Goudsche Courant, zondag 9 mei 1875

Zondag 9 Mei 187Ö GOUDSCHE COURAWT Nienws en Advertentielilad voor Gouda en Omstrelien GOUDEN medaille on premie Tan 16 600 frj KI N A LAR0CRE Goedgekeurd door de Academie van Geneeskunde in Frankrijk Dit kraebtlieiwtellend voedend en koortsverdrijvend ELIKATKB HFTREKSEL DKR DHiB KiRASOORTBNJ is het volkomeDbte en magtigiiie der kinabereidingen van eenen aangenamen smaak Deszelts doelIrcfTpnilhcid is in de hospitalen met glans bewezen legen algeuieeiie zwakheid gebrek aan eetlust ilechte spysvertenng bleektucht te langzame herstelling koortsen en hare gevolgen welke aan de ulaalsie weerstand geboden hebben YZERHOUDENDE f Bloedaandoeningen Bleek ucht Huidonstekingen PAIhtS 22 rne Drouot Hoofdepot voor Nederland H Uloth en Q j Gravenhage SNABILIÉ Botterdam VAN SANTEN KOLFF Omda J C ZELDENRIJK ADVERTENTIÉN Heden overleed in den ouderdom van ruim 77 jaren onze geliefde Moederen Behuwdmoeder NEELÏJE van VLIET Weduwe van den Heer Diek van Eeuwbn Gouda Namens de Familie 5 Mei 1875 G IJS8ELSÏEIJN Dankbetuiging Gevoelig voor de vele bewijzen van deelneming in mijn 25 jarig Jubilé als Muzikant der dd Scliutterg betuig ik door deze daarvoor nijjn welgemeeuden dank inzonder ook voor het prachtig Cadeau mij bij die gelegenheid nit achting en vriendschap door HU MUZIKANTEN van bovengenoemd Corps aangeboden Goud a 5 Mei 75 G BÜOT De Weduwe fl de GROÜT en Kinderen betuigen door deze bij het verlaten van hun Logcüient Herberg e Stalliomlerij hnnnen oprechten dank aan de Ingezetenen van Waddinxveen voor de toegenegenheid die zy en hunne overleden man en Vader H de GllüOT gedurende een tjjdvak van meer dan veertig jaren hebben mogen ondervinden zij blflven zich aanbevelen in de vriendschap van Waddinxveen s Ingezetenen en recommandeeïen hnnnen Opvolger den Heer J J PASCAL in dezelfde toegenegenheid Namens allen de Wed H de GROOT Waddinx veen 1 Mei 1875 Door toevalhge omstandigheden TE HU II E Em mummm op de Karnemelktloot E 282 bevattende 5 Kamers enz met TUIN Dadelijk te aanvaarden WORDT GEVRAAGD tegen HALF JUNI MIME JONGEN in een Tabakszaak tevens Slgterg Adres aan het Bureau dezer Courant f 1500 Wordt ter leen gevraagd f ISOOt onder soUede waarborg onder nader ovei een te komen voorwaarden Adres onder letter C bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Mr TAILLEUR is VERHUISD van de TIENDEWEG naarde TURFMARKT wijk H n 226 J W n van HAAKSBERGEN Koopman en Handelsagent Hoogewoerd n 40 te Leideti aangesteld als C3 H isrT voor de Firma Gebb van HAANSBERGEN te Rotterdam voor GOUDA en Omstreken VLEESCHUOUWER op de RAAM heeft de eer te berichten dat bij hem te bekomen is PUIK BEST KALFSVLEEaCH voor 40 Cent de vijf Ona alsmede BEST R U N DVLEESCH voor 35 en 40 Ct per vijf Ons BIEFSTUK 45 Cents Een éénig Concert op Donderdag 6 Mei 1875 aanvang des avonds ten 7 3 ure in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons GeNOEGENj te geven door onderstaande Leden der UOOGDUITSCHE OPERA Mejuftr SELMA KEMPNER ANNA KEMPNER LOUISA LOUTERBACH SCHMIDTLER Hrn RUBSAM ZIEHRER HANK E PELIZEN DEB PLAATSEN Voor HH Leden der Sociëteit Parterre 0 75 2 Rang 0 50 Niet Leden 1 25 Wij kunnen het Kleiinuiddel van den heer THEOPHILE om het haar te verven uit ervaring als een goed en onschadelijk preparaat aanbevelen Amsterdam Mw Wed H F C MOERLAS 5 Maart 1875 Mej P H MOERLAS HAARVERF see rood of grijs haar te verven in blond bruin of zwart Valsch haar kan men eigenhandig verven Franco aanvraag a f2 bij THEOPHILE Kerkstraat bij de Vjjaelstraat 238 te Amsterdam Men kan zich geen liefelyker aangenamer meer verf rischender en gezonder reuk voorstellen dan het EAU D ArVVERS van AUG DE MARBAIX te Antwerpen België Er bestaat geen Gedrwater dat meer genot bijbrengt voor den zomer dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed u zakdoek met en vrijft er mede de slapen het voorhoofd den hals en u zal eene wonderlijke verkoeltheid en verfrissphenheid voelen die den mensch geheel en gansoh verkwikt verfrischt en hersteld s Morgens wat gegoten in het water dat men gebruikt verzacht de huid en verspreid eene frischelucht opeen doek gegoten en sterk ing semd verdrijft bet spoedig de hoofdpijn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te verfrieschen en b zonder voor zieke Kamers Zie het prospectus Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 cent de halve flacons half geld Men beveelt de Koninklijke en dubbele qualiteit bjjzonder aan die men verkrggeu kan te Gouda hg B SCHOLTEN Coiffeur Dames en Heerenhairwerker Gouwe De fijne parfumerie is aanbevelenswaardig als het meest verfrisschend reukwater dat bestaat en het best houdende op de reis en in de warmte t Is ook t voornaamste prodnkt tegen rheumatismus en kwalen Groot Vocaal en Instnimentaal CONCERT te geven in de Zaal Kunsimin op Zondag 9 Mei IST ö door de LIEDERTAFEL il met medewerking der Afdeeling UT PER ASFERA AD ASTR4 Onder Directie en ter Benefice van den Heet Joh VV VVEI SI VR Prijüen der Plaatsen voor HH Leden der Sociëteit Ons Genoegen met hunne Dames 0 60 Iper persoon Niet Leden 0 99 AANVANG 7 b Uur Tot et vullen van holle Kiezen besust er f eeii werkzaiacr en buter miiIJrl d n da TAN O PLOMHE n de K K lioftaudarU dr G POPP te Weeiifu üoguerKasse no 2 die ieder zelf teat geiDnlilielyk lu de hallo kieten kan fegura en welk zich dan met de overrest der kieken ea liet tandvlceach verbindt de kies roor rerdera vw rotting bereiligt en alle pijn doet bedaren UQt Aoatherin lVlondwater van Dr J G POPP k k Hol Tnndarta te Weenen in de onderataande Üc jul8 a 1 75 per fliooo te bekooien is het voortreffelijkste middel bij rhnmaiiache tandpijn ontstekingen en rer wttmfen van het kindrleesch het lo t den tanduteen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt lome landen door veratetking va het taudvleeach en terwijl het de tanden ea het landvleeach an alle iia lesli i B stuffen zuivert geeft het den mond eene uigM name friachheid en verdrylt reeds door een kort gebruik den leelijken reuk die er uit voortkomt Aiiatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat houdt den adem fnsch en strekt tevens oifi de tanden schitterend wit te maken ooi het bederf derzelre te voorkomen en het landvleeauh te versterken Dr J G POPFs Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dal door het dageiijkacb gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo lastige tandsteed wordt verwijderd maar ook het glazuursel der landen steeds blanker en zachter wordt eoada Drak vao A Brinkmaa Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn fc C blaaawe pcrceleinwinkel te s Huge bij J L F C Sniibilié iipotb te Ledden bij E Noordijk te Utreoht bij F Alleiia apoth te Amsterdam bg F vau Wiadheim 0 verkoophuis te Oudewater bg T i van Vreumïngeu te Sehaoahoreu bg A Wolff Kennisgeving De BURGEMEESTER der Gemeente Gonda biengt ter Ig meene krnois dat de Ooamiasis van keniening dar gekoswde eigendommen bedoeld bg de wet van den 22nJalg 1873 Staatiblad no 116 op MAANDAG dra 10a Mei aanstaande dea VMtmiddaga van 10 tol des namiddags 1 nre op bet Raadhuis zitting tal houden ten einde inlichtingen te geren betrekkelgk de gedane herzieningen der kadastrale aectien C en D Gouda den 7 Mei 1875 De Bnrgemeeater Toomoemd VAN BEBQBN UZENDOOEN KENNISaEVlNa BUUGBUEEaTER en WEXHOUDEKS van de GnMcale Oo du gezien Art 228 dar Wet van den S9itea ing 1851 Staattblad no 85 regelende de aaaoatelliag inrigtiog en bevoegdheid der Gemeentabastuen Brengen ter kennia van de iDgeietenea dat de lenÉgaen voor de vorderingen ten laate van het Byk bg da wet bepaald ol te bepalen op die ten laste 4 r gemeente van toepassing zgn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de Dienst van 1874 vóór of oiterigk op den SOsten Jong aanstaande bekoorcn te worden ingediend Gouda den 7 Mei 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bnrgemeeater DaOOaLEEVEBFoKTUI N VAK BsaaiN LJzENDOOBM BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Dofaure heeft zgne ontwerpen gereed die besteoid xfin om de nieuwe constitutie aan te vullen De voornaamste daarin voorkomende bepalingen lijn de volgeni e de Gemeenteraad zal bij de beraadslaging over de verkiezing van een afgevaardigde voor den Seniat worden gepresideerd door den maire Ds kiezers roor den Seuut kunnen te gelijkertgd zijh Afgevaardigden leden van den Algeaeeoen Baad of Ariondissements riad en afgevaardigden van den Gemeenteraad maar zg gullen in elk geval niet meer dan éen stem hebben In de gemeenten waar de verkozen Gemeenteraad vervangen ia door een geieenteoommisaie zal de algevaardigde voor de senants erkiezing worden aangewezen bg algemeen stemrecht van de gemeentekiezera De afgevaardigden voor de senaataverkie xing lutlen reoht hebben op Vergoeding van reiskoalen De senatoren zullen dezelfde schadeloosstelling outTUgen als d afgevaardigden Da vergadering van gedelegeerden nit de fraotidn in het Pruisische Hnis van Afgetaardigden nitge londerd het oentram zgn 0 ereeng komen de wet betreffende de orden en congregatien onveranderd an te nemen Het ontwerp zou gisteren in behandeling koman bg eerata en tweede leziag De BticU Jmeiger deelt een keizerlgk bealnit ede krachtens hetwelk de Bondsraad tegen 10 dezer wordt bijeengeroepen Ta Keulen houdt de Gemeenteraad zich thans bezig met een zeer gewichtige qnaestie namelijk et de reorganisatie van het lager onderwga In de fitting door den Raad op 29 jl gehouden is et groote meerderheid na langdurige beraadalagingMi hat volgende bealait genomen in de plaats van het thans gevolgde beginsel der confessioneele scholen zal treden dat des nenirale school Van ed onderrichte zgde wordt verzekerd zegt de Iforëi AUg Zeil dat tegen het einde van September e k te Fulda een oonferentie zal gehoaden worden door de Daitsche bisschoppen De aartsbisschoppen van Keulen en Munohen Freising zgn deswege reeds met elkander in overleg getreden Naar men verzekert zal weldra een uitnoodiging tot bgwoning dier conferentie worden gezonden aan da veraohillende leden van het Duitsche episcopaat Hel onderwerp dat ter beraadslaging aan de leden der oonferentie zal warden voorgelegd zal zijn het eteBm van een rapport ovtr den tegenwoordigen toestand der Katholieke kerk in Duilschland De Dinsdag gehouden zitting van de Belgische Kaaer heeft niet aan de verwachting beantwoord immera wei heeft de Miniatcr van Buitenlandsohe Zaken de Duitsche nota van II April en hel antwoord van Belgiè dd 30 Afril meegedeeld maar er was daarover reeds zooveel uitgelekt dal de nieuwsgierigheid meer aitslniteud was gespannen op de discussie die naar aanleiding van deze stukken zou volgen en deze ia uitgesteld tot gisteren de gemoadetrn zullen dan kalm genoeg geworden zgn om de zaak voorgoed te begraven voor den eersten tg d althans Wij deelen hieronder nadere bijzonderheden meè Het Hongaarsche Hoogerhtis heelt het ontwerp betreffende eene reorgaoiaatie van de gerechtshoien met eene kleine meerderheid verworpen nadat de voorzitter van het Hnia graaf Uailalh rerklaard had dat nil het ontwerp geen loaacieele bezuinigiflgen zallen voortvloeien en dat het nadeelig zal zijn voor de onafhankelijkheid der rechterlijke macht De confessioneele Coamiaaie uit de Hongaarsche Kamer heeft rapport nitgebraelt oaitrent de wetten welke noodig geacht moeten orden tot de regeling der verhouding tusacheu Staat en Kerk Zg is van oordeel dat ééae wet daartoe onroldaeiide is en voor elk onderdeel speciale welles vereischt worden In de eerste plaats behoort eeo wet op het huwelijk te worden uitgevaardigd welke het iamiliereahl tegenover den Staat regelt vervdgans eene wet welke aan alle godsdienstige genoolnhappen gelijke vrijheid van geloof en aan elk burger vrgheid van geweten waarborgt terwgl eeo derde wet bepalen moet op welke wijze het toezicht dooT den Staat zal worden uitgeoefend ten einde aohts oferacbrijdiog van geestelijken en inbreuk op de reebten van den Staat te voorkomen Het verschil tusachen eitende en nieterkende gezindten behoort te worden opgeheven eenvoudige aangifte bij de Begeering behoort voldoende te zgn om op wettige wgte een godsdienstig genootschap te kunnen consliineerén Het godsdienstig leven ligt geheel buiten het bereik van den Staat aar geloofs of gemoedsbezwareo kunnen aan den anderen ksnt geen burger ontheffen van zijne plichten jegens den Staal B E L a I Ë Het tweede antwoord van België is en bekend De Belgische ainister van builenlaodsohe zaken deelde het gisteren mede in de zitting der Kamer en wg hebbeu thans den voUcdigea tekst In verband met heigeen lu de tweede Duitsche nota staat omtrent kal leedwezen waarmede de Doitsohe kanaelier da weigering der Belgische regeering heeft vernomen zegt de Belgische minster dal deze getolgtrekking meer behelal dan nil de bewoordingen der eerste Belgische nota kon worden afgeleid Immers de regeering heeft verklaard dat België het vraagstuk zou hebben Ie onder7x cken en vermoedelgk het door andere Staten gegeven voorbeeld zon volgen indien andere ogendheden de strafwetgeving zoodanig wijzigden dal het bloole voornemen of de mei aangenomen voorslag alrafbaar wierd geateld De Minister deelt terder mfde dat de instructie in de uak van DiKshesne gverig wordt voortgezet maar nog niet is afgeloopett en wat dit betreft herhaalt hg de verzekeringen der eerste nota Verder wordt gesproken van het plan van den Duitsohen kanselier om in hel Duitsche strafrecht de leemten te doen aanvullen die daar zijn ontdekt en overeenkomen met de leemten in het Belgische stralrecht Zoodra de Belgische regeering de schikkingen zal hebben vernomen welke in Duitschland en alders worden getroffen zal zg nagaan in welk verband ig staan zoowel lot de Belgische zeden en gewoonten als met da constitutioneele r gheden en bg dit onderzoek zal zg worden geleid door den oprechten wensch om bg te dragen tot hel behoad van goede interaatiooale betrekkingen De nota eindigt aldus De ondergeteekende heelt zich gehaast te voldoen aan den wensch vso den Kanselier om uit de nota W 1669 van 15 April de zinsneden betreffende de irijheid van drukpers te brengen ter kennis van de wetgevende macht België is bepaald voornemens zgne plichten als onzgdige staat na te leren in vriendschappelijken geest en in den uitgebreidsten zin van het internationale recht Oonoodig is het te zeggen dat de regeering van Z M nooit getwijfeld heeft aan de goede lüdoelmgen die hel kabinet van Berlnn hebben geleid bij zijne mededeelingen aan de andere waarborgende mogendheden Zgnerzgda zou de ondergeteekende niet de tolk zijn van de gevoelens der catie iodien hg niet nogmaals Ie kennen gaf welk groot gewicht Beigi ë hechtte aan de uitmuntende betrekkingen die het voortdurend met Duitschland onderhield en dat het oprechtelgk gezind is al hel mogelgke te doen oa die in weren te houden Over deze stukken zou nu gisteren in de Belgische Kamer worden gehandeld De vraag zal wel rgzen waarom niet de regeering thans nil eigen beweging doet wal tij belooft Ie zullen doen nadat anderen zgn voorgegaan Erkend wordt dat in de Belgische strafwetgeving leemten zgn gelijk die trouweus op dit stuk in de meeste wetgevingen worden gevonden in België zelfs ia door juristen aangetoond dat die leemten gemakkelijk kunnen worden verholpen zonder eenigen inbreuk te msken op de constitutioneele vrgheden daar men slechts tol eenige andere gevallen behoeft ml te breiden wat voor sommige gevallen reeds is bepaald En nu schijnt hel toch waardiger te wezen indien de Belgische wetgeving dit ait eigen beweging doet in stede van anderen na Ie volgen De mogelgkheid echter bestaat dai hetgeen in andere staten behandeld wordt nog nieuwe gezichtspunten oplevert Daarop zou men dan kunnen wachten zoodat sllca in eene moeite zou doorgaan De tweede Belgische nota is kalmer dan de eerste Op den toon der eerste was in België zelve reeds aanmerking gemaakt door een militair tgdschiift La BelgijHe milUaire Hooghartige nota s te schrijven meende dit tijdschrift heeft stellig iets verheffends maar het zon nog verheffender zijn indien die gepaard gingen met ernstige maatregelen voor s lands weerbaarheid zoodat België eindelijk eens in staat wierd gesteld op afdoende wijze zijne onzijdigheid Ie handhaven BINNENLAND GoDDA 8 Mei De volgende regeeringstelegram ait Atchin dd 30 April is aangekomen Deo 25sten April ign de vijandelijke stellingen in Lohang Insschen Mandara poeti en Longballa door ons genomen met verlies van I gesneuvelde en 12 gewonden Gezondheidatoestand bevredigend sterfte gering Soengei Raya op de Oostkust heelt de Nederlandsche vlag geheeohen Wg vernemen met genoegen dal de onlange opgerichte afdeeling Gouda van de Yereepiging Yolksonderwgs teekenen van leven geeft Woensdag a s zal een vergadering worden gehouden waarin gesproken zal worden over een zaak het onderwijs betreffende die bg uitstek belangrgk mag heelen voor deze gemeente Wg twglelen niet of velen waaronder ook van diegenen die tot heden nog geen lid waren van Volksonderwgs znllen deze vergadering bgwonea Gisterenmiddag is op de haven alhier bg hel uitgaan der scholen een kind in het water gevaU jdoch gelukkig spoedig gered Woensdagavond had eene vergadering plaats vari de Kirsvereeniging nGemeentebeUng Na de ballotage van eenige nieuwe leden werd verslag en rekening gedaan over het afgeloopen jaar welke laatste door de vergadering werd goedgekeurdi Daarop werden de altredende bestuursleden Dr W Julius T Draijer en F C van Zeglen herkozen waarna de contributie over 1875 werd vastgesteld Ten slotte werd door het bestuur een voorstel gedaan dat niet van genichl ontbloot is Waaros wg het iets uitvoeriger zullen vermelden Reeds vroeger had Gemecnlehelang de wensdie