Goudsche Courant, zondag 2 mei 1875

ADVERTENTIÉN binnealandacli bestuur benoemd de heer C Ro3 chcr direoteur a Uet depattemant rtn onderwijs eeredienat en nqrerheid eii tot directeur ran laatstgenoemd departement de heer Henny secretaris aan dat departement De soldaat Bogbair wien eaenals den Isten luit Comfurias de beide oogen zijn uitgeschoten is met een transport koloniale militairen in hel raderland teruggfteerd Boghair heeft SOO pensioen In Indie bracht men borendien roar hem 6000 bgeen bij aankomst in Nederland werd hg aan de boot opgevaoht door betren en fasiea om h B deelneming te betuigen en deie lictcii de bew jzea dier deelneming in den rorm ran bankbiljetten in zijn handen acht één daarvan was 200 groot Naar aanleiding ran de weergesteldheid schrijft ven aan de LeidKhe Ct als rolgt Het recht aan den ooietaar toegekend om als lentebode begroet te worden soh nt thans niet meer betwijfeld te kunnen worden Uy werd al rra zelfs in Februari gezien en de Toorapelling ran eene rroege lente bleef uiet uil Ook zwermen leeuwerikken reeds in Januari gezien kwamen als rerkoudigers eener rroege lente in aan merking Het is bekend in hoever die rerrooeilens met de natuur in orereeustemoiing zign geweest Toen lang ruór Kersmis de besneeuwde weilanden den leeuwerik de gelegenheid afsneden om roe lsel te zoeken kwam hg met zwermen bg de stad Mhier onder de spade des bloemkweekers die mestraalten omzette Duidelijk genoeg het belang ran den leeuwerik dreef hem naar een gastvrij oord en 100 bleek ook hieruit hoe menige gevolgtrekking nank gaai Zelfs in April hoe gezind de vogels ook waren om lente te rerkondigen terwijl de tortel kirde eudelgster zong bleef de natuur balalurig Nu is het lente in zoover da zon reel iohgnt en warmte ge t maar de kans op regen waarnaar men algemeen verlangt wordt telkens benomen door den wind die het noord vresten maar niet schijnt te kunnen rerlaten Als de regen kwam zou de weersgesteldheid spoedig malscher worden en de gewensehte groeizaamheid volgen Te Charlois beweerde men dezer dagen dat het in een huis aldaar waarran de betvoner was overleden spookte Ëenige jonge lieden hebben dientengerolge besloten het huis gedurende een nacht ie bewaken maar toen is het spook niet rerschcnen De nieuwe eigenaar ran het huis beeft echter geen Toordeel gehad van dat waken het wils dien nacht kond en de jongelui besloten eenige losse planken ooals de onderlagen der badsteden ent tot hunne Ttrwarming te doen dienen Tc Maastricht moet het voornemen beslaan eene ntieksooieteit met da iraan verbanden muziekschool op te richten Aan die inrichting zou van gemeentewege een toelage van 1500 moeten verleend worden Ook in Deventer neemt de gemeente de muziek ter harte De raad besloot burg en weth te verzoeken met de comnissie voor de muziekschool in overleg te treden orer de roorwaarden waarop tg genegen zou zijn aan die school tue te roegen het onderwijs op strijk en blaatiiusirnmeutrn en later een muziekcorps op te richten best laiide gedeeltelijk uit eenige gesalarieerde miiziekaiiteii en orerigens uit kweekelingen der school De commissie is verder ultgeuoodigd nnar aanleiding vnii dit overleg een nader rooratel aan den raad te doen Volgeas de uit Weenen bij de regeering ontvangen cfloieole mededeelingen omtrent den stand der reeliekte in Oostenrijk Hongarye loopendetot 15 Vprit jl was de veepest eenige dagen te voren in de ge eente Jelsane ran bet district Volosea in het Kust laad uitgebroken zijnde dit aistoen de eenige besmette laats in de Ooatenrgkscbe landen Hel koniiigrgk Hongarye was geheel rrij ran de ziekte In Croatie a Slarooie heerschte zij in eenige gemeenten der omilaleu ran Agram Cellovar en Neugradiska Blgkens eene mededeeling van de Uuitsohe regering is de veepest in het dorp Kiihren bg Wurzeu ia Saksen uitgebarsten die gemeente is donr eeu Militair cordon afgezet en voorts zijn gestrenge Baatregelen genomen om het kwaad te stuiten In een gedeelte van Baden ueemt het mond en klauwzeer gestadig tot een Iwintigtil gemeenten is daardoor besmet Offioiëele mededelingen uit Zwitserland loopende tot 1 April houden in dat de kantons Zurich Lnzern 8t Oalien en Waadt een aantal nieuwe gevallen van aond en klauwzeer hebben plaats gehad Het volgende adres zal eerstdaags aan de Tweede Kamer worden aangeboden terwijl de adressanten n alle leeraarea aan gjmnasia e i Latgnsche scholen kebbeu verxocht adressen van adhsgaie hieraan bij de Tweede Kamer in te dienen Jm it Tveeit Kamer der Staten Generaal De od igeteekeudea leeraaren aan het Oymna sium te Utrecht hebben zich telkei salj eene poging werd gedaan tot verbetering van het Qymnaiiaal Onderwijs zeer Ie teleurgesteld gezien over het herhaald mislukken van die verschillende pogingen omdat zij den toestand van verval waarin dat Ouder wijs in ons Vaderland verkeert ten hoogste betreuren Volgens hunne meeniag is de hoofdoorzaak ran dat rerral de wijze waarop ten gevolge van bet thans nog geldend Organiek Besluit gewgzigd door opvolgende Koninklgke Besluiten de toegang tot de Hoogesohool wordt rerleend en de hierdoor ontstaande onmacht der Qemaentebeslareu om bg de tegenwoordige wetteloosbeid afdoende middelen tot herstel aan te wenden Zg willen niet in bijzonderheden treden om aan te wijzen dat noch de eene wgze ran toelating tot de HoogeiChol die bekend is onder den naam ran admissieexameu noch de andere waardoor aan alle erkende Gjmnasia en Latgnsche Schoten het jus promovendi overgelaten is eenige waarborg aanbiedt voor de bekwaamheid of voldoende ontwikkeling der tut de Hoogesohool toegelaten jongelingen Dit toch is een algemeen erkende waarheid die uiet op nieuw heboeft verkondigd te worden Het Ojrmnasinid Onderwijs moet voorbereiden voor de Hoogeschool Wordt nn zooals tegenwoordig het geval is door velen die over de toelating tot de Hoogeschool ie beslissen hebben die voorbereiding in slechts zeer geringe mate vereischt dan ligt om niet te spreken van het onvruchtbare der Academische studiën voor zoo velen de gevolgtrekking voor de hand dat eeu Gemeentebestuur met de beste gevoelens jegens het Gymnasiaal Onderwijs bezield kun zijn en eeue inrichting in het leven roepen die aan alle vercischten vMdoet maar dat die inrichting gecne of zeer weinige leerlingen zal tellen ondat op eene andere gze van elders de toelating tot de Hoogeschool veel gemakkelijker en veel spoediger verkregen ka wtirdeo Dit ondervinden nu zelfs de Gymnasia die bij den gebrekkigen toestand nog pogingen aanwenden om zoo goed mogulgk voorbereide leerlingen n ar de Academie te bevorderen hunne hoogste klassen worden voor een groot deel verlaten en door het veelvuldig overhaast vertiek vau zoovele medeleerlingen vestigt zich bij de overblijvenden de vooii het ouderwgs verlammende meening dat degelijke voorbereiding geheel overtollig il üe Gemaentebesturen zgn dus niet in staat het verval te stuiten Dit kan alleen de Wetgevende Macht Daarom wenden de oodergeteekenden zich tot Uwe Vergadering met het ernstig verzoek dat het U moge behagen roorzoover het ran V t Vergadering afhangt het thans aanhangig Wetsontwerp op het Hooger Onderwijs zoo spoedig mogelijk tot Wet te doen rerheffen Zg toch zijn van oordeel dat dit Wets Ontwerp mits gewijzigd volgens de rerschileude Adressen der Academisohe Senaten aan U kenbaar gemaakt waarborgen aanbiedt roor een degelgke op de klassieke oudheid gegronde roorbereiding tot het Academisch Onderwijs vooral omdat volgens dat Wets oniwerp de toelating tot de Hoogeschool slechts verkregen zal worden door hen die in waarheid ia staat zgn de Academische lessen te volgen De ondergeteekeuden onthouden zich vair nadere beschouwingen over de bijzondere bepalingen van dit WelsOntwerp Alleen meenen zg nadruk te moeten leggen op den ia genoemden Adressen litgedrukten wensch datiu de Wet het oprichten van eenige fiijksGymnasia moge worden bevolen Door de bijvoeging toch van de propssdeutiache studiën bij het Gymnasiaal Oaderwjjs worden de Gymnasia inderdaad geheel nieuwe inrichiiugen alechta bg RijksGymnasia kuuueu éu Minister én Inspecteur geheel onafhankelijk te werk gaan en in die onafhankelijkheid alleen ligt de zekerheid dat aan de Wet leven en geest zal gegeven warden terwijl eene uitroerii alleen door Gemeentebesturen met recht doet vreezen dat de goede bedoeling der Wet slechts ten halve bereikt zal worden Het bovenstaande meenden de ondergeteekeuden in het belang van het aan hunne zorgen toever trouwde onderwijs met eerbied onder Uwe aandacht te mogen brengen Utsecht 30 April 1876 A H G P VAX DïN ES G A HOIiSEBOS h J MOftELL G DYXHOOBif J H HI8GE1 M A E 80BERTI K G P SCHWAKTZ DORSCHWBRKTUIOEN Van grooten vooruitgang op landbouwkundig gebied getuigt het nieuwe Dorschwerktuig van de zoo goed bekende Firma Ph Maïfarth en C in Frankfort a M waarmede 3 personen in één uur evenveel dorschen als anders 3 personen op een geheelen dog Dit werktuig Iaat geen enkel korreltje in de ans zitteu slaat er ook nooit een stuk en wordt in alle gevallen in het gebruik goed bevonden Beedi meer dan twee en taintxg duizend van deze dorschwerktnigen worden gebruikt hetgeen roor hunne gaede qualiteit pleit De prijs is alechta IIO nnoo bet naastbgzguda apoorwegstalion Bestellingen kunnen bg borengMoeode Viras worden gedaan Vergaderiog van den Qemeenteraaa Vrydog IQ April Tegenwoordig waren de bh vsn Bergen IJzepdoorn voon Remjr Liijten Prince Kranenborg Weaterboan Heaaenuker Moller Droogleevcr van Strsaten Foat Droat Samsam en Straver Do Voorzitter deelt mede dat de heer Tiroly deor afwezigheid verhinderd is deze vergadetiDg by te woaoi Oe natalen der vorige vergadering warden gelezen en laarresleerd Ingekomen Is een bealgit van kh Oedapolaerde Statra dezer provincie stellende den termgn tot bet inzenden derGeineentti rekeuiDgeu op 1 Ang a s Notif 3 missives van dezelfden goedkearando het raadabasinil tot afstand van grond aan K vau der leü het twaeds aanvidlings kohur der plaalaelijk diieeta Belaatiig en tot wijiiging der begrootiog der dienatdoande achntterg 1874 welke voor kennisgeving worden aaogenomen eene raisaive van B en W van Schoonhoven dia honoa sdhaesie achcnkcu aan bat door den raad genomen healnit in zake de ütaalsspoorweg aaDsIniting en bericht dat vaahnanentwege gelyk verzoek is gedaan Notif eeuo missive van B en W daarbn aanbiedende het varslag over 1871 dat gedinkt aan da leden lal wordea altgereikt een vooralel van B en W ois da Bargarsehool voor jongens nit te breiden lot bat aanleeren der Eagelache ea Hoogduitsebe talen daarvoor sao te atellea éea oftweehulpooderwgzers voor die vakken op een traktement van ƒ 000 en aanradende alsdan afwijzend te beschikken op het ia knnaa handen geatelda adrea van den heer G A da Waal t ter visla lu verband hiermede doen B en W aea voorstel lat verhooging der schoolgelden en willea die gebracht zien oa l 2d per maand aan de Bnrgerscbool voor jongena en S 50 per maand voor hen die aldaar gebruik maken van het onderwrja m het Ëngelach of Duitacfa op f 1 per maand aan da Burgerschool voor metajea en op ƒ SS per jaar aaa da Jonge Jafvrouwen sebool t r viaia Op aanzoek van de PlaatMl ke Sehoolcommiaaie doen B en W aen voorstel tot regeling van het oaderwga in da vrouwelgka handwerken aan de tweede aroenscbool stellen voor twee aoderwijzareaaan te benoemen die S maat per week les geven van a oamiddaga t t ure lagen eena besol diging van ƒ 120 per jaar Ter viaio M en W brengen rapport sit op bat in hunne haodea gesteMe adrea van den heer de Jong Laneau e a tot het oprichten eencr Burgerbewaarschool deelen mede dat aan de Armenschool verbonden is eene bcwaarsebool voor den burger ad 10 oantea per week boveadian beataan er nog twee diergelijka scholen nl aan da B C znaterschool en die van raej £ Verhoeff deze laatate laat wel iets Ie weoschao over doch ia voor verbetering vatbaar terwi eene zoudauiga school als nn wordt verlaagd gepaaaaerdR jaar ia opgeheven ay vinden doa raadzaam dal de belanghebbende ouden om da koaten die ar aan gepaard zgn lelf in zoodanige achoal voorzien an ootradeo bet verzoek Tar visie eene niaaiva van hb I ibr emeesters iazendende de rekening en veraatwoording over bun gebonden beheer over 1874 alamade da mededeeling dat da baar Terpstra volgens den rooster moet aftreden terwgl voor het aftredend lid Dr l 6 ilooaeboom doot hen wordt aanbevolaa Itr A Layten ter viaia eenige missivaa van verschillende instellingen van weldadigheid daarby inzendende de rckeoing over 1874 dia worden gesteld in handen ao de bh Prince Kranenburg ca van Straaten eene mtasive van de eommisaia over het atedelgk asuaeam van ondheden inzendende de rekening over 1874 ter viaia eene miaaive van regentesaan der beide gaathuizcu aanbiedeude een dnbbeltal ter vervanging van mevr Uooscboom Gronovius waarop geplaatst zyn mevr Begemaun Caldemeijcr en van Amerom Koppescbaar Ier viaie een adrea van den heer J i Grooteadorat ea roiin 140 medeteekeoaara verzoekende om de gevraagde aobsidie door dea heer 6 A de Waal niet te verleanen doch maatregelaa te oemeo opdat de achool voor m n 1 o hoordonderwgzar de heer Hnber welke volgena gevoeleo van velen nog zeer la weaschen overlaat soodanig hervormd worde dat het oodarwQa geheel voldoet aan de eisehen des tyds Ier viaia aan adrea van T Kruiabeer daarbij verzoekende oBtalagals marktmeealer der varkena wordt gesteld ia banden vaa B aa UU De voorzitter deelt mede dat do boeken eo kaa van dan f gameeota Ootvaager zyn nagezieii en in orde bevonden Aan de orde ia een beslnit van Oedep Staten tot wgziging van het Kohier der ploatae jka Diraeta hclastiDgan dienst 1875 dit geldt ol C Clameua die tot ƒ 1000 varmiaderd en S Vermeij die geroieerd dient la worden waarom het Kohier terug gezonden wordt om hieraan gevolg ta gevea da Voorz atelt voor het in dien geeat ta wyzigeD Da heer Kranenburg verwondert zieh over deze handeliagen van Oedepnteerde Staten omdat vroeger een paar adreaaanten by dat collegia op dezelfde wgze zyn afgewezen aa spreker sich niet ken vereenigen om aan den leiband vao G S te loopen hij wil het Kohier behoodeo zoo als het is vastgesteld de heer Prince ia h t eens met den vorigeo spreker maar omdat men geld noodig heeft en moeielijkheden te voorkomen zonde spreker dnaraao toe kuunen geven da Voon ia betzelfde gevoelen toegedaan als de vorige spreker en zagt dol zooder geld te heffen degemeente in moeielykhadea zoude konaa eo er geen hooger beroep op is de heer Lujteu u ook tegea het gevoelen van O S de heer Kranenburg zegt uogmaala als de raad hel Kohier blijft handhaven G S wel znllen toegeven want dat hun eollegie even goed als de gemeente er laat van zonde krijgen spr wil niet ondar corataela van 6 3 ataan de heer Messamaker wilde van den vorigen spreker weten wat er aan te doen waa da heer H aller zagt dal msn er aaa toa dle4l te givaa sutit ti geen heogêr beroep op ia da heer Droogleever vindt ook de handelingen van G S niet goed en gelooft ook niet dat zij in deze zaak op de hoogte zijn de beer Straver vreeat voorde gevolgeo want in plaats van 2 zoodan er dan misschien wel 200 zich bij O S vervoegen na nog aanige discussien wordt de vermindering van Clemens in stemming gebracht en aangenooien roet 6 tegen 3 stemmes tegen slemden de hh Krauenburg Samsom en Straver van stamaing onthielden zich de heereu Prince Luyten Messemaker ea van Straaten eeu gelyke stemming viel het voorstel tol roisoaaat Vermay ten daal waarna hal kohier gewyzigd werd vaatgesteld met U tegen 2 stemmen die der heeren Kranenborg en Samsom eeu voorstel van B en W tot wgziglog van den ataat vaa begrootiog der uitgaven dieuat 1374 wordt goedgekeurd aan verzoek van Mejofvr C S F Koetsveld van Ankeren om ontslag sis bolponderwijzares aan de school voor jonga jafvroowen wordt eervol verleend tegea 17 Juli a s tot lid der eommisaia van toezicht over de bank van leeniag wordt herbenoemd de heer G Prince tol libiyemeeatera orden beaoemddehh i N Sebeltema en dr C A Tebbeoboff tot bolponderwyzer aan de openbare tusschenschool wardt benoemd de heer G Smooreobuvg Na maoktigiog om oao da ganomaa hesluiteo aitvoering Ie gavaa zonder resnmptie eindigt de vergadering INGEZONDEN Het INedcrIaadscIitooiieeiverbonda De gemeente Gouda heeft bgua van alle nuttige Nederlindaehe vereenigingen eene aMeeling dooh eene afdeeling van het Nederlandsch igoueelverbond wordt hier nog geniet Het goede doel van dat verbond bet wensehelgke ook hier eeue afdeeling daarvan opteriehten vil aohrjjrer dezes traohteo aso ta toonen terwijl kg ten slotte een poging wil i nwenden om een afdeeling Qouda opteriehten Het Nederlaudsoh tooueelverboud opgericht bg gelegenheid van het letterkundig congres te Leuven lu Siplember 18S9 heeft tot doel Verbetering van bet tooneel in Noord en Zuid Nederland Dat het tooneel verbetering behoeft zal niet meer bewezen behoeven te worden een ieder die eenigsfina op de hoogte is van den toestand der Nederlandsohe tooneelgezelsehappen ran het gehalte der tukken die warden opgeroerd ran het peil der beaohaving waarop de meeste acteurs en actrioes kunnen bogen zal gereedelijk die behoefte inzien Hue traeht bet tooncelrerbond dat doel te bereiken Door a De oprichting en instandhouding ran een toonealaohool l Amsterdam i De bescherming en onderstenning ran rerdienatolgke tooneelkanstenaara en looneelkunsteaaitsaen e De aanmoediging ran oorspronkelgka tooneellitteratunr i Het uitgerM riteen tgdaobrift gewijd au detl gemeene belaligen ran het Nederlandsoh tooneel t Het hoadcu ran roordraohlen bgeenkomsten en openbare rergaderingen en het doen geveu ran ruorstelllngen door peraoueu die tot de beataiinde schouwburgen behoorenoftottoooetlkunsteiiaara worden opgeleid De berordering ran eeue degelgke tooneeleriiiek f De zaak van het Xederlandsch tooneel lu Noord en Zuid bg de regeeringeo voor te staan Is bet doel van het verbond prijzenswaardig de middelen mogen voorzeker doelmatig worden geuoeiad De tgd ia toeh immers voorbg dat men tooneelroorstellingen slechts beschouwd als een middel on eenige avonden genoegelgk door te brengen en door hen die op eenige ontwikkeling en beiohaving mogen aanspraak maken wordt het thans algemeen erkend dat het tooneel een middel is tot volksontirikkeling tot waarachtige volksbeschaving Zoowel de minst met aardsche goederen bedeelde la de rgkcr gezegende vindt en vond steeds neen genoegen in de schouwburg Ie beioekeoj weina welk een welkome gelegenheid om diegroote schare v n Wrsahillsude mensebeu indrukken mede te deelen in frakken ten goede indrukken die van heilumen invloed l jn op het leven die wellicht nimmer geheelverdwgnen De noodzskelgkbeid gebiedt en dit is gelukkig de meeste menaoben dag in dag uit aan hunue zaken te zijn dooh zoo nu en dan gevoelt ieder behoefte en de mensah beeft daar recht op de bezigheden eens af ta wisselen door o a ver trooing te zoeken in dea Schouwburg Welnu laat ons zorgen dat die varstreoing van edel gehalte zg Laat bet volk door goede toonaelspelers edele karakters zien Tertolkao laat de kunst voor wier in vloed ieder ontvuketijk i de meusohen van tgd tot tgd eens uit bet stof der alledaagaokbeid verhaifen en hun geeat eens in koager sfaeren doen verkeeren laat het volk in den aoboawburg eeu genot smaken dat langer strekt dan den avond alleen van de voorstelling een genot dat hun smaak voor t sohoone en edele vormt dat hen tot betere menschen maakt Zal bet tooneel echter zulke een uitwerking hebben op het publiek dan moet het beter zgn dan bet nn ia dan moet de aard der optevoeren stukken ander bet gros der toopeelspelers beschaafder zijn Het Hollandsofae tooneel te hervormen is dus de taak van het tooneelrerbond en gedurende de weinige jaren van zijn bestaan heeft het reeds veel gedaan In de laatste jaren is toch dank zij zgue werking nieuw leven op dat gebied ontstaan Verscheidene letterkundigen hebben hunne wel versneden pen aan het tooneel dienstbaar gemaakt waaronder mannen ala Cremer Beyerman Qlanor Keiler van Heyst enz enz en de door hen geleverde stukken zijn gelukkige teekenen van vooruitgang die goeden moed geven dat het doel van bet tooueelverboud zal bereikt worden Het verdient dus ten volle den steno van alle Nederlanders eu ieder die op ontwikkeling Mospiaik maakt moest zich bij t verbond aanslniten Ie t uu echter ook wenscbelgk dat een Afd Goada van het tooueelverboud wordt opgericht P Voorzeker Vooreerst reeds om deze reden dat eene vereeni ging die tao nult Mrekt van bet Nederlandsche volle in het algemeen reeds daarom door ieder in welke gemeente ook diende gesteund maar er is meer Er zgn ook redenen waarom ook speciaal in Gouda de oprichting eeuer dergelgke afdeeliug wrnschelijk is Gouda herat wel zoovele inwoners vermeerderd met ben die in de na gheid vau die gemeente wonen dat s winters een reeks goede tooneel voorstellingen kunnen worden gegeven zoo men zich slechts vereenigten de banden gezamenigk aan het werk siaat Ieder winterseizoen worden dan ook hier tooneelvootslelliogen gegeven die echter 1 niet altgd beantwoorden aan billijke eisehen 2 meestal door één tooneelgezelschap worden gegeven 3 niet genoeg in aantal zgn Een afd Gouda van bet tooueelverboud zon kunnen uitwerken dst 1 betere stukken werden opgevoerd 2 de beste gezelsohappen bg afwisseling bier optraden 3 minstens 13 a IS voorstellingen per seizoen gegeven werden De invloed der afdeeling die 5f zijdelings op kasteleins en oommiasarissen der aooieteiten zonde kunnen werken of direkt contracten met tooneeldireoticn kon a ingaan zoo zeer gunstig zgn en hoewel ook particulieren die belang atellen in het Hollandsche tooneel goeden raad ten beate kunnen geven zou er zooals van zelf spreekt van een afd van het tooneelverbond veel meer kracht uitgaan Mocht er een afdeeliug tol stand komen dan souden geregeld de voomaamsfs gezelschappes hier kunnen optreden met goede stukken die eensdeels tut amusement anderdeels lol de ooi wikkeling van de Goudscue bevolking zouden medewerkeu Zou bet te rergeels zgn wanneer ik de hulp mijner medeburgers inriep tot het oprinhten eener afdeeling ran het tooueelverboud Ik geloof van neen eu wanneer ik denk au da vele personen in Gouda die reeds dikwijls in woorden belangstelling aan den dog legden roor de bloei ran het Hollandsohe tooneel wanneer ik denk aan hen die in rersohillende gezelsebappen de uiterlijke welsprekendheid beoefenen wanneer ik denk aan hen die reeds rroeger toonden rolksontwikkeling eu beacharing op prgs te stellen dan kan ik niet gelooren dat bet oprichten eeuer genoemde afdeeling onmogelgk zou zgn Thans is het daarroar de juiste tgd opdat wanneer het nieuwe tooneeljaar een aanrang neemt alles geregeld en vastgesteld zij Met opzet Is di artikel niet onderteekecd wat sommigen wellicht zal berreemden maar men moet de goede zaak om baar zelf en daarom alleen willen laat deze zaak nn eens niet rerbonden rgu aan een naam maar laat ieder tot de reraeniging toetreden die baar dioA toejuicht Om eebter een begin te maken noodig ik ieder die lid wil worden van eene afdeeliug Gouda van het Tooneelverbond uit een visitekaartje in courert te zenden met t opschrift irl ooKziLYERBOMo nan het bureau dezer eourant wanneer de redactie ziek ten minste met de bezorging daarran aan mijn adres wil belasten Zg die kaartjes zenden treden daardoor toe tot een ereatueele afdeeling Gouda ran genoemden bond en znllen spoedig nader worden opgeroepen tot constitueering eener definitiere afdeeling Mookt dit woord welwillend worden outrangen en aan t reizoek in de laatste regelen geuit doorreien worden gehoor gegeven I Cuablz Burgerlijke Stand OEaoBiN 28 April Maria ondera F Kieoe en D van dar Helm Jobanna Maria oudere A Verzijl en l Bonrman 28 Adriaoa Margaretho ondera H Vermaolan en W Kwinkelenberg Klazina oudere G van Vliet en K Mes OviuEoiHi 20 April A C Mulders 2 j P i K erkhof 8 m Met genoegen willea wij voldoen aan bet verzoek in den schriiver l K KlSACTll TtD deu Khriifer 25 J A R I G E i SECHTYEBEENIGIHGi VAN i liEONARDUS VAN dee SANDEN JOHANNA BRAND t l Hunne dankbare Kinderen i @ Gowla 1 Mei 1875 ijg Getrouwd 8 VAN CRBVELD van Gouda 8 VAN MSEB van Lith Rotterdam 28 April 1875 Algemeene kenniageving Voorspoedig beralleii ran een Zoon E VAN D PUTTE DB Klbeck Gouda 1 Mei 75 V Overleden DIRK JACOBUS jongute Zoon van C KERKHOF P A KERKHOF RoLLoos Gouda 29 April 1875 Heden overleed ia den oaderdom vaa bgna 71 jaren na een smartelijk lijden van weinige dagen myn geliefde Moeder en tirootmoeder Mejufvrouw de Weduwe J KOEMANS geboren van Elzen De Weduwe C R de HEER J OE HEER Gouda 30 April 1875 Op den acltt en twintigsten April 1875 overleed té Amsterdam in den oaderdom van 79 jaren Mevrouw de Weduwe W J vaw ELDEN geboren K uupkb W van ELDEN J B W van ELDEN VAN EïDBIt Eenige kennUgeving Mevrouw de weduwe SALOMON HÜIJGENS deze stad verlatende is door ongesteldheid genoodzaakt op deze w ze van al hare Yrieninn en Kennissen AFSCHEID te nemen Gouda 1 Mei 75 JOA iELL G In eene nette winkel affaire wordt verlangdeen JONGMENSCH vau 15 20 jaar van fatsoenlijke huize Adres met franco brieven onder letter Z H ol in persoon by deu Boekhandelaar P C MAAS t e Gouda Van dee POST Hoogstraat vraagt EEN EINDERM iSJE niet beneden de Vijftien jaar oud GEVRAAGD l fe s dig raogeljjk eene FLINKE MEID d i g n Koken en met de Waschomguan AdSW et franco briet ên onder letter G D by den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Mevrouw VORSTMAN te Gouda verlangt tegen Augustus nis MEID ALLEEN eene mmii mmm die goed kan Koken en met behulp eener Werkster het Huiswerk kan verrichten moetende zg van goede getuigschriften voorzien z jn V