Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1875

CIroot Vocaal CD Instrumentaal CONCERT te geren in de Zaal Kunstmin op Zondag 9 Mei IST ö do r de ÜBCHEST VEKEENIGING FESimAmSTSA en de LIEDERTAFEL met luu Afdeeling DITERUJKE WELSPREOeHEID en welwillende medewerking Tan Mej ILIA lilPiii van de Hoogdoitsche Opera Onder Directie en ter Benefice van den Heer Joh WE IV SINK Prijzen der Plaatsen Toor HH Leden derSociëteit Ons Genoeoen met hunne Dames 0 60 per persoon Niet Leden 0 99 AAMVANG 7V Uur De Ondergeteekende verwittigt door deze dat Eg zich gevestigd heeft in het EOFFunuis n eüf Tenoekende beleefdelgk de gnnst van het Pabliek daar zg door eene solide bediening hoopt te voldoen De Wed L VR EÜODEWHIL VOORLOOPIG BERICHT De Ondergeteekende heeft de eer het geachte Pnbliek van Gouda en omstreken kennis te geven dat hij eerstdaags zijne net geêtalleerde WINKEL in Woensdag 12 Afel 1875 N 1670 GOUDSGHE COURAWT Nieuws ei idverleDliebiad voor Gouda en Oiiislreken Gebr Palthe Almelo StoomverwerIJ en Chemische Wasschcry Onze AGENT van otterdam de Heer G EIJSINK Ju is DINSDAG aanstaande den 11 MEI te ontbieden in het Hotel de Paauw Wg maken het publiek bijzonder opmerkzaamop het VERWEN van Meubel Ledikant Gflrdgnen en Zijden Japons welke als nieuw in allekleuren geverfd worden Heeren Kledingstukken worden op eene solide wgze zonder lostoruen geverfd Met chemiesch wasschen kanalles ineenblijven zelfs Japonnen met welk garneersel het ook zfl De goederen worden met 14 dagen franco aan hui door onzen Agentbezorgd 1 iiiiiiKJvuyjj BNTOUSCAS enz alsmede PARFÜMERIÊN BAU Dï COLOGNE ZEEPEN en fijne en ordinaire LEDERWERKEN als HEEREN EN DAHES TASSCHEN P0RTEM0NNAIES 8IGARENK0KERS NECESSAIRES ETUIS enz zal openen op den Langen Tiendeweg naast den Heer van de PAVOORDT PS Atelier speciaal voor het rullen repareenn en overtrekken van alle soorten van Paraploies en Piuvsols J G BRflSEKER Commissionair in Elleoten is verhuisd van de Karncmelksloot naar de Bleekcrssingel Hoogheemraadschap Rijnland Kennisgeving omtreut het Oaarderboek pUKGRAAt en HOOGHEEMRAOEN van Rijnland lettende op het bepatude in artikel 155 lai tste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor het loopende jaar van den 5den tot den lOden Mei aanstaande dagelyks de Zondagen nitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de GemeenteSecre tariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Saarlemmermeerpolder aangaat in de gebonwén van de stoomgemaalwerktuigen de Cruquiws de Lunden en de Leeghaatei en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegian in te brengen wordende zg daaarbjj tevens nitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dsgen na de ter visie li ng en dus vóór den 268ten Mei schriftel en met de noodige bewgsstnkken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE CLERCQ Dijhgraaf W 6 DE BRÜIJN KOPS Secretarie NES S0ïïW7SSEEmiNI gev esttgcl te OOÜDA Tolgens besluit der gebonden Vergadering wordt het dividend met pCt of 12 50 per Aandeel van af 5 MEI e B aitbetaald bjj den Beer A van WUK Veerstal B 130 te Gouda De DIRECTIE Rheinlsche Maiwein Ëssenz Porter Jopenbier Scotch en Pale Ale ONTVANGEN BiN DmivenBorst Honing Stroop Prambo I Citroen Limonade en Minerale V ateren ye Aro ransche TAFEL MOSTERD enz P J MÊLEERT Leidm 1 Mei 1875 Geldelijke Uitkeering te Overschie Waarborgkapitaal f lOO OOO OO Reservefonds 15 000 00 Verwaarborgd Kapitaal Geboekte jaarlijksche Premiön 10 02Ö 37 gevraagd DEZE MAATSCHAPPU VERZEKERT OOK BEGRAFENI8GELDEN Allerwege worden SOLIBDEI JLCBt EüTT ÏEjliT tegen flinke provisie Brieven franco aan de Directie D r de nieawit itgcvonden cooatroeïie doracbeo id Ha uur efeoreel li dri doraeberi op een da fraoeo toezendiDgper ipoor llO Older gaarautle eo met proeflgd D0RSCH WERKTUI6EN I Ph Mayfarth Co Fabriek van Machinen Frankfort a M nis 8PBÜI8TRAAT S 30 LEUVEHAVEN 3 255 Behangerü PRIi S Dz stoffeerderlj HOFLBVERANCIERa MAGAZIJN van alle Soorten van TAPIJTEN G0RÜLJN8T0FFBN BEHANGSBLPAPIEREN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stglen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adresseeren Magazijn ROTTERDAM De op groote schaal ingerichte en g stig bekende CHEMISCHE Stoom ververij Drukkery HOIREERINRICBTING EN EnNSTWAS CHERU VIH WI KEL Co te Amsterdam zij beleefd in de respectieve clientèle aanbevolen Al wat nieuw en schoon is op dat gebied wordt door ons geleverd Voor Gouda en omstreken is onzeAgentnnr gevestigd bg den Heer J VAN DER WAL Raam Q 441 bg wien de Goederen bezorgd knnnen worden Stalen te bezichtigen of te ontbieden en Prgscouranten te bekomen zgn FABRIEK r DE J0N6H £ C CIV fflCt OTjr JE W A TEII Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGELVORM MACHtNBS voor PAABD en STOOMKRACHT Echte EAU des FEES i 1 50 de Flacon bg 0H van Wf Ji Gouda Coiffeur et Premier Po tichenr HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN ta vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan geef ik met genoegen de betaalde 1 0 terug Gooda Drok tid A BrinkmH KenniifeTlng De BURGEMEESTER im gemeente Omiia Gelet op art 17 dw ir t vw dao 2Sn Jilg 1873 SbutMad no U Brengt ter algeiMene kauit dat d opgsif bevattende de Ditkoaateu na de belaatbare opbreagil der feteumde eigenJomme binnen die gaaeente roor looteel du geteirMi tgn ai de kodaatrale sectie B van den lln MKi 1875 gedurende derttg dagen ter plaataelgke Seenlarie vao dea rooriBiddagi 10 tot dl naaiddagi 1 en laa 8 tot 6 ure ter inlage il ucdergele ea ikt aan de betrokken be Uaghebbenden eene keaaiigpting zal worden toege ODdM waarin de hihitlwi i reagU van hunne eigendaaaen vermeld is Gouda den 11 Mn 1675 De Bntpmeester voornoemd VAN BEfiaSN UZENDOORN KENNI OBVIMe De HUU0EMEE8TM der gemerata Oowfa Gelet op art SI der rat van den Ita iaJg 1873 itaaUblad no IIS Brengt ter algemaeae kennis 4rt de opgul bevattende de geirjtiird nitkamiMa vao de belastbare opbrengst der ehouKde jp w i fow ai f binnen die geaetnta ïooi looreel die legen ign lu de kadasirale seottai A X V O H I m K ran den II MEI 1871 gedurende itrtig iufin ter plaatselijke Sectetaril vaa des viMnaiddi 10 tot dea niniddags Vaa S tot éai ter maan i brdergelegri en dat JlB de beti iÉ i Mtnghebbte4 r OTW MMi wil r aal aMW WagMiadi waarin de bclasibsre opbrcogit van bonne eigendommeu ermeld is Qouda den 11 Mei 1875 De Burgemeester voornoemd V AN BERGEN UZENDOORN SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS vsn Gouda gezien de wet op de SCHUTTERIJEN van den nden April 1827 StaaLiblad n 17 alamede de Reglementair bepalingen voorkomende iii het maaUUad vap den 2lsten Maart 1828 n 6 en in aanmerking nemende dat tot het INSCHRIJVEN voor de 8CHUTTERLIJKE DIENST behoort te worden overgegaan Hebben gaedgerooden atn de Ingeielenen kennis te ge en dat een ieder in de termen der wet vallende Terpligl IS neb voor de DIENSTDOENDE SCHUITEUIJ te doen insohruren Dat tot de intehr ving titling zal worden gehou deu in het RAADHUIS deur Gemeente op MAANDAG dea 24n Hei aanslaande van des f oormiddags Utn tot des namiddags é n ire Dat de botengeaelde Wet ten aaoueo der voorBohreveoe veraligting de navolgende bepalingen en vaoraobriftco behaUti Art 1 leder ingeteten van het Rijk die op den Isten Januari van elk jaar tyn JSsta jaar uü tyn ingetreden en ign 34ste met voleindigd tal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen lijnde verpligt wezen de Schnlterlgks dienst uit te oefenen Art S Als ingeietenen worden net betrekking tot de toepassing deter Wel beschouwd i a Alle NederUnders binnen het Rijk bun gewoon verblijf houdende h Alle vreemdelingen binnen het Rgk woonachtig welke hun roornemen om zieh daar te vestigen rollen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke rerklaring hettg doorbel werkelijk overbrengen van den zetel van hnn vermogen en de hoofdmiddelen sn hun bestaan Da tfjdelyke uitoefening van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht ent kan op liohielve niet beschouwd worden als een bewgs van bet voo nemen om lioh ia dit Rgk te vestigen Art 6 Elk jaar voor dw eersten Jung zullen de Ingoetenen welke op dea eeisten Jauuarg van het jaar bun 2Sste jaar van ouderdom tullen tgn iugetredfn zonder onderscheid of zij rermeenen mog ten al of met lot de vrggestelden of uitges ateueii te bebooren verpligt tgn tioh bg bet bestuur der gemeente lu welke zg wooo toor de Sohatterg te doen msobr ven Art 7 Zij die in meer daa eene gemeente bun gewoun verbigf houden ot dea zetel tan hun isr mogen nebben gerestigd callea tot A Inscbrijvtng Terpligt tgn binnen die geaseente alwaar eene dienstdoende Sohotterg aanweüg is Bgaldien in die lersobilleade geoKeoten alleen dieuatdeeode of alleen rosteodc Schattergeu bestaan tullen tg lioh doen inscbr jv i in d geaeente alwaar zg voor de personele belasting zijn aangeslagen en de aabtenareo io die gemraote alwaar tg snbti hal o vorpligt tijn hun etWiJf te hooden Alt 8 Die van hooneo oiderdoa geen voldoend beurgs geven tallen door k flaatselgk beituur worden iu eschrevcn naar densUb oordeel ouvermioderd de bevoegdheid van den iogasfhrevene om van zgnen juisten ou lerdom nader te i a bigken Uientengefolge worden alle tagezeteiiea welke in de termen van gestelde artikllen vallen dat zijn tg die in het vorige jaar den 14 jarigen leeftgd hebben bereikt en aitadieu geborw lijn in den jate 1860 aiisgaders de toodanigan tiMMhea de 24 en 34 jaren oud welke sedert de laatst gadace opratping in dslo 1 Mei 1874 tiob alhin met der wooo hebben gevestigd opgeroepen om neb op den bier bovengeaelden dag op de mMB eo op de plaats voor de insobrgviog bepaald aoa te melden tullende zg welke biocoastreut aoverhoopt c Mk nalatig zijn niet te min van wege bet gemeente bettoar ambtshalve worden ingeschreven en bovendien door den Sckntler fiaad worden verwasen tot eene geldboete terwgl dezulken ZONDEK LOTING bg de SCHUTTERIJ inllen worden ingelgfd indien het tal Ugken dat er tgdens de eeriutmd intckr mg geene redenen tot nütluiting o trijitelltng teo hunnen aanzien bestonden Wordende eindelgk degenen welke aan de M cAr f nng moeten voldoen vermttigd dat tg bg gemelde inKhr nng moeten overleggen bon bemjê tan Geboorte lullende zg voor too verre ig alhier geboren tgn ticb ter bekoring daarvan moeten vervoegen op de SECRETaAIE deter gemeente van des voormiddags titn tot des namiddags éi ure En tollen tg levens verpligt tgn bg de intehrijting op te geven de itraat de ijk en het timMe van hunne ik m hun beroep bensvens dat hunner ouders alsmede e lert wanneer tg ihgeietenen deier gemeente geweest tijii Gouda den 8 Mei 1875 Burgemeester en Wetboaders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DnoooLEEVERFoaTinJN vak Bkroen Uzendookm UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 187 4 Verrolg In 1874 werden de volgende verordeningen door den gemeentert id vastgesteld 1 Strafverordenijgen Geene Z Belastingverordeningen Besluit tot het heffen van Veelgeld voor het overzetten met een pont over de Turfsingelgracht van 29 Sept Verordening op de invordering van die belasting van den 29 September Verordening regelende het bedrag en de grondslagen eener ptaatselgke directe belasting op het inkomen van den 17 November De Verordening op de invordering der plaatseiyke directe belasting van 21 Februarij 14 Maart 1873 is op twvenstaande Verordening van kracht verklaard 3 Verordeningen van verschillenden aard Ileglement van het Stedelgk Mnseutp van Oudheden van den 24 Maart Besluit tot wgziging van het Reglemenè het Stedelgk Museum van Oudheden van d n 17 November Besluit tot wyziging der Verordettiag regelende den te verleenen bystand aan de HotrfËonderwgzers der Openbare Lagere Scholen van den 8n December Besluit tot wgziging der Verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen van den 8n December 4 Instroctiën Besluit tot wyziging van I istructie voor den stadsmuziekmeester van den 30 January Beknopte en zakeljjke opgaven van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen Behalve de hierboven vermelde verordeningen de begrootingen en rekeningen van de ondefrBcheidene instellingen van liefdadigheid de Qemeenterekening en de Gemeentebegrooting koiinen de volgende onderwerpen als de voornaamste beschouwd worden die in den Raad behandeld werden Besluit om het rondbrengen van versoh Uaselwater te st n doch tiet voortaan scheikundig gexniverd op vier stations kosteloos verkrggbaar te stellen Besluit waarbg aan de stadsmuziekmeester de bevoegdheid wordt gegeven om de betrekking van kapelmeester bg de schntter nevene de z ne te bekleedvn Afwgzende beschikking xf het versoek ran schipper P van den Berg om vergoeding ttn schade geleden door bet stooten n zgn vaartuig op een paal in de rivier de IJssel Afwgzende beschikking op het verzoek om subsidie van de commissie voor de feestviering ter gelegenheid van de vijfentwintig jarige segeenng van Zgne Majesteit Willem lil Afwgzende beschikking op het adres van de heerenxj N Scheltema en dr C A Tebbenhoff die zich bereid hadden verkhtard den C talogus der Librije te vervaardigen op grond dat de opdragt diartoevan heeren Libryemeesters moet uitgaan en mededeeling aan dezen dat het den Raad aangenaam zal zgn wannéér dit werk aan genoemde beereti wordt opgedrageii Besluit om h t Raadhuis i r gelegenheid T n het vgfentfvintigjarig inhuldigingsfeest te doen verlichten de gfoote iquziektent op de markt f ilaat n en een subsidie van 200 te vegreenen tot het geven van een kinderfeest Besluit om de ten name der gemeente Gouda op de grootboeken der nationtde schuld ingeschreven kapitalen te gelde te maken Benoeming van de leden der commissie voor tiet Stedelgk Museum van Oudheden Afwgzende beschikking op het verzoek tüa het Boomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur van O L V Hemelvaart cm aan htttelVe een gedeelte van h t plantsoen tegenover de Tiendewegsbrag tot het bouwen van eene kerk voor de som yan 8 of 10 de meter te verkoopen met bereidverklaring om deti bedoelden grond voor 30000 aftestaau onder voorwaarden dat het kerkbestuur voor zgne rekening ten genoegen van Burgemeester en Wethouders zal maken en gedurende drie jaren onderhouden een nieuwen toegangsw naar de Karjiemelksloot en dat het voorts kosteloos aan de Gemeente zal teruggeven het bg de Boomsch Katholieke Gemeente in gebruik zgnde kerkgebouw op de Oosthaven Besluit om aan Zijne Majesteit den Koning een adres van gelukwensching aan te bieden bg het feest van Hoogstdeszelfs vgfentwintig jarige regeering Wordt fcnralgil ¥ x M 4 1 urn i mt miis