Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1875

GOPDEN medaille en premie van 16 600 fr Zondag 16 Mei 1875 N 1672 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieliiad voor Oouda en Omslrelien Goedgekeurd door de Academie van Geneeakuade In FraokrUk Dit krachttaentellend voedend en koorlsverdrilvend EMüSTEllV kFTBFK sEt DKR DRIE KiNASOORTEN IS het volkoBienste eii maKtiffsie der kTna X jbereicliiigen van eenen aangenamen smaak Deszelfs doeltreffendheid is in deV hospilalen met glans beweznn legen algemeene zwakheid lebrekaane U tX YZERHOUDENDE Bloedaandoeningen Bleek ucht Huidonstekingen PARTS 22 rue Droaot Hooldepot voor Nederland B Uloth d O l 6ravenhage SNABILIÉ MoiUrdam VAN SANTENKOLFF k iisr A PLAATWEËKERS bekwaam in hun vak kunnen met het vooruitzicht van voortdurend werk geplaatst worden bij C A B GRAAMAOS Leuvehaven N 199 Rotterdam BEK VAME TiMERLEDEN GEVRAAGD TEGEN HOOG LOON Adres Ruïne Leiden Prijsvermindering der Kapok M itrassen Van af heden worden de gerenommeerde KAPOK MATRASSEN uit de fabriek van A BREETVELÏ Az te Pelft afgeleverd tegen de onder genoteerde lage prezen by eene ongeëvenaarde uitmuntende quaUteit en bijzonder soliede en nette bewerking Agenten Yoor Gouda ea Omstreken de Heeren Ge r de BAADT te GOIDA Gestichten Ziekenhuizen Logementen en andere groote inrichtingen waar mijne MATRASSEN tot heden nog niet iil gebruik zijn worden die byzonder aanbevolen terwyl voorsoliditeit wordt geguafrandeerd N Om het misbrniken van namaken in mindere qualiteit 4 kwijls op mijn naam verkocht tegen te gaan zullen voortaan de Ie qnal Matrassen aan beide zjjden de 2e qual slechts aan één zgde van mijn Fabrleksnaarastempel voorzien z jn waarop men s v pi wel gelieve te letten Prjjs der Iste qualiteit aan 2 ziiden gestempeld Eenslaaps 1 85 bjj 0 85 m 10 kifogr zw 20 Tweeslaaps 1 85 bg 1 15 m IS ü 25 2de qualiteit eutn ééne zijde gestempeld Eenslaaps 1 85 hg 0 85 m WLkü zw 13 50 Twee la pg 1 85bijl l5m l6V 18 andere afmetingen worden in juiste evenredigheid berekend PJELüWS en KUSSENS worden mede tot zeer lage prgzen bijgeleverd JJmballage wordt voor Fabrieksprijs in Rekei niflg gebracht doch bj franeo retourzending voor van den genoteerden prijs teruggenomen Op plaatsen waa nog gcene AGENTEN ziju worden deze gevraagd en tevens beleefd verzocht de orders voorloopig direct aan de Fabriek in te zenden A BREETVELT Az t Delft Verdere agenten zün Van E mjK QROEN Leiden IL L ODE ZooK Doom L P PRINS Arnhem L TJEERDS Schtoeningn S WEIL Zutphen on f MARKTBERICHTEN OoudS 13 Mei Bg kleinen omzet was de itemming flauv Poldertarwe puike 8 2B a ƒ 9 Mindere ƒ 7 76 i 8 Kogge puil ƒ 7 60 k 7 80 Mindere 7 a 7 0 Voer 6 40 k 6 76 Gerat puike ƒ 7 J8 i f 7 80 Mindere 6 85 i ƒ 7 Harer nare ƒ 6 85 a ƒ 6 Liohte 4 25 8 5 De veemarkt met weinig aauToer de handel in llaa wat iets rlugger aohapen en iammeren rlug tXere rarkena en biggen de handel teer ring Kaaa Tan 24 a ÏS Boter 1 20 k 1 40 CORRESPONDENTIE Htt iogeioDdcD itakje na Lvcroa wordt io een volgend Nr geplietal D Einjciii fiurgerlUke Stand 6neai 11 Mei Eliiabeth onden J L Blanjair en S tkOÊXx Petronella Jacobi onder H Haverkamii en i K van der Wolf li Antonil Klaiina ouders M Boot M t R Wieaer Otiilidïn Mei J Stolk Sm 10 J F Mol w 11 E C van Vliet m M Boot 69 j J P TUI dei Eng 38 j 12 B F Imlulz 8 w Ginewn 12 Mei J H van let ea C ttieaer P A WiHeaM ea M van Eijck J Kaptein en J van Veen ADVÈRTENTIËN ♦ De ondeiigeteekende dankt door deze hartelgk Familie en Vrienden voor de deelneming haar bewezen bj het oreriyden van hare soo innig geliefde Zuster Gouda 12 Mei 1875 P C ANEMAET Beden geopend SS QOEBEOOFE 7IEEL KORTE TIENDEWEG naast den heer van de Pavoordt Da Wdergeteekende heeft de eer het geachte publiek Vkti Oouda en omstreken kennis te gvren dat hy aqne Net Geëtalleerde WINKEL in PAEAPLÜIE8 PARASOLS ENT0Ü8CAS enz alimede üjne en ordinaire LEDEltWERKEN ZEEP en PARFUMERIÊN heden DONDERDAG 13 MEI geopend heeft hopende met een druk bezoek vereerd te worden lieb ik de eer hoogachtend te zijn J G BRaSEKEB Atelier ipeciaal Toor het repareeren en overtrekken ttii Paraploies Parasols en Entouscas tot CreiELE PRUZEN log eenige oren disponibel tot het geven van ONDERWIJS IB PIAIVO VIOOL en ZANG Joh W ll SINK TERSTOND imm WMM aan een BLEEKÉRU loon van TACHTIG tot HONDEïiD enVUPTiG GOLDEN mits goed Tan gedrag HEK BEDRIEGT Het PUBLIEK loor hen een aard preparsaf voor echt teMrkoopen hetwelk men met den naam vanQalut laroche bestempelt Om dit bedroge ve miJden eiache men de hiemevenstaandeundteekening r band op de i yfVê vnit etlkelte i k de twee enveloppen en op de brochnr Men eischo insgelijks het Glaxen inA Je dat lich op den hals der tlescli bevindt Adres franeo brieven onder het motto BlebfïïMif bj den BMkhandelw A MINKMAN alhier ADVERTEI ÏIE voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGH en VAIV DlTMAfi KOTTERDAM TERSTOND GEVRAAGD een Loopknechl bg B BESZELZEN op de Gouwe te Oaida DIPLOMA op de Algemeene Tentoonstelling te Lyon 1872 MEDAILLE van VERDIENSTEN op da Wereld Tentoonstelling te Weenen 1873 EEREMEDAILLE op de Internationale tentoonstelling te London 1873 toegekend voor het ELIXIR D AMVËRS GrQzondheidslikeur Fabriekaat F X de BEUKELAER verkrijgbaar bg W N I aaijmaakere Banketbakker Oosthaven B 17 Slijm en Maagpiilen Deze PILLEN die einds vele jaren met ei beste grvolg tefien de slljm en als maftgVeTsterkend gebruikt wonlen door bare irerkmg Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goi d tcgeu de gal en zeer zactlt UUCerQnd Sijn zijn tegen 32 j cent het doosje met ber gt van bet gebruik verkrijgbaar bij da aarolgsnds Heeren te Amsterdam I Cléba C Droog Ueiliiaweg D itl lileiswglc T d jKrn ls Bommel alt i r d Vegte Pelft E Wilschut P Hsbaten i Kuoh Uevenler üebroed Tininu Uardr ht U J Uiltay öojida h Schenk op de Hoogitrast iuiinchem B i It jsch firma I P Latondar s llage Visser in de Spuistraat Haastrecht K Ousterling Lfijdcn J T Terliurgh Haarleannerstraat Jjilkarkefk A den Ouilslen Liuschuleii B Ktuuliof Batterdam f Santen C lff korte HooUaieeg Schiedam Wed A H Koniboula Stolwijli A Zyderloan Tifl A i Faassen Utreolit F AUrna op den Steenweg ore d i M kiTstra it n 372 Vlaardiiigeii i M Lagetw jff Kevenhuuc A Fnn De SLIJM mi AIA AO II LEN b reid valgenahel0Cht9 recept zg dour i y teffoaiilüAlm m mtaluvtend verknjubaar gesteld Kji dijn ïfeir L 8CHJ5NK up de Hoogstraat LET WELt Om elk dousje der eeUe en sints ouhegg jjfce jaren gebuikte Slijm en Maagpillen i een biljet Toor icn mi fc de hiiii lteckeiiing van i 3 SCHRElUOËl apotheker welke hanijteekemqg ziiih ook bevindt op het egellak waarmede het dooq e verzegeld is Men gelieve daar ivel attent o e zyn eh zich te wachten Toor het gebruik van een namaak el dat men traoht in omloop te brengen Gouda Urdk ven A Brwkliilli Kennisgeving BUEGEMBESTEE en WETHOUDEES Tan Goada brengen ter kennis Tan de ingezetenen dat het primitief Kohier der plaatselgke directe belasting in aeie Gemeente voor het dienstjaar 1875 door Heeren Oedepoteerde Staten Tan Zaid Holland goedgekeurd ter inrordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegeninden Gonda den 14 Mei 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOQLEEVERFoBTtnJK VAN BeEQEN LIzENDOOEN UTa TK EK SEL UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1874 Vervolg A Eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst Deze eigendommen verkeer n over het algemeen in goeden toestand en vorderden dit jaar niet meer dan het gewone onderhoud De kosten er aan festeed beliepen aan materialen 486 13 en aan arbeidsloon 265 35 De inkomsten die de Gemeente uit dezeeigendommen heeftgetrokken bedroegen 6648 09 B Eigendommen bestemd voor de pubUekedienst en openbare gemeentewerken Atin de schietbaan had het gewone onderhond plaats M t inbegrip van die voorhet xercitieveld bedroego a u tan i len 49 95 en aan arbeidsloon 202 54 De nieuwe armenschool met onderwgzerswoning aan de Nieuwehaven waarvan de bouw in hetnajaar van 1873 was aangevangen werd dit jaar voltooid Deze gebouwen hebben in het geheel ƒ 29448 26 gekost Aan sommige der bestaande gebouwen hidden belangrijke herstellingen plaats Het bovenste gedeelte van den Vrouwentoren dat in zeer slechten toestand verkeerde werd versterkt en gedeeltelgk vernieuwd Het bestedelinghuis onderging ten gevolge zgner gewgzigde bestemming inwendig eenige veranderingen Het oude Vronwenhnia werd van bui n geheel geverwd In het weeshuis werden onder anderen een nieuwe ziekenkamer en een badkamer gebouwd In de bovenlokalen der eerste Armenschool werd eene nieuwe glasafscheiding gemaakt Om den tuin van den hoofdonderwijzer der openbare Burgerschool voor jongens werd een uienwe ringmuur opgetrokken De Jemzalemskapel onderging herstellingen aan het dak en de goten en werd uitwendig geverwd terwgl net muurwerk werd gesilicatiseerd In de Bank van Leening werd over een ge deelte van het gebouw een zinken dak gelegd De lokalen op het Raadhuis voor het Archief bestemd ondergingen eenige veranderingen Aan de overige gebouwen geschiedde slechts het gewone onderhoudl De kosten van onderhoud der openbare gemeentegebouwen waaronder de onderscheidene schoollokalan begrepen zgn hebben bedragen aan materialen 6291 27 en aan arbeidsloon 4567J 4 Het uog onbestraat gebleven gedeelte van de Vest werd over eene oppervlakte van 300 Q meters met oude keien bestraal De Fluweelen Singel werd over 497 □ meters in keperverbnnd verstraat waarbij 30 000 f nieuwe Vechtsohe klinkers in waalvorm werden verwerkt De weg tuaschen de Haastrechtsche brug en Stolwgkersluis werd op nieaw bestraat met bazaltkegen over eene oppervlakte van 758 □ meters en met Usselklinkers over 197 □ meters De opritten van de baicnle brug op de haven tusschen de beide Nood odstegen werden opnieuw bestraat met Lniksche keien over 200 □ meters terwgl de korte Noodgodsteeg werdverstraot met oude keien over een oppervlaktevan 85 Q meters en met Usselklinkers over 58 n Aeters De Crabethetraat tusschende beide bruggen benevens een gedeelte n het voorplein bij het Station werd verstraat over eene oppervlakte van 880 □ meters keien en 75 □ meters klinkers Verder werden verstraat de weg in het plantsoen bg de Mallegatsluis over eene oppervlakte van 168 □ meter met keien de Doelen lenen de Walensteeg over 511 □ metera met klinkeïs en 65 □ meters met keien en het Verlorenkost noordzgde over 218 □ meters met keieu en 61 Q meters met klinkers B j deze versrtatingen werden voor het tekort komende nieuwe keieu en klinkers gebezigd Behalve de genoemde hadden op onderscheidene punten verstratingen van minder belang plaats Op zeer vele plaatsen moesten de straten worden opgebroken tot het aanbrengen van i 1 e stemng È fg H j op den toestand der straten eene hoogst nadeeligen invloed uit Het plaatsen van naambordjes aan de hoe ken der straten werd voortgezet z odat nu met zeer enkele uitzonderingen alle daarvan voorzien zjjn Ten behoeve van de straten is uitgegeven aan materialen 2288 IP en aan arbeidsloon 2993 99 Wordt crvolgd BXnTENLAND Boltenlandscli Overiiclit De Franeche nationale vergadering heeft de gedeeltelijke verkiezingen geschorst Mgr Dupanloup zal nog een poging doen om de wet ap het hooger onderwg s aan de orde te stellen maar het al wel niet gelukken Men wil lich Tan de behandeling der allernoodigste wetten zoo spoedig mogelijk afmaken om zich geheel aan de nienwe verkiezingen te wijden Men apreekt b v van de aanneming en bloc van de Toorioopige drakperswet omdat deze terens de opheffing Tan den staat Tan beleg bevat Het Journal Officiel deelt eindelijk de benoemingen mede van Haroonrt Bourgoing en Yogné tot ambassadeurs te Loeden Konstantinopel en Weenen De leden van den Fruissiiohen Landdag zgn tot den 23n dezer naar huis gcgaaa ooi Pinksteren te houden dan komen zij terug om tnt de derde week van Juni te bigven Ds heeren zgn niet weinig ait hun humenr omdat de wet op de provinciale organisatie waaraan zooveel tgd is besteed dreigt te stranden op het Heereohuis Men hoopt eohter nog altijd dat dit Hais de beslniten Tan zgn oommissie zal verwerpen en geen veranderingen maken die de Landd niet ken aannemen Ook het Ëngelache parlement Hooger zoowel als Lagerhuis zgn op reces gescheiden Het Hoogerhnis heeft eerst de exoeptioneele wetten Toor Ierland aangenomen Men meld uit Denemarken De Commissie uit de beide Kamers heeft de bekende voorstellen tot wgzigiog der begrooting met 18 tegen 16 stemmen aaugeDomen Men vervracht dat de Kamera zich alaou er mede latleo rereeajgta en het Ministerie zal altreden ENOBLAND De Engelsohe dagbladen hebben ar slag Tan om wanneer eenig onderwerp algemeene beUngitelling wekt dag aan dag in nieuwe hoofdartikelen hetiellde nog eens en nog eeoa te zeggen De oorlogzuchtige geruchten door de a op eenigszins lichtzinnige wiJ7e verspreid zijn Odj die wijze beaprokcn en nu de Terklaring Tan den Oadtl retarii Tan bnitenlandschc zaken in het Lagerhnis het Termoeden wettigi dat het oorlogsgevaar geweken is wordt betzeltde door Standard Timet eu Daitu Next oog eens herhaald Wij zien er echter niet het minste nut in diezelfde opmerkingen nog eens mede te deelen De geheele oorlogspaniek is op kunstmatige wgze opgestookt en aangewakkerd ta ordea De redenen waarom dit geschied ia ign oog met Tolkoaen duidelijk doch het ge and verstand tan bat groote publiek heeft weinig geloof geheolit in die onrastbarende geraohten Men weigert te galoOTen dat Frankrijk in de eerste jaren aanrallend te werk tal gaan en men kan niet gelooTen dat Dailichland tijn nieuw verkregen eenheid op bet p l zoo letten door een oorlog te rerkUren welke door nieta ia gewettigd Niettemin blijft de toestand onzeker en onaangenaam Dit is een ran da unvermijdelijke gevolgen Tan een groeten oorlog Aobtet op het paard Tan den overwinnaar zit zwart zorg loowet als achter den OTerwoonene Duitschlands grootste generaal tob Mottke beeft ign lal0 nooten medegedeeld dat tg overal zijn gerreead doch door niemand bemind worden en te Wlfluhf gtwrw ftor l a ü K 4 ei t X ÏÏ Tcrkregen Met beiorgdheid wordt daarom geóen door de Duitsche militairen dat Frankrijk Weder groot eii machtig wordt en hoogstwaarschgnlijk zal das periodiek b T om de zee meaaden een dergeIgke paniek als de laatste rerwekt worden door de eene of andere ocvoorzichtige uiting Tan halfoHioieele dagbladen of Tan al d actiere oorrespon denlen Tan de 2Yim Zoolang de nltramontanen in Frankrijk niets te zeggen hebben loopt eehler de Trede w aarsohijnigk geen ernstig gevaar Dos luidt in weinig woordeo nitgedrstkt d OT ltuiging der Engelsche pers BINNENLAND i ii GüDDA 15 Mei Door da afdeeling Gouda en Omstiekea dat Vir eenigutg tot betordtriiif lua M Folitoadert i m JV derland ia ket Tolgende adrea Terzoodei Aan dan Baad der gemeeota Gonda I Naar aanleiding Tan het aan Uwe vorgadaring deer Bnrgemeester en Wethouders gedan Tooratel tot uitbreiding der school Tan den heer Huber door daar tevens onderwijs in het Engeltch en Duitsch tedoen geren heeft de afdeeling Gouda en Omstreken der Verehiiging tot bevordering ta iet Volktimiertiiijt ut Nederland de eer te Jwer keoniaae te brengen dat dit Toorstel in hare algemeene Vergadering Tan 12 Mei ji een punt ran ernstige orerweging heeft uitgemaakt die geleid heeft tot de aloiaom 1 Dat door de aanneming daarvan de sohake dis hier het lager aan het middelbaar onderwijs rcrbindt Terbroken wordt terwgl in andere gemeenten waar Hoogere Bnrgersoholeo bestaan die aaneeniluiting terecht wordt berorderd 2 Dat ket MJI TU het lager ooderwga te deicr stede zal worddl rerlaagd door de uitbreiding eaner inrichting die Manen de bestaande grenzen verbetering behoeft dat het kaar daarentegen wenachelgk Toorkomt genoemde tehool te reorganiseeren niet door tosToeging ran nieuwe leerrakken maar door verbetering der echooUokalea Termeerdering Tan het aantal hulponderwgzers en verhooging hunner jaarwedden Naar wjj Terneife4fzal de Ooudtcke FleetcMoineerv wier statuten bij kvninklgk buluit van den 26u April