Goudsche Courant, zondag 16 mei 1875

Woensdag 19 Mei 1875 W 1673 GOUDSCHE COURAWT Meaws en AdverteDtieiiiad voor Gouda en Omstreken iiifiiiiu en L DROOGIEEVER FORTWJN B o T T EBP AM Beur spleJabA 1 Commissie van Tobziokt db HEïaM Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP T Jt ® Omstreken kunnen de DÉfUbllUS gestort worden bij den Heer Mr T FORTUIJN DROOGLEEVe r Advoctt W si haven n 204 te Gouda volgens een te zünen ivantore verkrijgbaar Reglement PAB IEÏ DE JONGH C CIV ING TB Vervaardigen en leveren HAND en 8T00M 4 r tP NS HAND en STOOM HEI olri rJ V WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN bü de uitvoering van publieke werken benoodigd Gouda Drok rm A Brinkmio THE SIIIGEE MMmOTUm 0 DE GROOTSTE NAAIMACHINEFABRIEK DER WERELD verkocht reeds lu j f ¥ s MILLIOEN Naaimachines weucer deugdsaamlund en voortrefeliMeiU door bovengenoemde buitengewoon grooten aftrek en door meer dan 120 EEREPBIJZEN opde Sckitttrendste wijze wordt erkend resultaten aan ® Amerikaansche Naaimachinefabriek kan dergelijke t5§xi Machine wordt een Certificaat van Oorsprong afoeReven eeteekend door Mr INSNEE A HOPPER President der SINGER MANIJFACTUfiIi C WYork ïl ® l fwnïlD A ® Certificaat in geheel Nederlaüd aangeboden zoogenaamde SINGER Naaimachines zijn NAMAAKSEL V v ï 8 P om r i n te berichten dat de M lmte ide verkoop voor Gouda en Omstreken door ons aan dea Heer 3 3 BONNEUB MÏ HINES aanw 4 r v 0 aad van onze TRE SIXGER MANUFACTURING Co AMSTERDAM SPHüISTRAAT S 30 LEÜVEHAVEN 3 255 1 L vmm Dl Beliangcrij 7 J Stoffeerderij HOFLEVERANCIERS MAGAZIJN van alle Soorteu van TAPIJTEN GOBDIJNSTOFFEN BEHANGSELPAPIEBEN AMEUBLEMENTEN en MEUBELS in alle stijlen Meubileeren Apartementen en Huizen STALEN worden franco toegezonden BRIEVEN adr esseeren Magazijn BOTTEBDAM VAN Geldelijke Uitkeering t © Overschie W aarborgkapitaal f lOO OOO OO Keservefonds 15 000 00 oels UEZ V rwaarborgd I apitaal Soölooo OO Oeboekte jaarlijksche Premiön 10 025 37 EZE MAATSCHAPPIJ VERZEKERT OOK BEGRAFENISGELDEN Allerwege worden SOLIEJIDÏB 3 Eil TKr Eil r gevraagd tegen flinke provisie Brieven franco aan de Directig y vu vr auigu iicfii in nee MPPMIS DE EAP I De Ondergeteekende verwittigt door deze tot zü zich gevestigd heeft in het II verzoekende beleefdelp de gunst van het Publiek daar zjj door eeue soliöe bediening hoopt te voldoen De Wed L VBEUGDENHIL Een DIENSTBODE of NOODHULP terstond gevraagd bij Mevrouw HOFFIIIAi fV Goii we Openbare Vcrkoopino te GOUPA op DINGSDAG 25 MEI 875 desvoormiddagsten 9 uur aan het Lokaal wtjk K N 237 an de Peperstraat van MEUBELEN waaronder 2 Canapé 4 BOEKENKASTEN MANGEL enz vport HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED KLEE 5 5S LINNENÖOED gewerk GOUD en ZILVER en JÜWEELEN E5 eentf groote verzameling BOEKEN Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda DIPLOMA op de Algemeene Tentoonstelling te Lyon 1872 MEDAILLE van VERDIENSTEN op de Wereld Tentoonstelling te Weenen 1873 I EEBEMEDAILLE opde Internationale Tentooustellinot te Lon don 1873 toegekend voor het ELIXER d ANVERS Gezondheidslikeut Fabriekaat F X de BEÜKELA BB verkrijgbaar bü W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthaven B 17 De ondergeteekende maakt bfl dezen aanZijnen geëerden Begunstigers bekend dat bjihem te verkrijgen is Best WIT BROOD met Melk per kilo 21 Ct BRUIN BROOD 10 f KROP BROOD per VL 21 hetwelk naar verkiezing aan hafg bezored wordt Slgters genieten 10 Cents van den Gulden L nge Tiendeweg J VAN WANKOM ÖEVËSrËRlKÖEKr uit de Fabriek van Jb BUSSINK te DewntoVERKRIJGBAAR hg W N Raaijmaakers Banketbakker Oosthaven B 17 7ERWERSKNECHTS W van SOEST Magazijn van Theeën Voorhanden een partg Geurige en Waterhoudende THEEËN tot zeer biUgke prijzen van af 60 Cents tot f 4 00 per 5 Ons in geldö Pakjes van 5 2 en 1 Ons Ondergeteekende heeft tevens de eer zgne begunstigers ter kennis te brentren van af ZONDA 6 JUNI a s de Winkel voortaan des Zondags na Eén Uur s namiddags GESLOTEN zal zfln P HERMAN T Gouda 16 Mei 1875 Commanditaire Vennootschap UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEB GEMEENTE GOUDA 1874 Verrolg Ook weder in dit jaar werd een gedeelte van de stad gerioleerd en wel de zgi achter de Doelensteeg die achter den Groeneweg van de Doelensteeg af tot de Genzenstraat met de beide dwarszglen naar den Oroeneweg die achter de Waleitëeg die tusschen de Genzenstraat en den Groeneweg met de dwarszgl en een gedeelte looi in de Boelekade Er werden gelegd 217 65 meters cementriolen van de groote 179 21 meters van de daaropvolgende en 56 meters van de kleinste soort Daarenboven werden over eene lengte van 95 metera Engelache asrdenbnizen gelegd De kosten der riolering hebben b lragen aan materialen 9551 01 en aan arbeidsloon f 2565 85 Voor het onderhoad van de bestaande riolen kokers potten en pompen is uitgegeven aan matirialen 565 84 en aan arbeidsloon 876 86 De toegangsweg naar het station die bg de Gemeente in onderhoud is werd versèraat over eene oppervlakte van 312 Q meters keien en 58 Q meters klinkers in gewoon verband De overige wegen en voetpaden werden inggelgk behoorlyk onderhouden Het onderhoud der wc en en voetpaden kostte n materialea 929 80 en aan arbekUomi 405 71 De kosten van het onderhond der plantsoenen beliepen aan matariaten eene som van 625 93 en aan arbeidsloonen 1026 97 De uitdieping der stads binnen en buitengrachten heeft geregeld plaats Het Jaagpad langs de Gouwe blgft een zeer kostbaar onderhoud vordoren Langs de ntvst de Ussel werden vier en by den vlonder van het overzetveer aldaar twee beveilingspalen geslagen Dit werk in het openbaar aanbesteed werd aangenomen voor De kaaimnnr ten zuiden van de St Janskerk werd vernieuwd gedeeltelgk ook de fundering De orerigB kaaimnren werden zooveel mogeIgk ingevoegd maar de hooge waterstand een gevolg van de aanhoudende inlating van water aan Rynlands Stoomgemaal was oorzaak dat het onderhoud dit jaar niet op de gewenschte diepte koB plaata hebben Ér werden geen bruggen vernieuwd alleen werd de zoogenaamde Spgkerbnig aan de Gouwe aannerkelgk versterkt en van een spantoestel en een nieaw dek voorzien De Icraan bg het Amsterdamsche veer die ffsbroken was werd niet vemienwd maar aan ae schippers van dat veer vergund er daar eene Toor hunne rekening te plaatsen De kosten van de werken sub litt d genoemd beliepen aan matarialen J 8630 70 en asn arbeidsloon f 4736 90 Aan de haven had het gewone onderhond riast De kost n zgn begrepen onder die van Voor het onder4o d der begraafplaats wer4 de vereisehte zorg gedragen De zoogenaamde famieliekamer in het gebouw werd van een bouten plafond voorzien geverwd en behangen Aan de beide toegangen werden nieuwe hekken geplaatst De kosten bedroegen aan materialen 247 89 en arbeidsloon 324 46 C Werken niet aan de gemeente behoorende Hiertoe behooren verscheidene wegen voetpaden en bruggen die door de gemeente Waddinxveen door sommige waterscnappen en door particulieren worden onderhouden Over het algemeen geeft dit onderhoud geen reden tot klachten De toestand van de tweede derde ei vierde kade aan de Kamemelksloot laat echter te wenschen over Het onderhoud van den weg van Gouda tot aan de hoflaan bij Rotterdam geschiedt onder toezicht van eene Commissie uit de Gemeentebesturen van Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Capelle a d Ussel en Kralingen Het aandeel van onze Gemeente in de kosten van onderhoud bedraagt 900 Toestanden welke invloed kunnen uitoefenen op de volksgezonheid Voor de reinheid der straten wordt zooveel mogelgk gezorgd De wchter van de vuilnis is verplicht het grove Ttil er van te verwgderen tërwjjl zg verder door de bewoners of eigenaars der daaraan gelegen gebouwen of erven worden schoon gehouden De grachten en zglen worden door de aannemers behoorlgk uitgebaggerd het drjjvend ruil wordt daaruit opgevischt en naarde mestvaalt gebracht De slooten ea andere wateren die aan particulieren toebehooren moeten door dezen worden schoon gehouden Van onzentwege wordt daarover van tgd tot tgdeene schouw gedrevpu Vsn de gelegcnbeid oü bet waicr in de stsd door spdting te ververscben wordt als de stand van den boezem het veroorlooft veel gebruik gemaakt terwyl dagelgki door het openen der schuiven in den Ussel versch water vfordt ingelaten Ook door de schuttingen en de waterinlatingen aan het stoomgemaal van Bgnland wordt de waterverversching zeer bevorderd Met de riooleering van oijderscheidene zgden werd zooals wg reeds hierboven vermeldden ijverig voortgegaan en van de slooten in de Boelekade wMer een gedeelte gedempt Mestverzamelingen bsnzg in putten overeenkomstig de daaromtrent bestaande bepalingen worden niet gedoogd Op het reinhouden der goten en urinoirs wordt streng toezicht gehouden De openbare gebouwen schguen ons toe vrg wel aan de eiachen der hjgiëne te voldoen Wordt tervolgd BUITENLAND Bnitenlandsch Overzicht Bijzonder gewichtig ign de baitenlandsche tydittgen niet Door sinneming Tsn het voontel tot staking der parlieele verkiedngen voor de Frnnscbe nationale vergadering ziJD ouk de reeds uitgeschreven auonniingea in de departementen Lot en Öher vervallen Men was daar reads druk aan de voorbereidende mantregelen bezig De nieuwe neerderbeid heeft tich goed aaneengesloten gebonden b j de samenstelling der afdeelings bureeten De linkera jde heeft gezegevierd in 9 de rechter in 6 sectien De parltmentaire commiaaie bel t met het ondertotk van ds overeenkomst tissohen het Gonvememeiit en den beer Rouher gesloten ter vereffening an de oiviele l jst dea keiiers heeft mededeeling ontvangen van twee brieven door den heer Rouher aan den Minis Ier tan openbare werken geschreven In die brieven ontzegt de heer Rouher aan de Nationale Vergnde ring bet recht eene oiereeukomat tnascbeu de uit vourende macht en den vertegenwoordiger fan de keizerlijke familie geteekend tot regeling der civiele lijst te niet te doen Er blijft dus aan de ex keitenn en deii keizerlykeo prins mets aoders over dan ie zaak te onderwerpen aan de aitsfistik van den ger wonen recl ter f Ue cummisaie heeft vervolgens ijt rapport geluxiril v n den heer de Mahy waarin hfi recht der kaaier om de overeenkomst ai dan niet goed te keuren wordt gehandhaafd De commissie heeft zich met dat rappoit ereenigd H t Belgische ministerie geraakt meer en meei in de war met zgn eigen pai tij de Minister van binnenlandsche zaken ïieeft bfet gedrag van den burgemeester van Luik die het deelnemen van de schvtteiij aan de processies verbood goedgekeurd Het ËDgelscbe jïarlement ia uiteengegaan om het Piukalerfeest te vieren Volgeus Daih Hetet zal dit dea leden zeer ten nutte komen daar zy afgemat zijn door de vermoeiende bezigheid van weinig te doen met een gevoel alsof zij veel verrichten De laatste oren heeft het pitrlemenl zicb zeer iogrspani eii misschien onder den invloed van Disraeli s 1 dreigiiig dat hy geen vacautte in Juli zou geven als de door hem voorgestelde wetten niet afgehandeld waren Blijkens een teirgraphisch bericht heeft de Itajiaansche kamer der afgevaardigilea de vijf ontwerpen Waaróy buitengewone uitgaven gevraagd wordeh vopr nieuwe vestingwerken uitrusting van het leger enz te verdeeleu over vijf jaren in geheime citting aaogrnomen Het telegram meldt niet of de kaaier de ontwerpen beeft goedgekeurd zooals de minister van oorlog heeft voorgesteld of gelyk die door de coBmiaaie z n gewijzigd Zooals men weet had kutatgeooemde eenige bezaiaigiogea voargcsteld De kamer bccfi nwjtia mm Jo ad i fi nnfwlp benaline pD de munt overeenkomst tueseheo Frankryk Italië België en Zwitserland hare goedkeuring gc Gbonkefi De Deensebe rijksdag beeft de staatsbegrooting volgens het rapport der eommiesie goedgekeurd Waarscfaynlijk ml het iqinisterie thans zijn ontslag j nemen en zal daarvan bij de sluiting der rgksdagiziiting mededeeling worden gedaaa Keizer Frans Jozef is te We neii teruggekeerd van zjjn uitstapje Nadat b j den koning van Italië te Veuetie beeft ontmoet heeft hij de grheele knstitr der Adriatische zee betocht van Finme lot Vtvixof De Montagt Seme zegt in een artikel over de terugkomst des Keizers Z M vindt by zyne terugkomst de Ëuropeescbe unfet ëhheden veder in normale ontwikkeling na eene korte scfagobare i jais vindt by den vrede opnieuw bekrachtigd Men wret nu dat de verdachtmaking omtrent Duitschlands bedoelingen ten eenenmale ongegrond waa Zooveel te gewichtiger zijn thans de stellige vredelievemle verzekeringen die in de laatste dagen van Berlijn ziju uitgegaan Duitschlands mncbt is thans eau waarborg te meer voor de handhaving der belangryke politieke beelissiiigen wier beleekenis door de bestaande eenstemmigheid tusschen de drie Kciiecs wordt verhoogd Ten slotte zegt het blad dat keiier Alexander op wiens innige vriendschap Duilachlaud en üoaten rqkHongarye zieh mogen beroemen b lyn bezoekte Berlyn zich ontwyfeibaar lot taak bad gesteld werkzaam Ie zijn voor de nadere bevesligiug ran het vernoiid der drie Keizers lieiwelk iten Kuropeesebeo vretle ten doel beeft Sprekende over de tolqaestie legt het blad dat de Oosteurijksehe Regceiiug nooit een stap zal doen om tot het beschermend stelsel terug te keeren Integendeel men kan van haar de noodige maatref eleo te gemoet zien tot opheffing of wijziging der additiouecli eanveiitie met Engeland eu eene betere rangschikking der handelsartikelen in een nieuw toltariet waarin op Oostcnryke wezenlyke handelsbelangen zal worden acht gegeven BINNENLAND Gouda 18 Mei u Het Zondagsblad vsn het NieuKS van den Dag beheHIj eentje woorden die wy in den krmg onzer loers t