Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1875

Hij den ondergeteekende zal worden uitgegeven een VERSLAG van het verhandelde in den GEMEENTERAAD VAN GOUDA Om de overtuiging te verkrggeu in hoeverre een dergel ke tlitgave op de sympathievan het publiek zal mogen rekenen i wordt voorloopig gelegenheid gegeven om is te teekenenop de verslagen van de ZES eerste 8adsvergaderingen i esteld op 20 Cts per vel druk szittilig van Dinsdac jl verscWnt zoo spoedig mogelgk OMEBiNG afeonderlük verkrflgbl r zgn om ieder in de Z a4i 23 Nel 1875 GOUI SC E COURAMT Nieuws en Adverten ieblad voor Gouda en OinslrekeD i 51 m kennis te make A BH IlTKIls lIiLliT GOUDEN medalUel ep p mlevAi l6 Ö0fri KilMAlMOCHE Goedcekenrd lloor di A adenae vim Geneeskunde n FrankriJ Dit kraebtMènitellenvl voedend en koorlsverdrijveiid R IKHTkll AFTREKSEL Di R bRiB itmASOOBTE IS het volkooien ste ep maRlig ie der kibk bereidingen van eenenaanjjenampn smaak Deafelts doellreflenaheid iiiii id hospitalen met glans bewezen tijgen algemeenp zwakhnc ütchU tputfimenng bleekxucbt te langzame Itetstelh d jebiêk oa Ms iin koórtsett en mreJ lumenng bleektucht te langzame heistelling gevolgen Mtyie iau de 4t i lBB weerstand geboden nebben u evolgen iULe iau de 1t in B weerstand geboden nebbeil yz bhoudeNde 4 chi Blóedaan enin en Bitekiücht Hutdonst kingfH k VAMB as rne Dranctt H otdepot voor Nederland B Ulotb J c iarai Maif 31ikBlUt Itotlerd iM VAJiAaNTB KOLPF Omia 1 O ZBtDBNRUK De dieastdoende Kompagniëtt De wericdgke stericte M 503 mansehsypw 85 M8 irordeid aetiere ikeikteder ADVERTENTIËN Een fatsoenlijke JONGEIV kui ten spoedigste geplaatst worden in eeueVLEESCBHüUWBRIJ Adreg Bureau dezer CoQittnt Te KOOP aangeboden een SOmJTTERSUNIFOBM van de grootste taille de J lijn laken zoo goed als nieuw AAnvtngen by den Uitgever dezer Courant BODEK GEVRAAG TOOr eene vereeniging gevestigd te Amsterdam tegwi HOOGB PREMIE en PROVISIE tot aanwerven van leden FrtoÉÖ brieven onder N 1099 bfl den Boekh H W WILLEMS fe Amsterdam TERWURLOOSDE TERKOÜOHEID CBHONISCHE BR0NCHITE8 TEEBIR linomfEUE BEHAIIDEUH6 TEER CAPSULES DE GUYOT Deie eapsiilcs tpr grootte Tail een gewonp pil bcïollen teer uit Noorwegcrt geheel luiver en van dp iérsle qualiteit De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkl ipoedig t Brt duf efijk che gflinlik iter teer leer nlebeTelen TOor hfrülcllcndtn en iwakke personen Het u leveni een zeer goed praeservuliei voor eene menigte iiekten vuorti in tij4lcn dill Epidemien hecrscben AnnuQtretle tliértWitUiijue é x profeueur BOCCURDAT De leer legt li II A CazeniTe wordt met bijzonder nccet gi liruikl tegen huiduitslag en longteering liet c IS kUaryijki lijk door de ervaring bowpzcn dat de teer oen stmiulecrcndon invloed lifoTI en dat bij imhg mair a geregeld gebruik de teerde organen dérspiisverteering t lacht opwekt en den goeden bloedsomlMp bevordert DiedoHiMire de mi letnu du docleur Fabbb a De werking der tee inwendig i al volgt Iij verf meerdert Je urine aficheidinj wekt den celluil op en f bevordert de pijBvcrtecring Men schrijft de leer voor al voor bij chronuobe cathjrrcn van de blaas en lon geu Tnulé lie PharmacU du pcofesscur SooBEinAl B i t gebruik van één of twee capsules op t oogenbhk dat men gaat eeten werkt de teer hoogst m wurdig in de volgende gevallen MONCHITn STHMX LONUAHDOENINa IIIWMIU 0O DC VCMOUDHEla LOMONmEMNa CN TnRINO II£LPUIICH M ICHTE tPIJSVeRTUniNa ROVOt OP OC IL n ia t ilgimeen tegen alle aandoeningen der liymvlieien iedere flacon yan fr i 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg geiegd om ian te toonen hoe wei j nig deie geneeswijie kost van 5 tol 7 1 2 cent perdag Om tidi Ugen t h open tan namaakiel te hocdai taait m oorai leKcn op t untte etiquetle waarop de lekit met turnrie letten u afgtdrvkt en de onderte ktning n tVIVt miti klmna Ueput to Gouda bij J G Zeldcnrijk Bi r Ugenofur htrindt tUk het fae rimU der De prgs is UB Het Verslag van de Gemeente Dit eerste verslag zal bij vv gelegenheid te stellen met de uitga Gouda 20 Mei t8 5 j De Ondergeteekende maakt bg dezen aan zgnen geëerden Begunstigers bekend dat bg hem te verkrijgen is Best WIT BROOD met Melk per kilo 21 Cts BRUIN BROOD ► 18 KROP BROOD per VL 21 hetwelk naar verkiezing aan huis bezorgd wordt Slijters genieten 10 Cents van den Öniden Lange Tiendeweg L VAN WANKOM Tot het vullen van holle Kiezen bestaat er geen werkumcr en beter middel dan de ÏANL PLOMBE van de K K lioftaudarts dr J Q POl P te VVeeiieu Uognergasse no 2 die ieder teir zeer gemukkelyk in le holle kiezen kan leggen en welke zich dan met de orerrest der kie eu en het tandvleeac i verbindt de kiea voor verdere verrotting beveiligt en itlle pijn doet bedaren Het Anathcrln Mondwater van Dr J G POPP k k Hol Tandarts te Weiuen in de onderstaande Dépdia a 1 76 per flacon te bekomen ie het voortreifelgkale middel bg rbuiaatische tandpijn ontstekingen eu ver ivermgen van bet tandvleeacb het lost den tandsteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse landen door veisterkiiig van het tandvleesch en terivyl het de tnnden en het taodvleesdh van alle uadeelige stoffen zuivert geeft het den mond eene aange name frischheid en verdrgfl reeds door een koit gebruik den leelijken renk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J Q POPP Dit preparaat houdt den adem fnseh en strekt tevens om de tanden schitterend wit te maken om het bederf derzelve te voorkomen en het tandvleesch te versterken Dr 3 O POPP s Plantaardig Taudpoeder Het znivert de tanden zoozeer dat door het dagelgkach gebrnik niet alleed de gewoonlijk zoo lastige tandsteen wordt rerwgderd maar ook het glaeuursel der lauden steeds blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wqk A 128 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieyn C blaanwe porceleinwinkel te s Hnge hij J L F C Snabilié apoth te Leyden by E Noordijk j te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam hg F van Wmdheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vrenmingen te Schoonhoven by A Wolff RICHTERE XVÏ VERS 121 Aan de Kiezers voor den Gemeenteraad Naar aanleiding van eene advertentie in dt Standaard dt Tijd df Nieuwe Rotterd Couratd en meer dagbladen van diverse richting dd 15 dezer HIJPOTIIEEK Aangeboden als 1 HIJPOTHEBK divew KAPITALEN tegen 4V U 7o oP I rgen en 5 op Huizen Brieven Jranco lett G bg den uitgever dezer Courant Te HUUR te Oouda met 1 Augustus aanstaande EEN iinsvis voorzien van negen Vertrekken Keuken Kelder Tuin Water en Gasleiding Huurprgs 400 Zich met franco brieven te adresseren aab den Heer ZIJNEN Directeur der Qoudaohe Bou wvereeniging HET ECHTE EAU D ANVERS waarvan men vertrouwen kan dat het uit aromatische planten gestookt is wordt verkocht te Gouda bij B SCHOLTEN Coiffeur Damesen Heeren Haarwerken die het Eau d Anvert rechtstreeks ontvangt uit de Fabriek en Stokerg van den heer AUG de MARBAIX uitvinder te Antwerpen De royale en double kwal worden bgzonder aanbevolen als zgnde de gezondste de geurigste en de beste tegen Rheumatiek Hoofdpgn en andere kwabn Prospectus grcti te bekomen Goadt Drnk van A BriDkmkO UIT HUT VERSLAG VAN DEÏf TOESTANb i aEMEENTE aobpA 1874 ï Vert l 4 1 De ledea der gezondheidseommianB nameii mraknding rta een door den Baad geaomek besluit geza nljjk hlui ontatig ed pleven ofiehoou zg door uwe rergadcning wer f terug tekomia4 dÜwu by eniten door ch leden andighédaii aso de Gehu aaiupiaak de Semeentebestunr lamiengeateld oit de iero Dr P deWfldei de Schepper G A Oadgli n in bet lalatat vim het jaar hfuuie ebben aanvaard otePoIitie bestond uiteen coo is r litie een inspectwif 3 agenten Ie U 4 seateB 2e U 18 nacblwaken en eeniga noodhuijb naehtwakera Over Aag tgn vijf agenten in dienst DeÏBMiTCtear ia koofdzakelyli met de n eht i isMuk Watt Hg ia echter ook gedoiendis e i fsdeelte jnm den dag werkcaam Het gplrag der poUtiebeambten verdient ovw bet Weiaee lof Er cwwnM riaen gevalleK vta dieMfLopliehtÏBg tt BÜAiRiik van ve it wu w e i i voer Ym vier dier ièilen z a de daden onbekend geUéran De negen andeien xgn gepleegd xn deftmi personen waarvan er vgt aan de jaatitie zgn overgeleverd en aeht voorloopig in vrnneid gesteld De waarde van het ontvreemde beliep f 19 27 liieTvnn werd roor 4i 50 in beslag genoinen Het getal geconatateerde politileoTeriredingen beliep honderd acht en zeventig Drie en tachtig bekeurden hebiMD bet mavininm der boete betaud en daardoor rechtsvervolging Toorkomen Tegen honderd aeht en dertig penenen werd reehtsveryolging ingesteld Van dezen werd één vr gesproken Aeht overtreden zyn met kunnen worden uitgevonden Zeven zaken bieren aanhangig Vgf vreemdelingen zyn verwpderd De brandbloschraiddelen barindaaxieliinxeer goeden staat Twee vao de op bet tadaerf aanweoge bandbrandapniten cgn ep de bovenverdiepingen van bat raadhuis geplaatst waar zg door eene busleiding nit den regenbak oamiddelgk met water kunnen worden gevuld Er werden cestien meters geklonken ledetenen dertig meten geweven linnen slang aangekochi Voor het onderhoud der brandspuiten werd nitgegeven aan onderscheiden leverancien 506 3S en aan arbeidsloon Ö6 72 De belooningen aan het personeel van de brandweer hebben bedragen y 693 99 i Dit jaar hebben twee branden plaats Miad die eehier beide in bun begin agn geatoiL De eerste ontstond op den 6n Febmarg ten huize van den heer G Veldman op de maAi Ofachoon eene brandspuit aanstonds gereed was is het niet noodig geweest haar water te doen geven daar de brand door eenige burgen en manschappen van de brandweer kon worden geblnscht De tweede had plaats op den 2n Juni in de aachschnur Deze werd met behnlp van eene brandspuit geblnscht De Maats ohappjj voor nieuwe geoctroijeerde j caabeieiding voolóet ia de straatrerliehtingdoor steeiikolensad Sr waren 2dT jnw en I patioIetBn lantaren Er bestaat nog ptgd bansAs aan venneerderiw van dit sgftaL De prgs door rtieDii Mi voor het g a be taald 18 15 cent per knbËpe meter 6 ld Voor Terlichtiiri van gebouwen d 6i nieente wordit 10 tpwWiieke meter beJUali Nationide Klitie Het aandeel der Oememe in de liebtingvan 1874 bedroeg 4d man 1 Het getal utgesel erenip waarnaar bet a ndeel is berekend féa 11 $ Daarvan werden 77 om verschillende ndenen vrggesteld en 59 voor de dienst geachikiwerklsfid Bg de militie t land b ingdpl LoteUngen è 35 Nummenrerwisseiaan i 4 PhMtsvarvatt én i S Bg ds ee iie VMi pn 8 48 nit drie De bg de wet Sebntterg is 896 De eerste Te sek terjj bestaat Schatters Te samen 249 Bg bet korps ofieiana badden de volgende veranderingen van bet personeel plaata Aan den Ie Luitenant Adjudant H W G Koning de Ie Luitenants C C Ë Prince G C Fortunn Droogieever en W F C van Essen en de 2e Luitenants H van de Velde en Mr P J Snel werd op bon verzoek eervol ontslag verleend onder gebondenheid voor de vier eerstgenoemden en den laatste tot het volbrengen van de op hen uit krachte der wet nog jnsteude rerpUcbtingen liM gewoon lid der schottern Bevorderd werdentot Is Luitenant de Heeren J M Noothoven van Goor J A Roest van Limburg en A Spamaag en benoemd tot 2e Luitenant de Heeren P Ëml Merts O G van der Post P van Duinen A van Beedt Dortland en S F Teeling Het eereteeken we langdurige werkelgke dienst bg de Schutterg werd bg koninklgk besluit van den lOn October 1874 n 19 verleend aan den onderofficier m B van de Werf Wordt vervolgd BXnTENLAND BgUcalandsck OveRlcU De Fnnioha ooBatitetiooesle aosiaieti welkt ttenras wil aaaar aitt kan lal aaraohijnl jk op voorstel der rtgeeriag ea uerarkgmtd AndnUni den Toonittsr der nat verg wider worden laogevald De stakken die totaehea Daitaeklaod en België lijn gewiueld werden door de Engelache regeering deter dagen overgelegd ua het Parleaent en natinrlp wordt deze latk thans nogmaals door dt Engelaohe dagbladen behandeld Hun oordeel it thans Tr j wat billper en gematigder dan toen de aak het eerst bekead werd Tnmwens dt Time geeft toe dat de oamst antttoad omdat van de W 1676 r eeiile aoU van Ferponeher uvankeljjk tiechta mkele lit hun verband gernkte plaateen bekend werden By tyn vertoog orer de grieven van Duitwhland deelde Perponcher mede welk bq iniel sqae regeering ia overweging gevea ion t q Belgig en aan Eara ia in het algemeen en daarlnj bwlieadt kjj uoh van aitdrakkingen die eenige earost ektea daar tij aanvsnkelyk boitea kaar verband werden medegedeeld Ka wat etoe andere bewenag betreft merkt het klad af Indien dt teitoogen der Daitache re gecring een onderdeel tyn ran een gioot plu en de roorbereidende maatregelen voor eea nitgcbreider werkiaamaeid dan blykt daarvan toek hoeganaemd aieit ait de aota lelf Verder brengt het blad kulde aan de wyie waarop de Belgiadie miaitter op de nota antwoordde en roor het everige baaeboawt het de lask alt heel afgeleopca behalve voor zoover de belofte vaa wytiging in de Belgiaehe wet tfkankelQk geatdd woidt Tan dergelyke verbeteringen in DailtdiUnd Ken weet dat dit nog tyd hetft daar de Duitiehe Sgkadag voorterat geene utting heeft De Bpaineehe Ottetia bevat eea koainklyk bealait gteontraaigneerd door al de minuten waarby aau de dagWadto vryheid wordt verleend tot het behan delen nut alle conatitationeele faaeatiSa en aan de aotoriteilen wordt gelaat het honden van openbare vergaderingen der partijen toe te laten Bj het bttlait il gevoegd eene memorie van toeliehtia waarin geaagd wordt dat de rerkiezingaperiade is geoptad ta da pera zich kan doen hooren over alia poHti e vraagatoklien waarantreat de Cevtet caUta bealuteo aitgezonderd de eonatitationeele satiibis Dt Kegttnng wenaeht het parlamentaits cegMrial Hlelatl weder in toepaating te brengen De Italitanicihe Senaat heeft thans zyn goedkearing feheebt aan het vroeger door de Kamer aangenemea ontwerp tot toekeaaing van een jaargeld aan Gtri baUi Men heeft dit ontwerp langen tyd in de portafeaiUe laten ratten omdat Garibaldi er zalk eea min aehteadea hriet over getebreven beeft Sehüatdat de vrede thans geheel kertteld ia ttteehca de Be gaaiBg en dea velkaaian BKOBLANO De gtvaagtnaeming ao dtn Oaikwar of ialaod tebcn vorst vte Borada nl wellteht nog anaaagename gevolgen hebben Hen heriouert zieh hoe detc potentaat die reedt vroeger woijent wanbeheer door de Brilaeh Iaditehe Begeering gewaartekawd en met enttrooing bedreigd went kortelingt tereeht ttond onder betehaldigiag van een poging te hebben 10 hel werk getteld om den Brittehea Beeident in zyn gebied kolonel PbajTre te vergiftigen hoe bij bij gebrek aan bewija door de reebtbank werd rrygeeproken doch kort daarop aa mot volkomen ai ekeldirde redenen op laat van den Onderkoning gcrankeljjk nit tyae boofdttad weggevoerd ea van zjjn troon viaogoed rervalleo verklaard werd Oett gebeurtenii na aohynt eea zeer oiiaangeoamea inümk te hebben teweeggebneht op de bevolking en incoDdcrhcid de ialaadtehe pen een toon te kebben daea aanalaaa die naar rebellie iweeml Een hoogt aatoriteit roor Indieebt aangelegenheden de heer Caldwell lalHaef deter dagea aaa den Timee eea brief waarin hg verzekert dat by oa de geheele bevolking van Itahratta veertig millioen tterk in een toestand van giating verkeert Met klem wordt door eoamige bladen aangedrongen op maatregelen tot btlaageling van de vrijheid der inlandtehe drakptrt een vrykeia die niet zelden aehynt mlabraikt ie worden Oe Makrttla t sga eea der krijgahtfttigtta ratten vaa Hindottan Giating onder hen it een onrnaharand venohy oael want de Engeltohen weten bij sadervindiug hoe lioht een enkele vonk hangantohe Indiaehe Ryk in vlam zet t Britaoh bewind it beiliaam in Hindottan een zegen roor die tallooze millioenen die anden de prooi tonden gebleven zyn van groote en kleine inlandsehe detpotea Detniettemin draagt da Hindoe t £ ogelM ht jak met vrijwillig en ii de Engeliohman bi btm aMt bemind