Goudsche Courant, zondag 16 mei 1875

jj rijn goedgtkeunl en mitsdien als rechtspersoon is erkeiid dr singtnj den 3n Juni e k openen In plaats van den hi er K J de Leeuw die rich heeft Ieniggetrokken is d heer H C C alis ran Zwammerdam in cyne plants tot slager aangesteld VERGADEHING tan den GBMEENTEKaAD Dingsiteg den 18eo Mei 1875 des namiddags ten 1 ure Behandeling der Voorstellen Tan Burgemeester en Wethouders betrekkelijk de te geren uitbreiding na het lager ooderwya en betgeea daarmede in verband itaat Idem Tan heVTerzock Tao iogeieteneo tot oprichting Tan eene bevsarschool noeming ran een Begentes der beide Gasthuizen In ttm Tergadering ran stemgerechtigde ingelanden Tan den polder Laag Boskoop Woensdag jl te Boskoop gehouden is net groote meerderheid ran stemmen besloten tot het doen plaatsen Tan eene machine in den thans bestaandeo watermolen waardoor het scbeprad met stoom in werking kan gebracht worden terwyl deze machine geen beletsel Toor den molen ia om eren als tot nu toe ran den wind als beweegkracht gebruik te maken Door het Tollensronds ten doel hebbende ondersteuning Tan hulpbehoerende betrekkingen ran orerIcdeiv prozaschriJTers en dichters zijn in het afgeloopen jaar twee gratification uitgereikt Wegens beperktheid der middelen kon niet meer dan 400 uitgekeerd wocdeu binnensjckorai n stoomschip Konmi ier Nederla de der Maatschappij A edurland De brand had spoedig een zeer dreigend a in ien doch ge ukki was er zeer spoedig hulp bij de hand De spuiten det oorlogschepcii en de sioomspuiten ran hel bedreigile stoomschip benevens van het op vertrek gejeed liggende aloomschip dier Maatschappij Priaf Hendrik Wlsicii spoedig de vlammen te beteugelen de brsiad scaynt ontstaan in eene der hutten van de nog aan boord zijnde passagiers die wegens ziekte hunner aan mazelen Igdende kinderen nog niet konden debarqueeren ook berond er zich nog eene kraamvrouw aan boord Men deed dacfelijk alle moeite om deze passagiers in zekerheid te hrengen Ongelukkig schijnt men een kind wiens vader nn r men zegt afwezig ivas door de confusie niet spoedig genoeg uit de hst ie hebben gehaald althans het was gestikt en overleed kort nadat het in een der magazgiien der directie was orergebracht De directie zorgde omiddellijk dat de aan boord zgnde voorraad kruit en vunrpgien geborgen werd Aan de lailing is in weerwil Tai de belangrijke hoereelheid water die in het schip werd gespoten geene schade toegebracht De hutten hebben nog al geleden Onder de redders en helpers zijn eenige lieden ontdekt en aangehouden die bet geredde te rer wilden wegbrengen Enkele dezer bulpTaardigeo zijn in Tcrzekerde bewaring genomen De heer de Brieder herhaalt voor de zooreelste raanl de verzuchting waarvan wjj allen de gegrondheid ten volle kunnen besefl en Voor mijn deur sc irijf bij suan twee mannen een meisje en een orgel Het orgel jankt de mannen brommen het meisje gilt orgel mai nen en meisje hebben een valsch geluid Nooit hebben vereenigde krachten lulk een cacofonie Toortgebraoht Maar is er dan geen politie om te rerhinderen dat een paar individu s een gelieele bevolking ieder op zijn beurt de ooren doof krijachen Waarom ook a n üksch gebouwde mannen die werken kunnen en tot alles in staat zijn behalve tot zingen rergnnning gegeren om langs de straten te zwerven met een orgel dat even ontstemd is als hun keel Te Pargs mag geen orgel op straat spelen tenzij het gebleken is zuiver van toon te zgn j hel schriftelijk getuigenis hiervan door de politie gegeven moet de orgeldraaier altijd in ziju zak dragen en elke week laten afteekenen Waarom d t goede voorbeeld hiec niet nagevolgd Nergens vindt men zooveel schorre afgezJüKér sjl öïre ên schreeuVeiide straatznngfrs ïfet drietal dat nu onder mgn raam staat zet een keel op alsof le wereld verging Zg hebben het over Ntórland dat God niet verlaten worde Sublieioe bede m ir die dus aangeheven alle uitwerking moet missen Er is geen sterker legeostelling denkbaar geen onaangenamer gewaarwording oojt iian wanneer men een schoone gedachte op zoo alSchuwelgke wgze hoort uiten DORSCH WERKTUIGEN Deze zijn nu zoo spoedig en algemeen verspreid dat byna in iedere middelmatige en zelfs kleine bocrderg er een gevonden wordt Als bijzonder goed gemaakt en soliede in elkaSr gezet worden de dorsch werkluigen van de wereldberoemde Anna Ph MAUFARTll ea C in Frankfort a U geroemd wiens dorscli iverkiuigen in gronttn getale meer dan twee en tmntiy duizend iluka o er de aarde zijn rerspreid Slechu roor HO is een compleele dorsch machine te koop die alle mogelijke aren goed en zuiver nildorseht zonder één korreltje te verpletteren De toezending geschiedt franco De aanvragen doe men schriftelijk bij genoemde firma INQE20ND EN Mijnheer de Redacteur t Toen ik laatstleden Dinsdag een oogje in nw blad sloeg werd mgn aandacht bgzooder gelroffec door een ingezonden stukje ran den beer J Ik las en herlas en mijne walging werd ieder oogeoblik grooter en toen ik na eeuig nadenken mij zelren afvroeg wat mag wel het doel van den inzender Bet de plaatsing van at stukje gewee l zijn kwam ik tot de volgende concluW Mijnheer i is laatstleden Zondag geheel ontstedid door de ongemanierdheid van een der bedienden aii bet cuucert gekomen heeft in versohrikkelgke opijewondenheid pen en papier genomen om den misdadiger aan het publiek voor te stellen die voorstelling zal ongetwg feld bij ieder beschaafd lezer wel de vraag hebben doen rgzen qf misdadiger eo miihauilelde wel zoo hemelsbreed in goeden smaak vcrscbillen de geheele vooratelling toch is zou onnatuurlijk overdreven en getuigt zoo weinig van netheid dat men er over verstomd staat hue zulke denkbeelden in de ziel kunnen opkfrmeu Eo wat is er bij dal alles tot verbetering van den toes tand gedaan niets De kastelein irckt ziek natuurlyk zulk gesohrg niet aan en hbt beschaafd publiek trekt er minachtend de schouders voor op Wiariyk iemand die prjs stel op eene nette bebaiideliug mag zieh niet van zulk een onridderlijk wapen bedienen Onder dankz giug niijnheer de Redacteur voor de verleende ruimte De heer Douwes Dekker is bezig een blijspel teachriJTen dat door het gezelschap Tan de tieerenLa Gras Tan Znglen en Haspels tal worden opgeroerd P O en Z a Staten Generaal Twkedk Kahek Zittin § Tan 18 en 14 Mei In de litting thu Donderdag is na aanneming Tan rertchillende ontwerpen met 34 tegen 31 si rerworpen bet Toorstel ran den Toorzitter om het spoorwrgroorstel Tan de hh Kappeyne o s aan de orde te stellen By de gBToerde discussie heeft de minister ran binnenl zaken de bebandaling Tan dit Toortlel ontraden iii het belaag Tan de berorderiog der uitbreiding ran het apoorwegnet en de Terklaring herhnalil dal de regeericg in deze zitting een Toorstel zal doen In de zitting Tan gisteren had de intrrpi ilatie plaats ran den he r Kuiper Zijne rraag was lüedt de staatkundige gedachte die wat de schooluuaestie lll iibnt ai Inn met waarborg dat deze rejieering noek het initiatief nemen noch medewerken zal tot eene wjjiiging der wet Tan 20 Augustus 1857 SIM 00 103 waardoor de kracht op de school zou warden Terhoogd zonder gelijktijdige tegemoetkoming UB de herwaren die fthaiis reeds dé bijzondere school drukken De minister ran bionenlnndsche zaken heeft daaropin booi zaak verklaart dat hg rast houdt aan het bekoodt ran art 194 der grondwet en aan het hoofdbcginael der onderwijswet zijnde de openbare school toegankelijk en bruikbaar roor allen met roUe rrijbeid roor het bijzonder onderwas Daarom is de panhare sehool nog niet godsdienstloos Het zo genaaade restitutie stelsel vindt in den minister geen roorsiander De regeering zal ter geschikter iijd eenWetaontwerp iudienen Uw V dienaar LocToa Bur gerljj e Stand QebokkNi 11 Mei Geertrui PietefDells ODilers J deVos en i H Soikkenbarg 12 Johanna AliJa oMersJ M ngaatd en A de Pal 13 Msrgaretha ouders C I aU ladljk en C M Broijnel Paulns VWlbi hnns ouders J Boegmecr en U UeaUemaa jll Johanua Corutlia tilers ü van Wingerden eo C Trouwborst rnt Catfaariaus ouders K J Drooglec er en M S Kilian Johaaues Cornells oldas H i W Hubcr in A Schrasgen OvtaLEDSm 12 Mei i M C Vasse 8 m J L vau Zeland it K Kroon 73 J 13 C Heurings 1 j 8 m Ten Torigcn jare werd door de hceren Preiligralh Geibel en Hoefen een beweging op Iouiï gezet ten gunste van een tractaafop den letterkondigen eigendom tgsschen Duitschland en Nederland Blijkens het Börünblatt Jür de D ButKUnitl schijnt dat tractaat nu eerlang tot stand te zullen komen De Terschrikkelgke moord indertijd te s Hage op HeTrouw Vau der Kouwen en hare dienstbode gepleegd blgft Sail nog steeds roor de Justitie in het duister gehulde Mak In verband hiermede vernemiy wij i wkere Hl J J koSiehuis en logementhouder te itotlerdam welki persoon indertijd kellner was aan het Badhuis te Schefcningeu van daar een reis heeft gèHiun door Europa en zich ejndelijk aldaar metterwoon vestigde Ditfsdag met zgn eehtgenoote zuster en dienstbode op het gerechtshof ontboden is en een onderzoek ten diens huize is bewerkstelligd dat naaraien zegt uog al resultaten moet hebben opgelererd Wat het gerechtelijk onderzoek op dien dag en denWoensdag daaraanrolgende heeft opgeleverd weten g niet Wg zien met belangatelling nadele bizooderbedcn tegemoet fi Cl Naar aanleiding ran de Kiezersfabrieage te Etst onlangs medegedeeld is thans door den Gejneenteraad aldaar een adres aan de Tweede Kamer Tastgesleld waarbg rerzocht wordt 1 aan hrt 2 der kieswet toe te voegen dezsiof soortgelijke bépaffhg met dien verstande evenwel dat voor de I uitoefening van het kiesrecht de aanslag niet gelden zal indien niet gedurende te minste 6 maanden róór het tgdetip bij art 7 der wet bepaald het voori erp in belaatbaar gebruik bij de personeele belasting aatigégeveu werkelijk in gebruik genomen en gehouden is en het bedryf of de nering warfvoor men gepaienteeM is volgens algtsmeene bekendheid gedurende dien tyd werljolgk is uitgeoefend en 2 deze jzigiuj alsnog an toepassing te verklaren op de kiezerslijsten Tan de gemeente Elstj ADVERTENTIÊN 85 J A R I a E SGHTfEESENÏGING VAS I i D C SAMSOM i i I J o KOOIJ 1 Gtntda 16 Mei 1875 Algemeene kennitgeving i Aan Belangstellenden wordt kennis gegeven dat door aanboudeude ziekte der Vrouw geene Beeeptie zal gehon den worden en verneemt dat de secretaris generaal aan het lAeparteAent rah Aoriog generaal majoor iWrittiimtf lijn afslag lüt genoemde betrekking heeft aan evraligd doch dat hü de fonctiën van hoofd intendant èij de Uilitaire administratie tal bigvcn TerTolleo Men rtrzekert dat de kolonel van den generalen siaf H C W Rodi de Loc direeteur der topogrtpbisèhe inrichting als secretaris generaal by voormeld deptrtement zal optreden De opening der tetitoonstelling van kunstwerken Tan lerende meetten Ie s Hage zal morgen in het gakoaw der teekenaeademie plaats hebbeo £ ij het sahybchieteD dat gisteren te Katwijk plaats bad is een militair die in een der obserTatieposten waa gtpfautsl lerwgl hg met het plakken aan den ohijf bezig was door een schot in bet onderlyf getroffen Dit ongeluk moet aan ene noodlottige misnttieg lijn toe te aohryTen Ta Amsterdam t n ter rerrullingder raceerende nredikantsplaats bü de rem gerei gemeente uitbet rróeger opgegeven viertal op het tweetal gebraeht de hh van Qorkum te Amsterdam en Mawoier te Utrecht Belrefliende den brand aan boord ran het atoom ebip Knnui ier Ntderlaxden ontvangt de N k Ct het Tolgeode bericht uit Nieuwediep Óisteren nacht omstreeks ééa ncr ontstond er brand il eeg der halten ran bet eergisteren uit O Indië A M VAN EDE VAN DKB PALS KbakeiI Gouda 14 Mei 1875 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon A HÜBER Schraagkn Gouda 14 Mei 1875 Heden overleed tot onee diepe droefheid onf eenigst geliefd Kind JOHANNA MARIA CORNELIA in den aanvalligen leeftüd van drie maanden J VASSB B C 3 VASSBQouda 12 Mei 1875 üu Kok V Memorie ran Contra debal ran rekening in zake J VAN BEEKEL en THE0D0EÜ8 of J T VAN SAEK te Gouda Gedaagden procureur Mr G J A PABER Contra C J VEEHOEK te Gouda Eischer procureur Mr H A NIEUWKAMP De rendanten ofschoon altijd onder protest van ohgebeudeuhefd antwoordende op de zoogenaamde memorie van debat van den gerendeerde beginnen met bun leedwezen te betuigen dat die gerendeerde zich zelren en hen zooveel nuttelooze moeite veroorzaakt Aangenomen toch dat het ronnis tot bet doen vth rekening juisi ware gewezen dea wel uitdrukkelijk neen dan zou daaruit nieta anders kannen rolgen dan dat de gerendeerde jaarlijks r in de reodanteu te vorderen bad 8 76 terwgl hy thans jauljb 11 67 ootraogt Bij uiterste wilsbeschikking toeb ran wijlen Andriqi Tnrlf dei l7den Ootober 1784 en 6 Febroarij 1778 voor derf Notaria Willem van der Wagt te Gouda gepasseeril en krachtent Codicil ran 5 Februarü 1772 welke eeuMntregeerend deel ran voornoemd testament uitmaakt ziWie die uiterste wilsbeschikking den SOsten October 1773Nloor den dood van den testateur bekrachtigd werden e armen van de Minderbroederakerk te Gouda tot erfgenamen benoemd onder voorwaarde nugthana dat bet vrge eigendom eerst aanhen zou overgaan bij ontsleutenis van één of meerpersonen of staken hetzij bij btt orerlgden ran den erflater hetzg later De personen of staken aan welke het rruchtgenot werd toegekend zander dat echter bjj onetentenis ran een of meer personen of staken dat deel zou mogen komen aan de anderen mede geinstitoeerde ot gesubstitueerde personen maar onaiddelgk moest overgaan aan de armbezcrgers van de Minderbroederskerk op de Gouwe te Gouda waren de kinderen ran den oom van raderszyde en de kinderen ran den oom van moederszijde van Audriea Turff de kinderen van den oom van vaderszijde voor 2 en de kinderen van den oom van moederszijde voor s deel D nalatenschap bedroeg blijkens inrentaria ran den boedel Igepasseerd ten orerstaan ran den genoemden Notari W ran der Wagt dd 17 October 1764 en blijkens de liquidatie ran roorzegden boedel dd 26 Jnlü 1775 zniTer de som ian ƒ 67 200 netto na aftrek der legaten wordende ran deze beide stuk1 U 1 J 1 g hna n tegen recief oi door middel der Griffie Dot bedrag ran 67 200 werd aldua rerdeeld a Aan Hermaiius Turll l j deel zgnde 6600 rentende 2 pCt h Aan Huibert Turff de predeceiseur ran dea Eischer idem Aan Malthijs Hazebroek idem Aan Jacob Hostman idem Aan Marlinus ran Bmisel idem Aan Huibert Wal bont en de afkomelingen ran Anna Tnrff idem g Aan Dirk ran Es II ÏOO zgnde § portiéf k Aan Krgna ran £ s idem Aan Pieter ran Bs idem By het orerlgden ran Andries Tnrff waa Heraunus Turff ii reeds gestorten loodat ujn deel zgnde ƒ 5600 onmiddellijk kwam aan reeda genoemde armbezorgers In het Jaar 1784 was de afaak sub k rermeldalsmede uitgestorren In 1791 de staak sub aangsgeren In 1805 de staak sub d rermeld In 1806 was door t oWgden ran Martinne Turff de staak sub l Termdd de predefceseur ran den gerendeerde met een rierde rminderd en dna op ƒ 4200 gebracht mo ook iöet jaar 18U waa de staak c op ƒ 2800 gereduceerd In bet jaar 1821 waren allen staken uitgestorven en waren dus de armen ran de UinderbroederaÉert te Gouda niet alleen rerwaobters maar onreranderIgke eigenaren geworden ran de geheele nalaten schap alleen uitgezonderd staak b geljjk boren gezegd is gereduceerd tot 4200 Op het rrucbtgebruik van die 4200 warennu gerechtigd a Feitje Turff weduwe Adrianns Brniniilgi h Cornelia Bronkfaorst weduwe Fratts Turff c Mathilda Tjirff weduwe G Martcreld Cornelia Bronkhorst kwam dus toe Vs li t vrachtgebrnik rsn een kapitaal Tan ƒ 4200 dis Cornelia Bronkhorat had twee kinderen Johannaen Jan Turff Johanna nrff kreeg dus later het vruchtgenot van Ue helft van 140U zijnde ƒ 700 Deze Johanna Turff huwde met Cornells Verhoek den grootvader Tan den tegenwoordigen eischer Deq eischer dus als hebbende ééne zuster competeert de belli in het vrnoliigebruik van een kapitaal van 700 tijnde 350 of aap intrest tegen 2 2 pCt sjaars 8 76 u IS liet tusichen partg en eeu erkend feit datgered deerde sedert het jaar 1864 vroeger iets minder heeft ontvangen 11 67 dus 2 92 meer dan hem wettig toekwam K dit op den voorgrond gesteld te hebben vermeenen rendanten dal zg een ijdel werk zouden rerrichten door te treden in eenige beschouwingen omtrent de zonderh uge wijze ran cyfergroepering des gerendeerden Het staat toch onomstootbaar rast dat de predecesseur ran den eischer slechts aanspraak had op ketirrachtgenot van een kapitaal groot ƒ 6S00 rentende ï j po ijnde ƒ 140 en eiaoher sleohtr aanapraak heeft op het vruchtgenot van eeu kapitaal groot 850 renlende 2 pet zjjnde ƒ 8 76 jaarlgks zoodat hij jaarlgks ƒ 11 67 ontvangendeeigentlijk geen crediteur maar debiteur vau de rendanten is Verdere inlichtingen hebben zg rendantea hem niet te geren omdat er geen recht bestaat op inlichting WMir wettig btMg ontbreekt Biendaaten echter gelijk zü bij bet doen ran rekening en verantwoording reeds meer hebben gedaan lin i aartoe zü verplicht waren wgien ter weerlegging ran de aan en opmerkingen ran den gerendeerde nog op het rolgeade 1 lo In bet jaar 1809 tot 1812 door de tijdsomstandigheden in het jaar 1816 en rolgende door het sterven van de executeuren of administrateuren de heeren Hendrik Barends Petrus van Claveren en Petrus Judions Poet zonder te hebben gebruik geinaakt van hunne bevoegdheid tot assumtie surrogatie of inbslltutiei in het aar 1819 door de onwettige benoeming van Theodorus Andreas Hogenstein en de proceduren gevoerd roor de Eechtbank te Botterdam welke eindigden met de beslissing dd 15 Norember 1820 dat de oudste Fatfr armbezorger ran de kerk en gemeente der Eerwaarde Paters Minderbroeders op de Gouwe té Gouda in zijne qoaliteit was onvertutderliji eigenaar ran een gedeelte der goederen en vertcaeiier der ovebiqb tot de nalaietuciap taa A driet Turff heKoormit is roocooeaule nalatenschap aanmerkelyk in waarde verminderd De staak van den gerendeerde had pro rata piffte in dat rerliea behooren te diagen men heeft dienstaak geen penning in reke iing gebracht 2 De uitgaven ro9r onderstand aan Cornelia de Jong aan Marlinus Turff aan Cornelia Verhoek weduwe Zwart eo anderen de uitgaven voor kleeding ten behoeve der vier dochtertjes van Nieolaas Bruinings bg gelegenheid van baar eerste communie de uitgaven voor zielmissen voor Andries Turff eo Nioolaas Bruinings en de toelagen aan de armen hebben evenmin aan den staak van den gerendeerde een penning gekost 3 Het salaris der rendanten ieder iOs jaars waarin de gerendeerde wederom niets heeft betaald is uiterst laag genomen en ver beneden et loon bg arU 622 en 1068 B W to ekend als zijnde in rekening gebracht niet voor het beheer van een twaalfde gedeelie of het saldo daarvan 4200 maar ran het beheer ran de geheele nalatenschap gelyk raa den oanrang af aan bg a dmodatie is geschiedt i Alle posten ran het administratie boek zijn behoorlijk rerantwoord aan den Eerwaarden heer oadlten Pater armbezorger en hebben gestrekt overeenkomstig den wil van den erflater ten behoeve der armen gelijk zon kunnen blyken uit het reke ning boek van de armengoederen De gerendeerde zal wel niet de pretensie maken om daarvan inzage te vorderen ofschoon hg etscht rolledipe rerontwoording ran alle uitgaven geene dtgeionderd alhoewel die uitgavea niet ten zijnen laste lijn gebracht Waart deie inlichtingen Niet zoo zeer ter wille ran den gerendeerde Maar jendaite stallen er hoogeu prgs op dat men wele hoe zjj op het roetspoor hunner voorgangers steeds in eere hebben gebonden het verzoek door den erflater ODider zijne testament eigenhandig geschreven en aan hen gericht om wanneer aMamfaeliogemvan personen in den uitersten wil ge DoeOid in behoeftige ogistandigheden mochten vervallen ze 00 mogelijk te onderstennen en daar volgens de Katholieke Kerk er eeh band blijft bealaan tusschen de dooden en de lerenden werd jaarlgks sedert zjjn overlijden minstens a Mis opgedragen ter nagedaobteiiis ran wijlen Andries Turff opdat ook de armen gezamenlijk bnnnen weldoener zonden kunnen gedenken Bendanten rermecnen onder persiitit hunner re kening en rerautwoprding biermede deze memorie ran oontra debat te kunnen slniten lü eindigen met den Ivensoh dat de gerendeerde nu hü voldoende ia ingelicht moge goedvinden af te zien van de roort WUing Tan een proces dat hem zelren geen voordeel Wabrengen zal als wordende zonder recht en zonder belang gevoerd thaar aan de armen wegetls i aan aienlgke kojteu groot nadeel berokkenen kan en bg alzqf met langer het vermoeden op rich blgre ladeft ran het pro deo recht een speculatie te maken Mr G J A PABEE Heden overleed albier na een langdurig docb geduldig lijden onze geliefde Vader eii Behnwdvader de heer ADBIANÜS KEOON rustend Onderwjjzer van Moerkapelle in den ouderdom van bijna 74 jaren Namens de Wedowe en de Familie Gouda K KROON r 12 Mei 1874 C LAORAND ï s Heden overleed te Leeuwarden ploïseKngmjjn geliefde Vader en Behnwdvader GIJSBEETBE WAAL in den ouderdom van 72 jaren G A DE WAAL M A DB WAALGouda 13 Mei 1875 Boonzaibb Heden ovèrieed in den ouderdom van ruim 43 jaren da meermalen gesterkt te Zgn geweeat met de genademiddelen der H Eerk mijn geliefde Echtgenoot ALBKUTÜS BERNABDIJ8 GEORGE QUANT mij nafatende3 Kinderen te jong hun onherstelbaar verlies te beseffen Wed C QUANT ScHLüTEB Gouda 14 Mei 1875 Eenige en algemeene kennisgeving De ondergtteekende dankt door deze hartelijk Familie en Vrienden voor de deelneming baar bewezen bij het orerlgden ran hare zoo innig geliefde Zuster Gouda 13 Mei 1875 P C ANEMABT Voor de velebewjjzen van belangstelling ondervonden bg het overlijden van mijnen Be hnwdBroefler den WelEd Heer CORNELIS PETRUS M BRUUN te Bergen op Zoom betuig ik mgd n weigemeenden dank Wed A KOCK p Wir Gouda 15 Mei 1875 Voor de vele bewijzen van belangstelling zoo van hier als elders ondervonden bij het overlijden onzer geliefde Moeder en BehusM Moeder NEBLTJE van VLIET weduwe HL den Heer Diek van BEinvKN betui n ü onzen Hartelgken dank Namens de Familie Gouda 15 Mei 1875 6 IJSSELSTEIJN De op groote schaal ingerichte en gunstig bekende CHEMISCHE Stoomvervierij Drukker 10IREEMRIGHTIH6 EN KUNSTWASSGHEIUJ VAN aS WliVREL Co te Arasterdam zij beleefd in de respectieve clientèle aanbevolen Al wat nieuw en schoon is op dat gebied wordt Hoor ons geleverd Voor Gouda en omstrekeu is onze Agentuur gevestigd bij den Heer J VAN DER WAL Raam Q 441 by wien de Gbederen bezorgd kunnen worden Stalen te bezichtigen 9f te ontbieden en Prgscouranten te bekomen ziJü Sfo 826 der beroemde Wekeiyksehc Zamenspraken Uitgave J J H KEMMBR te Utrecht is beden voorhanden bij den Boekhandelaar L ange Tiendtweg te Gouda J