Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1875

7 BUITENLAND Buitcnlaiidscb Overzicbt D diaeaiaie ia de Belgiaobe Kamer orer het iocideut tut Uuitsehland ia betrekkelijk kaJoa geweeat Da heer Frèie Orbaa heeft in een uer gemaiigde radeiscmg de politieke gedragalijn dar regeeeiug lu dtu kaak goedgekeurd en het goareruemeut de rerlakering gegeroa dat het op den atean der liberale nrtq rekenen kan wanneer ly de waardigheid an Mt belang dea lande tegeoorer het buitenland handkaaft Intnaaohrn heeft by wel uitdrukkelyk de ultraaaontanen buiten de Kamer afgescheiden ran dereftariog De regeeriog leide hg heeft de liberale Htaiiiiigea van België hoog nrbaTen en is daardoor ia MM aehere rerhoadiug gekomen tegenurer hare rtq die eiken dag deze rrgs jnstelliogen in den ban aeat £ n too roortgaande hebbin de uliramonlaauaohe n o de gaeatelgkheid dia aanleiding gegeren l i tt b e n tot het oonflicl harde woorden moeten retduren Orer da taak ran Ducheene die een aanalag ixedda op ran Bismarok is oieta nieuws gezegd Het oodertoek wordt roortgeiet Ten alotte ia met algemeene stemmen een motie aoogenomeo waarbg de handelwgze ran het gourernelieot vordt goedgekeurd Merkwaardig is by dit be C l dat de geheele Kamer lioh aanaluit by de af keu dia de legeering heeft uitgesproken orer het jongMe aandément ran den biasdhop ran Namen Hen Fransch correspondent der Timet heeft weder aoaa da fm in rep en roer gebracht door orerdreren Maainiahwhe en oorlogxaehliga bosohaawingen De Timet heoht er erenwel zelf gsen waarde aan Naar M roor ffil tereobt ant tfiovü in Duitsohland flJH in Frankrijk zyn er wel peraonen die den oorlog jHiachen maar wij honden oua met de meeste blama orertuigd dat geen der beide gonrernementen MI oorlog denkt of dien wenaoiit Seide hebben h ote behoefte aan rrede De gnDStfge roorspellingen orer de nienwe Franoolie drukperawet worden niet bereaiigd Doorgaaoa Md iageliebte eorreapondenten rerz eren althans 4m r aieebts een roorloopige drakperswel zal worstte iogediead waarby da slaat ran beleg in alle tepartementen wordt opgehereo en de Begeering tot de defeitiere indiening ran de drukpenwet in 4 iettwe Kamer gemachtigd wordt om kranten geiia bepaalde orertradin eo waaroader aanrollen op de oonatitutie of op bniteolandaahe Hegeeringen a aehorseo of op te hafTeo Bealuiten ran dezen aanf zonden echter genomen moeten worden door 4an Mlniateiraad terwyl beroep op den Staataraad geoorloofd lal zyn In h t departement Ie Lot waar de rerkiezing van eeo a eraardigde op 30 dezer moet plaats bebbeo heeft de daaroiede aameogaande str d reeds een iboraog genomen a De Boohpart stan stellen den heer de Mosbourg Taefl ad diplomaat der keizerlgke regeering tol hun omuUiiaat terwyl roor de repnblikeiuaoha party de JiHar da Veraiubae optreedt een groot grondeigenaar Ü dit departement die ook naar het achynt den Maw dor oonserratieren rerkrygun aal et raiaiaoha U u ran Afgevaardigden heeft by Iweoda lexiag bet ontwerp ran wet op de regeling roogdysdiap in zyn geheel aangenomeo Bü tirjNde Ifzing ia roorta de kloosterwet onveranderd É i ooien alleen hel centrum was daattrgen K ittde lezing ia het wetavooratel ran deu heer IMri orer de rechten der ond katholieken op het Mktlgk rermogen by hoofdeiyke atamming aangefoaMB met 103 tegen 75 stemmen Da bioaobop ran Breslau Msgr Föraler beducht TDOr da toepaaaing der Pruiaiaohe kerkelijke wetten ia Mat pak en lak naar Oostanryk rerhniad Hy kcoA d kaa en de koathaarbeden medegenomen Zooala men weet ia genoemde prelaat tegeiyk Pralen en Oostenrykach onderdaan daar zyn biadom j beide landen ligt Hy aehgnt geen laatbebber in Jrraiaen te hebben achtergelaten om zyn ondergeaobikte ecatelyken niet bloot te stellen aan de onaangepuaB i en die men in Poaen moet rerdnren bg het boekea naaf den geheimen lasthebbende ran den arangen M r Ledoohooaki De Deeasohe Tweede Kamer haeft zich door de kadreiging van de Begeering niet laten afschrikken Ih of aianir dfe begrootiag raatgesteld zooala dit traogar NKda waa gMcbied De beide Kamera znlIon tkaiw een oommiaiie benoemen ran 18 leden U trachten zal t eena te worden gascbiedt dit iet daa tal da Tweede Kamer worden ontbonden Ia JEonland roken de hoofden der partyen meer Ml Boar nondgemeen Aanleiding hiertoe waa in da irariga weak dê qoarttie of mea al of niet de regela fM kat kaia omtrent de toelating van freemdeliogen tartaienwoordigei der pera enz in n woord alle kiet hden zou wyzigen of niet Diaraëli i houding ii de laatste dagen getuigt niet ran politieke wüaheid Nu de Duitsche kroonprins en zyne gemalin nit Italië zyn rertrakken zyn de Italiaanaohe dagbladen weder opgevuld met beschouwingen over de beteekenia ran dit bezoek hetwelk dus nog eens de roornaamsle gebearteoii van den dag is geworden Orer het algemeen zijn de bladen bet eens dat dit bezoek ran boogare beteekenis is roor het behoud der rriendscbappelyke betrekkingen met Duitaohland dan it een formeel gesloten rerbond ten behoere ran het een of ander doel zou kunnen roortspruiten De rriendichap tusscfaen de beide Kroonprinsen is een gebeurtenis ran het hoogsle belang en sluit zich wsardiglyk aan kg die tksschen keizer Wilhelm en Koning Victor Ëmanuel De rraag of prins Friedrich Wilhelm met e tie zending is belast geweest wordt nog eenmaal op alle mogelijke wijze besproken en het antwoord luidt dat hg geene zending had wanneer men dharonder éia bepaald doel rersiaat wel een zending ran algemeenen aard namelyk om uit eigen onderrinding te leereo hoereel den Italianen aan de sympathie ran Duitschland gelegen is BINNENLAND OODD 11 Uzi AI wie in den lande prgs stelt op dien hoeksteen Tan Qn8 zelfstandig volksbestaan o nbare tehoot moet wel vooral in deze dagen behoefte geTx elen om zich aan te slaiten bg gelijkgezinden Nn de kerkelpe partijen in dichte gelederen losstormen op de sterke veste zjj inzonderheid ook het vrjzinnige Nedwland indachtig aan de spreak der vaderen Eendracht maakt macht Wil men er ernstig tegen waken dat niet door de lanwheid der voorstanders het neutrale onderw s uitzondering worde in plaats van regel dat niet de onnadenkende schare door holle phrasen e t opgedrongeii gemoedsbezwaren verblind haar onschatbaar kleinood prfls geve dan eendrachtig de handen ineengeslagen en met opgeheven banier ook het leger der beschermers in slagorde geschaard Daartoe is sedert enkele maanden een beweging in het leven geroepen waarvan een dér bekwaamste woordvoerders Mr A Kerdjjk zich onlangs ook hier deed hooren De dadelgk zichtbare uitslag ran zijn pogen was het vestigen eener afdeeling Gouda en Omstreken van de Vereenigim tot bevordering van hel Volktondeneïjt in Nederlfxnd eene vereeniging die overal met blgkbare sympathie begroet wordt en dagelgks in kracht toeneemt reeds is het meer dan waarsch nlyk dat het Nederlandsch Schoolverbond eerlatig geheel met haar zal zamensmelten De jeugdige afdeeKng heeft zich spoedig nader geconstitueerd en haar bestunr wendt reeds ijverige pogingen aan om in den geest der Vereeniging het volksonderwjjs ook 11 naaste cm jeving te bevorderen Toch is waarsch nlgk het ontstaan dezer afdeeling aan de aandacht van vele geestverwanten ontsnapt Daarom herinneren wfl hier nogmaals aan t hetffeen zg zich ten doel stelt a bescherming en verdediging der beginselen van de wet op het lager onderwgs vau 1857 j h verbetering van het volksonderwge en verheffing Van de onderwijzers floor betere opleiding en voldoende jaarwedden c het vestigen ener volksovertuiging van dé onmisbaarheid van opvoeding en ónderWfls en het nadeel van schoolverzaim d grondig onderzoek naar en zoo mogeliJk opheffing van de bezwaren tegen eene tusschenkomst van de regeering om het onderwijs sIgeMeén en verplichtend te maken Tot gewoon lid kan worden aangenomen ieder die den leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en zich verbindt tot eene jaarlnksche contributie van 1 20 Begunstigers zyn die leden welke zich tot een hooger bSrag verbinden Mochten velen zich opgewekt gevoelen om alsnog tot het lidmaatschap tbe te treden door hnn naam op te geven aan den Secretaris der afdaling Qouda en Oniétreken Z M heeft op zgn verzoek eerrol ontslag rerleend aan 1 Spamaaü 2en lalt bg de dd aehattery alhier In de diatrictarergaderiny den Saien dezer alhier gehouden waartoe de meeste ondarwyzers nit het zerende district dezer priarincie opgekomen warm werd door den heer i Kiewiet de Jonge van Oudewater het restitsttestclsel ter diacuaaie ingeleid De preker betoogde dat dit ataliel in ttrgd if oUa gezond staatarecht en onrermydelyk t t rael kwtad leiden zal zoo het in toepaaaing werd gebracht De heeren Lalleman ran Moordrecht Verboon ran Krimpen a d I sel vas Baren alhier ea ümeia ran SIttipwijk namen aan da disoossie orer dit onderwerp deel In hoofdzaak kwsm aen bleria met elkander overeen dat z owel het testHutiettelsol ala de zooge naamde gemoadabeurtroa de pirtg die tegen het openbaar onderwgs strijdt nieta anders dan wapenen der tegenstanders zijn om het koste wal het wil het openbaar onderwijs te doen rallen en t bgzooder of lierer t clericaal onderwgs te doea legerieren De opleiding der onderwyzera kweekelingen zooali de heer Kerdijk die beoogt werd daarop door de onderwgzera behandeld en rerreweg de meeaten waren ran oordeel dat rooral praotiache opleiding ran de kwee kelingen in de iSholeR diet theoretitohe ontwikkeling hand aaa band moet gaan om bruikbare onderwgzert te rormen Ala aeoretaria der rergadering werd de heer H W Kramers als Penningmeester de heer Bmais alhier gekozen t t rioe prasaea rab het Bettanr koos de Vergadering den heer 6 B Lallemau tot gewoon bestuurslid den heer Kiewiet de Jonge Op roorstel ran den heer Lalleman werd baaloten een adres ran adheaie aan den Miniater ran Binnenlandiche Zaken te zenden tot ohderateuniag ran bet requett der Amaterdamaofae ooderwgzen om een pensioeofonda ook roor de onderwgzeraweduwen in Nederland tot stand te brengen evenals dit reeds bestaat roor de onderwgzera in Nederlandaeh Indig De Voorzitter der rergadering de heer J Broedelet dealde aan de aanwazigen mede dat rolgena kg hem ingekomen mcdedeelingen van de Schoolcoomiaeie te Oudewater de Schoolapaarbank daar róór eenigen tyd opgericht uUce gUDStige resnilaten afwerpt dat hg het totitandkomen ran Sokootspnarbankeo wel in deze rergadering ter discusaia wilde inleiden ware niet de tgd reeds te rer rerstrekeo Dit belangrgk onderwerp zal echter in da tweede diitrictsrergadering dit jaar nog ter sprake gebracht worden C B ajonwer in de Stearine Kaarsenfabriek alhier ia Zondag m rgen lierwgl hij bezig was raten in de fabriek te rerwerken met een zgner beenen tnaachrn twee raten in klem geraakt zoiodat dat been byna geheel ia rerbryzeld Hy ia onmiddelyk naar het gemeente gaethttia alhier orergebracht Wy zgn genoodzaakt het reralag orer bet ooncert ran Zondag jl tot een volgend nnmmar te vé schniren 12 April U i in deze gemeente een fonds opga richt roor schoenmakers om hun bg ziekte ouderdom of orerlgden eeo toelage ts rerleenen Aaarankelgk nag nob dit in een miaa deelnening rerhengen daar bat raedi i loden en 4 donateurs teil Het bestunr waarran jaarlyks éia der leden aftreedt doch weder herkiesbaar is bestaat x l da rolgende hh J Hoebeeke Voorzitter N J van Oonelen Ie secretaris O H Flux 2e secr j A Sliedreefat Ie penningmeester P W ran Eik 2e penningm J da Bruin en A da Weeger oommissarissen In de zitting der Ar Beshtbaak te Botteidom ran Zaterdag stonden o a teroebt O d B bonwman woneode te Moordrecht beaoh ran orerlreding der wet op de roearlseoyknndige politie Ëisoh 8 dagen ger call en 2g boate of 2 dagen er cell B B oud ii bonwBUn wonenda alkier beoob ran het niet afeondaren van een rand rerdooktaoii de besmctlelgke longziekte te lydeo lUsoh 0 60 boete of 1 dag ger Over 8 di jbn zal in borenitkonda token aitapnak gedaan wunlen r Staten aeneraaL Twieoi Kahu Zittinc gen van 10 Mei In deze zitting ia aan den heer Kayper verlofverleend om eene interpellatie t richten tot de rageeriug orer hare roornamena nopens de wyeigiogder wet op het lager onderwya De faera idalnging orar de onderdaelen ran bet wetsontwerp boudeode regeling ran bat toezioht by het oprichten rso fabrieken enz zyn roortgetct maar nog niet afgeloopen De anti r olniionaire candidaot tegenover den heer A Moena in het hoofdkiesfistriot Saeek roor een lid van de tweede kamer if dr A Knyper thansafge aardigde roor Gouda i Het Hmdeltblttd meldt thans dot er indatdaad bij deu Kaad ran State een walaootwerp aanhangig is belreSeode de indgkiug Ier Zuiderzee lift il IliUer van i er katokeideB aard Het stelt enkel voor een bedrij rui 8000 beschikbaar te stellen nog dit jaar beringen te doen plaats hebbenen aldus den bodem der Zuiderzee te onderzoeken De dgoBUieoe rergadering ran het Nederlandsoh tflbO Iverbond tfti ditmaal géhoaden warden te s Grs Vofljlagé op Vt itf 11 Jbni des roorqiiddags ten il anr terwyl in de Vvondzitting oanraiigeude ten 1 mi de werkzaamheden zooreel noodig zullen woriAeU vodrtgeüè éh ook roorzoorër ie tyd zulks toelaat gelegenheid zol gegeven worden tot bet doen van nededeelingen en tot eene rrye discussie orer de middelen waardoor de bedoelingen ran hel verboqd kunnen worden bevorderd De algemeene rergadering der Hoolschappy Tot nat ran Hargemecn zal dit Jaar den loden Angus KAa te AmstéMam onder voorzitterschap van den heer tt de Veer honden worden Behalve de huishoadelyke werkzaamheden zyn r lementen rast te MèHetf op let rerfeeoen ran toelagen it dekoader liaOtaekappg roor ondei wija op het toekennen an errille onderscheidingen en op de oohadelooastclliog aan oigeraardigden ter olgameena reij eting roor raio en rerfalijfkosten Derenter doet een roorotal om de oprichting ran crèchea te berorderen Haafteo stelt roor aan bet Hoofdbestanr aen krediet ran 26 000 te rerleenen om de oprichting ran Voorschotbanken te berorderen ketzalfde departement wil aandringen by de Hooge Begeering op wettelyke regeling der Coöperatiere Vereenigingen Delft wil een rerzomeling ran boekwerken betreffende bet sociale rroagatuk aan de bibliotheek der Moatschappy toeroegen en teveaa en eongfcB ter bespreking ran het apaorbonkwezen Door Anertfoort wordt voorgesteld den onderwglera aan departementale acholen na volbrachten dienittyd pensioen te rerleenen door Boakoop een rerduiilelgking der wet sOrareohage stelt roor een prytvmag nit te ichrij en omtrent lykenrerbrandinj en den Helder wil een werkje oankoopen terbestrij ding ran de uitroeiing ran rersebillende rogelsoorteo Door Groningen werdt roorgeiteld dit departement aa subsidie ran 10 000 te rerleenen tot oprichting ener kweekwhool roor ondervyzareaien De kerkei aa4 der Ned herr gemeente te Amsterdam is teruggekomen op zyn braluit tot het helfen van e E hoofdelijke omslag Men heeft het betluil ingetrokken en san de gMde gezindheid ran delidawtcn orergelaten in de beho n der gemeente t oortieo Op de in het loatat dezer maond te Dordrecht te hoBilen jaarlyksebe rergadering ran gaoaeaheereo rerbonden aan de kronktinnigengeatiehten zal naar men ons berieh de bekehde gerechtelgke inbeiVaringstelling TOa da LooiT eea punt ran hekondeling ottmoken fW In den laotttaa tjjd zyn id rertohillende deelen des londa weder onderaoheidena rolsohe muntstukken in beslag geaomeo Omtrent de Leidsehe feeaten wordt gemeld dat na de mntiekaitroering op 10 en II Juni in da Hooglandscbe ksrk op Maandag 14 Juni de plachtige ontvao st der rennisten zal plaats hebben aan bet poorwrgstalion om ro n daar in optocht naar de atodo gehoorzaal te trekkao waar de praetee ran bet atadeBteocorpa de heeren zal toespreken Vóór de aivdt ni t dar reanistta wordt in bat feestgebonw op de mine het raandel door de Leidtcbe jafferschap vervaardigd aan den oenaot van het corps orerhandigd oorba B j PaloBO bat o tol va ren Met dot Vianlal worden Sao de Sad tudaofe afgehaald De reunisteo koMddiaDteUden dag met de sta denten by een op dHfejb om da feestrede te hooren tfit deil hbogl raorBlis Op 15 Juni Dinsdag ia de maakerade Oe besten zdllen dan stellig nog varaokaiden dagen duren bet jniste programma is aefaler ndg mat daloitief rostgoatald Hat aa td ad atudenten db tioA bjj de reanie eodNttiadr Bebbtn aangemeld bedraagt sa reeds 700 Uit Tbolen wordt gemeld dat aldaar een balpondarwyser die vóór 20 jaar zyn earrol ontslag he moéteó aanvragen dezer da en weer als halponderwynf opi de inbare tohooriitoagaUten De ittaa iiUa by de 601 fTT r Ijjkaat mededeeling ran het Hoofdbestuur der Vareeniging Volkonde wys zyn in den laststen tgd nieuwe a oalingea opgeriokt te Akkrum Appingadom Arq m Bernn op Zoom Bolsward Oordreoht iMneker Qóit ed oi strekeo Meppel Orcrflakkae PurÉMwf Botterdom Byswgk Voorburg Schi en MaMrekeB T iUaraB Westdongeradeei Wjnsohotaa ZaahdoH alt Bommel Zierikzee ea Zatlbo Nafi y rerneqen zgn by bet peiaoaeel ran ket depandaeut réh Oorlog wftfttfge tefoadéringen te gemoet te zien waaronder ook eene die raak roorspeld raak ook roorgenomen maar altyd uitgabieren is andanks den aandrang die ran verschillendezgde daor e werd aangewend Amh Ct Da bepalingen op de werriog roor het korps ma riniers zyn by een onlangs door Z M geuumen besluit in dien zin uitgebreid dot gewezen ouder officieren of korperaals ran bet korps mariniers of ran de landmacht die zich bg het korps weder zouden willen verbinden zoomede sergeanten en korperoalsmdicieos ran kat wapen der infanierie met eene rrywillige rerbindtenis by het korps weuschende over Ie gaan kunnen worden aangenomen in den graad dien zij het loatst bekleedden mits daarvoor nog geachikt Het bedrag der hondgalden is roor t rerrolg rostgesteld bg eerste verbindtenia roor den lijd tan zes jaren ran militairen beneden den graad ran odj ooderof niet jonger don 18 en niet ouder dan 34 jaar op 260 ran dezeltdeo boren de 34 en Kuiedtn de 40 jaren ten hoogste zooreel als by reëngagement zou worden toegekeud over bet tydvak dnt tot het 40ste jaar nog rerloopen moet roOr 8 jaren roor jongelingen ran 16 18 jaren op 150 bij reëngoKementen roor ze jaren op 260 5 jaren 200 4 jaren 140 3 jnren 80 twee jaren 50 en een jaar 20 Twee kinderen het eene 3 en bet andere 1 jaar ood die op eene kamer op de Ammunitieharen in Den Haag alleen waren gelaten tijn door in bewaatloozen toestand gerondëa te midden roa een rerslikkenden damp reroorzoakt door het vlam rotten ron het beddegoed dot de kleinen in banne onwetendheid met Incifera hadden aangestoken Het oadsta kind ia hersteld maar bet klanste in orerieden Noor aan het UtmiehUad wordt medegedeeld bestaat er eenig raorditzioht dat de eoapooial Offenbach in de rolgende maand te Amsterdam zal komen om zelf in het park de opvoering ran eenige zijner operettes te leiden De ministar van oorlog ontvangea hebbende een aantol requesten waorbg door of ten behoere van milicienrerlofgangera rt jstelling wordt rer ht van het opkomen onder de wapenen roor ddierlang te houden najaarsoefeningen beeft ter kennis r n de adreasanten gebracht dat de betaagen ran den dienat niet toelaten in bun rerzoek te bewilligen Ta dezer gelegenheid wordf den betrokken miliciena heriiioerd dat zy die wagens ziekte niet op den bepaaldea dag onder de wapenen komen orereeokomstig de daaromtrent bestaande roorschrif ten zich na hunne herstelling by bun korps moeten rerroegen ten einde gedurende zes weken in den wapenhandel te worden gaoefsnd Trgdag oehtend is te Kassei de circus Carré afgebrand Onderscheidene daoiin aanwezige goederen zyn eene prooi der rlommen geworden Gelukkig waa bet gezelschap juist naar den llaag op reia gegaan zoodot de meeaie en besta goederen niet a er in de tent aanwezig varen INGEZONDEN Zondag orood dea i Mei waarheen woa dot roor velen nog een rroog tgenerease delioote aanbod ron Mejnfrroaw Selma Kempner besliste wie toch zou de gelegenheid loten potaeeren die liere geroelrolle stem nog eens te hooren die one zoo reel aangename herinneringen oon boor keurige edele zang liet By mgo koaut ia de zaal wu daie wat dan ook te wachten was prachtig beiet en daorby paasend atil de inrioed ran het IQne eonoart van Donderdag liet zich noch gelden Op eens doet zich eea fiig oopassaad galnid kaoren een trompet gilde snerpende krgsscheade toonen t was ooncert rata den paljas bg j t gerenommeerde paarden konden eb openspal ran den beer Blonus gaat binnen boeren ed buitenlni de oatiekanten rukken in etc t was eene onheilapelleude keksenmuziek die achter ttoooeel rondwaarde Wie dia wanlnideAde tonnen voortbracht lal toch niet gedacht hebben t mooi m y jammer is het dat de heer Wansink deinelgke aardisbeden toelaat en t onroegzame daarvan niet onder t oo brengt door lob dat ellendig geluid meermalen heihoaidè Dat begin woa min De uitvoering te beapreken ligt niet in myn plan t nrogra maSroa overèroot en gavorieeid ala een kaleidoskoop ds booordeéling laat ik over aaa lui van generale kennit Te betreuren ia het die avond verder sohjttetnie in onprettige onbeleefde en onbeschofte voërvalK es veroorzaakt door t ruwe lompe bedienden personeel té betreuren is het bet bedienen gadnreode de uitvoering niet verboden is een van die bedienden een olifant in zyn soort groot iwaar n lomp liep met al het elegante gracieuse aan dat dierenaoort eigen door de zaal met eeoige rommelende en kakelende bieren grogglazen tot ergernis ran hen diedeKjne genuanceerde zang van fraulein Keinpner savoureerde toen die man rer ach t werd stil te staan zoolang die dame zung veranderde de olifant met bre den rug in em aap ngilig kwa 4laardig dierenaoort zgn oogen liepen scheel naar zyn neu a tijn mand opende ziek om de vuile overblijfselen van wuileii van voorheen te toonen terwgi uit die raile bergplaats de rolgende woorden de bergplaats ten vuile waard zich deden hooren rao aronil van aVond geld verdienen morgen d r ik weer op naar Aniiterdom t Aneukar ter werd toen epidemiaoh t vee van die lui kregen twist orer het gebruik en eigendomsrecht ran een kurkentrekker en garen lucht in de rolgende liefelyke onibaezemingen r k k rertrottw it in i poe o geen sier I t Was niet geraden meer die lui op k n onbehoorlijk gedrag opmerkzaam te maken dabr ik uiel zeker ben of de in perlinentica hadden ran hun lij tot dadelijkheden orergegaan Hartelijk koop ik op een rolgende rergadering in de sociëteit beiloleo wordt t bedienen gedurende de itroeringen te rerbieden en nog beter dat het bestuurder sociëteit t u gpote daarvan inzag en het reeda dadelijk inatelde J JLiaatste Berichten Parijs 10 Mei Het agentachap Hmat meldt Wy kannen formeel bereatigen dat de Dnitaehe Begeering geene enkele reclamatie tot ona Oonreraement beeft gericht Er beataat tusschen de b de Qourerneatenten geene enkele aanlaidiag tot eemig eonHict ia blijkens de informatiën uit alle hoafdaleden ran Europa rerkregen heerscht allerwege fea rredelierende gezindheid BerUjn 10 Mei De Czir ia heden U 1 ore aangekomen Keizer Wilhelm eo ol de prinien van den bloede waren oon bet spoorwegstation am den Gzor op te wachten De onimoetiog tusacÜen beide Sourereinen woa buitengewoon hartelijk De Czar ia ten 3 ure iioar het ministerie van Buitenlandache Zaken gereden om den Byksksnselier prins Bismarck een bezoek te brengen Londen 10 Mei InhetLngerhniaheeft deh er Dilke aangekondigd dot bij wegens de sinds eeq steren bestaande rrees omtrent de betrekkingen tusschen Duits land en Frankrgk de Begeering morgen zol iaterpeJIeeren om te rernemen of het waar is dot Daitsehlood eene nota aan Frankrgk heeft gezoodon betreffende de reorganisatie der Franache famie BerUJn lO Mei No den Keizer van Buslaad beeft de Bussische Rykskonselier prins OortsohokpS by prins Bismorek eeo bezoek afgelegd Berlijn lO Mei Terwijl in sommige bladen sprake woa van een rermoeden omtrent het beatafn van een complot tegenT den Bijkskonslier en d n Minister ron Eeredienst rerklaort de Poti thoas te kannen mededeelen dot naar hetgeen by de nosporingeo is gebleken de oocleggers Poolscbe geestelijken moeten zyn en nu reeds drie persoaen bekekd zyn die tot de nitroering ron bet pion warao omgekocht Het Huis rsn olgeraardigden heeft de wat op de orden en oongregotién bij derde lezing met 213 tegen 80 stemmen onreronderd aangenomen i KantoDgerectat te Gouda Op de terechtzitting ron den 28 Mei 1 7S gys ia norolgcnde perionen reroordeeld A V d P Tot eene geldboete van 10 M soba gevangenisstraf ron drie dagen wegene I it risaohen in eens andera rischwaler zoader voors n te zyn ran een schriftelijk bewys rlsn rergunni g rao den eigenaar of reohlbebbendeop dat rischwat r en zulks na binnen de laotata 12 maanden aan e overtreding roorofgegooo wegens orertrediog i t rerordening op de Jooht eo Visaeherif ié t A ri oordeeld U O haisrroBw ran J B Tot eene geldbi ran ƒ 6 of saba gerangeaisstraf van twea dagi wegena het te Gouda reuten r aa riaok teiAtx den beamble van Politie een bewya te habbrn nen rertoonen dat die risoh dpor dei Kearmeeal gekeurd en goed beronden isl A d D Tot aene geldboete r n 7 60 ofsulgevangenisstraf ron twee dagen egens het iet ken ron nachtelyk burengerucht tot ventorip ride raat der inwtners C V d W e J a Ieder tot eene gri ƒ 5 of a bs gevang$nisalraf ritafihrwwagens het in de gsnieeiile Baeuwgk anr eeHiiUraii met houden bespaiineo eo oven dea ojnMiaiweg rydende roertaigen niet gaan roorof naast holtden En allen in de kosten desoooda mrordedlllirby lyfodwang