Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1875

TOOT 78 i dese maatre fl wordt ernstig OTerwogei HBdat dr nderhaiidelingen over de Terandering rnn hrt rijksbegrootiDgejaar tot gee resnltaat hebben geleid het gelyktydig rergaderen van Tjiuddag en Rijksdag ia een onnogelijkke d en het indienen ran kre dietwetten een hoogtt lutige uak Vrijdag al in den Pmiaischeu Landdag de eerste lezing plaats hebben ran de kloosterwet Het centram zal opnieuw beproeven om de wet naar een oomoiiasie te doeit verzenden maar daarvan komt natunrlyk liets Men verwacht een prolest van de Pruisische biisohoppen tegen de wet gericht aan den Keizer Om bet hehoud van den internationalen vrede meeren meer te verzekeren is zeker niets beter dan het aiikttoopen en bevestigen van internationale betrekkingen en belangen en de regeling daarvan Hoe ri dii voll eu leereu inzien en OTertuigd worden zij clkaiiiiér steeds iiooHig hebbeb dat rij elkdniier i V n l u If iesen boepti t Ie internatiooalf soheidsmoren en Kinderpalen voor dé otilVikkeling riin handel ii ve h id eq verkeer wegvallen zouveel te meerzullen zij doordrongen wóraeh van vredelievendebeginselen lo die richting kap voorzeker eene grootemogendheid wanneer éij goed wordt geregeerd een gunsbgen invloed uitse eueu eu sjin de Uuitsclie regderin heeft men volgens eeH bericht uil Berlijn een op d t gebied belangrijk initiatief te danken nl eene nota aan alle £ uropeesche regeeriiigeu waarinhet Dul wordt betoogd en de toepassing aanbevolen an een internationale wetgeving op het vervoer van koDimaren per spoorweg Welke bezwaren en moeil kted n deihapdel v oortdvrend onclervinil tengevolge M de vers iUeado wetgeyringen en bepalpgeó in dtfa a t rie is algemeen lKk en d eq ongelwijfald zoui al het handclsverl ee maar ook de productièviieit T ai de spoorweggen door een iuternatiooalp re liii z r worden gebaat Om echter daartoe te feral ea zal naarschijolijl evenals voor het pos traktaat i gescbieij eene conferentie naodzaket jkwe eu = ENGELA ND Het comité voor buiteiilaudsche leeoiogen heeft in le laatste dagen zijn aandacht gewij d atn de tnancieele peraties der keereu Waring Brothers Kobinson fleaing en Co Sam uel liaiUg en anderen ten behoeve Tan het Bijk Paragnajr op het touw gezet Deze stut is een waardige tegenbiinger van Hondbras In ISfl waagde het met zekere lohuoUterheid zijp eersten stap op het glibberig spoor te zetten £ n er wat ll reden voor om niet al te overmoedig op te treden Een verwoede strijd van vgf jnren i ia in 1886 met den dood van Lopez geëindigd was had het la d volkomen uitgeput en aan de genade der iei evi rende geallieerden overgeleverd Br ilië UrU gujr D de Argeotqiische confederatie h fden groot Whuldvorderingen op denc Staat zóó groot dat üj bij I een mogelgkheid met g ld té betalen waren Welnu Faragaa leende l 000 OiiO p s nominaal rentende 8 pCt t en den koers van 84 roor de oentraotanten Be teening ediler werd uitgegeven tegeü den koers T n 80 f st Van d miliieei P t Bfd door pi rtikniieien roor 429 500 p si ingeuftreven de reit kocht in ayudicafit van bankiers bestaande a it de heeren V iog Brothers en Samuel liaing op die het n bt bad U de stukken Paraguay terug te geren W jj ni t tf P ie een jaar tijils geplaatst waren Oódeilassvliej w e officieel verklaard dat de gel eele kenfng géj laat8t was en de aandeden onvoorwaardelijk waren toegewezen Door bet kunstmatig oproeran ran dei prUs der stokken waren zij gestegen fat ip lerwgi Paraguay slechts 64 p st oiitvangen bad De winst werd onder de bankien broedérfnic verdeeld Het saoees was zoo rerrassend dat men moeilyk kon naUiteii het in 1S72 te herhalen Thans nam i Statt 2 nillioen p st De beeren Kleuung en ïo iitanu W iren de aqnlfa tanteii Vai da 8 p idf sa rgv iig b bve tt ii de bankiers slecbt8 7 i ta eiautwoordin De heeriu Waring t o Itoo i ten qp vntzpe v n de heeren conlrafiiantei niH mifjder Sin 1 3 9 Ofi P p st van de terning op he tiouTememrBt van Paragu iy nam 129 300 p st Voor z in reteniilg en het pübHek f rie ziph qiet 562 200 p et tevreden ïocb hertte dè lerning volteekend Zelfs werj gepubliceerd dat hij tweemaal volteekend mit Het morkwaaldigste ran het geral i dat alle lieden Di lbij de2a gitgtbe betrokken zijn en door ralsc a mededeelingen den prijs der aanileelen hebben does stijgen volkomen overtuigd zyn dat zg nieU gedaan hdiben w it niet billgk of eervol is 0 de vraag vsn den beer K rkman Hodgson aan Oedrg e Fleming of het geen bedrog was te beweren dat dr gpbeple leening repluatst en rie aandcelen onvooewMrdrIg k toegestam wfiren ant oerd e de hatate volstrekt met het wna volkomen waar 6e leer Hodgson vroeg den getuiiie als gij 5II00 b len jatte te koop aanMedt en aw cqmpngnOn koopt ar SSOO ran verkoopt ge dan 5000 of i 6 0 balen Dut zgo er 5000 vsrkucbt antvioonlde de eenvou dige bankier De heer Ohirles Waring het moet erkend worden doet nailat hij zooveel aan tleze leeningen verdiend heeft met lofwaardige vlgt alles wat in zijn vermogen is om degenen die hun geld verloren hebben op te beuren Hg dfelde het ojinité mede dat er alle waarschijulgkheid bestond dat Paraguay binnenkort in staat zou zijn den iute rest te betalen Inderdaad het zou op dit oogenblik geld kunnen Overzenden maar er was daar geen Britsch agent om haar de behulpzame hand te bieden Te gelijker tijd meent de heer Waring dat de nanwezighrid van een Engelscb oorlogsobip t Ascenscion een groot zedelg k effect zon hebben De heer Waring is rerder van opinie dat het zeer ongelukkig zou zgn als er eenige maatregel door het comité werd aanbevolen die bet gevolg kon hebben dat het Ëngelsche publiek bevreesd werd om te speculeeren De heer Waring zal moeten toestemmen dat zelfs benrsspeculauten er recht op hebben dat men faun de waarheid in prospectussen en officieefe slokken vertelt en het publiek zal uit de onthullingen van t comité voor buitenlandsohe leeningen ongetwijfeld leeren dat het in t vervolg zich op bedrog van allerlei aard te wapenen heeft r g=i LS 2ji =i s DÜITSCHLAND Het wetsontwerp betreffende de ophefflog der kloosters is op 1 dezer bg het Huis der Afgevaardigden ingediend Het heeft 6 artikelen wier inhoud is als volgt Art 1 Alle geestelijken orde en oongregatiën der K itholieke Kerk zgn van het gebied der Pruisische moiiirchie ongesloten behoudens de uitzonderingen rastgesteld bij art 2 Bet opidhten van nieuwe instellingen ran dien aar$l ia verboden e beslaande instellingen mogen van den dag der uitvaardiging dezer wet geen nieuwe leden opnemen d Mireel tten de bepaling vervat in art 2 allé moeten binnen zes maanden worden opgeheven Do minister van eeredienet is bevoegd dezen termgn tot vier jaren te verlengen voor die instellingen welke zich wijden aan het onderwg a derjeugd Het zal hem tevens rrijstaan na het verstrijken rai dien termijn aan sommige leden van kloosters of con gregatiuB da vergunning te verleenen ook rerder onderwijs te blijven geven Art i Kloosters of congregation wier leden zich wgdfin aan het verplegen van zieken worden met opgedeven Öie maatregel kan echter onverwijld op dergelijke Instellingen bg kouiukliik beslui worden toegepast Zoolang dergelijk bestuit door den Kouing niet i uitgevaardigd zijn de ministers van biniienlandsche zaken en ran eeredieost gemachtigd de opneming van nieuwe leden in ie insteliingm te veroorlnreu Art 8 De iustelliogen die in stand mogen biyven zullen Onder toezicht van het StaatsgeKag staan Art 1 Het ver mogen der opgebeven kloosters en congregratien wordt let ten bigiioeve van den Staat geconSskeerd De Stut neemt bat in zgae hoedeen beheert het De regeeringscommisaaris met bet beheer ran dat rarmogeh belstt ia alleen aan den Staat deswege verantwoordelijk De rekening en veranlwoordiag door hem deswege te doen wordt onderworpen aau de rekenkamer Verdere verantwoordelgkheid of orerlegging van rekening wordt niet gevorderd Het bedoeld vermogen strekt om daaruit de leden der opgeheven kloosters en congregation te onderhouden Hèt verder gebruik da rran te maken zal b de wet worden bepaald Art 5 De wet treedt in kcaobt op den dag dei afkondiging Ket oaiwerp is gecontrasigueord door de ministers van biiinenlandsche zaken en ran eeredienst dg heeim ia Bblenburg n Ftll ZWITSB LANO Uit Bern worilt gemeld dat de boofdcommiitie vnn de i wltierscbe Volkirere niging een proclamatie beeit gerichl tot alle rrgzinnigen in bet land 2ij qra rn in gemeld stuk in krachtige bewoordingen eOj waardige tqal o eroegei om zich te spbaren rondpm de regeeriiig en de vfff ten eincfe Jie te verdedigen tegen de aaniaJlcu vap de ortjiocfo i prptestantis he en uliranvontaaiische oviposit ie De iitle Mei zoo wordt in den aanhef ran die proclamatie ge e d heef t voor ons gelijke beteekeu s g i de liSè April van et vorige r den dag iMtUp de kiesgerécbh gden ran het Zwitsersohe volk werden bgeengeroepen om bUnne stem uit te b rebgen over de gewg igde constilotu Da stemmtug waartoe g tegen l3 Mei e k wordt opgeroepen heeft een eveu gewicbtjgt beteekenia all die op 19 April van htt vorige jaar omdat de wetten waarover gg uwe stem zuit laoftpn ujtbrengen niet aeé ts van liet hoogste belang ogen worden geacht maar tevens omdat zg het noodzakctijlt gevolg zgn der aangenomen grondwet Verwerping der wm het volk voor te leggen wetten zou derhalve gel k staan met eiii verloochening der grondbeginselen waaraan gij steeds getrouw behoort te zijn Ëen verwerking dier wetten zou mogen heeten vrijwillig alstand doen van de roordeeleu vroeger door de vrijzinnigen behaald Schaart u allen eendrachtig samen want bclenkt dat de tegenstanders ledert de vorige overwinning door ons op IB April behaald krachtiger zijn geworden Tot heden worden slechts vier kantfins gevonden waar da inschrijving in de regisiers van den bargeflijken stond en het bnrgerlgk huwelijk verplichtend zijn namelijk Qenève Neufehftlel Tessino en BazelStad een deel van het kanton Bazel BINNENLAND GocDA 6 Mir Br heeft zich vel eens het vreemd rerickijniel voqrgeda n dat er klachten wer4en gfhpord dat er hier in Gouda op muzikaal gebied tieohts zelden iets wezenlijk goeds Ie haoren ia terwijl bet toch bij geiegenheden om een goed concert bg te wonen bleek dat slechts weinigen dl ar rau wentchten ta proBtèeren Die tegenstrijdigheid is betreurenswaardig We wen8cheni t er vo artaan gecu grond mpor gn muge om onze stadgenooten laarvau te beschuldigen maar hopen dat goede concerten meer geapprecieerif Bogéh worden Onder die goede copctrten mogen we zeker rekanen d at t Ivel morgen Donderclag in KunJImrti wordt gegevAi ï e namen der dames en heeten aan t hoofd waarvan de ons bekende Selma Kempner leden van de Hoogduitscbe opera in Rotterdam zijn óns waarborg roOr san zaar geootrjjken aro £ Gisteren zijn bij de artillerie instrnctie ooapaguie te Schoonhoven wedar 20 jongelingen in dwuit gastald Te Stolwijk beeft da eollacta roor den watersnood op Java opgebtactii de ay ran oO Uet rerroer langs den NederlandMben Bgnspoor weg heeft gedurende de maand April 1875 opgebracht aan reizigers ƒ 136451 aan goederen S304I aan djirekt verkeer ran reizigers en goederen 187058 te zamen ƒ 368561 Sedert 1 Mei 1674 was de opbrangit raa itiaigara en goederen 5 003328 Statan QfflietaaL Twsede Kahbi Zitting ran 4 Mei Ueze zitting was gewgd aan de algemeeue ba a4flaging ovqr l et ontwerp houdende legelmg van het toezicht op de oprichting van fabrieken Varsobillenda amendementen werden aaojfekondigd Oa algemeene disoussie is gesloten en heden Zat da bfhan elinf der artikelen aaftrangen Het standbeeld van Thorbeeke ia aergisfer njt ararm geoomen en daarbi ii j lttren ilat hst gietka üitstelcend ik gellikt zpoals het trouweos in de fabriek ran di BrmaX J Ebtborin kCa kon irbrJéa rerwa t f i Het examen ran ooderaffleiarra rpor den raag ran 2 luitenant wordt 12 dezer te s Hago weder roortgezet tbana meest rotr candtdateo it MiMta ri en s Hartogenboioh waaronder ak row t l diayba legei In rertrouwbare kringen te i Rag Wijffk men rene keren da de heer rfn Knik W vén ét TwaaAi Kamer der Siaten Generaal tot Commissaris dea Koninga hi de provnieie Drenthe zal worden benoemd Keeds zon de benoeming in de £IMiitei it fN ibaWiaflf gaetaao indiau mea niat door Se buD nf of eenige dagan oit ta ataliau aali tw i eii 4iMM J kiozing iu het district Delft il titulfififtpif Het zekerheid kaa de St Zuideijgk Zendini den 0 Jutti Ap Arendflierke flp Ziji De direatie van deu Kon Holl aohoowburg te s Hagt ia weuer opgedragen aan den beti Valaia H M de Koningin heeft in een zeer bema digend sokrijveu aan Multapatior haaf iage ojneuteid betuigt met zijn pogingen om b t misbi fik ran sterken drank i i ons aderlan4 te be rijdep De rier cnf jerligite rergaderii der Gew Vjreenif inj fj jdMlana van het derlandsctie Onderwgzersgeiioofsc hap zal gehobden worden op 23 Mei a s in hjet Siations koéehuis te Dordreél t Behdlre eébtge Uuiiliondelijkë werkzaaa hëifen aruropiler ile keuze ran een Gew bestuur zgn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld a Ziju er bezwaren tegen het gezamenlijk onderwijzen vaii mannélgke en vrouwelijke kweckeliu enop datnormaaffesiftn i Wat kan er gt dafn wordeo om de onderwijzerswedttwen pensioen run Rijkswege te bezoriten e VVelke spelen kunnen mt t goed gevolg op de eboolspeelplaata aangewend noi deii Dt Zuid liollandsche prefdikanten rereeniging zal hare drie dertigste rergadering honden op Wjoei dag 19 Mei e k dea roormiddags ten 10 ore In de groote zaai ran Adter s Mélil dei Faf Mat Korte Hoogstraat ta Rotterdam Ook ta Rotterdam zal eene poging worden beproefd oa ket aaukweekea ran bloemen onJer de mii oede bereiking aan te mp digen Men hoort dikwgis over gebrek aan militie kader Wat ook de rerschilleode Ministers van Oorlog h eo gedaan om het dieostnemen aan te moedigen het kader blijft staeds incompleet De flinke jongens uit de meer gegoede klasse zoeken nog slechts bij nitzonderiog bg het leger bun carrière Tal van omstandigheden werken daartoe aee £ en ran de redenen is dat de militaire autoriteiten ook baitan het leger nog met bekroapenheld en tooroArdaalea hebben te wonteien Ecu voorbeeld uit vele lo het laatst der vorige week aoest de bnrgeaeaster raa Dordrecht aan een adjudant onderofficier eu rier Mrgeanten een nacfatrerbigf aanwijzen Zg werden iagekWartierd tn een kroegje waar de orgélJraaiera aén tehuis rioden I Dat ia een kleinigheid zoo men wil maar dietash op ons een Irenrigen indruk aiaakt Juist deborgerlijke autoriteit dient een roorbeeld te geren Tan waardeering Een onderofficier zal er geen aanapraak op nukeu dat hem een kamer in ket roornaamsta hotel wordt ingeruimd maar wel heeft hij recht op behandel ing orereenkomstig zijn stand Door handelingen als die van den Dordrecbtschen burgei aeater worden de militaire aatoriteiten in kun rerdienstelgke pogingen oa het kader te relareeren tegengewerkt Door het Departement Rotterdam der NederUndaahe Maatschappij Ier berordering raa Nijrerheid ia opniettw een iitraren medaille geslagen op den stempel dar UaalKbappü eu éta honderd galden aitgrloofd aaa den inzender ran de doelmatigste rertrouwbare patroleomlamp die zonder gevaar van brand kaagebezigd worden in werkplaatsen alsmede bg inaanbouw zijnde panden ea die tevens aan alleeischi au een goed Itchtgerende laibf roldoet Voor nadere ialioktiogen kan men ziel wenden tot ipi heer A C Cramer te Rottaidiim saoretarii ran it DapaütsBual Op de eergisteren te Hengelo gehoodea kiezenrargadering werd dfi caodidatunr besproken ran da beeren mr B Brouwer A i Ëlgdenstein Benj Bli dei t lin mr W Thorbecka ar A taf fLmUe Ez n C T Stork Na geanimeerde disoaraiën wi bü ie heeren A J Bljjdenstein Ëeaj Blgdanstein m work rerklaarden een kandijlalnqr te zuilen aapnémm nameu 108 kiezera aan de ttemming orer eiisn l d t deel Hierraq waren uitgebracht 6 O op mr n KuOe 15 op mr Brouwer 7 opmr TJiorbao en op de beejreif A J Blijden in en J ordiyu eljc een a a ter rgl twafl biQalKep in blanco De hooglearatvn J Goddsait en A E Modderalin ie Leiden dringen fit een abbrijren in de Jura cAs opgeDoMen krachtig aait opdaiutrekking der olrcnlalre ran de Proc Gen in ZaïdHol land ran 21 Pebr M68 waarbij n ofBeieren ran jutitie in dit gewei 4 i VR teakenao indien dft ranweg den beklaagde geschiedt Formeel zien zü daarin geen onrecht doet terecht aeenen zij dat tegen de bedoeling des wetgerers het roorrecht dbn beklaa e bjj art S50Wetb ran Birairord geaohbnk iUosoii woidt gem aakt Het komt o on roor dat in de beAoelda cirenlaire een oAbillijkheid ligt an zoo noodig dringen we dus mede op de rerruUing ran den geuiteti weoBoh aan De heer oger de Beauroir heeft een merkwaardige maar levens treurige statistiek geleverd van al de stukken dia gedurende 1874 inde venohiJtende aohouwbnrtaa Tan Parijs ijn opgevoerd stakken 12 gevallen ign Trenrjfef tfiiu ng Tti t de letterkunde Te É 4 l aen jongeling daaga voordat hij TP a Bosch als milicien zoa worden ingeIjjfd naar zgn zeggen by ongeluk een ringer afgekapt De heeren Moody en S nkey varen v ort metLonden doui prediking eu zang deu goeden weg to wijzen Aan de Prinses van Wa es is een prachtig ingebonden exemplaar van Sankey s liederen gezonden met vriendelijk ie mük of H K H het wilde a innemen terwgl de gevrrs de hoop uitdrukten dat sommige woorden in dien bnuilel vervat door degoildelgke geuade een te iso vwr haar ep haar Koninklijke familie mochten worden Ondertusicbinzgn de beide revivaliiteu door den heer Leader roor t gerecht gedaagd Genoemde heer lieklaagl zich er orer dat hij verscheiden plaatsen in Haar Majastrits theater gebuurd heeft en hg door t gebruik dat deheérèn Moody en Sankey van t gebouw maken inzijn rechten verkort wordt De beide Amerikaaenwerden tot het betalen van een schadeloosstellingvan één shilling en de kosten van t proces veroordeeld De beroemde zangeres eU tooneelspeelster Mélania dioeg het hart oog aü hoog en werd dagelijks door da wgze waarop men haar vierde en huldigde daarin reratarkt Nogibans had zij dikwijls geldgebrek Op zekeren tijd toen zg te Hamburg vertoefde bestoot zij de bulp vaneeujoodm te roepen Zy liet hem outbieden en toeu Mozesbaar kamer binnentrad begroette ig hem aet den noodigen trota Luilter Mozcs de groots Méiauic wit zicb eens veilageii en IQOO thaler van n lecnen Hoor eens aevronw hernan de Israëliet de kleine Mozcs wil zicb niet zAS verboo en oa a zelfs één grosseben te bofgeo Het Russische gonverueaent Kieuw is in bet rorige jaar iu buitengewone mate door de reepest geteisterd ruim 18000 mndérea ter waarde ran meer dan een half millioen roebels zgn daaraan gesto rren De ziekte beeft zicb in 1874 door aen bgzoudcre herighe d gekenmerkt daar van de 100 aangetaate beesten gemiddeld 81 bezweken terwglin de voorafgaande jaren de sterfte niet meer dan 65 pCt bedroeg Onlangs speelde in eender bubourg theaters te Parijs waarvan de naam nietgenoemd wordt waarsehgnlgk om den architeci dia gebouwd heeft niet in zgn goeden naam te beoadeelen een reizeud tooneelgezelschap Meu gaf het bekende stuk Borneo en Julia In het vgfde bedrgflag de tooneelspeelster die de rol van Julia vervulde op haar gn en bootste op onberispelgke wgie de doode na Maar daar bniten viel de regen in stroomen neer eu druppelde door let sfeoht gedekte dak ran het tooneel een druppel nel op déo neua ran Julia die haar koofd bewoog en het gezicht rertrok een tweede druppel deed dezelfde uitwerking Romeo flniaterds zgne doode Jolia voort durend toet Beweeg je tooh niet I Aangezien de drappel ran een aanzieulgka hoogte kwam veroorzaak dit der arae Julia een zeer onaangenaam avoel caodat zg telkens als zg een druppel vallen aag haar hoofd cgwaarts lioog oa dien t s ontwgkeu aar tot oreraaait ran ramp riet die haar dan op erraderljike wyxe in het oog Intasschni had hM mibliek gemerkt wat er op ket tooeeet gebeurde bad yk aren alle blikken naar de frist gerièbt waaruit het hemelsch nat ooophondelgk lekte De druppel komt I riep de een j Opgepast 1 riep een ander Mademoiselle Cipuiet vroeg een boosaardige darde aag ik n mijn parapluie aanbieden Met de tragische stemming waarin bet publiek by dan dood van Jofia verkeerde was het gedaan Qpder homeriaoh lachen moeat de gordgn vallen iX dit druppels gze intermezzo dan eigenaar van bat lo i iaa J aiding gegerep heeft om zgn kunst iustituut ter te roffrzieu d van melden de dagbladen gieta Doordien orer het algemeen de snippen in zoet walec eo in nLoeniuen worden aangetroffen kan het wel als een bjjzqpderheid worden besobouwd dat te terge ta op Zéetn en Tholen de snip aan deScheldeoereri eene zeldzaamheid ia De jagers zien dan ook de opening dei jacht op tni ipen eenden talingen enz aet rerlan n te gemoet Een rriend spreekt Vietoried Sardoa aan op den rond def eerste opr eriag ran de Kaarttegster Wat n suocas I Wat zullen zg die u bengdcn daar wel ran leggao f En Sardou antwoordde htel geestig tht zou ik n moeten rftgen Laagte Berichten Rome 4 Mei De i iipo2o Somam verzekert dat de getondheid van den Paus zoozeer verzwakt is dkt bg de hulp van l neesheeren heeft moeten inroepen Brussel 4 Mei In de Kamer heeft heden de Minister van Binnenlandscljp Zaken hel antwoord medegedeeld op de Duitsche cpta ran 16 April De Duit sche tgkskaiiselier had met leedwezen gezien dat de Belgische Eegeering het ver oek afwees in de Diiiteohe nota van 8 Pebrnari geformuleerd De Minister numeende dat de conclusie van den Rijkskanselitr erder reikte dan waartoe het eerste antwoord termengaf De Belgische Regeering beeft verklanrn dal indien andere Mogendheden haar strafrecht wgzigen zy het vraagstuk onderzoeken en vermoedelijk die beive ging volgen zuu De instructie in zake Duchesne werd gverig voortgezet De Minister aarzelt met de verzekeringen van 26 Februari jl te hernieuwen Wanneer de Belgische Regeering onderricht mochtworden van eene gezindheid in Duilschland er elders om wijzigingen te brengen in de algemeene wetgc mg wgzigingen die in de jongste Duitsche noia aangeduid ign dan zal zg die nagaan in verband met de zeden en tradities van België en met de vrg heden duor de Constitutie gewaarborgd Zg zal bg dit onderzo zich laten leiden door den opreobien wenich om meete werken tot instandhouding van goede internatio uale relaties De Minister voegde er hg dat hyzich begveren zal om aan de Kamer dat gedeelte van de nota van 15 April te doen kennen ilatbetrekking heeft op de rrgheid der drnkpers Bel gie zeide hg is besloten zgne plichieii uls neutraleMogendheid na ta teren eu de Minister kon metmet nadruk getuigenis afleggen van het hooge ge wicht dat België hecht aan een goede verstandhou ding met Duilschland I e discussie is verdaagd tot Vrij Hag BorlJJQ 4 Mei Iu parlementaire kringen ver wacht men ala aanvulling v n de kloosterwet eene Rgkswet welke roor de leden ran ontbonden geeslelyke orden de rrgheid ran zich willekeurig op eenige pUats binnen het gebied des Rijks te vestigen beperkt INGEZONDEN EENE APDEELING GOUDA TAN HET IVederlandscIi Tooocelverbond Met verwgzing naar mgn artikel in de Qoudsche Omrml van Zondag jl herinner ik mgne medeingezetenen die willen medewerken tot de oprichting eener afdeeling hier ter stede Tan het Nedertaadicb Tooneelrerbond aan mgn rerzoek om aan t bnrean dezer eoarant hunne naamkaartjes te zenden in een courert met het opechnft Tooneïlveeboni Ik rsstig op dit rerzoek de aandacht ran alten die ffoede tooneelvoorstellingen bier ter stede wensoben zoowel wat betreft de stukken als de gezelschappep van allen die van oordeel zgn dat t tooneel eeji middel is tot volksontwikkeling van allen die rérö tangen Gouda te zien behooren onder die gemeenten waar nuttige lereenigingen van welken aard ook wof den gesteund en gewaardeerd Mgne erkentelgkbeidsbetuiging ten slotte aan ben die zich reeds bg ag aansloten I CbmlKK t i Kennisgeving De BURGEMEE8TE der gemeente Gooda brengt ter algemeene kennis dat de Commissie ran herziening der gebouwde eigendommen bedoeld by de wet van 22n Juiy 1873 Staaltilad no 116 op MAANDAG den tOn Mei aanstaande de i oormiddBgs van IQ tot des namiddags 1 u e pp het Raadhuis zitliug zal houden ten einde iulicb tingen te geren betrekkeUjk de gedane hérzieningek der kadastrale aectien C en D Gouda 5 Mei 1875 De Burgemeester Toomoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 6 Mei Poldertarwe puike 8 50 ii 9 Mindere ƒ 7 75 è ƒ 8 26 Rogge ƒ 7 50 ƒ 7 80 Mindere ƒ 7 00 i f 7 25 Voer 6 25 a 6 76 Gerst puijie ƒ 7 50 a ƒ 8 00 Mindere ƒ 6 50 a ƒ 7 00 Haver zware ƒ 5 60 a ƒ 6 00 Lichte 4 35 ü ƒ 5 00 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag eenige onverkocht gebleven varkens voor Londen van 20 a 22 Cts per half kilo magere varkens en biggen traag te verknopen Aangevoerd 30 partgen Kaas eerste kwaliteit van ƒ 25 a ƒ 28 tweede kwaliteit van 20 a ƒ 24 Boter ƒ 1 10 a ƒ l SO Burgerlijke Stand Geboken 2 Mei Johanoes Matthgs oQclers 1 1 Jwjieis en M Daquino 8 Hendrik ouders J W H van doé Ven en L üoutboorn Grietje ouders F Vermij en G Sloof GiBVwD 5 Mei S den Hollander en E Blankensteis W Blok en P Vcrschnt M Ukerteld en P Roedol P Kotster en J M van SleenfOort J M Galtise en P Kooien W J van Hofnegcn en I Specht 8 Kapis ea i Houthoff