Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1875

i Vrgdag 14 Mei 1875 W 1671 met Fonkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat nit dmivensniker en Zwitsersehen honigmet een aftreksel van mont orange bloescm en fetikel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt Benezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kachhoest De fleschmet gebrniksaan wijziiig 60 Cents Sel de riinborn Gimborn s maagverstcrkend Zuiv rings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeit een aaugenamen smaak en vereeuigt in zich alle genezende krachten van het zont van Carbbad Ëms en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die l den aan coliek migraine rheumatiscfae aandoeningen constipatie slechte spgsvertering congestie en in t algemeen alle iekten aarbg men zich van pnrgeermtddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebraiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan SLrSen nrv e borstkwalen kliergezwellen bleekzacht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die i n een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeh daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Inohtdicht laat sluiten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer z langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct I IvAP I airopfpitan Ig t sne bekendheid dat jjzereen onmisbaar bestandIJZei LeVerildalla deel van qns bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de nataurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde jjzerpreeparaten is deze oplossing van zer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram gxer in een licht verteerbaren vorm De flaco n kost 50 cents BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzi g GOÜDSCHE COURANT Nieuws en A lverteDtiel lad voor ouda en Onislrekn Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhooen hg Wed Wolff en Zoon te Oudeuater bij F Jonker Idenbnrg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBOKN Emmerich Apotheker en Fabrikant vau chemische en technische Preparaten De ondergeteekende maakt bg dezen aan zgnen geëerden Ëegnnstigers bekend dat bg hem te verkrggen is Best WIT BROOD met Melk per kilo 21 Cts BRUIN BROOD 18 per IV KROP BROOD 21 hetwelk naar verkiezing aan hnis bezorgd wordt Slgters genieten 10 Cents van den Gulden TiENDEKEo L VAN WANKOM TWEE SCSILBEIISOECHTS bg W VAN SOEST Loon naar bekwaamheid MEN VRAAGT TERSTOND EENE Flinke Dienstbode die rindelgk en goed kan WERKEN en een Bnrgerpot koken Loon 70 Gulden Adres bij den Uitgever dqzer Courant Versterkend Gezondheidsmeel VAN BaADËNA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Menschen en Kinderen met zwakke emjeverteeringt or anen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de j Afdeeling Arnhem der Nederlandscbe Maatscbappi tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaar in bussen a ƒ 1 en aW 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzZg en attest te Goitda bü P i MOKERT Alphen bg C GOEKOOP Krimpen a d Uk L HELLEMAN Az Gooda Brak vtn A Bruknian Burgerlijke Staüd OtKBtli 8 Mrt Pcirui Jobuiin Oenrdot oildtn P de Jong eg O H de Loo Saiui Celberiu Mini onder G de Mofte en D M n Dul romein Hendricuj ouden T Stigter en S C Pinkib 10 Cornelu Handrilina ooden II Hoeinu en J Braikman Antje oaden H J Franken en A Beu Otiilebih 7 Mei J ran Goelbem M j 8 H Dnmei wed il en der Heyden 72 j C tis Loon 18 w 10 J B Rgnhont t m ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze diepe droefheid ons innig geliefd Zoontje in den onderdom van bona 4 jaren J J A ANDRBOLL iGravtnhagt J H ANDREOLl 10 Mei 1875 tan den Bseoh Dank aan Hen die van hnnne belang teUing deden blyken bg de geboorte van onzen Zoon F S SPARNAAIJ J SPARNAAUGouda 10 Mei 1875 van me To bbn mWAARLOOSDE TZRIODDHED CBBOnSCHE BROMCHirES TEEUNG liTIOmiEEII BEHiNDEURG TEER CAPSULES DE GUYOT Mkeker U reXI Deie cat sulcs ter grootte van een gewonr pil bevatten teer uit Noorwegen geheel luWer en van de éórste qualiteit De capsule sinelt in de maag en de leiT wordt gemaUelgk opgenomen en werkl spoedig f Oct d getijk che bniik der leer if leer aanleberelen c Toor liertteilenden en iwakke personen Het ia teTem c een geer goed pneaerratiol Toor cone menigte liekten c TOonI in hjdcn dat Epidcmicn hecraehen Annunireile théraimUit ue du profieaaeur BoVCHARlUT De loer aegl M H A CazenaTe wordt mei bijaondei aucces Rcbniikt tegen liuitluittlag en loogtocring Het ia klaarblijkelijk dour de ervaring beweieii dat de teer a een sliltiuleeienden invloed Uccft en dal bij malig maai a geregeld gebruik de teer de organen der si ij tvcrteer ng a aacht o iwekt en den goeden blecdsoinloop bc orderl Dic ioniMire de nUilecuu du docteur Funa e De werking der teer inwendig ia alt i 1gl Zij ver meerdert de urine nf cbciding m kl den eelliist op en bftvordert de 8plJs crtecnng Men schrijft de teer voor al iw bij cbronucbe ealhjnuu van de blaas en lonf gea Tr U dê Pharmactt du professcur SooaaiBAa T tg t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaat eeton werkt de leer lioogsl merkwaardig in de volgendo gevallen RONrHITEt STHM LONOaANOO NINQ iKiiw iii ootDt nnitouoHEin LCMONTiTtglKa CM TECaiNa IC LPIJHCN mCHT SPlJSVcRTCEIIIM KOUDE OP DE BLaat en ia t algemeen tegen alle aandoeningen der Ijjmvlieien ledere flacon van fr i 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd oro aan te toonen hoe weinig deie geneeswijie kost van 5 lot 7 1 3 cent per dag Om liA Ugm t koopm au namaakul Ie hoede mtel mtH tooralUtten op t mtle etiquette waarop de lektt ui aiwirie letten ü afgedrukt e de onderteekernng Hu WWt ndfiaUnnB Bier teftmeer ttfükU tk kei fiie timUe derf Depot Ie Gtouda J C Zeldenrijk 7 btj f 1500 Wordt ter leen gevraagd f1500 onder soliede waarborg onder nader overeen te komen voorwaarden Adres onder letter C bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GEVRAAGD aan de Stearine Kaarsenfabriek Gouda Zich te vervoegen bg den Directeur ZUNEN Mevrouw PRINCE Kattensii I verlangt terstond EEN TWlim MMB of een MEISJE van 15 16 jaar goed met Kinderen kunnende omgaan Tegen 1 AUGUSTUS of eerder vraagt men tegen goed loon BENE DIENSTBODE van goede getuigeff voorzien Met franco brieven of in persoon te bevragen bg den Uitgever dezer Courant 6ÖEDK00PE inZIIK voor Piano Sou Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier v n H M de Koningin 629 Obsten op 239 Der Braulschkier Melodie C B0 36 624 Smith Sidney op 58 Norma Fm sie brillante B0 70 614 Lkcocq La fille de Madame Angot Potpourri 3e druk C0 60 640 Hess J Ch Contigue de Noê d Adata Transcription C B 0 35 637 AsCHEtt La Jiieuae Bluette a la polka C 0 35 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A B R I N kM A N U Gouda ÜTTa K EDS SEL UIT HET VEBfiLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 Vn tolg Besluit om aan den Heer M H Kluitman Iiooidouderwgzer der Tusschenschool ter gelegenheid zgner veertigjarige ambtsvervulling van Gemeentewege een geschenk aan te bieden Besluit em het gratis verkrijgbaar stellen Tan scheikundig gezuiverd Usselwater te staken Besluit om aan het bestnnr van het Museum ▼ au Oudheden in bewaring te geven de daarToor geschikte op het Raadhuis voorhanden ïÖniie voorwerpen en om de besturen der Gemeentelgke Instellingen uittenoodigen eveneens te handelen met de voorwerpen onder hun beteer en die welke zich reeds tgdelgk in het Museum bevinden onder bewaring van die Commissie te laten £ u vprzoek van den Heer G A Oudgk om aan hem te verkoopeu den aan de Gemeente toebehoorenden bouwgrond langs en bg deCra bethstraat ten einde dien met minstens veertig woonhnizen villa s of fabrieken ti9 bebouwen welk verzoek nadat de stemmen daarover gestaakt hadden door hem is ingetrokken Beslnit Om daar zich een geval van cholera heeft voorgedaan scheikundig gezaiverd grachtwlter op tien stations om niet verkrggbaar te ikMyraag van de Heeren Kaptgn en iNievergeld om concwsie tot het aanleggen en eiploiteeten van eene drinkwaterleiding welke aanvraag echter nadat daarover door ae Commissie TMQ Fabricage rapport is uitgebracht door genoemde Heeren wordt ingetrokken Beslnit om aan het Eootnsch Katholiek Parochiaal armbestuur van O L V Hemelraart te rerkoqpen honderd zes centiaren grond naast het Oude Vrouwenhuis gelegen waarop lieuoemS Iwstunr recht van erfpacht had Beslnit om aan de Heeren Libryemeestera in antwoord op hunne kennisgeving dat zü den Catalogus der boekerg door den Heer Nghoff te s GraveiJiage hebben doen vervaardigen en dat de toegestane som van 350 waarschgnlijk eenigzius zal zgn overschreden te bengten dat de Raad niet beamende de redenen waarom het catalogiseren met aan de Heeren Scheltema en Tebbenhoff is opgedragen oversehrgding der begrooting niet kan goedkeuren Beslnit om de gebroken kraan aui het Amgteidamsehe veer niet door eene andere voor rekening der Gemeente té vervangen Afwgzing van het TBTïoek van den Heer G A Oudgk om van het door hem met verBcheidene woonhuizen bebouwde erf aan de lÖreedstraat eene brug te mogen leggen op het plantloeu langs de K attensingel acht Besluit om daar de schipper van het overzetveer over de Turfsiugelgracht is overleden voortaan dit veer voor rekening der Gemeente te doen bedienen en daarvoor een tarief vast te stellen Voorstd van de plaats gke Schoolcemmisaieom dè eehe armenschool voor jongens en depbdere vbor lüeisjes te bestemmen waarmedede Raad zich niet vereenigt terw l beslotenWorot de beide scholen zoowel voor jongensals voor meisjes open te stellen üphefSng der vaste Commissie om Burgemeester en Wethouders bg te staan in het toezien op het beheer en onderhoud vajx en de zorg voor alle platitselgke werken en eigendommen der Gemeente Gouda Afwgzeude beschikking op het verzoek van de eigenaars en de bevrachters van en ontvahgers van goederen geladen in het stoomschip Leeuwarden I om vergoeding van schade feleden door het stoeten en ten gevolge van ien zinken van genoemd schip in de rivier de Gouwe Mededeeling van Heeren Libryemeesters naar aanleiding van het Raadsbesluit van den 21n September jl dat de som voor het vervaardigen van den Catalogus toegestaan niet is behoeven te worden overschreden Besluit om het getal politieagenten pet een te vermeerderen en het te brengen c § zeven Besluit om het beheer over het kapitaal dat op het Grootboek der Natioilaie Schuld ten name van de Librye is ingeschreven rechtstreeks door het Gemeentebestuur te doen voeren Besluit om eene geldleening aan te gaan van 20000 tegeii eene rente van 5 procent met aflossing van minstensy 1000 ieder jaar Besluit waarbg het maihnum der plaataelgke directe belastingwordt bepaald op 35000 De Heeren J N Scheltema en Dr C a ebbenhoff honden zich teeds ijverig bezig met het in orde brengen en beschrijven van iet gemeentearchief Men raag zich vleijen j t dit werk eerlang gereed zal zgn Geldmiddelen Volgen de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening zgnde die over hetdieattjiaar 1878 bedragen Uq muit met een voordeelig saldo van f 9530 88 Wordende hierbg wat bet genoemde dienstjaar betreft verwezeu naar de achter het verslag gevoegde staten A An B die eene opgaaf bevatten van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig het daarvoor verstrekte model Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde begrooting voor het dienstjaar 1874 IS het geraamd bedrag der ontvangsten f 262500 09 en der uitgaven 262500 09 Hier volgt een staat der Gemeenteschnlden g ê Sema taa tnntod I 1 M I l l Kadrftg VAR tilu geld leemnggedarenda t vQfjarlgtlJdperkmat opgftva vkD de aan leiding en bet doel der leening en m veriDiltlingdemid delen 10 hkreaOoi ing aangeweieit Art H6 l g 8pCl ▼ rufe aa Il09ll lll ai l Deieleenlnglsgetlo Leob deUaKtscbBp PÜ vDor Qemeentc creüei 2ü heeft gestrekt om iMrmede de ko tea te besti den van openhare wefken to tbBlangderwhoepraart wooa 6lpCl ente en ifloatlnfial J aii lUeselseoiaghaefiao d end ter iMSinidmg der kosten Tanopenbare werken Un be hoe 3 van de ultUeidMg der stad M8Ö 6 4iiet l o rrei n afloa elfas In 90 ijaran 670 10 mt deze leeningEUn b fltraden attgaven ten belioeve van de 8Chet p aat l en tan da openb geiofid held aoooo l SpCL luit dese leaning sun 1 An opsenom bestreden nirgaveo voor Werken ten be boevdd seheepraart Wordt iiervolgd BUITENLAND Bnitenlandsch Overzkltt DiDsdag is de zitting d r Fransflhe Nittioiwla Ver gaileriDg lierf t De begrooting is mgeJienJ Ook een voorstel om de leening der regeerng Tan de nat defensie de zoogenaamde Morgan leening te converseercn Mer ver ekert dat de afgevaardigden met ledelievende plannen teruggekomen jijii l e gematigde rechterjijds zal het Kabinet stcaiitn iii al zijn conscrraueve plannen terwijl de nkérzjjile alles doen zal om een ministerieéle criaia te verifyden waartoe de houding van Buffet aanleiding fou kunnen geven l e keiler van Rusland is te Ber ijn cenegeWurteliis dié nog ernige dagen stof w Iciereu tot verschillende politieke beschouwingen dcch Iioogat waarschijnlijk zal lelden oro alle oorlogzuililige bericWen lot zwijgen l brengen w it tut nug loe iiiet is gelukt Hel onrustwekkende artikel van di n T arijscjieu correspondent van de Tme heeft ilc ronde gedaan door de pers van alle landen en wonlt lijiia algemétu als geheet ongegWnd beschouwd maar toch worden telkens weder temmen gehoord die een nadelenden oorlog verkondigen De Agenee llanai heeft by de mededeeling vao genoemd artikel echter de stèlfige verzekering gevoegd dat alle ongunstige geruiiSftn die omtrent de buitenlandsche betrekkingen van Frunkryk in omloop zijn allen groud missen daar geen e iikel incident is voorgevallen hetwelk tot zoodanigi geruchten aanleiding zoa kunnen geven Te BerHin 00 verzekert bet agentschap wil men den vreÜe en k de keizers van Ruslanden Oustenrül hebben geen reden om osrlogzachtige plannen te koesteren d r 4eze met in het belang van het Europeesohe eveuvicht zouden zijn De Engeische rea eering heeft ook bij monde v n toaeiuiBgi tgJi c f i 1 i voldoening zijn ontvangen Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft het wetsoutwerp betreffende de intrekking der nftt 16 18 en 18 vau de Constitutie anngenomeo alleen het centrum en de heer Kirchman stemden tegen Ook eene tweede eindstemming die voor veranderiBgen in de grondwet is voorgeschreven heeft Maandag hetzelfde resultaat opgeleierd Volgens de Norddentiche Allgememe ZeUung hebben de ministers van Binnenlaudache Zaken en Eetedienst bepaald dat Aet t oog op de openbére orde en veiligheid de vergunning der politie vereisönt tot het honden 4er buitengewone in verband met de in het jubeljaar voorgenomen processièe niet zal mo en verleend worden Er loopen weder geruchtin van aanslagen op bet leven van de Ministers Bismarck en Falck Na de in werking treding van de wet waaritt do dotatien van den staat aan de katholieke bisdoaUea en geestelgken zijn ipgetrokken hebben de kalholiefen in Pruisen dadelijk maatregelen beraamd om in de behoeft n van de geestelijkheid te vooriief dqftrhet honden van oAlteoisn Uur bet waBr cl4 ll k in de bedoeling der regeering ligt dat op die wgze de uitgevaardigd wet het gewenschte gevolg ioH misaen heeft uj naar it Berlin wordt gemeU alle autoriteiten aangesobreveo dat de bedoelde dóll okn met Blraf kunnen worden bedreigd indien nietje toeatemming van de provinciale presidenten i verDe Sclilesiicie FoUizeUung bevestigt het beriobt dat de bisschop van Breslau voornemen is zii te Joh innish rg te vestigen en van duar zijn fuBCÜen in het Pmisisch gedeelte van zyu bisdom voort te zetten De beide Deensche Kamers hebben de leden benoemd van de commmie die de begpootuiga quaestie qi et oplosten de Landsthing ï ministerieclen en 2 linkermannen le Volksthing fuiat omgekeerd 7 leien van de oppositie en 2 minijj rieeleu zoodat j ll partyen eten aterk zyn in ae commissie Zooals gn men weel heeft de Eegeér ug tegenwoordig slechte eenen kl M n aanhang in de Tweed maareen aanzienlijke neerderheid in de Eerste Kamer ENG gH AND Een van de ontiett We schipbreuken waarrtn de byzonderheden bekend fijn heeft bij de SciWyeilanden het meest westelijk gelegbn mht rnh Ih