vuor Nedcrbuul IL Ulotb en O S tGravenkage SNABIMÉ Rèllerdam VAN SANTB V KOIFK Omda i J C ZELUENliIJK iLi c ifiaa ma RADERSTOOIfiOOT d IJSSEL Gednronde de ZOMERMAANDEN ïal de STOOMBOOT d IjBSEL op MAANDAG en DINGSDAG in plaats ran ten 6 n o om 6Vii nnr afvaren van Ovuda Overige d en ten 7 nren De DIRECTIE Tot het vullen van Iiolle Kiezen besuat er geen werkzamer en beter middel dan de TANÜ PLOMKË van de K K bolUadarts dr J G POHP ts Weeoeo Bognergatse no t die ieder eeif teer gesukicelqk ia d bolle kieren Itan leggen ea welke zieb dan aaet d overrest der Jciezea en bet tnudvleesol verbindt da kie veor verdere verrotting befeilig eo all p ja doer beitaren Het AnatherlN Mondwater va 1 Dr J o POPP k k Hot Tandarta te Weeaen in d bnrferslaande DépAls a 1 75 per Sasra te bekomen js het voortrelfelijkele middel b i rkumatiseh tand py ontstekingen en verzwaringen van bet tand I vleesch bet lust den tandtteen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losa tanden door versterking van bet tandvleeteli en terw jl het de tanden en bet aiidvleeaob van alle nadeelige stuffen zuivert geeft het den Boad eene aange name frischheid en verdrijft reeds dOor een kVrt gebrnik den leeljjken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J O POPP Dit preparaat houdt den adem frisdi en strekt tevens uH de tanden sehittercnd wit te maken om bet bederf derzelve te voorkonen en bet landvleeick te verslerkaH Dr J O POPP i Plantaardig Tantfpoedep Het zuivert ds tanden zotfzeer dat door het dagvlijkieh gebnik niet alleen de gewoonlijk loo lastig tandsleeo wordt verwyderd mMr oók het glazuursel der lauden steeds Mankeren zaebttr wordt Te verkrijgen te Gouda bij L Sehettk winkeüM op de Hoogstraat wijk A 123 te KotlerdaU bfj F K van Santen Kollf apoth en A 8ehippiie jn C blaauwe poroeleinivinkel te Hage bij J L F C SiiabiliiS apoth te Leyden by ë Noord jk t Utreeht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F Vati WifaiK heim i C verkoophuia te Oudewater bg T van Vrel mingen te Schoonhoven bij A Wbiff BUITENLAND Buiteiilanilsch Overzicht Het antwoord der Belgiache regeering op de laatat nota van Duitsehland is volgens mededeeiing aaa de Belgisohe kaaiar deur dagen verzonden ea lal spoedig pnbliek worden De Fransche Minister van Inanciëo is weinig geneigd om aan de eiscbeo der Bonapartistiscbe party ia lake de liquidatie der vromere civiele lijit toe t geven Men veroaemt dat de heer IxSoo Sa na een nauwgezet onderzoek het aanbod der commissie om aan de erfgenamen van Napoleon III welke 8 millioen fr vragto 4 millioen uit te keeren te boog keelt gevonden en van oordeel is dat ban niet meer dan 700 000 fr betaald worden oeten Ds minister zal aan de Nationale Vergadering voorstellen laatstgeooeaide som niet te boven te gaan By de behandeling van bet wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen in de provinoiin die daaraan bet eest behoelte hebben heeft de Italiaansebe regeering reeds een eerste overwinning op fluancieel gebied behaald £ en van de eerste aprekers over dit wetsontwerp was de heer Sambuy d e wel het nut van den voorgestelden maatregel erkende maar huiverig was om het te stennco daar kg geen nieuwe ailgaven wilde voteeren too er geen nieuwe inkomsten tegenover stonden Dit was trouwens het begioiel waarian d minuter van Snaoeién Minghetti was uitgegaan en deze verklaarde dat hg volkomen getrouw waa gebleven aau zgn programma want door eene ver l l ik im eau bet hadget vaar 18 i mat dal voor 1876 kwam by tot de conclusie dat althaas zoo hij hoopte op laatstgenoemde begrooting het evenwiubt tbsschen inkomsten eo uitgaven zon tgn hersteld Ue wetsontwerpen ter verüryglng van nieuwe inkumsteu waren reeds aangeboden en hg hoopte dal zg tonden orden aangenomen terwgl de varweiping van bet in behandeling zgnde voorstel ait eooiiomisoh en aedelgk oogpunt nadeelige gevolgen ba lich zon kannen ileepen Artikel 1 waarin het beginsel tot aanleg van spoorwegen ia neergelegd irerd Un ook door de kamer aangenomen In bet Bngelsoha lagerhuis guat hel tegenwooroig dikwgis rg scherp toe dit was ook in da tilting vai Woensdag het geval bg de behandeling v u het wels intwerp betreffende de exeeptioneele bepalingen vour Ierland Da leriche leden verzetten tioh natuurlgk sterk legen de aaouemiog van het voorstel en beweren dat ban land in een volkomaa vredelievcnden en rustigen toestand verkeert toodat er geen aanleiding baétaat tot loodanige bepalingen Voor l werd er ook op geweten dat het niet lal atrekken om de banden lasschen Ëngdanden lei land te veraterken too in hel laatate SU graafschappea in staat vaa beleg worden verklaard omdat Oit voor éeu enkel noodzakelgk sohijnt te ign lerwgl betook eene onbillgkkeid werd genoemd om voor Ierland andere wet en te maken dan voor Engeland Een voorstel van den heer Biggar om tonder verdere diaoaaaien hel wetsontwerp te verwerpen werd echter met 16S tegen 69 atemmen afgestemd zoodat het kuis tot de behandeling der artikelen overging Uet bericht dat België reeda geantwoord heeft op de hmlste Ouitacbe nota scSgnt een Weener praats ta tgn wl lt wg vonden hetzelfde bericht dat door de Belgisohe Ecko met tooteel ophef werd vermeld en door Renter met dezelfde overdrgving geseind vroeger reedt in een Weener correspondentie van de Aufb Jllg Zeil Xe Berlgn veitekert men dat de Bgksrcgeeriug reedt erattig httig is om een wetiontwerp gereed te makea waarbg de Dnitsobe wetgeiing wordt aangevuld ten einde op die wgze Bclgid bet voorbeeld te geven men il ook de afspraak tot het begaan van een atrafbare handcliug of poging daarioe atralbair stellen oak wanneer dete zonder praotische gevolgen bigft Wanneer de Bondsraad en de Bgksdag deze wet hebben goedgekeurd zal men bg de Belgische Begeering op de z ak terugkomen £ en telegram uit Weenen maakt melding van erniti e volksoploopen te Qraz veroonaakt door de ƒ 876 89 61 Winst op verkochte Effecten Vermeerdering van t reservefonds ƒ 927 89 Het Kapitaal der Baak bedraagt ƒ 5 3i2 10En de Schuld aan Crediteuren 60984 38 ƒ 66916 48 De Hulpbank Het Kapitaal dezer inrichting bestond nil 42 atndeelen a ƒ 25 ƒ 3660 en eigen kapitaal 100 38 ƒ 3650 88 Daarenboven beeft de Bank bij de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend crediet van ƒ 1000 waarvan in Maart voor korten tgdƒ400 werd gebruikt Er werden 65 aaavragen goedgekeurd 10 minderdan bet vorige jaar U personen meldden tidi vootbet eerst aan k we r Er werden gesloten 1 1 1 1 leeaiug a ƒ 20 ƒ ÏO j 13 30 90 t 40 80 T 8 60 400 1 60 60 6 70 850 8 80 240 14 100 1400 1 120 lïO 1 130 130 14 200 2800 f 1 260 260 8 300 2400 i 3 400 1200 = 66 ƒ 9640 In 1873 werd ƒ 9420 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 6 27 ontvangen Driemaal moesten ds bargen worden aangesproken tg betaalden ƒ 161 22 De interest ten behoeve der Bank verschenen bedroeg ƒ 866 34 makende met de boeten 5 27 ƒ 871 61 Na kitrek Ut saDirisaen ea onkosten 187 39 Blgft 184 tt Daarvan ait te keeren aaa 141 aandeelhondars een der aandeelhouders stelde tgne coupons Ier beschikking van de Bank S g 176 26 Vermeerdering vaa bel eigen kapitaal ƒ 7 97 Door de Politie alhier tgn jl Donderdag namiddag weder bekeurd rea touwslager wegens bet laten werken van kinderen beneden den ouderdom vaa 10 jaren Bg de op Woensdag gehouden herstemming ter verkiezing tan een lid van den Gemeenteraad te Woerden ia gekozen de heer L Paling h j Btaten Generaal ïwmdi Kambb Zittia gen Van 29 en 30 April In de titling van Donderdag it bet ontwerp tot nitvoeiiag van de wet op de veeartaengkuiide bc rffende de policie bij bet ich voordoen van lieamettelijke tiekten onder de paarden van het leger na langdurige discussie aangenomen met 34 tngen 3Ü steui men en de onteigeuingso et voor den aanleg van een gedeelte kunsiweg bg Stouthuiten gemeente Orabbenvorst aangenomen met 45 tegen 34 stemmen De discussie over de onteigeningswet voor den spoorweg Arnhem Ngmegen is nangevangen In de titling van de Tweede Kamer van heden is de onleigeningiwel vuor den Spoorweg ArnhemNgmegen met 4U t cn 24 steoimen aangenomen Volgeus een gisteren in den Haag ontvangen particulier telegram uit InJie is tot directeur van het