Goudsche Courant, zondag 9 mei 1875

lUttfid geuU een nitjcbreid woordelijk rerslag ran d gcDMBteraiidsvergaderingen alhier te doen nitkotoen Kr waa op een vorige vergadering zelfs een oomMiHie benoemd om pogingen tot het in i Ieren roepen ran een dergelijk reralug te doen die echter door rerschitiende redenen geen gewenscht gevolg hadden £ u iteoograllach verslag zou volgens ouderaoek te kostbaar xyn ter jl een proef met deu beer J L van der Paiwert uit Deifshaveu gedaan eoain een gunstig resultaat opleverde Het beatnur nu waa van oordeel dat men bet verlangen on een woordelijk verslag te verkregen moest opgeven daar dit op ODorerkumelgke bezwaren stnitte Het aeeode evenwel t meerdere niet kunnende verkrijgen aich met het mindere te moeten tevreden atelien Het wilde daarom in de gegeven omstandigheden een verslag zien te krijgen dat wel niet wg rdelijk was doch dat oo goed mogelijk de woordeu der verschillende sprekeis teruggaf en in alle gtvallen veel beter zou lijn dan hetgeen nu in de voüdteie Oounul voorkwam Hef bestuur was er in geslaagd een uitgever voor een dei lijk verstag te vinden en tevens een verslaggever die naar het oordeel Van het bestuur voor die taak geschikt zon zijn Daarom stelde t aan de vergadering voor een proef te nemen om een zoodanig Verslag gedurende fi zittingen te doen leveren voor welke proef aan de vergadering een crediet werd aangevraagd De leden van nQemeealebeUtigi zouden volgena overeenkomst met deu uilgever t verslag tegen ten eenigszins Ia eren prij8 kunnen koopen dan anderen Over dit voorstel werd daarop gediscussieerd Hij die de rij der sprekers op6nde begon met bilde te brengen aan de ijverige pogirgen van het bestuur voor zijne bemoeiingen in deze zaak doch er Wai vroeger besloten zeide apr dat een woordeiyk ver iag gewenscht werd door de vergadering een zoodanig verslag was dan ook ei het eenige dat doel treffen kon Den zakelijk verslag zooala het bestuur bedoelde toa wellleht beter zijn dan het hans gelererde maar niet voldoende Het was juist om de eigen woorden vu de verschillende sprekers te doen Spr was dus tegen de proef Een volgende spr was er om een andere reden veaeens t en In groote gemeenten waar flinke redenaars in den raad zitting hadden mocht een derlijk verslag gewenscht zijn Hier was t onnoodig een koit verslag t behandelde in den gemeeutenad kortelijk aanstippende voldoende De voorzitter beantwoordde deze sprekers Volko en juist was het volgens spr dat een woordelijk verslag t beste zon zijn doch daar dit nu ondoenlijk was moest men zich met hel mindere terreden stellen Verscheidene sprekers vroeirro daarop luhchtingen voornamelijk de tnantleele zy de der zaak beirefiêode waarbij a nog uitdrukkelijk werd gezegd dat slechts vo r dete proefneming een crediet werd aangevraagd n tevens dat wal niet allen recht dniileiijk scheen t bedoelde raadsverslag een geheel afzonderlijke oodernaming was en niet in het minste verband bnd met de Ootnhche CouraHt Het resultaat was dat t voorstel met aanzienlyke Éieerdeiheid werd aangenomen Sr lal das een proef worden genomen om een goed ludaversiag in het leven te roepen V ij zullen niet OBie ingenomenheid daarmede behoeven te melden 4ur wg reeds dikwijls t weuschelijke t hoog noo4 dWvm aiHitoonden Het spreekt echter van relf dat de proef moet mislukken zoo niet de Goudsche ingezetenen toonen dat zij er belang in stellen Ie weten wat hnnne vertegen rootdicers in de raadszajl spreken wat zij in t beUog in gemeente doen Om deze zaak te doin slagen is hel een eerste vareisohte dat er vele exemplaren van het verslag éorim verkocht dii is natuurlijk en dus hebben de bnr ers van Gouda het nu in hunne handen om te verkrijgen wat onmisbaar mag genoemd worden voor ieder dis iets gevoelt voor de openbare zaak voor de stad zijner inwoning een verslag van de han ielingen vlin den gemeenteraad Na de unuamiof van dH voorstel werd nog be loiefl OB rt 9 vu het reglement eene kleine wynaing te doen oudei aan dat nl verbood aan de Imcu om lid te zijn eener udere vereeoiging die xieb bezig houdt met oandidaturen voor de gemeen tevntegtuwoordiging Dit werd voorgesteld naar aanleidicg de ailiings opgerichte afdeeling hier ter stede vu da Fttmifvif MievBrikriMgtmiet FoUtonderspya w Neitrl i Hierop eindigde de vergaderinf Ta Ban ABbaebt z n bg de periodieke verkiezin r voor bei polderbestuur herkozen Ie alt schout heer P J Smite 2e als heemraden de heeren J Oafcaa Hz ea H Vooralaia 3e tot geoommittaanUa da heeren A Stalker A van der Ham en B vu Wijngaarden terwq l als gecommitteerde in nlaata vu wijlen den beer J vu der Bas is gekozen da kan C Basaofaop Sr Staten Generaal Tweede Kahex zittingen van 6 en 7 Mei In de zitting tan VVoensdng werd medegedeeld dat de verstagen der cjmmissien ran rapporteurs gereed waren omtrent het voorstel van ile hh Kappeyne c s en nopens de maatregelen ter beteugeling van hondsdolheid Üe dag der discussie zal nader worden bepaald De discussie over de artikelen van het ontwerp betrelfeiide het toezicht hij het oprichten van fabrieken werd voortgezet Art 1 bevattende het beginsel der benooiligde vergunning vau het gemeentebestuur werd aangenomen met 40 tegen 23 stemmen Art 2 bevattende eene lijst der 18 inrichtingen met hare onderdeden in artikel 1 bedoeld werd mede aangeiiomen nadat daaruit enkele onderwerpen ziJn vervallen als de beunep en vlasroterijen de spinnery en en weverijen Voorts zijn ook uitgezonderd kleine stoomwerktuigjes lot verschillende doeleinden Uit artikel 4 is in overleg met den minister wegge laten de verplichting tot goedkeuring door gedeputeerde staten van de plaatselijke verordering in dat artikel bedoeld blijvende alzoo de koninklijke macht lot schorsing of vernietiging ook hier van toepassing In de zitting van Vrijdag werd voortgezet de discussie over de onderdeden van bet wets ontwerp houdende regeling van het toezicht by het oprichten van fabrieken enz Sommige wyzigingen werden door den minister overgenomen andere na eenige opheldering door den minister ingetrokken en een van den heer Kappejrne van ingrypenden aard omtrent het juiste begrip der woorden Gevaar schade of hinder werd verworpen met 39 tegen 26 stemmen De beraadslaging ia gevorderd tot art 17 Maandag voortzetting De verwer H H van der S uit Streefkerk had in de maand van Februari van dit jaar drie ralsche geschriften gemaakt door het namaken der handteekening van zyu oom waarmede hiJ van goudsmeden te Gouda en Rotterdam gooden en zilveren voorwerpen meester werd die v d S gedeeltelijk verkocht en verpandde Voor dat misdrijf stond de beschuldigde gisteren terecht voor het Hof in Zuidholland Adv gen mr van Mannen reguireerde schuldigverklaring aan bet ten laste gelegde met veroordeeling tot tuchthnisstraf ran minstens 6 en hoogstens 10 jaren beiicvens zes geldboeten ieder van 50 Als verzachtende omstandigheid nam het O M aaa de alwezigheid van geldelyk nadeel daar de familie de geleden schade vergoed had Ook de verdediger adv mr A F A Leesberg wees o a op genoemde omstandigheid en pleitte verder eeni e rer aohtiiigen terwijl spr voor zijn dient een celstraf vroeg lu Pro Palria stelt een inzender uit Leiden voor eene poging te doen tot het uitlokken eener beweging bier te lande ten gunste van de invoering van deu pemoonlijken dieiiatpliebt en wel door het zenden van eeu adres aan Z M den koning £ en ontwerp lan een zoodanig adrea wordt door hem tevens overgelegd Zgns inziens is bij de groote meerderheid der meest bevoegde beoordeelaars de oveitniging geresti d en wint zy ook in ruimer kring dagelijks veld dat eene deugdelijke inrichting van s lands weerbaarheid niet langer bestaanbaar is met het ten onzent heerschend stelsel van dienstverranging en nommerrerwiseeling De reilaotie van genoemd weekblad aoodigt allen die met het denkbeeld van den inzender instemmen om in dien zin een adres aan Z M den koning in te dienen uit daarvan per briefkaart of op andere wijze kennis te geven voor den lOen Mei aan het bureau van dat blad Zij zal inmiddels pogingen aanwenden om eenige personen te vinden die zich zullen willen belasten met het nemea der noodige maatregelen om de gelegenheid tot het teekenen van zoodanig adres zoo ruim mogelijk open te stellen Vrijdag 11 zyn ondar toezioht der directie van de Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart 5000 jonge eerforellen die zeer gunstig ontwikkdd waren te water gelaten in een binnenmeer van het Mastenbroek de Koekoek geheetea De potelingen waren versohaft door het Kon zoologisoh genoouchap Natura Artis Magittra te Amsterdam Ta Kaatsheuvel heeft bet volgend ongeluk plaats gehad Eene vrouw ging uit een naby bare woning gelegen kuil zand haten om hel huis te bestrooien Haar kind volgde baar en bleef op het land achter om te spelen Over het tang uitblijven van het kind eenigszins verontrust ging men het zoeken en bevond dat de kuil inmiddels was ingestort en het kind onder het zand was bedolven eo gesmoord Dezer dagen kwam een knaap die van Utrecht naar Lobith reizen moest op Tessel terecht De reden van dit kleine misverstand was dat men den knaap gezegd had dat hij over Ellen moest gaanwaarvoor hij Helder had verstaan Den len Mei j l werd in een der lokalen van het gebouw der Maatschappij tot Nut van t Algemeen te Rotterdam onder voorzitterachap van den heer president commissaris J L A Blankenbijl en in tegenwoordigheid van heeren oommitsarissen en 29 persoonlijk tegenwoordige of b j rolmaoht vertegenwoordigde aandedhouders de tweede Jaartijksoha vergadering gehouden van aandeelhouders der algemeene maatschappij van geldelyke uitkeering gevettigd te Orersohie Nadat door eendirekteur de rekening en verantwoording over hel afgeloopen boekjaar was overgelegd gaf de president namens het collegia van commisiariiten verslag over den toestand der maatschappij Hieruit bleek dat deze moatsebappy die tot nu toe uittlnilend gewone kapitaalsrerzekeringeo voor klein bedrag bod gesloteo 3476 contracten had augenomen voor 205 316 Au premieo werd geboekt 8112 60 De mantsohappij kctaalde ia 1874 aaa stertgevatlen 1436 In genoemde vergadering weid eeu nieuw beatuH rn drie commissariiieu beaoemd en wee aftredeada herbenoemd Daarna werden eenige wijzigingen iu de ttatutta gemaakt en bealoteui dat de zetel zal worden verplaatst naar Bolterdam Voorts werd eene oommisaie tot onderzoek der rekening en verantwoording eu der b ltns benoemd benevens de plaatsvervangende leden dier commissie Het dividend werd bepaald op 6 voor de op aandeden gedane storting Nadat de voorzitter der directie eu een der vennooteu aan heeren oommissariisen duk bod gebraoht voor de goede zorgen aan de maatschappij beateed werd door den voorziiter de vergadering getloten Men leest in de Tijd Toen op den 15n December van het vorig jaar te Utrecht de nieuwe jansenistische bisschop was gekozen zond lie dusgenaamde deken van bet kapittel het bericht dezer gebeurtenis naar onzen H Vader den Paus en als behoonie hij met de zijnen lot da trouwe eu afhankelijke zonen der Catholieke Kerk verzocht hy het opperhoofd der Kerk de gedane keuze te willen bekrachtigen Dien ten gevolge richtte Piut IX aan de bisichoppea en Catholiekeu van Nederland een aclirijven waarin bij die keuze nietig veri klaart en op den toon vaa liet diepste medelijden maar niettemin met al den em t die de aitoefeningf van zijn verheven apostolisch ambt tteedt vordert veroordeeling over den verkozene nitapreekt De toetreding van gekeele vereeatgingea die er lich niet enkel toe bepalen kaar adhaesie aan Multapatuir te betuigen maar hem ook bepaald medewerking toerrggen in de bestrijding van het drankmisbruik breidt zich van dag tot dag uit Onder anderen zyn in den luatsten ty d nog toegetreden da vereeniging des Werkmans Vriend te Haarlem he hootdhestnur van het Nederlandsch Werkliedenverbond j de vereeniging de Humaniteit de vereeniging t Vrije Onderzoek j een vereeniging van Amsterdamsche opeabare onderwijzers het genootschap Tot Nut en Genoegen de Meubelmakersvereeniging Ainstels Eendracht de aatscbsppij voor dei Werkenden stand de timmergezellenvereeniging rConcordia inter Nas het Java Comité de teilmakersvereeniging Vriendschap en Trouw allen te Am sterdam bijna het geheele korps ambtenaren der gestichten te Veenhuizen het kader der ged mariaien te Wiltemsobrdj de vereenigde onderlingeu der Hervormde gemeente te s Oraunhage ambtenaren bij het Kabinet des Koulngs alJbar de Broederkring aldaar enz enz Naar men verneemt bestaat bij eenige partieolierea te Amsterdam het plan eene telegraaflijn aan te leggen van Amsterdam naar Rotterdam die voornaMi bestemd zat zijn om tnsschen de twee groote koopsteden eene snellere telegraphieohe gemeentchap voo beursen handelsberichten te verkrijgen B Ct Op de laatst gehouden algemeene vergadering der yProv Friescbe Werklieden vereeniging te Leeuwarden is het besluit genomen een blyk van sympatbia te geven aan Multapatiors bestrijding van misbruik van sterken drank en openbare dronkenschap Bij eenige invloeilrijke liberale kiezers in bet boofdkiesdistriot Sneek bestaat het voornemen tat enkele bekende voorstanders der openaare stoatischooi in da verschillende gemeenten van dat district de volgandfi citcutaire te richten Ml Wij nemen de vrijheid n bij het naderende tnditipi der Juni verkiezingen te wijzen op de hooge D tea kenis welke die verkiezingen en wel voornamelijki die in ons kiesdistrict zullen hebben voor geheel het Vaderland m A uume voor de sohool t Zal wel niet noodig zijn n er o fmerkzaam op Ie maken hoe reeds thans van de zijde der cleiicalen en anti schootwelmannen allss gedaan wordt om het lantal gemoedelijke tegen onze schoolwet zoo ten onreohto opgezette kiezers daarop voor te bereiden Staan wij daarom in nauwe aaneensluiting eii samenwerking bij hen niet achter Moedige ieder in i ju kring de vele onverachilligen beter misschien de van het belang der zaak nog niet overtuigde kirters aan tat deelneming ia den strijd Het spreekt wet vaozelC dat wij hier niet bedoden door ttolfriijke middelen invloed te pefepeu eu naar de stembus te jagen Neen maar niemud vergete een zijner vrienden daartoe aan te sporen door kracht van redenen en ernstige sameospreking Het zou ons niet ongeockikt voorkomau indien gy nkele degelijke aannen in uwe woonplaats zocht te bewegen daarvan vooral hun werk Ie maken Wy onderzyds stellen ons bereid met onze voorlichting en atedewerkiuf tulk eene commissie van dienst tt zijn Een gansiig en afdoend antwoord op dit ons schrijven zonden wij gaarne ten spoedigste ontvugen De tyd nadert snel waarin over bet lot onzer eekooi de toekomst van ons land staat beslist te worden Verdere aandrang is wel overbodig Alleen nog dit Strijden wy vooral met open viiier De meest mogelijke publiciteit aan dit schrijven te geren achten wij alleszins gewenscht yolgen de kandttekeniiym Ik veronderstel dat ik de lezers vervelen zou indien ik hun een bizondere beschouwing leverde van ieder nummer dat t program vu t gepasseerden Donderdag in Oaa Genoegen gehouden concert aanbood Niet minder dan 13 nummers te bespreken zou moeten leiden tot langer Reden kurzer Sinn Ëan fataliteit werd door den heer Wensink verholpen Door t te laat aan den trein komen km van een deel der artisteu zou het de dames Kempiier niet mogtlyk geweest zijn de uitvoering lot de aankomst van de oerige solisten te verschuiven indien geooende heer zich niet welwillend disponibel gesteld bod tot het accumpagneeren der eerste nummers en het voordragen der bekende Cismol Sonate van Beethoven Zeer aangenaam werd het publiek dan ook verrast torn de regisseur even voor bet laatste nummer ededeelle dat Frauleiii Kempnrr uit erkentelijkheid Y ar zyn bercidvaardighcid hem hare madewerking beloofde voor tgn a s Zondag te geven Benefoe Concert Inderdaad een gracieaa aanbod dat én door den beer W en door t pabliek up pryazal gesteld worden Nu ter zake De eerste afdeeling ondervond natuurlijk een aan eikelyke wyziging en bood ons ruime gel aheid tot pau eering Selma Kempoar boa verdienstelijk ook door de dames Lanlcrbosk imti Kempnrr en Schmidtler terzijde gestau verdient de msette waardeering Wat tea innigheid in bare liederen I Wat een fijne geacbeveerde methode I Keurig eu altijd weer keurig Lauterbaeb beeft van kare prachtige ttem een goed gebruik gemaakt en voor hem die weet dat tij veeltydt caa zekere awUnd in haar voordracht heeft it dat een dubbele appreciatie r Hoewel zy ter wille van het effect wel tomtijdt bet tovfo eaoifszioa vaonachtzaamde was zij vry van detonatie Anna Kempner beeft angeveer het zelfde timbre T kfaf zotter doob mist hare genaanceerde voordraakt D tte ii lief en lympathisk doch niet ontwikkeld en mist daardoor haar charme Schmidtler scbeu in den beginne weinig gedisponeerd i ducb herstelde och Ular ao werkte in het Terzett Z r mede tot een keurig ensemble De blondgelokte jongman die Riibsam scheen te moeten fervoigen doob in f guur en poseeerder zijn tegeavoatar kan voorttdlen was evenmin door zyn ovarigena goed geluid in itaat het gedupeerde publiek zün origineel te doen vergeten Hoe gaarne had ik dat heerlijke lied Aai Meer van Biibtam geboord zöd ala deze goed ediaponeerd het bad kuuuao zingent De klarinetti iwaa in dea buinna door niet reine ttemming en ten aeajgszint weerbarstig riet niet in de gelegenheid aan zyn ondankbaar solo instrument mollige toonen te ontlokken Liter ontving ook hij zyn dkl vu de overtollig milde to aiohingen van t publiek Het accompagnement was z r goed Da heer W begeleidda Vooral no 6 van Igedntkte program tfitmontetd Beaameerende kom ik tat dete oooolitia veel l ngten voor weinig geld I F 1 = O Xi I T I B Aan het Bureau van Politie alhier is in bewaring een ia date Gemeente gevonden POBTEMONNAIE aarin eenig geld en andere voorwerpen INGEZONDEN NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND Afdbelino GOUDA Ik meen reden te hebben om te gelooven dat er nog verscheidene personen in Gouda zijn die ofschoon sympathie koesterende voor het ïooneeiverboud zich tot heden nog niet bij mij aansloten om een bovengenoemde afdeeling op te richten Zij die dit nog verzuimden worden beleefdelijk doch dringend door mij uitgenoodigd aan t bureau dezer Courant hun naamkaartje te zeadea in een couvert met het opschrift Tookeelvisbond Een afd Gonda van dat verbond zat niet alleen medewerken tot de verbetering van het Hollandsch Tooncel in ket algemeen maar zat ook krachtig bevorderen de goede zaak ten opzicbte van quatiteit ca qautiteit der tooneelvoorstellingen te Gouda Tkans is het de juiste tyd tot oprichting eener dergelijke afdeeling opdat zij voor den awvang van het nieuwe tooneeijaar ia geconstitaeerd eo tijdig met de besta ezeltobappcn iu het land verbihdtenissen kan aangaan Gij allen dus dieyoede tooneelvoorstellingen wensoht gÜ fllen dit met mij ran oordeel zijt dat hettooaeel een middfl is tot volksontwikkeling gij allendie toe wIKnneden tot eene afdeeling Gouda vanhet Tooneelrerbottd volgt ket voorbeeld van hen die zich reedt by mij aaotloteo en zendt my uw naamkaartje ondar ket opaekrift T xmeelt erhmd Cmabh3 Laatste Berichten Parijs 6 Mei Het Journal Officia behelst het besluit waarbij legen 30 dezer de kiezers in bet Departemci t Lot et Cber worden opgeroepen om een afgevaardigde te kiezen De onder prefect te Bayonne is ternggeroepen Berlijn 7 Md in bet Huil an A evaardigilen is de eerste beraadslaging over de wet op de Orden eo Congregatiëu afgeloopen De tweede is begonnen en zal morgen worden voortgezet De Berliner Post sprekende over de jongste nota van de Belgische Begeering zegt dat dit een nietszeggend stuk is dat deu indruk maakt van meer te doelen op byval in Beigiu zelf dan op het geven van bevrediging nit een internationaal oogpunt De toekoant zal loeren zegt ds Pntj in lioever ket verstandig van Bdgie waa ziek lierer te voegen naarden voorbijgaanden inrloed van biunenlaodscbe partybelangen dan te trachten naar t verkrijgen van een zuivere verhouding tot eene bevriende nabarige Mogendheid De Poit gdooft dat Duittohland onmogelyk de zaak er by zat knnuen liten Burgerlijlie Stand GEBoRkK 4 Mei Knjo oaderiM Keiler eo M UithoL PidIüb Headricaa AdriaDQi oadera 1 T Berlyo eo S Koppendnijer Oirk oaders L GraeoeDdial ea M tid de Alerwe Nlcolate oaders J T vaa ScbauweDbarg m £ H H ran Ilten i Jobaaoei ouden M Csbott en N Met Gernt oaders C rio Wyngaerden en G K Meogerink 0 Alièa oudera H KaateleiD en W de BraiJD 7 Aria eaden A taa der Vre ea G van dan Arend Johsanet Wilbelmaa oadera J vso der Zwalin eo A C Benoia OvuLEOH 4 Hei H I de Ixiaw 23 j 5 W Vraedenborg Sm K van Vliet wad D vaa Eeuwen 77 J i Lakermaoi 8 d ADVEIITENTIËN ♦ OodertfOQwd DANIËL CHaiSTIAAN WILHELM TAK DEB LAAK BS MARGO STBAVKE Gouda 7 Mei Beceptie 16 Mei 1875 Mn de QouwB wjjk C N 45 V Ondertrouwd lË van AmtUrdam Wi tlfs f 1 Voor de vale bewijzen van decAMMfal hg ons VIJF EU TWINliG JABIG HUWELIJKSFEEST ondervonden betnigsn wS ook nameoB onze kinderen onzen harteTök donk L VAN DEE SANDEN J VAN DEB SANDEN Gouda 8 Mei 1875 fieh Bba p Ook natnena wederzydsche betrdikingen betuigen ondergeteekepden bannen hftrtel endank voor de vele bewyzen van belangsteuing by bon howelëk ondervonden r P KOLSTEE Gouda 3 M KOLSTEfi 8 Mei 1875 vai Stbiuvpo t l Voor de vele bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden b bet overlgden van onzen geliefden Vader ea B hnwdvader den WelEerw Heer JAN JACOB WILLEM DIEMONT Eni Predikant al r betuigen wjj onzen hartelyken dank Haaetrecht Uit aller naam 7 Mei W L DIEMONT IL Hartelgk dank aan allen die mg van bnnne belangstelling deden blaken bij laüne benoeming tot Directeur van de Hoogere Burgerschool met driejarigen enisoa te Êotterdar K MARS YOIKSONDIIRWIJS ALGEMEENE VERGADEBING der Ledem vati de Afdeeling Gocda en 0j stk£Seh tan huize van den Heer LASIPE alhier op a g WOENSDAG 12 dezer des avonds ten 7 1 Punten ter Behandeling 1 Mededeelingen 2 Het voorstel van Burgem ster en Wet honders betreffende dé Buigerschool van den Heer Haber NB Belangstellenden die de Vergadering wenacben bg te wonen z n verplicht de pregea tielgst te teekenen als bew tevens hunner toetreding tot het Lidmaatschap Jasrlgka Ae Contributie 1 20 DIRECTE ÜKEN der NEDEBLANDSCfiB BOÜWVEREENIGING gevestigd te Ootida berichten bü deze dat zg den Heer A VA r WIJK Veerstal B 130 Gouda hebben ai lgesteld als hun GEMACHTIGDE eb kan ieder belanghebbende zich tot hem vervoegen J MULDER ♦ j c VAN Wijk Directeuren WORDT GEVRAAGD tegen HALF JÜJSI m mm jom in een Tabakszaak tevens Slgterg Adres mtahet Bureau dezer C ourant TER OVERNAME wordt aangebode moxf 250 den X eener compleete SLIJTERIJ ook is het HOlfe daarbg te HUUR voor i per week Adree met franco brieven onder lett V W bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Go da ER WORDEN gevraagd voor de geheele wede of enkele degen ook kunnen er LEBRLINGIjN geplaatst worden die zich in het modevak en bekwamen mits zg goed kunnen naaien Adres Bureau dezer Courant Openbare Verkoopii f I è Contant van eene groote partij HOUTWAEEM op MAANDAG den 10 MEI 1875 des morgens ten 10 ure u het Veerstd te Ooudo ten overstaan van en Deurwaarder B H vin DE WBRVE te Gouda I I