Goudsche Courant, zondag 2 mei 1875

I De ondergeteekende heeft de eer HH Inteekenaren voor het door hem te geven @ kennia te geven dat dit jinl plaats hebben op WOENSDAG 5 MEI 1875 in de zaal Nüt N Veemiak op de Oost Haven Aanvang van het Kinder bal ten half Zeven ore J F DIEPENBEEK Gouda 1 Mei 1875 Vantcmderwijzer 4 ® i 4il ¥ ORGELMAKER naardcVVesthavcn B 161 alhier Men verlangt te Rotterdam terstond te hnren BENE FLINKE N 1667 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Toor Meid alleen P G niet beneden de 25 jaar bg voorkeur eene die ten platte lande gediendheeft Adres in persoon Bergweg n 12 HULPBAXK te GOUDA De REKENING en VERANTWOORDING over het baheer van bovengenoemde inrichting over 1874 goedgekeurd door het Departement 6 uda der Maatschappg tot nut van tAlOUMN ligt van af MAANDAG 3 MEI e k gedarende 14 dagen behalve des Zondags van des voormiddags necfen tot des namiddags vier ure ten Kantore van den Commissaris Penningmeester ter inzage voor de Aandeelhouders Wanneer overeenkomstig art 11 van het Reglement geene bezwaren tegen die rekening worden ingebracht zal van af ZATERDAG 22 MEI e k eiken Zaterdag van lialf zeven tot half uht nre voor de nitbetaliog der rente ad h of 1 25 tegen inwisseling van Coupon n 4 worden gevaceerd in het Lokaal der Hulpbauk an de Oosthaven Aan de Aandeelhouders wordt tevens medegedeeld dat de Heeren de Wed KNOX DORTLAND in Gbbr BIEZENAAR alhier zich goedgunstiglyk bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen Kantore te doen oitbetalen De Commiaêaris PenmnameesUr ROUAARDj Daaruit schyiit Ie blykeo althans zóó verzekert de fitue freie Preae dat de zaak niet tot zulke uitersten gekomen zyu zou indien prins Alfous zelf niet daartoe aanleiding had gegeven Eeeds van den eersten dag dat de prms te üraiz kwam deed de bevolking hem uu eu dao op vry duidelijke wyze blyken dat men met tyiie daden tii Spanje allrs behalve ingenomen nas Op 27 dezer nas don Alfous met zyne gemalin gelyk h dagelyks doet ter rroegmis naar de domkerk gegaan Zyn rijtuig wachtte dan voor een zydeur Naanelyka was de prins lu de kerk of eeue menigte studenten door eeuigen hnoiier gewaarschuwd kwam uit het nabqzynd academiegejouw en verzamelde zich in de nabyhrid der keik Dit trok niet de aandacht omdat er in deze uiiKersiteitsbuart dikwqls zulke vertamemeliogen van studenten zijn Naawelyka echter erscheen don Atfons en zyne gemalin op de trappen der kerk o een oorverdoorend gefluit ward aangeheven lU meer schenen de jongelui aanvaokelyk niet te hebbeo betioeld Alfous ei ht r lu stede van naar zgu rijtuig Ie gaan wat hy tueo geniakkelyk had kunnen bereiken groette spottend links en rechts eu verwijderde zich n et Daarop oi tatoiid gedrang eu hoorde meu dt kret n br n Istiebter roover moordenaar Abajü el Bngante wr met den schark en dergelyke uitroe iiigta oietr Een ge honderden nieuwigierigen waren inmiddels Ie hoop g loopen en bet rumoer uam steeda toe EindeUjk gelakte bet der gemalin van AlfoDs in het rytuig te komen maar Alfous bevond zioh nog te midJeu van een dichten drom studenten die hem voor al wat leelyk is uitmaakte Na ongeveer drie kir rtiera slaagden de dienaren van politie er lu den prins en zyne gcmaiiii te besryden en reden deze weg Nu aaren echter ecuige stadeuteo gevangen geuomen die meu i de herrydeu De rector vergezeld aii teuige andere proftssuren bewoog den jongelieden daarvan af te zien en huiswaarta te gaan s Avonds echter trukki n de studenten van beide hoogescholen ge otgd duor eene onafzienbare menigte naar de villa van don Alfous waar ty opnieuw door fluiten en scbreeuweu hun ongenoegen te kennen gaven Een coidou politie ageuten beletle hen in de viila door ie dringen en de rector der uniVfrsiteit btwoog hen weder naar de stad te keeren en af te zien vnn eene poging om daar de gevangineu te bevryden Weier werden by deze gelegenheid eenige studenten gevangen genomen Des anderen daags kw amen Alfous met zijoe gemalin weder in da kerk en thans was er nog grai ter oproer Alfons moet zelfs in de kerk onderscheidene vuist en stokslagen hebben ontvangen en werd er nitgedrougen Daarop deden de polttiesoldaien eene cfaarse met de bajonet en dreven de studenten terug tot in het aoadeuiiegeboaw Des n ouds werd eene vergadering gehouden op uelkc de reclor mededeelde dat don Alfons aan den burge Heester beloofd had in de eerste week niet de kerk ie bezoeken tvaarup de studenten bealoteu dat zy van alle verdere denionstiatieu zich souden nlhouden oal te duen zien dat zy nwt deaauvallen waren geweest muur slechts da uittattiDg van den Prins haddeu illen legeu rian In de dagbladen woidt beweerd dut de studenten eerst zioh stil hielden nijar a ecnta bagouneu te fluiten loen Alfons uittarteud groetie en da heeren voor huilue belnngstiliing ed nikte De geheele Door hkwidatie van de Tapgtweverg der Gemeen teWerkinrigting te Delft zal er binnen eenige dagen alhier een UITVERKOOP plaats hebben van zeer solide TAPIJTEN en KARPETTEN in fraaije kleui n De dagen waarop en de plaats waar zulks zal plaats hebben zal nader bg strooibiljetten worden bekend gemaakt Ruime Keuz e Vaste Prijzen een net en zindelijk KINDERMEISJE van 14 i 15 jaar Adres bg den Boekhandelaar P C MAAS alhier Commaiiflitalre Vennootscha irair e mmii L DR006LEEVER FORTDim ROTTERDAM Beursplein n 1 Commissie tan Toezicht dk Heeken Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken knnnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore v erkrggbaar Reg lement B WêM mEWWLB Vleescbhouwer Lange Oroeneadaal fceeft de eer te berichten dat bij hem te bekomen is tegen de navolgende pryzcn en van de allerbeste kwaliteit KALi SVLEEöCH met beenen p kilo 0 45 zonder 0 50 BUNDERVLEESCH BOLLADE zonder beenen p j kilo 0 50 HAAS BIEFSTUK GEHAKT LAPPEN BOSBIEF 0 60 0 60 0 45 0 450 50 BUNDERVLEESCH met beenen 5 Ct minder Verzoeke beleefdelgk dezelfde gunst te mogen genieten als in het vorige aar HH LEDEN der Ambachtstand Vereeniging betalen 5 Ct per Kilo minder Belasten zich met het inrigten en leveren van MACHINES voor BLEEKERIJEN WASSCHERIJEN enz W N Raaijmaakers firma H KEMP Oosthaven B 17 heeft wederom ontvangen DEVENTER KOEK Il No 824 der beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht it heden Toorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Openbarè Vërkoopinp op DINGSDAG 4 MEI 1875 voorm 9 nur t ölÏTanr HFRRFRn een INVENTARIS eener üJiltBliHG eene partg MANUFACTUREN flXpÏKT i WIJNEN L9 lfSl4n r KKTfft V M Ottiê prak tag A Bnakaiaa ALGEMEENE VERGADERING op WOENSDAG 5 MEI a des sTonds ten 8 ün precies Bovenlokaal Sociëteit Biünin Gouda 1 Mei 1875 NOOTHOVEN va GOOR Secretarie 90f Zg die tot deze Kiesrereeniging TOor den GiusENTgEAAD wenschen toe te treden gelieven zich op te geven aan een der Bestnursleden Reglement ter kennismaking ia op aanvrage te rerkrggen bg den Secretaiis LEUVEHAYEN 3 255 Q ji SFRUISTRAAT 8 30 Behangerll PRU S Dz StoffeerderU HOFLEVERANCIERS MAGAZIJN van alle Soorten van TAPIJTEN GORDIJNSTOFFEN BBHANGSELPAPIEBEN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle gtglen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magagi jn ROTTERDAM Gebr Palthe Almelo StoomvcrwcrU en Chemische WasscherH Onze AGENT van KotUrdam de Heer G EIJSINK Jb is DINSDAG aanstaande den 4 MEI te ontbieden in het Hotel de Paauw Wg maken het publiek bgzonder opmerkzaam o het VERWEN van Meubel Ledikant Qordgoen en Zgden Japons welke als nieuw in alle kleuren geverfd worden Heeren Kleedinffstokken worden op eene eolide wgze zonder lostornen geverfd Met chemiescb wasschen kan alles ineenblgven zelfs Japonnen met welk garneersel het ook zg De goederen worden met 14 dagen franco aan huis door onzen Agent bezorgd De van onda gerenommeerde THEEËN nit den Koninklijken Nedcrkndschen Wnrtem bergschen THEBHANDEL van P W TROUSSELüT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtembeig te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d 8ANDEN Botermarkt A Depot van rilEE UIT HET MaOAZMN VA S 11 M Ravensn aay Zonen Hm OORINCHEM FABRIEK m MCH it c civ wc TB n Deze THEEËN worden afgeleH verd ia verzegelde pakjes van vijf ff twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs roorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geëerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Quina Laroche en uJna Laroche Ferrugineux Staalhoudende Kinawijn TA KRAEPELIEN en HOLN Apothekers ta Zeist Prgs per flacon 1 90 S Een opwekkend koortsverdrgvend en versterkend geneesmiddel goedgekeurd en aanbevolen door de geneeskundige faculteit Dépöt te Gouda de heer C THIM Apotheker Dit ia de eenigste bereiding die door de geneeskundige Courant van eene aanbeveling is voorzien Botermarkt te Gouda 1875 Woensdag 5 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieiilad voor Gouda en Onisireiien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geM hiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van adrertentiëa lean geschieden tot één uur des namiddags van dan dag der uitgave Italiadnscbe Kamer zijne intarpellatie over de betrekking tusscben de Staat en de Kerk Hy beweerde dat de waarborgenwet door de geestelykheid wordt geschonden en vroeg waarom de Kegeering nog geen wet had aangeboden betreffende het beheer der eigc mlommen van geestelyken De Minister Vigliani ueiüofde binucn kort die wet te zallen indienen Minghetti conita eerde dat d oppositie geen wijziging der wa irborj enwet vraagt uiaar rich bepaait tot bet bewereu dat die wet in aohfgeuomeu wordt Op dit terreiu ueeat hy de diicuAie aan Uy conata teert voorts dat er een conflict 13 tusschen de vyziunij e maatschappy en de Kerk In dit conflict moet elke natie de middelen aanwenden die hare trad it én wel ten en belangen haar aanbieden De interpellutie had geenerlei gevolg daar de heer Laporta de motie die hy had voorgeateld weerintrok In berichten nit Madrid die eohter nadere bevestiging vereischen wordt gesproken van een mt mstercns Si de Koning vtiide doorzetten dat generaal Morionea werd benoemd tot opperbevelhebber deze zou op zich genomen hebben om den burgeroorlog ten einde te brengen en met dat vooruitzicht wilde de Koning meetrekken BNGSLANO Lurd Bnssell lid van t Eugelsche Hoogerhnis heeft zyne interpellatie over de wiaaeling van nota s tasschen Duitschlaud en Brigie niet opgegeven maar tot aanstaiuden Maandag uitgeatrld omdat een zware erkoudheid heo het spieken beUt Ofschoon de eerste vreea geweken ib heeft bet voorval toch een ouaangeiiamo slemmmg achtergelaten Üe Daily Telegraph atelt zica tot taak de oniustigeu tot kalmte aan te sporen Uuitschland heeft den lust niet thans opnieuw Fiankryk den oorlog te verklaren en de luatsis Staat ia te zwak om zonder boudgeiiocilen esu beroep op de wapenen te dueo Zoolang MaoMuhun aan t hoofd der Begeering staat heeft olgens Dad Telegraph Duitschland niels te vree u De heer Michel Chevalier de groute Fransche staathuiahouiikuudige bezoekt Ihana de Ëngelsohe steden eu heeft ouk liirmmgham met zyn tegen w ordigheid vereerd Dat de out angst in deze fabrieksstad bartelyk was behoeft niet gezegd te worden Op een banket m Queen hotel zyu hem de noodige toasten gebracht en heeft de heer Bright een impro lsatie gehouden waarin by de zegeningen der free trade en Cobdens eu Chevahers aandeel in bet tot stand brengen van het FiaiischËngelache handelalraotaat in herinnering bracht Vooral de urbroedering tasschen de beide vollen kraohtig bevorderd door het vrye handelsstelsel werd door hem besproken Bright roemde Che encri werkzaamheid van vroe ger en later tyd hoopte dat hem mocht gelukken in Prankryk nog verder zyn beginselen ingang te doen vinden eu prees hem Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven Ke nnisgevi ng BÜEGEmËESTER en WETHOUDEUS der getsernte Gouda gezjrn Artilel 182 der Wet van den SSateii Juny 1851 SlaaUblai vl ii Brengen ter kennia van de Ingezetenen dat het uitroerig en beredeoee d VEB8LAU van den toeitand er Gemeente lu 1874 trr Plaataelyke Secretarie in druk rcrkrygbaar ii legen betaling van dertig cents V Gouda den 3 Mei 1875 Burgemeester en Wethouders vooornoemd De Beeretaris De Burgemeester DCOOOLKEVZa FOBTDMN Vau BbBOEN IJZENDOOIBN to I BUITENLAND Buiteniaudsch Overzicht jUit Kraiikrijk uuta byzondera Heden zal de Belgiwhe regeering nadere opbelderiugea ge en onirent kaar antwoord aan Duiliebland By het Priiuiache Huia iler Afgevaardigden ly n varsckeiden vooratellan ingediend airckkeude tot erlangen an de reriEUnning om ernige dagbladen te vervolgen wtgena beleediging van het Huia Het Hais beeft grtreigerd zyn toeatcmming daartoe te verleenen Het Hnia heeft het ontwerp van wet op t bekeer van t ermogen der katholieke kerkes met t38 tegen 82 utemaen bij derde lezing aangenomen zooals het bfl de tweede gewyzigd werd Het Praiaiiehe ontwerp an wet op da geeitelyke orden behelst de volzeode bepalingen Alle orden en aan deae gelykvoraige eougrega ién der Katholieke Kerk zijn van het Praiaisch bied nitgealoten l e oprichting en vestiging er van ign verboden Beataande vestigingen mogen geene nieuwe leden opnemen Zij moeten binnen a maanden worden ontbonden Voor vereeuigin Ken die zioh met het onderwye bezighoudeD kan de termyn van ontbinding tot vier jaren vclengd worden Orden die zioh nitalnitend aan ziekm erpleging wyden mogen bly en bestaan maiir kannen tan allan tyde by Koninklyk besluit opge heven worden üie welke blyven zijn aan liet toezieht van den staat onderworpen Het vermogen van de vestigingen die ontbonden worden wordt niet geeoatsqueeid maar door StaaU ambtenaren voorloopig beheerd Pe parlementaire toestand in DeneiBarken heeft een merkbare rerandering ondergaan ten gevolge van eene sohikkicg welke tot stand is gekomen tuasohen de Iinkerzyde en dat deel der minderheid van het voUsthing dat gewoonlyk met de meerder éllltl f i r y 7 tdoen vinden en pree hem 1 den grooUten l ht CJ ï inn r ï ta thul houdkundlge an Europa e Amerika n Chester den igsohs Storthing beeft met meerderheid nederigen volgeling van Cobden en Bright genoemd ri J2Sl l i J2Sl l of by ve hil van O O S T E N R IJ K De dagbladen uit Weeneii behelzeu uitvoerig byZaterdag in de zonderheden omtrent hetgeen te Gratz is voorgetallen van stenaei de invoering verplichtend he zg facultatief godsdienstige geloofsbelydenis De heer Lapoita ontwikkelde de vooratellen verworpen betreffende van het bargerlyk huwelyk hetzjj van X N wlij S Ji r r hter heeft ziof te Manehe te Ue oorweegsohs Storthinir heelt met iiMril rl i l I f