Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1875

lad il op de hand der studenten en saronda ran den tweeden dag werden de democstratien door de menigte rooitgezet De infanterie en oiralerie waren lil de kazerne gereed tot uitrukken en tegen tieu uren trokken patrouilles uit om ié menigte te rerstrooien en een aaornl op de villa te roorkomen De Oostenrijksohe dagbladen zijn natuurlijk vol ran deze zaak en de ultramontaueu betoogen gelyk ran ie f apreekt dal Bisjnarck de studenten tot de M ongerr geldbedeo heeft aangezet BINNENLA ND GouOA 4 Mei Op de roordracht roor 1ste hnlponderwgteres aan de openb scholen roor gew en m u I o der 1ste kl roor meisjes te Amsterdam staat borenun ej H Bruin alhier De bh Dr D Terpstra en B ran Duinen rector en leeraar aan ds Latijnsche cbool alhier hebben bjj da Tweede lïnaïrir eën adres ran adhnsie iogediend op het adres der leera en aan t gymnasium te Utreskt dat wij in onk rorig nr mededeelden Door de Politie alhier is aangehouden een paard hetwelk onder de gemeente Kralingen was gestolen nit een land en alhier rerkocbt an de wed Sanders Een regeeringstelegram omtrent A eh ontrangen Mdt de lodiscbe regeering heeft alleen berredigende gdingm omtrent den gezondheidstoestand fa Atjeh ontvangen Onder de gemeente Capella a d IJsel is Zondag oobtend een hond afgemaakt wegens dolheid Kerkroogden der Nederduittoh Merr gemeente ran Waarder en Langeroigeweide en eigenaars ran graren op de begraafplaats dier gezindte hebben een bero p bg Z M den KoniBf ingesteld tegen een besluit ran Oad Staten raa 2oid Holland tot sluiting ran da begraafplaats onder Waarder de e zaak is bg den RaadTan State ableeliog roor de gesohillen ran bestuur aankaagig geaiaakt StatoQ OaaeraaL Tweedx Eahkb zitting Tao 3 Mei In deze zitting is na dlsoussie het wetsontwerp tot wgziglog ran art 302 wetboek ran Koophandel levensrerzekeringen aaogeuomen met 41 tegen 12 sleaimeB Bg kon besluit ran 24 April jl is bepaald dat de by besluit ran 12 Mei 1874 ingestelde medaille roor hen die deel hebben uitgemaakt of zullen uit aken ran da rersohilleode expeditien tegen Atchin nil gedragen worden aan eeu Nassau blauw lint ter breedte ran 3 8 oM Volgens een ontvangen bericht was de afgetreden SonrcmeurGeneraal ran Nederl Indië de leer Loudon dia orer Singapore per Fransche mail naar Europa is rertrokken half April Aden gepas saerd en wordt alzoo eiken dag rerwacht Toor da racatnre ran predikant bij de BemonBtrantsohe Broederschap te Amsterdam is t rolgende Tiertal opgeiaaakt i Dr O ran Ourkum pred bij deKed Herrorade Gemeente te Amsterdam Dr J Uoojkaaa pred bg de Reraoastrantsche Broederiohap te Rotterdam J H Maronier pred bij de Itemonalraatsebs Broisdarsohap te Utrecht en H W Kalff pred bg de Bemonstrantsche Broederschap te Amersfiiort Uit den Haag wordt aan de ff S Cl geschrereo Het zal uwe aandacht getrokken hebben en mis tokien uwe rerwondering gewekt hebbeo dat de luier Kttjrper iich ran het politiek tooneel rerwgderd heeft op een oogenblik dat men meenen loa dat ague tegenwoordigheid daar het meest noodig is te Bidden namelijk ran de roorliereiding der rerkiezingen waaraan zijn blad dt Standaard gewoon is mik een ruim aandeel te nemen Ken ik wel onderricht dan heeft zgne reis een tweeledig politiek doel fin de eerste plaats is zijn doel het Eogelscha choolstcliel en rooral het tchooltoezicht zooai het in Eageland bealaat bg de bronnen te gaan beatudeeivn Han scignt het namelijk daarheen te willen atnren dat een wetaroorstel betrekkclgk het onderwijs roor aaMlgk de inroagiog ran het zoogenaamde restitetiatelaal ten doel hebbende uitga ran het iniliatkt der KaaMr De heer Kujper cou het wetsroorstel iadieneo ataar niet zonder orerleg met de rerbondeo aartgea en naar het Apt ook met den minister Heemskerk D t er orerleg en rerstandhouding is zal u wel raeda lang duidelgk zgn Of is niet de houding van de antirerolutionaire pers tegenover het ministerie in dan laataten tgd opmerkelgk loeUippig Waar ver neemt ge ooit ran die zjjde meer eene aanmerking een afkeurend woord P Ï n reigelgk daactnede nu eens den fbllen strg d ran rroeger tegen Heemskerk en de conservatiereu I Met die veranderde houding t enorer de kooserratieven zon de tweede reden ran Kuyper a reis in rerband staan Dexe afgevaardigde moet ich in de afdeelingen der Kamer zeer heftig hebben tiitgalateo tegen den minister van kolomen wegens d bonding door den minister in de Kamer aangenomen in de zaak van het ontslag van den goev generaai Hij behoort ook tot de rapporteurs over de kredieti et waarbij die zaak is behandeld Om zich telf elifk te blgren zou hg bg de beraadslaging ever deze wet in openbare zitting die oppositie moeten voortzetten en dit zon allicht de bestaande plannen kunnen schaden Een uitstapje naar het buitenland nu kan roor rele dingen nuttig zijn ook soms om zich uit eenige moaielgke positie in de politiek te redden ivMisschten kunnen deze mededeeliiigen er toe bgdraiieo om het begrijpelgk te maken waarom de heer Kuyper de dubbele drukte ran kamerzittingen en rerklezingen ontloopt Zaterdag is ta s Hage door de comaiissie ad boe in tegenwoordigheid van mr W Thorbecka de eenvoudige grafzerk geplaatst op t graf ran wijlen den oud minister Thorbecke Mr Dullert sprak een woord van gednchteuis en hulde Daarna baöliven de heeren zioh naar de gzergieterij van de bh Enthoven waar volgens t model ran den heer Leenhot tePargs bet beeld gerormd door den heer Jaoobsen werd gegoten Men herinnert zich den persoon die in bet rorige jaar aan den Hoek van Holland door een ongeluk beide banden en eeu been verloor waarop voor hem eenberoep is gedaan op de liefdadigheid d tt zeerryke vruchten heeft opgeleverd Cornelia Vermeere die kunsthanden en een kunstbeen heeft ia te Rotterdam waar hg woont in het hawelgk getredenmet een 46 jarige weduwe O Men deelt aan het V D mede omtrent de oprichting van muziekkorpsen bg de infanterie regemeuten dat men daarmede op groote bezwaren blgft stniten in die mate zelfs dat men vreest dat de meeste dier korpsen dit jaar nog niet tot stand zullen konen Met twee is men tot dusver ten volle geslaagd De eommisaie van toezicht op het middelbaar onderwgs te Arnhem tieeft zich tot den minister van binneulandsche zakea gewend met het verzoek om bji de vVet op het hooger oiiderw js leerstoelen e vestigen voor de moderne talen en haar letterkunde ter bevordering van de degelijkheid van bet onderwijs aan de hoogere burgerscholen Onder de punten die op de algemeene vergadering van de Vereeniging van rVolk8ooderwgs op Zaterdag 29 Mei a s te Amsterdam loUen iMhandeld warden komt o a een belangrük voorstel voor nl het voorstel van het Hoofdbestuur om gefoaebtigd te worden namens de AJgemeene Vergaderuif met da Hoofdcoaimissie van het Schootvertond in overleg te treden ten einde de aamonsmelting van de NederUndsche Vereeniging Volks ooderwijs met inbegrip van de werkzaamheid van het scboolrerruim tot stand te brengen Door het Hoofdbestuur ran Volksonderwgs is eene algemeene meeting uitgeschreren legen Zondag 80 Mei a s s middags 1 uur in het IoVkA FroKoti te Amsterdam waartoe alle roorsiauders ran de babeginselen der Vereeniging worden uitgeooodigd Het punt ran behandeling zal zgn Het restitutie stelsel waarover het debat zal worden ingeleid door den heer mr A Kerdgk Ook te Meppel zal eeu cbriatelgk bier en kofBefanis warden opgerieht t Perceel ligt vlak by de Groote Kerk Naar wg rernemea keeft dr Haa de nitvtBoer der nieuwe brandstof waarvan wg onlangs meldingmaakten buiten de Weesperpoort te Amsterdam eea turrtiin aangekocht ten eiide daarop een fabriek te plaatsen met voorioopig vijf machines welke dageIgks 300 000 kilograaunen deier brandstof kannen leveren F v d D In 187S zal te Brussel onder het eere roorzitlerschap van den Graaf Van Vlaanderen eeu Internationale Tentoonstelling met Congres betreffende ezottdheidsleer heidsleerreddingsmiddelen gehoiden worden Die teotoonsfélling ouvot de volgende tien klassen Eeise klasse Kedding bg brand Tweede klasse Torstellen en aerktnigen van allerlei soort dienende zoowel op als In het water om gevaren te verminderen ongelukken te roorkomen en hulp aan te brengen Derde klasse Toestellen Ier roorkomiog van ongelukken ontstaan door liet verkeer op gewone wegen tramways en spoorwegen Vierde klasse Uulp m tgd van oorlog Vijfde klasse Openbare gezondheid Zesde klass Gezondbeid sleer t ege past op de ngverheid Achtste klasse GCMea herl en artsenijkuade met betrekking tot da voor gaande klaasen Negende klasse Instellingen ten doel hebbende de verbetering van den tocatand der arbeiders Tiende klasse Gezondheidsleer en reddiogsmiddellen toeg iast op den landbouw De voorwaarde van loftatinjl tot de Tentoonstel6ng en het Coi rea i leo later astgeateld worden De klacht dat de straatliedjes bewgzen zga dat er In geestelijke ontwikkeling dei volks nog maar al ta vael ont it kt kaefi da onderirgzers in het 8de loliooldiflitict van ZiudrHol and cenoopt de handen aan het werk te slaan om daarin verbetering te brengen Men is nu bezig eeu bundel samen ta stellen waarin de meest bekende onzer volksliederen zullen worden opgenomen om dan door algemeene samenwerking ta varlaijgen idat data zaafen in Ue volkssoholen wori en iqgevoerd en zoo mogelük bn het verlaten der sdhodl kosteloos warden il aeikt il W on4ejrwijzers belooft vptal j oed en verdient algemeene ondersteuning De heer A D Lomsn en een honderdtal andara npd rpe predikautea he n ziah bg adres tot da Tweede Kamer gewend om hun bezwaren tegen het wetsoniwerp op hel hooger onderwijs uiteen te zetten Ten slolto na ontwikkeling der redenen geren adressanten met den meesten aandrang in overweging t of aan bet a b lgtgc ontwerp foodkearisg ta weigeren of daarin zulke wgzig gen te brengen ifi 1 aan alle lauds nniversileiten het bestaai de tk slogiseh onderwgs uitgebreid immers meer in ororeeustemming met de bedeodaagiabaaiiahenjUr fldia dienstwetenschap gebracht en dien ten gevolge iNcr algemten braikbaar geossakt worde 2 bebdndeos hetgaen de kerkgenootBekappea ap grond van verkregen rechten mochten kunnen eiai aa geheel gebroken worde met het stelsel vsn sabsidijcriuf van kerkelgke scholen leiteiyk aan de zoq oa hn toeziehl van de Staat onttrokken De pers van onze dagen lijdt aan gebrek aaa rviate In vroeger jaren was het omgekeerd Vwia wilt men dikwgis de gewoonlgk kleine oppervlakte niet te vullen In Engeland versohasn in K9S da Vlieftada Post op Ijn papier opiUt men de eeoa wilgelateahelft voor brieven kon gebruikea Een ander bladfuI4e zgua kolomaun als ar abrek aaa aieawa eenvoudig door enige kapittels ait dea Sgbd overte drukiüa ilUa heeft gisproken van t tome ead aantal zelfmoorden in t Dnitsebe l er In Jan aa Febr was t etal iets peer dan kct gemiddeld etal ia de range maanden maar rtel minder dan in da zelfde maanden ran t roorgaande jaar In t geheet bedragen de zelfmoorden er 0 54 pCl per 1000 man In t Oostenrgksche is het 0 85 in t Fraoaebe 0 51 in t Belgisebe 0 45 en in Engeland aar de roeding t beat is en de betaling t hoogst sleobta 0 8 per 1000 UU Staphorst oseldt mm Een trearige ramp heeft Vrgdagavoad onztplaata gatroffen 12 bocrderyen zgn totaal terbraud raehta ran den rgksstraatweg ran Zwolle naar Meppel zi t men de poiuhoopen van de woning des reeboadera Spgker waar de brand het eerst werd waargenomen alles is er en prooi dar vlammen geworden ook 8 koeien 2 paaiden 3 varkens 2 aarzen Dakaetea stondrn met kettingen aan de tolpalen e da ta schietende pertonen hiermede in Staphorst oob k a4 daar at het ree der andere boerdorgon r araral Mi touwen ataat die losgaanedan koodan orden iraa niet in staat de kettingen spoedig genoag loatoMtken zoadat het raa op stal rarbctadda Oadar 4e verbrande goederen van Spyker bahoonsn ook koeken beter eieren enz waarin hü grooteo iMadal dreef op Amsterdam De aokada ia ov t fM groot van de meste hnizeo weadca d iufcjaill tree enz crenwel aog gered Mea oftidataift alles rarzakerd is De oorzaak raa d o bcaad ia onbekend In 1 aar tyds lag atlea ia da asek De buizen gedekt nut riet ttoodea oUoa opteogaa afstand ran elkander doeh de stevige koelte daod die vonken van t eene hais op t andere vanüaao Te Mniinakazyl wordt waar een deal Jaad aaa dezee ontw ek rd door een stuk van de iMwanoainte dgken De uitbestedingssom bedraagt p n iVimillioen Drie è vier honderd osan ign reeda aaB twerk bezig of aan t keeten bouwen BMnvannahtnog ns zooveel volk Men is van VrieaeAe j da af begonnen de polderweikera hebben zioh aaa dea Grooten Hoek ook daar gevestigd in boa atroodaif Pe bodem bestaat uit kiaigrond aun washt aldaarwelige koreoakkers niant hel is er alle paik tand I Noorden van Krieslaad zal daardoor mat dat wb Groningen rertJpnden matdaa i f D De heer Godfrd vil interoatioaale iredstryd liiehtleizen organiseereo die op b plein voor het Hotel des Invalides te Pargs zullen aanvangen Prgzen zullen toa deel vaUea aan ben die het verst gaaa het langst in de lucht blgren en het dichtst neerkomen bg een stad door een jury met bet oog op de windrichting aang geren Indien de toestemming rerkregen wordt dan zalda ei ste wedstrgd gebonden worden te voordeele van de nagelaten betrekkingen van de heeren Birel B iBploelli t Bandelêblttd rerlelt eene merkwaardigheid omtrent ebo rtnk Dat beest Khgut er net aver te denken bU MutmitHo in de aaovealate aete van de UaHU iê Ptrtki waar deie itroept Mieux vaut mourir que reiter miserable fieaoemd dagblad verhaalt althans dat jonge botvinken die gevaogep wari n en 4 eene kooi werden geplaatst om de oudere te lokken door ff t weryien v yi d d or lajuidsl van mn oport If arte j qt joi Als t waar ia 4 t piooi I De Nete Tork Triiune die den J4den April t geluk had baar vierendertigsten verjaardag te vieren heeft haar nieuw huis betrokken Waaneer men de teekening van dit huis welke zg aan hajir geabonnaarden gezonden heeft ziet zal men eer geueigd zgn van eea aieuw kasteel te aprekeo Dit gebouiv van negen verdiepingen heeft een front van 92 roet en ia gakroood met een tpren welks top 260 voet boven den begauen grond uitsteekt Den Isten Juni 1873 ia men Met den bouw begonnen en zonder ophouden dai i B e voortgegaan toch is het thans nog maar voor He helft gereed Gedurende een gedeelte van deze tqd werkten 300 man dog en naebt aan dit dogbladyóleia dot zynagciyke in Europa poch Amerika zal riuden Indien dit gcbonw een beeld van het dagUad zelf is zal qien het laatste allerminst soliditeit koaoea ontzaggen De Iftv yori THtmit keefk een gq iddelde oplaag vaa 60 000 exemplaren perdag Muit eaaige kea vsnanwlen tioh alken avond te iBolaward ia eea bepaalde boomeogroep miitden o de stad lulke kolossale zwermen spreeuwen dat oaen itan getal op vele duizenden stellen kan Zware takkan baekco onder bet gewieht Als men er in ohiet vallen eenige tientallen atoar de avarte saasse hUiH Men heafi ob een bel in de hoornen gehangen en door t voortdurend luidso gelukt t ie een weinig naar ander geboomte te verdrgven Uet kruiwagens rol wordt de mest vervoerd van den ▼ ogels afkomstig terwgl een ooaangeaame stank de laeht bedertt Oagelakkig koten tij jaist de booBsoagroep die op de speelplaais staat der Fiobelsehool loadat ïa voor de Jriudeiea oubmikbaar werd Koloniën BATAVIA 27 MAART Ifat faoebtDemiag van et roori hrtven oeretionleel zette Z Exe de heer Van Lansberge rergezeld nn zgne hleooote in den ochtend yan den 26 Maart ongeveer ten half acht ure roet aan wal lioags dea OMt ne dichte meosobenmaasa bezeilen areg deed bg zgn intoobt binnen de hooletad ran M I eu bereikte omstreeks half aegen het Gouverrnements betel Jlgswgk Bg hst binaentreden van het gMbouw ü d Z Ex0 iit aoav aen London zgn opvolger te gMMet h e jiim en sgne aktge aoie welkqp en neb ver olge s seer bepaald tot den nieuwen titularis wieqdeqde wees hg op den zweren strgd wejke hem in zgu an te rangen betrekking wachtte een stryd waar tta bg mr Loadon raim zgn deel bad andsrronden aar hg botraatda ogn veiügf ia deia gewasten niet raJ i oor uBtehaalven de a art iguig eedroeg atetc a i hebhaa gshaiuiald aaar a nalastekiaahtefi jlt ia het t gmma Manf po Siji inwffmrai Tan iN I w gfr r J na ia l ear Jjfoiaa vooirt vo r raim driejaren tektffcdf ik a naa iim plwts dat ik geene popq nt¥t N a Dragen doch rafhten en mg gelukkig l en u uwe ocbtipg te rerwerren nat het ïUe aangaat ben ik eoosMuent gebleren populariteit km ft flou nagtjoagd noch gevonden Uet oerdflBl toeh van het groote pnbliek is te veranderlgk dan d t ik doanutt It t I huulatiiigen mocht of kon fijthten Als ik rde hgea aio st tflebjfugen heb ik dat steeds gedaan nit pl iphtbesef omdat ik zuljis noodig achtte echter nooit uit lost om te treffen Ik verlaat u allen zouder wrok r moebt ik uweoohting hebben verdiend bet zou mg eene voldoenuig wezen en zich jet Z Eio den beer Vau Lansberge richtende moge God Uwe £ xo de noodlge gelondhaid en kracht scbepkfp om veel en nuttig werkffUfft l0 l a ja bei iM og 4 r kolonia van den konipi en het dierbaar Vaderlaad Deze Pt wa njige eu flinke wgze aitgeaproken rede werd door Z Ëic Van Lansberge kalm en eenvoudig nageao C in da volgende bewoordingen beantwoord Atvoijens ik de gewichtige betrekking aannam waartoe ik door oozen geeerbiedigden en beminden Koniug was geroepen heb ik rgpelijk overwogen of deze last niet te zwaar was voor mijue schouflers en mij de moeicigkbedeu niet ontveinsd die mij wuc itten doch aan dep aqdereii kaul is daar w iar de werkkring zwaar is reel nut te stichien Steeds heb ik mg aangetrokken gevoeld door N I en met belangstelliog alles nagegaan wat beirck king had op deze schoone gewesten Steeds heb ik sympathie geroeid roor ambtenaren en militairen die onrermoeid werkzaam zgn tot handhaving en bevestiging ran ons gezag steeds heb ik sympathie gehad roor de ngvere kooplieden en industrieeleii dic den goeden naam onzer voorvaderen doen voortleven steeds heb ik mg aangetrokken gevoeld tot die trouwe bevolking die toont de voordeelen Ie waardeeren ran een geregeld bestuur Hetgeen ik noodig acht voor den bloei en roorapoed dezer kolomen het is mgne innige orertuiRing is een nauwe onverbreekbare band met het moe derlaud Reohtraardigbeid en aamenwerking aaneensluiting ran alle takken ran beatuur dien weg zal ik rolgen dien weg zal ik doen rolgen Dat ik ilaarioe geene medewerking ran u allen inroep is omdat ik reeds te roren overtuigd ben die t l volle Ie zullen ondervinden Na deze toespraak welke met belangstelling gevolgd werd en zichtbaar een aaogeimmen indruk maakte werden de aanwezigen aan den heer ran Lausberge roorgesteld Het orerdrsgen van het bestuur en de daarop gerolgde audn ntie door den nieuwen Landroogd rerieend hadden met de gaiiruikelgke pleehtighedeu ten half elf plaats Laati te Berichten LondeD 3 Mei Ia hrt huis der gemeeuten beeft de eer Buprkr als antwoo d aan den heer Cochrane gezi gd dut hem niei bekend is dat de vor miiig viin rrcblbacken in Egypte verdaagd is ten gevolge vau moeilgkbeden lussehcu iiiekenland en de Potte Hy meent inirgendecl dal door Griekenland twee heeren ter benoeming aan den Khedire zijn roorgedragen In het huis der Lords zegt de heer Derby in antwoord aan den beer Uuasell dat by bet antwoord van België aan Doilschlaod jiiist drie kwartsar aar geleden ontvangen heefi en bet das onmogelgk heeft kannen onderzoeken hij znl het antwoord overleggen zoodra het door België opei boar geaiaakt is Volgens hem heeft de correspondentie volstrekt geen vgandig karakter er is slechts sprake of de Belgische wetten roldoende zgn om aan de tischeo die door internationale geluuiken erkend zgn te voldoen er is geen beroep gr Jam op de garandeerende mogendheden hg geloolt met dat eene ongerraagde inlerrrnlie gnnetig werken zou op de rerhonding tusschen België en Duilsoklaad of op deu Ëuropeescbeu rrede Mud Of Wt 3 Mei Bg hel debet over het Budget beantwoordt de minister van Financiën onder bijval vau het Huis de crilisi ereude aanmerkingen vau Senney hg loont aan dat de on vangsten over het eerste kwartaal van 1875 geen te kort maar eene vermeerderin i van ontvangsten aantoonen die door nieuwe belastingwetten nog vergroot zoude kunnen worden de Regeering zou bg bet Indienen van het Badg t bg den nieuwen Rgks4ag haar programma ontwikkelen het was opbillgk dit nn reeds van hanr te verlangen Weonen 3 Mei Het bericht in de dagbladen opgenomen dat alhier door Pruisen scheiding an de Bieslaurr iDiocese in een Ooateurgksoh en Pruisisch deel zou zgn voorgesteld is tot dusverre althans nog niet bevestigd Burgerlijke Stand GzBOBFM 80 April Sara ouders 1 de Jongen S Dubbel I ei Corneli Jaa ouders J vsu de Potts en £ de Klrrck 2 fisiaslas Jaianaes oadors f Vttêaan ea E den Onden 8 3ofaanoes Petras oodurs i Arts en C J Jiosen OrtaLtocN 60 Aprd 1 vaa £ llen we W O F ygoansss 70 ll ai I Mei C Snel Sm A S T Veger I m P Kooien hoisvr van J Tsn Vliet 47 j C de Jong 9 m 2 H 8 van der Scbsal 82 j II BS K Kkne 2 j 2 m U Sloos bnisrrou van N Meicbert 40 j J ttopkoper 1 j 8 m J ft n as C Bomer 12 m 9 A Bruogering 74 j C Melkert 4 m J Polrlml wed W van I ee 82 j ADVERTENTIÊN ♦ Heden overleed ons Kindje 5 weken oud J P WEIJER J A S WBIJER Gouda 1 Mei 1875 van Trotsenbueo Voor de rele blijken ran IjelangstelHng op 1 Mei 1875 van Vrienden en Bekend a ondervonden betuigt de ondergeteekende zijnen harteiyken dank E DB mink VLEESCHHOUWER op de RAAM heeft de eer te berichten dat hij hem te bekomen is PUIK BEST KALFSVLEESCH voor 40 Cent de vijf Ons alsmede BEST RUNDVLEBSCH voor 35 en 40 Ct pervflf Oiu BIEFSTUK 45 CenU De Weduvre H db GROOT en Kinderen betaigen door deze bg het verlaten van bnn Logement Heri ergen Stalhouderij bannen oprechten dank aan de Ingezetenen van Wadrünxvem voor de toegenegenheid die zij en bnnne overleden man en Vader H PB GROOT gedurende een tgdvak Tan meer dan veertig jaren hebben mogen ondervinden zg blijven zich aantievelen in de Triendschap van WaMinxveen a Ingezetenen en recommaadeeren bannen Opvolger den Heer J J PASQAL in dezelfde toegenegenheid Namema allen de Wed H de GROfT Wadditutveen 1 Mei 1875 Versterkend Oezondbeidsniieel VAN I B ADËMAteArnbcm Dit uitmuntend voêdêd voor Zaigelin I gen Menschen en Kinderen met zioakkt epijsverteerings orpanen en htrsteUfndi Zieken hetwelk is aanbevolen door d AfdeeUng Ambem der Nedierlandscbe Maatschappij tot lievorderinjc der O e n e e k an S t en een gxoot Aantal Heer njjoctoren is verkrggbaar in Jjusaen a l en a 0 00 voorïien van gebruissaapwijzing en attest te öou o l y P J MELKERT Alphen bij C OOEKOOP Krimpen aid Lek L HELLEMAN Aa