Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1875

Vilfilag 7 l i W 1668 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotielilad voor Gouda m Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Wanneer U chrjjven werkelgk gemeend is geef dan vóór a s Zondag een nader adres op waar U te spreken zyt kunnende gerust op geheimhoudiug rekenen onder dezelfde letters A Z aan het Bureau dezer Courant Jufvrouw VÜÜRENS Tiendeweg VRAAGT EEN fatsociilijkDAGMEISJË van omstreeks 16 jaren P G voor KOST en behoorljjkj Loon Een fatsoenlflk JONGMENSCH vraagt bö fatsoenlijke Burgerlieden Kost én Inwoning met VRIJE KAMER Conditien te zenden aan het Bureau dezer Courant onder letter K Een Juffrouw van fatsoenlijke familie middelbaren leeftfld P G zag zich gaarne tegen Augustus of eerder geplaatst als nUlSUOlDSTËR bij een eenig heer of in een klein gezin Adres franco brieven S by den Kantoor Boekhandelaar H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 Hot tenlam f Jllva HAANSBEIl £N Koopman en Handelsagent IToogeAvoerd N 40 c P ® LEIDEN Wegens likwidatie van de Tapfltwererij der GemeenteWerkinrigting te Delft zal DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG aanstaande 4 5 en 6 MEI tegej fabrieksprijzen een UITVERKOOP plaats hebben van de zeer gereuom meerde TAPIJTEN EAEPETTBN enz De Verkoop geschiedt te Gouda in de Zaal Kunstmin Sociëteit Oss Genoegkn van des morgens 10 tot des avonds 7 ure Ruime Reuze Vaste Prijzen TEHWAAKLOOSOE VERKOUDHEID GBROnSCBE BRONCHITES TEERING BiTlOHNEELE BEHMDEURG 00K BB TEER CAPSULES DE GUYOT Deie cipsulcs ter grootte van een gewone pil bevatten leer uit Noorwegen geliecl zuiver en van de éérste qualiteit Ue tapMite smelt m de uiaag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig c Hol dagplijk ie gebruik fier teer ia zeer nantcbcvcien tuoi liLiak Ituduu uq v I K cr oneu II 1 1 tcvem een Mers iprjescrvatiel vuui reao incnigle nekten f voara in lijden d it Epidrm eii lieer clien Anntimir If lfifirrij tiitit iiet a prolessenr BnuciiAtintT f De teer epl Vi U A Cayenave worttl met bijxoniiet Bucees geliiuikt lege ImitiutlbLi en lon tLeiint Met ib k aarb ijkelijk iluui Ie iu iiug Ih vezen ilat lc leei t ecnslniulreieniten iiiTloe lhcen en dat liij inal g nianr gerege dgel rmk detcei lefiijïinender8 niveitepring zaclit opivekt en den goeden MutiKuniloup bcrordert Itictuninaue de meiletine du diKteiir Fauiir fl De werking der teer inwendig is als volgt Zij ver meentcrt de urine afsi li Uii wekt dea eetliiit op en licvortlert de spijsverteenn Men liiilH Hi leer vooi al voor liij tliroiiwelie itlMiieii van de blaas en ion gen ïraUé lie Ptiarmacu du Jiruresseur Sollfiiiav or i Bij t gebruik van één ofiwe fapsiili op t oogeubbk dat men gaat ceten eikt de ti er lioug l merkwaardig in de volgende gevallen BROICHITES iTHM LONUSAnUO NINO IIW il lLa SaC ERKuUDHCIO LONaCNTSTCKtNG t TEERIna KÏLPI N N LICHT SPIJSVcRTEEIima KOUDE OP OE BLAAS en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijm vlieten ledere flacon van fr 2 50 bevat 60 capsules Dtt is genoeg gezegd om aan te tooiien hoe weinig deie geneeswijze kost vau 5 tot 7 1 3 cent per dag Om lic Ugtn t koopen tan nammaktel te hoeden moet men moralUUen op toiHe etiquette maarop de tektt met xwarti letleriu a gedrukt en de ondeileektning wn CliïOT mdiicUnm Bier tegenover itrindt ndi het fac ünuk der Depot te Gouda in de meeste ApDthckon iiülIffVlBIIIABl ® ALGEMEENS VERGADERING op WOENSDAG 5 MEI a s des avonds ten 8 ünr precies Bovenlokaal Sociëteit Réunie Gouda 1 Mei 1875 NOOTHOVEN van GOOR Secretarie NPV Zij die tot deze Kiesvereeniging voor den Gemeentebaad wenschen toe te treden gelieven zich op te geven aan een der Bestuursleden Reglement ter kennismaking i op aanvrage te verkrijgen bij den Secretaris met Fonkellionig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivengniker en Zwitaerschen homgfmet een aftreksel van mont oriinge bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangena uier in het gebruik dan de andere middelen die tegen bdrstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bjj keelpijn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en koohhoest De flesclimet gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel Ie GImborn GImborn s maagvei sterkend Zulvcrings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zont van Carlsbad Ems ea Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aau personen die Ijjdeu aan coliek migraine rhenmatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbij men zich van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met georniksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan SgtlrSeag TanVvSn borstkwalen kliergezwellen bleekzncht enz Het is alleen de onaangename smaalMKa de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daaroil pg et mgit streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak hem daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat siniten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I I nl I 0i iPtP ilii algeineene bekendheid dat flzereen onmisbaar bestandI JZei lieVi I II udll deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zyn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natunrlyke gevolgen Vaa allezoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing vau jjzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 5 0 cent Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bgL Welter L Scheuk en J C Zeldenrijk te Schoonlwven by Wed Wolff en Zoon te Oud water bij V Jonker Idenburg te Woerden bfl N C van der Kae En in de andere plaataeain de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technisclM Preparaten J C M AbshaubMu s Anti llitiiniatische W A TO E iT De lyders aan Rhnmatiek worden herinnerd dat de zachtere wêengeatejdbeid hun eene nitrauntende gelegenheid aanbiedt om van hun Inden verlost te worden door de aanwending der ABSHAUBBIN 8 ANTI BHÜMATISOHE WATTEN De poriën der huid in den zomer bgzoudar ontsloten zgnde seven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bestanddeelen dnzer Watten op de lydende deelen van bet üf chaam Het pakje met gebruiksaanwijzing koit slechts 30 Ct een prjjs die zoo laag is dat niemand zich daaNoor van eene proefneming mag laten terughouden Men lette vooral op de onderteekening der geleibilletten door den ondergeteekende HoofdDépothonder te Delft daar men anders niet verzekerd is de echte Watten te bekomen die alléén genezing van bet Rhumatiek bewerken kunnen I A BREETVELT Az te Delfl die deze Watten o a verkrflgbaar heefl gesteld by T A G Un DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS 2e enhuüen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alpli n J GOUDKADE Boskoop J H KELLER en Zoon tVeste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK CapeUe a d IJetel Qoada Druk TBD A Urinkmsa De uitgave dezer Courant geichiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 De bevolking bedroeg op 31 December 1874 7788 mannen 8788 vrouwen 16576 van beide geslachten Hieronder zijn begrepen 104 mannen behoorende tot de landmacht De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden ii als volgt Man Vr TotaalNederdnitsch Hervormden 4770 5193 9963 Fransch of Waalsch Herv 15 20 35 Evangelisch Lotherschen 187 210 406 Hersteld Ev Lutherschen 2 2 Doopigez of Mennonietea 14 8 22 Remonstranten 175 214 389 Christelgk Gereformeerden 166 195 361 Boousch Katholieken 2224 2671 4902 OndRoomschen of van de Bisschoppelgke Klerezy 46 70 116 Nederdnitsch Israëlieten 180 183 863 Tot geen der genoemde go zindheden bebooren 9 8 17 ToUal 7788 8788 16576 Het getal geborenen bedroeg Man Vr Beide gesl Levend 365 408 773 Levenloos aangegeven 20 34 54 Te zamen 885 442 827 Onder de geborenen in 1874 waren 29 onechte kinderen 16 jongens en 13 meisjes Er hebben 9 tweeling geboorten plaats gehad De sterfte in de Gemeente zonder levenloos aangegevenen waa Man Vr Beide gesl 261 259 520 In t vorige jaar bedroeg zg 394 365 759 Van de overledenen wuen er 369 obgehnwd 98 gehuwd 25 wednwenaars en 83 weduwen Van deze stierven Man Vr Beide gesl beneden het jaar 122 107 229 van 1 tot 2 jaren 20 21 41 2 3 10 9 19 3 4 3 4 7 4 5 0 4 4 5 6 1 1 2 6 12 8 8 16 12 20 6 3 9 20 50 27 35 62 60 60 13 11 24 60 70 20 17 37 70 80 20 23 43 boven de 80 11 16 27 De oudste der overledenen had den leeftyd van 88 jaren bereikt Ei werden 187 huweiyken voltrokken dat is 24 meer dan in het vorige jaar Van deze bnwelgken werden aangegaan tusschen jongmans en jonge dochters 143 weduwen 7 weduwenaars en jonge dochte s 17 weduwen 19 terwjjl één huwelijk tusschen een jongman en eene wettig gescheiden vrouw werd gesloten Tot voltrekking van 49 towelijken werden bewjjzen van ouvermog geven Bjj onderscTieidene hnw ken werden 14 kinderen gewettigd Er werden twee echtscheidingen ingeschreven Uit den volgenden stuat blykt de maandeIjjksche loop r geboorten bnwelgken en sterfgevallen Hundea Oeboorteii U jiyken Slerfgmllen Januari 57 9 46 Febmari 74 16 45 Maart 76 12 49 April M£i 71 16 42 72 29 40 Juni 52 11 44 JuU 53 13 41 Augustas 66 18 37 September 67 12 33 October 60 15 40 November 65 24 43 December 60 12 60 Er zyn vier mannen en vier vrouwen naar Overzeesche gewesten vertrokken De registers van den burgerUjken stand en die der bevolking worden geregeld bygehouden Er waren vyf ambtenaren van den burgerlyken stand namelyk de drie leden van het coUegie van dagelüksch bestuur en de ra sleden de Heeren G Prince en W Post Drost Het eerstgenoemde raadslid werd op zyn verzoek als ambtenaar van den burg rlyken stand ontslagen De vaststelling der kiezerslysten had den 14 Maart en de sluiting den 2 April plaats Er werden geene bezwaarschriften tegen de lysten ingediend De getallen der kiezers zyn als volgt Voor leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 451 Voor leden van de Provinciale Staten 448 den Gemeenteraad 782 Voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter voorziening in de vacature ontstaan ten gevolge van het door den Heer M A F H Hoffman genomen ontslag is gekozen Dr A Kuyper by herstemmiqg met 1504 st Voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter voorziening in de vacature door het overUjden van den Heer Jhr Mr W M de Brnuw ontstaan is gekozen Mr M Bichon van IJsselmonde by herstemming met 1645 st Voor drie leden van de Provinciale Staten ter voorziening in de vacaturen door de periodieke ADVERTENTIËN worden geplaatst van 5 regels a 50 Centen iedere regrf meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN aftreding ontstaan zyn gekozen bij eerste stemming de hh J Droogleever Fortuyn met 538 en R W Haentjens Dekker met 469 st ende heer A Knyff Hz by herstemming met 438 st Het personeel van den Raad bestond op den 31 December 1874 uit de volgende leden De Heeren Jaar vaa aftr Mr A A van Beiden Uzendoorn 1875 D W Westerbaan Mr P P P Kist J A Remy t j C Hoogenboom D C Sarason W J Fortuyn Droogleever I 181 1 Mr H J Kranenburg W B van Straaten aC Messemaker iT van Vreumingen Dz T P Vimly 1879 G Straver G Prince Dr A Luijten i G A Muller W Post Drost In het collegie van dagelijksch bestuur kwamreene verandering Het bestond op den 3lltOecember uit de Heeren Mr A A van Bergen Uzendoorn BurgenijfK iv T I I Wethouders De Commissie belast met het ontwerpen va en het herzien der plaatselyke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd werd in de raadsvergadering van den 21 n Septembw 1874 vernieuwd en zameugesteld als volgt Voorzitter de Burgemeester Leden de Heeren W J Fortuyn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kraneifeburg en Dr A Luyten De Commissie om Burgemeester en Wethon dêra bij te staan in het toezien op het beheer en onderhoud van en de zorg voor alle werken en eigendommen der Gemeente werd opgeheven De veranderingen die in het personeel der f emeente ambtenaren en bedienden plaats halten zyn de navolgende Aan den heer P J la Lau werd op zijn verzoek eervol outsl verleend als adjunctcommies ter Secretarie In zyne plaats werd benoemd de heer L C von Stern bach Tot sluiswachter aan het Moordrechtsihe Verlaat werd benoemd P Zuidveld wachter aan de Kleiwegsbrug die in laatstgenoemde betrekking weid vervangen door B C Pelt Wordt ervolgd BUITENLAND Bultenlitnilscli Overzicht De Pruisisobe Landdag zal waarscbgnigk in i niqaar worden bijeengeroepen tot een buitengewoon zitting en wel tot Vaststelling van de begrootio