Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1875

iaat het De ainister van binnenl heeft verklurd dat de li en lot verbetering der onderwgswetléo met bo Ij ij zoodaT hdnd van de hoofdbeginselen en onder verwgtiag geland re Most Vrij agnaeht plants ehad Op ern fttand lan Isrn i a sloomeni ran Plymoutb is de niHWe aiaiibout v u de ilamborg Sieam Companjr eu bip vau 35U0 ton erbryzeld op de blinde klippen Ite 5 uiitiuteu ten oosten ran deii Bisliopenuiloreo oeleer dm ondergang vau de gekeele vloot van iir Cloudeelejr Sliorel veroorzaakten Simls ilat voorval ia de vuurtoren opgericht die daizendon schepen gewaarschuwd beeft dat w in gevaarlek water waren dueh die verleden Vr dag een dienst kun doen door een dikken mist welken de oostenwind Tan ket and bracht en over de lee verspreidde liet weder wui ara vochtig en drukkend en daar de kapitein van de boot wist dat g in de nabgbeid van de Soilly eilanden was welke bij teeds too dieblby mogeiyk passeerde opdat uien de Mukomst vau zyu schip naar Plymouth zoukunuen lelegrapheeren liet kg de Bistfluit telkens een sein geven en met halven spoed stoomen Terwyl atleu op dek op den uitkyk waren naar den vuurtoren stootte bet schip plotseling zwaar op de blinde klippen genaamd de Retariier Ledges Ieder zeeman lag onmiddellgk dat ket sohip reddeloos verloren was en de shichts al tf gewone gevolj en vnn een diipbreiik ba Iden plaats De nacht wa donker de tee stond bol de pogingen der officieren en bemanning om de booten in zee te krggeo werden verS deld door de paniek der 268 passagiers en vooral oor de wanhoop der armeaoedefs die hare kinderen poogden te reilJen Drie booten werden in tee gelaten van welke één onmiddellgk in stukken werd geslagen en een andere m vele Bren ronügedreren te bebben te FrescoeiUud aanapoeldef De groote meerderheid der i as igiers en beiainnin welke met de olBaier en 2 0 koppen sterk was deed geen poging om het schip te Terlatao Aiarmschoten werden gelost eo vunrpglèn 4 eaobaten doch vóór hulp kwam was de stouuibout goonken en waren de masten die vol vrouwen waren ikelke men er aan ra tge1iaodeu had wegj eslai rn en daar ie van gzer waren in da diepte verdwenen Driehonderd veertig mannen vrouwen en kinderen verloren das hel leven Da overgroote meerderheid der passagiers veelal emigranten die terugkeerden naar Europa De kapitein verloor bet leven doch de Istc en Sde officier zijn gered en van ben zal men dus waarscbgnigk vernemen hoe bet geschied is dat Ie stoomboot zoo dicht in de nabijheid der j evaariijLc klippen kon zyn onder dat iemand dit wist i i n h i n fcn i ai UUU taMfU Mi if wl uun in een kostbare lading Meer dan 50 zakken brieven zijii pgevisoht door dr eelieden van de Scilly eilandeu en groot gedeelte der ladinx is op de kust langs de baai geworpsn doch bet goud is verloren en wel in zulk een ongeiokkigi plants dat ket 7 00 goed Is onmogelgk zal blijken het op te visschen gelgk geschiedde met do baren goud uit de Spaaiiscbe gaijoenea die 300 jaren lu Vigo Uaai verongelukten Meer dan vgftig Igken zgn reeds nau wal gespoeld en gcblelon is dat slechts een enkele vrouw gered is Het treurige lot der honderden uiauiiiu vrouwenen kinderen die n den Allaniisohrn Oceain tebebben overgertoken op een halve aijl aislands vande Kngelsche kuM het leven moeaten verliezen beeft en diepen indruk gfmaakt H t is een schok voorieder aeowb od van zulk een ontzettende raoip te booren doch men kan zich het zielelijdeii en de diepe sa t die zulk een onheil iu zuu vele gezinnen veroorzaakt niel voorstellen i BINNENLAND Gouda 13 Mei Blgkeni een gisteren bg het departement van koloaiiO ontvangen telegram had generaal Pel in Atehin Un de Indische regeering geseind Ltauloe Setoe ea Knjel Oeieyloe dus destreek tiisacbea Maodsrta Poeli Lamara eu Poeingei Blaug l joet zijn door ons bezet Luitenant von Eiide 10 ainderen en S koelies werden daarbg gewond t ainderen sneuvelden 1 earalerüt wordt vermist De geiondheidstoestand is bevredigend X j Gisteren woei de groote vlag op bel gebouw Arti£ i £ En geen wonder ket was de dag der stiobti ng in het jongst terloopen jaar van bel S edelg Muwua van Ondbedeu in dat geboow gevestigd Dat die nieuwe instelling bg het publiek bijval vindi dat beeft reeds het eerste jaar van baar bestaan bewezen toen zg door bgna dniiead personen inwoners eo vreemdelingen waarooder zelfs H M de Koningin en Z K H Prina Fnderik ael een bezoek vereerd wend Maar ook ket tegenwoordige j r zal daarvan opnieuw het bewgs loverso naarwQ dopen ooraf wannerr onze medeburgers in grooteu getale gebruik gaan maken vao hel voorrecht ku door ket sladabestaur verleend eu zich van aboaue lÉsats4 Mtsa voor een gehsel jaar tegen 1 50 aso bet lokaal Ie bekomen en op naam gesteld voorzien Trouwens het Hnseum blijft ook voor wie daarmede reeds kennis maakten eeoe herbaalde bezichtiging waardig Gedurig werdt bet door nieuwe en belangrijke voorwerpen verrijkt Sedert onze laatste opgave mogen wg om slechts op het voornaamste Ie wgien an de twee portretten in olieverw van Mevrouw vin Meerlen geb Schilperoori en Hierooymns van Alphen spreken naar de origineelen door den beer Bertelmau gecopicerd en van keurige lijsten voorzien aan het Museum geschonken Dan merkten wg tegenwoordig ook producten van Dsniel Tombergen een outer beroemde glasiohilders in een der bovenzalen op naar wg hoorden door de zorg van onzen volgverigeo stadsarcbiteot op eeoe merkwaardige wgze van een gewistan ondergang gered En heeft men ons goed ingelicht dan is weder een merkwaardige schenking van den Heer Bisdom van Vliet te Haastrecht aan wien bet Musenm reeds zoo veel te danken beeft in aantocht door tosschenkomit van diens schoonzoon en wel bestaande in een wel bewaard paar HfinfmuUtja van Jacoia van Beieren en last nol least een tehoen van Oerrit Baetiaena beter bekend onder den naam van den reu van Lekkerkerk Maar genoeg i teils om de aandacht der Gondsohe burgerg op nieuw op baar Museum te vestigen en tevens tot een druk hi zoet gedurende de beide Pinksterdagen op goeue gronden uit Ie noodigen De lieer N van Buuren hoofdonderwgcer aan de bgzoiideie Israelieiiscbe school alhier beeft na ruim lU jnr op nitiickrnde n gze bij het ondernuje werkzaam geweest te zgn zich door lichaamszwakte gedrongen gevoeld zijne iuricbting voor onderwijs te sluiten V nt liet onderwgs bg name bel bijzonder neutraal onderwijs hierdoor verliest behoeft voorzeker geen betoog in een blad dal versohgiit in de plaats naar hg zoo lang nuttig werkiaaa was Door de Politie alhier zgn aangebonden H en F M beide vlii ipers en J V dienstbode de beide eerstgt uoemuen ter Mke vin aisbandeling en verwonding gepleegd aan poltie beambten Igdens deze waren in de uitoefening banner fnnotien en laatstgenoemde ter zake van dtafstti in dienstbaarheid Hel gemeenlebestnur vtn Zevenhuizen heelt door bet gebrek aan hulponderwgzers eeii kweekeling aai gerteld op een tractement van ƒ 350 eu aan den boofdonderwgzer een soa van 50 toegekend voor de verdere opleiding van dien kweekeling unterensvotfd r T ntw r van de afd Gmda en emireken van de Vereëniging ïVolksonderwgs welke door den voorzitter dr C A Tebbenholf met een korie toespraak geopend werd waarin hg herinnerde aan het doel der Vereëniging onlangs door deu keer Kerdijk breedvoerig uiteengezet en welke met eenige mededeelingen besloten werd die o a inhielden dat de afd thans 80 leden lelt waaronder 1 donhtsar die 10 gilden bjjdroeg dal door bet bestuur lol vioe voorzilter secretaris en pen ningmeeatcr waren gekozen de bb dr VV Julius N KraiKjois Snel en dr H IJssel de Schepper en de commissie van ledaetie gevormd werd door de hh Cs ïhim ar H J Kranenburg en 8 de Jong Jz Voorts bleek dal het bestaur connecties had aangeknoopt te Schoonhoven en Moordreoht en wellicht ook te VVuddinxveeu in dat opzicht zon slagen Daar volgens art Ï2 van bel regl der Vereëniging de afd op 3 afgevaardigde ter algemeene vergadering recht beeft erd lot de benoeming daarvan overgegaan waartoe werden verkozen de hb N Franijoia Snel G B Lalleinau en dr U IJssel de Schepper nadat eohter dr Tebbenholf eerst voor de op hea nitgebraphle benoeming bedankt had Daarop werd door den voorzitter het pinl Ier behandeling geiteld ingeleid die daarmede de bespreking opende van het vooratel van B en W dezer gemeente I tot nilbreidiog der ssbool van den heer Uuber I Spreker gaf als t oordeel van het bestuur Ie ken neu dat dit het voorstel van B en W niet goedkeurde de voorgfeslelde uitbreiding der bedoelde sobool waa met normMil de acbakels waardoor t lager aan I middelbaar onderwga woelen verbonden z jn zouden door die uitbreiding verbroken worden en door de aannemingen t voorstel van B en W zou 1 peil van het onJïrwgj wol deo vsriaagd Meermalen zgn pogingen in het werk gesteld zeide spr oa t onderwgs hier ter slede te verbeteren en wat betreft een goeiie bewaarschool en w l aangaat eenmiddelbare school voor meisjes pogingen die niet zgn geslaagd doch de thans voorgestelde uitbreiding en wgtiging om aan ie school van den heer Hnber ook in het Dnitsob en Erfeelsch Ie doen les geven werd door het bestuur teide spr met merkwaardige overeensteaming afgekeurd fi Tot 100 ver was spr gekomen toen j heer G B Lallemsn t woord vroeg die zeide met bevreemding ja mei leedwezen de mededeeling op t convocatiebiljet gelezen te bebben aangaande de befajndeling van dit punt Wannser spr leest art 1 van t regl en de 4 panten daarvan in gedachten nagaat dan maaki ky bezwaar bet voorstel van B en W van Gouda te behandelen Spr is van oordeel dat t niet op den weg ligt van deze jeugdige afd om deigelgke speciale gtr vallen Ie behandelen maar tg moet zich een miawr gebied kiezen De behandeling van dergelgke lokale belangen zon de jeugdige afd wellicht ten verdene voeren Spr herinnert dat de afd beet Oonda en OMSTREKEN ea kg gelooft dat de loden uit dis omstreken weinig belang stellen in die lokale zaken hier ter stede Behandelen wy dit punt zeide spr dan vatten we t doel der vereëniging te bekrompen op t ligl niet op den weg der vereëniging en is gevaarlgk voor baren bloei Vele leden zgn ook niet op ds hoogte dezer speciale zaak en apr stelt bepaaldelgk voor I punt niet in behandeling te neaen Nadat de bh Diepenveen eu v Danizig een tegenoveigesteid gevoel geuit hadden lichtte de heer Lallemau nog nader zgn gevoelen toe Hg aaends dat er wel andere en gewiobtiger punten Ier bespreking voorhanden waren en nbemde als zoodanigop de punten die op de eerstdaags te houden algemeene vergadering van ds r Vereëniging zouden worden behandeld eu voorts ook de aanstaande verkiezingen Laat ons zeide spr op dergelijke zaken liever een blik slaan want nog eens op deze eerste vergadering reeds een zaak als de thans bedoelde aan de orde te stslUn aekt bg onraadzaam En mocht men tal willen bskaudalen dan zon spr I later willen doen nadal ieder goed ingelicht is o ntrent de zaak Tevens ton t ook tot crsonaliteiien aanleiding kunnen geven De voorzitter beantwoordde den heer Lalleaan W j gelooft dat alleen op algemeen terrein Ie werkau 4ott t uichutterie is vechten legin windmolens bg vindt het verkeerd om te zwijg cn over een zaak hel onderwgs betreffende die in do naaste omgeving ligt sn allsen dal Ie behandelen wat verder af ligt Hg gelooft dal de M slechts doel wal zQ moet dolft zoo zij zaken als de voorgestelde bespreekt zoo zg dergelgke uii t behandelde dient de afdeeling tot weinig dooh doet zg het dan doet zg haar plisbt en andere afdeelingen zallen naar t gevoelen van spr telfs haar voorbeelil volgen Hg dringt sr dat op aan dé zaak te bespreken De heer Urootendoral vraagt of er niet esn aiddcl weg ta vinden ia Ken der motieven van de kser Lalleaan is onbekendheid met d zaak welk motief naar het gevoelen van spr niet voor den beer L geldt maar wellicht voor andere buitculeJen Zuuden na niet iie redenen die B en W tut het voorstel hadden geleid door het bestuur nileen Ie zetten agnP lyOxn tSe deer Oonda tiou 6g voor het gevoelen van den beer Lalleman bad verklaard werd door den besr Julius lid van het bestuur nog hel woord ge voerd om ilen maatregel van hel bestuur tot hel aan do orde stellen van het bedoelde punt te rechtvaardigen Volgjos spr geldt het hier wel degelgk een lUgemeene zaak en de bespreking aoet er toe leiden om de vrai te beantwoorden in hoeverre de aansluiting in eeno gemeente waar een school voor middelbaar en een voor lager onderwgs is tasschen die l koo van on derwgt wensdhelgk is Nadat de heer Lalleman tgu gevoelen Mf eenigszint nader had toegelicht en de heer Mr P I Snel zich daar bepaaldelgk tegen had verklaard werd met meerderheid vau stemmen door de vergadering betlotea t bedoelde punt in behandeling te nemen Daaroj wordl door den voorzitter zijne in den aanving dezer disoassie geititte opinie verduidelgkt en nader toe gelicht Eene sobool van middelbaar onderwijs en qsna van lager onderwijs moeten zoo zg beidev goed zgn ingericht in elkander sluiten als de stokken van oen leg kaart Wanneer ediler de eeoe school zich gast begevtn op het gebisd van de andere dan heeft er een solM delgk paralellisms plaala dan wordt bet peil vap bet ooderwgs bepaaldelgk verlaagd Dit ton gssokieden dqpr de uitbreiding voorgesteld door B en W Volgens spr is de beliandeling biervan zeef wensobe Igk lis een algemeen beginsel maar er ia geen algemeen beginsel dal zich niel op bijzondere wgzen oil Nadat de heer van Dajitzig zeide gaarne oog iets baders aAiigaande de zaak Ie willen vernemen en over t onvoldoende an de inrieUing van de school v den hr Hulmr een enkel woord had in bel midden gebraobt wordt door den heer A Roozeboqrii de zaak nader toegelicht Tnsioben de weden van 857 en 18S8 nl die op t lager en middelbaar onderwgs zeide spr ontbreakt de noodige aaniluilinfi Op dorpen aoge een school v pr a n I o noodig tjn in plaatsen als Oonda en Bommel o a is dit misschien minder het geval dook ook daar wordt een dergelijke school volgens de wel geeischt In laatstgenoemde plaats is deze zaak reeds beslist Wal nu betreft de schodl van den heer Hnber zegt spr de inrichting dier school Is ellendig en veroetenng driiigmd iioodig Hel ligt geenszins aan de onderwijzers op die school maar bet hulppersoneel is teel te weinig in getal en de lokaliteit is slecht zoodat b V 1 voorkomt dat aardrgkskunde en gesohis denis in één lokaal voor 2 verschillende klassen behandeld wordende de leerlingen van d eene klasse gisteren naar de lesten eigenlgk voor die der andere besteOMi De noodige verbetsriaf u kat beslunde aoeat eerst plaats hebben en nitbrsiding tonder die verbetering is perniciens De beer Lalleman vnu daar t hem niet reehl dnidelgk is aan bet bsMaur ie de toevoeging van t Dailtch en Engelsch op de school v d heer Hnber verlaging v n bet peil vu l ondcwijs veroorzaakt Aan dat verzoek voldoet de voorziller eo zegt o a dat als er op eene sOhool b v voor één taal reeds onvoldoende onderwinde knokten aauwetig l jn er niet aoet gedaoht aan pitbreiding van hrtgetal dier talen aanr ivel aan t verbrtetan der krachten Toor die ééne laal Da iets uittebreideo moet de grondslag van hst Mstaaade eerst goed zgn Op nadere plaatsen zeide spr wordt t aiddalhaar en lager onderwas in verband tot tiSukt aAvtk hier niet Hel tegendeel beeft plaats De itiior en W voorgcsteldf aitbreidiag ton de zaak ft biit verband rakken Dehe vinDantzig wgsler op dat er vao tls 200 leerlingen der school van den beer Huber circa ITS na dis school verlsten te hebben in de msaischappq koraso Hg wij t op I oavoldoends dier ssbootf dat uiel a n de pnderwgzera leg maar aan de inrichting spr filgoen nitbrsiding iu den n van B eo W maar wU vermeerdering van hulppersoneel verbetering der lokaliteit en traetoneuta v rfaooging der uaderwgzers Hg stelt voor dat de vergadering lu dien tin een beslait neemt De heef Sokelleaa betreart het voarttel van B en W vindt het vteead dat men bier een weg betreedt die Roiteniaa verlaat een gemeente die men hier in aiidsre gesallen nog al wil i avo ia en spr vraagt of de leerlingen van de schooi nn den heer Huber niet goed brslagen op het gs komen bg de Hoogere Burgersobool Nadat de beer Oruotendorst he nog betreurd heeft dat niet iedtr ook zg die geen lid wares van Volksonderwgs deze vergadering kon bgwoaen daar spr dan B en W eu o k raadsleden hier bad kopen te tien en voorla gevraagd bedt waar de düeusalën nu loe inllen leiden en de keer J alius deli ketr Scbeliema beeft gGiatwoord dat de leerlingiu vaa de school van den beer Haber na kan o ergaagap de 11 B sebool ds lessen sldmr over l algeme goed kannen volgen en de voortitter het voorstel van im heer tan Danteig bad in steaaing gebrM t betuigt de vergadering zgn insteaiaiag ibet dat faoratel Nadat nog waa besloten op voorstel nïa den voorlitler oa aas het bsaiMr over t Jaleq de w is waarap k Hi i enitw a lt H ii f ga lt M Bg tffiir zal worden ier tennis gebracht waar kttnoodlg is werd nog de hottüing bespraken die de afd bg de aaustaan ie verkiezingen heeft ïuu te nemen Het Ueek dal het gevoelen der vergadering was bg eXle verkiezingen mede te werken dueh slechts in zooverre dat eerst a ewacbt werd mlke csndidaleo door kieavereenigingen gesteld werden en die dan tieebts warden gesteund De afd mag nimmer worden een kies maofaine maar moet krachtig medewerken Toorttaoders van bel openbaar onderwgs in de verlohillends ooileges te doea zitting nemen Daarop werd de vergadering gesloten Btaten QeneraaL Twbeihs KAMaa Eittin gen van 11 en 12 Mei In de zitting van Dinsdag keeft de tweede kanMr de wet houdeudo regeling van hst toezicht bg bet oprichten van fabrieken ent aangenikien Bg het debat over de interpellatie van den heer Nierstrasz omtrent den toestand van het Indische leger keeft de minisier van kbloniéu zeer geruststellende verklaringen afgelegd en de maatregelen aiteengezel die door de regeering genomen waren om de werving te bevorderen De heer Nierstrasz verklaarde eohter ket optiaiaae van den minister Ie moeten afkearen Os interpellatie van den heer Knyper is aan de cede gesteld oa den afloop der thans aan de orde tgnde ontwerpen regeeriug een spoorwegvoorslel gereed hars bdofle om hel nog dit jaar lu te dienen M varvnld worden In de zilliog vu gialeren gafdeoredielwet noodig ten gevolge van bet ontalag en da benoeming van den goaverneurgeneraal van Ned Indié aanleiding lot een nilvoerig debat De bonding van den minister de henoeming van ded eer van Lansbctghe de publicatie der geheimeatukken door den IniLkoIonelde Bochemont allea ih verband aet het ontslag van den heer Loudon werd verschillend beoordeeld De minister heeft zgne handelwgze verdedigd en toegezegd dat hg in overweging zoa nemea de publicatie van alle slakken in zake Alofain en welke stappen de regeeriug zal moeten doen naar aanleiding van meergenoemde brochure De heer M G Emeis hoofdouderwgnir te Sluip wgk gemeente Eeeuwgk zal op 9 Juli a a tijn 26 jarige labltvervulling vieren Door bai r en weth van AaMterdam is opgrond van art it al S der wet op het lager onderwgs een hniponderwijzer aan de openbare araescbolen alilasr tijdelijk geschorst wegens het toebrengen van slagen aan een leerling der seholon Bg een uitvoerig geatotivel arrest is door den boogen raad kamer vu stabeken uitspraak gedaan op het beroep iii cassatie ingesteld door deu procureurgeneraal bg bet prsirinciaal gerechtshof in Overgssel legen een arrest dat hof gewezen in de zaak van den geweien dirsclenr van le Overgsseltche bank J Wolff beoeva op het beroep door laalstgenoemdeo ingesteld tegen zgne veroordeeluig tol vgf jaren gevaogenisatraf Ier zake van het desbewust gebraik awkeo eener valsche acte De hooge raad heefi boofdzakelgk overwogen dat de lijdelijk fuftgMrende direoteor koftenbait van der Sluys door ouderteelfening vu den bekapleo oredietbrief omdat bg den inbond dasrvao aiet tpade iels anders heeft onderteekend dan hg heeft flrBlen onderleekenen dat hg verkeerde in de waan dat de brief gewone zaken betrof eu zonder met den t en zgne bedoeling sirgdigen inhoud bekend te i a eene rerbindteois beeft ungegaan welks bg fut heeft gewild tut welke verbindtenis hij is gekatfso door de versiering fabrication welke in dan brirf heeft plasis gehad en dat omtrent de ten hnte gelegde ralscbheid bij het arrest vu het hof voldoende is beslist Do hooge raad aeblle de essentie middelen namens Wolff en door den p roeare a r generanl voorgesteld ougegroid Hg verklaarde jM beroep niel ontvankelgk voor zooveel hel de gederllelgke vrgspraak betreft en verwierp ket beroep zoowel van den pncurenrgeneraal als vu den veroordeelde Bianen kort tal waara galgk de rechter geroepen worden eene interfntatia ta geren aan de wet op den kinderarbeid iu de t rieken De Haagscbe kerais zal die hebben uitgelokt Naar aen verneemt is legen Osoar Carré den eigenaar van het circus ael dien naam door een ioapecleur van politie op last vu sgo snperiear ptoces vrrba il opgemaakt we iens overtreding vu bovengenoemde wet door kinderen beneden de 10 en 12 jaren kunsten te laten aaken en te doen deel oesilnaaa de Aasepoetster welke kluchtpantoaioe doer dit inoident nog niet is kunnen warden voorgateld Ook tegen deu directeur van den Hoil acboawbuig moet proeeavcr haai agn ops asak w aa fte jtreding van bet dooblertje vu dea kebr Spoor in het kermisstak het vrouwtje van den Donan Te Botterdaa zgn aij de ioiobrgving ter bekoming vu plani es Ie kweekeu door den arbeidenden stud door 3220 personen deaarloe eaovrage gedau het geial gevraagde pluses beloopt 14400 De lessen aan de Bgkskweeksohool voor onderwgzers te Gooniiigen worden tegenwoSóMig ook gevolgd door eenige dames die reeds de aote voor halponderwgteres hebben ontvangen Den 12den Juli zal bg het Instmclie bataljoo te Kampen een eumen plaats hebben van 8 onderoflloieren van de verschillende korpsen des legen oa ia aanmerking Is komen toor deu cursus der Ie klasse ter opleiding voor 2en Initenut kwartiermeesler hier te lande De Commiaiie aet het afnemen vu hel examen belast beslaat ait de kapiteiua N £ pr kema eu H F C A Vu der Flaa en den kapiteinkwarticrmeesler A J Orerklift Vupel Klein allen van gemeld batailjoo Men meldt uit Amsterdam van II Mei Dinsdag avond heeft het bet Bestuur der Kiezersvereeuiging De Grondmi aan de leden medegedeeld èeu ingekomen brief van bet Beftaar der conservatieve Kicsvereeniging dmeterdam Onder referte un de onlangs op de tneetin0 der Vereëniging voor volkaoud gs te kennen gegeven instemming naar het programma der Vereëniging geeft het Be slunr van mtteriam Ie kennen dat de hoogst ernstige omstandigheden vu het oogenblik samenwerking van gelgk gezinden reoktraaidigt tot afwering van het dreigend gevaat voor de onderwgswet Het stelt daarom voor op den grondslag vu de beginselen der schoolwet in overleg te treden omtrent het gemeenscbappelgk stellen van candidaten voor de Tweede Kamer Het Bestuur van de Grondicet heeft geantwoord met voltiomen instemmieg daartoe bereid te i t e verzocht gelgke ultnoodigmg loi Bnrgerfliokt te richten hetwelk naar zgne neening Slimenwerking op dien grondslag niet zsl weigeren Het Bestuur van Aputerdam heeft geantwoord wegens vroegere verhouding een direct verzoek zgnerzgds tol Burgerplicht niel weujohelgk Ie aohleu maar bereid te zgn lot overleg door intermediair van de Grondwet Het Bestuur vin Burgerf licht gemaohligd door de Vereeuiging heeft overleg gevraagd aet het Bestaur van de Grondicet Reeds zgn de Besturen vergaderd geweest en zijn de grondslagen tot tocuodecing gelegd De Verreniging heeft na die mededeeling bij acclamatie aangenomen eene motie van Mr W G Mees inhoudende dankbetuiging en goedkeuring der gedragtIgn van het Bestuur In het bijvoegsel bg den beschrgvingtbrier voor de dertigste algemeene vergadering van tel Ne lerlandsehe Onderwijzers genootschap vindt men behalve eenige amendementen op vroeger bekend gemaakte voorstellen een voorstel van de alUeeling s Grarenhage om namens het Genootschap da inspecteura van liet lager onderwijs te verzoeken pogingen in t wcrL te stellen tot afschaffing der gewoonte om een medwilc ol boekwerk nil te reiken aan ou lerwgzers die 4a of 60 jaren achtereen hunne belrekking hebben vervuld Verder zgn er voorstellen van bet Hoofdbestuur oa 200 af te atun un bet hulpfouds vu de leveosverzekeriiigsoiBalschappg en lOP tea beboeve der pedagogische bibliotheek Op de Zaturdag te Maasslois van Lagos met bestemming naat Sotteidam binnengekomen Eiigelscbe schip Mary Bicbmood i knpiteiu Clarke inch up zee ren veiscbükkelgk voorval plao j A De kok eek opr haefl SX t d 4liMAf 1 Hollander twist gekregen en den butste met cenXijl dusdanige houwen toegebracht dal eeii zijner beeieu letterlgk vermorzeld was aan de gevolgen w iarran hij is overleden De moordenaar heeft uit vrers voor de gevolgen zgner in drifi begane daad zichieif den hals afgesntden B KTJÏTSTIsriE Met het ooniitzieht p de zomervaCafilif vu uw versbggeter aMg b j üfker nog wel over suiga riiuptc in BW blad betobikketi tér bespreking van des bei en WenainkB beniice coacort Uiarop vertemwi4 poseert hij hel volgende Mejuffrouw Kempner was nitstekend Natoarlgk Wausink s voordracht van Webet s putw pert itmnntend vu de vioolsonate van Béettatfven welMHid nrnslig en zoodet edelu toon de Legeolt van Winiawakr werd veel beier wrergweven De jeugdige violist v d W deed inderdted tijn best en venlient oT Sl 8hts wus bij voor het te vesljlepea dern tea jn zaogfgks f Ufpfa Zg die 4 sopraan solo s zong heeft lich daarvan met tof gekweten ondanks de 100 nttnurlgké sn als aen niet gewoon ia voor t publiek op tb trvden Koor orcfaest en verdere solisten behalve ds recitateurs gaven ddi indrak van gebrek aan voldoende repetitiea In sanaerkiag n eada Jst allen die nsedewefklen dat deden Ier wille van hunnen direkteur dat Weber s moeielijke Preciosa ouvertnre slechts ééns is j erepeteerd geworden dat das misgiepek onvermgdelgk wsru achten wg de groote laidrofhligheid van den dirigeerslok slechts een protest tegen de lichtvaardigheid van den direoteor en niet bet bewgs van ontevredenheid over de nitroerders die toch zeker nog faun best deden om bet conceiivan hunnen direktear zoo goed mogiluk ta daen slagu Tollens gedicht werd ten deele aitaantend in t algemeen zeer goed voorgedragen Ten slotte nog een woord van lof Sfn d edieoden die oos onvermoeid bebben veigasi op eu welluidend en votetrekl niet kinderlijk geraamel van glazen en lepeltjes op een geestig ontploBên van losvliegende linrkra Ik stel voor dat z j Wj de a a fttrnklcrconoerten zich tevens vooziu znllen v nj ten onuiipntlelijkw voorraad kUppsn VoelzoaBel pisloieljes enz ent Alles tot wezenlijk genoegen Jvan hen die graag zoo wat vu alles wiliu hebben 4oor hun geld Laatste Berichten VeiKlllieS 12 Mei De Commissie belast met hrt onderzoek van het voorslel de Courcelle stfekkende oa geeti aUruIlingïverkisiingtfe roïr Wfts Kam neer uit te schrgven heelt tot unnMing van het voorstel gecono udeerd op grond dsil de algemeene verkiezingen dicht ophanden zgn Berlijn H Mei De Nordd Jllgem Zélnng verklaart tegenover ket leygeuierbond ran daallratooutanen de revaflche iitiekers ea despecululen op daling dat Duitsohlauds offloieele betrrkküifteti met hel Fransohe Gouvernement sedert 1876 Booit zoo vriendschappelijk en gerustalellend geweest zgn ala in de jongste weken