Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1875

Irlfn het ruor zich afzonderlijk koopt en niet zich verei iti met vrienden en bureu kan de onderneming l e Uou Isclitt inj ezetfiieii mogen dit bedenken Wij liopeii dat G iidn s iinvoners bij deze gelegeiihtïid tuourii zuUen burgers te zijn die belaiigstelliiig fïevoelen voor hunne gemeente en dnarom uok beiaiigstellidg vour het verhandelde in de geuieeiite vertegen woordigiug poeder bestrooid of wel met t ctor emlari hmn bevochtigd Dan wordt over de geheele tZ Z Spaansetie vlie enpleiHer gelegd de gevlrmde blfar d daarapvol ei l n dag geopend en de ove g blevt wond dage jk net ungu U dige timm wLroiid vaor een lerde deel Spjadschevliegpoeder geme i IS vooi ziehtig verbanden en 8 d geu achter volle e t g gehouden Bij al te Vükdük ett rvo g wordt alleen net L wX ver Ónlt wegens het roorhaudeu hebben r i een ia pet de daarop betrekking hebbende oet op deimitéii en gewichten of met de ter nitroeriug daarvan genomen Koninklijke besluiten overeenkomstige lengtemaat op eeiie plaats bestem voor het rbrkoopen ran wareu P Z huisvrouw van J d M Tot eene geldboete van y 10 of sttbis gevaiigeuisstiTaf van drie dagen we enn het ala tapster aanwezig bebbeu in hare tap ierij te Gouda in de oiaan Maart van btzoeke s na middernacht en vóór des aiorgeUsléu zes ure zonder van unne weigering om temiddrrntphl Ie vertrekken kennis te hebben gegeren un het bureau van Pulilie en zulks zónder vrijstelling van den Burgemeester te hebben bekomen P W S Tot eene geldboete vau l f ub gevangenisstraf jvan ééa dag wegens het te Goud buiten noodzaak berijden vau i met klinkeff be straat voetpad met een kruiwagen uiet beladen met gIdS of aardewerk J C d B Tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens bet berijden mei éeu trekdier van een in de prorincie Zuid Holland liggend roetpad O r d W A B en C M K De tfée eerstgenoemd ieder tot eene geldboete ran l SO of ieder eet dag sabs gsvangeniestnilr en de laalsgenoemde t t twee geldboeten ieder ran 1 60 of een eubs getangeaisstmf ran een dag roor elke boete wetjens bet wat de twee eeratgeoaémeen aangaat bet tefGou ai niet roörzieni Iran muilkorf ren eg door hefn cleid wordende aaagespanden bond en wat dè laatstgeUdbmde aangaat hel niet roorzieu van auilkorven vin twfe boudeu die aangespanaen en doorhem werilea geMd W W J t H Tot eene geldbeeto rén 1 60 of sabs i evaBgeaisatraf vab óén dag wegens bet to Gouda op de openbare straat laten iosloopen van een hond welke niet behoorlijk vau oiwlfcfiftwaa voorzien niettegenstaande zulks door Bargeiaeeater eu Welhoudeié ia verboden £ a allett in de koeten desaooda inroAlerhiar bg lijfadwaog In de zitting der Arrondissemeuts Becbtbank te Rotterdam van Zaterdag werden o a veroordeeld de vo g nJe personen j de H bouwman wonende te Moordrecht besuliuldigd an overtreding der wet op do veearisemjkiiiidige politie tot 2 boeten van 10 iedere b cte te vervangen door dagen gcvacgeuisstraf B B oud 43 j bouwman wonende alhier beschuldigd van het niet afzonderen ran een rund rerdacht aan de besmettelijke longziekte te Igden tot 0 60 boete of 1 dag gevangenisstraf Te Boskoop is een valsohe gulden door de plaatselijke politie angebouden Te NIsuwerkerk a d IJsel is den lödeti Mei een meisje lan ruim 2 jaar in het water gevallen en verdronl en Op Maaifdag 31 Mei a s zal Ie Leiden een i keuring plaats hebben van knapen ivelke bij rijks zeemacht een verbiudtenis weiisohen aan te gaan Dezer dagen hebben zich Ennelsohe rissclier weder aan ergerlijke handeliiiitcn jfgens Wieramiuer visscliers scliuliiig üemaaki Ter w j de laatsten bij Aine aiid hun want hadilen uit fc eb ten om te visachen kwam een op een tamelijk verren rsiaiid gelegeii Kngelsche vinscberavio jt uit een 40tal kjlt rs tiesiiiande op beu af geilde uu ldeii dojr liun want been nan lit mede ondanks de waarscbutviiigeu der Wieruuers tegeu deze schandelijke daad Kg stoorden zich echter atn niets en gidroegen zich alS echte zeeroovers Het medegenomene bedroeg overlie SOO Uehalvedeze schade werden du beroofile visseliers een p ar dageiJ verhinderd te viaschen Het is te hopen dat n voorgoed een einde zal worden gmuaakt aan deze bijna van jaar tot jaar geduren la den viacht jd rioh vwrdoenile schandelijke en met liet ulkeorecbl strj digehandelingea der Ëngelsche visseliers Leeuic Ct i Thans heeft oiik Z K H Prins HeudriV evea il i H M de Koningin en Z K H Print Frederik aaaV Alultapatior zijne tevredenheid betuigd Sedert cla laatste opgnv n betreffende deze beweging teg i bet misbruik van sterken drank sloten zich weilclr verschillende Vereenigingeu daarbij aan Ojk ran N tf rJ landers in het Buitenland gevestigd of nldaai lijdelijk verbigl houdende ontving Maltapatior Aa hittelijkate bewijzen van aanmoediging zoo o tf lit Bg de Segeering bestaat het voornemen ook de positie der inlandsehe onderwijzers nader te regelen De vendutie van Zgne Exo Loudonwarns drukhezoeht en alles is duur erkooht zells buven tokoprijzen Beh Biauw Tjoan een C binees vau Somarang heeft eciie koets voor 5000 en een spanpaarden voor 4500 gekoulit Men schat de goheele opbrengst op 60 000 Alg 1 Uit t pnden wordt gemeld dat de duikers die Vrij4ag het wrak van het verongelukte stoomsehip Schiller hebben onderzocht gezien bobben ilat hrt geheel stuk geslagen is Alles lag dooreen zij vonden noch edel metaal noch andere lading Slechts twee kisleu waarvan de eene zes naaimachines bevatte zijn door hen naar boven gebracht Baden UaJeu Bbrdeaux eu Home f Het laat zich aanzien dai Scberèkingen dnjiiar weder druk zal worden bezocht Zuo i el io heldol p bg particulieren als in de meeste vina s zgn groo tendetls de apartementen reeils erbullrd en in het Gemeentebsdhuis en het Jottl Garn ut nog maar weinig open Ook in bet Jlotel fOrange bebbeu reeds vele bestellingen plaats gehad f De Minister vun Justitie heeft breedvoerig ge iit woord op bet afdaelings erilag nopens de ontwerpen betreffende de OerechlBhoreo enz De Minister bigfl ziju standpunt tot partieale wijziging en geleidelgke overnang handhaven ISeu stap om Ie komeu tot eene nieuwe rechterlijke iuric btiiig wensclil de Minister vooralsnog niet te doen De memorie volgt alsnu de latrgke bedenkingen en bezwaren op den voet en ds Minister veieenigt zich met do in het verslag aangegeven nieuwe redactie omtrent het rechtigebied der nieuwe Hoven De zetels blgven echter gehandhaafd Neemt men aan dat alle vrou wen meer of minder kans hebben te huwen en dnidt men die kans in het algemeen met 100 aan dan verdcelen de kansen naar gelang ran den leeftijd zich als rolgt Vaa 16 tot 20 jaren is het getal ran kaar die dan woarsohgulijk zdlen huwen H s pCt ran SO lot 26 jaren 62 pCt ran 26 tot 3U jaren 18 pCl Indien meo eenmaal dien leeftgd bereikt beeft dan hebbeu de dames 847 P t ran haar kan D rerlureo maar bezitten toch lot het S5e jaar nog 6 s pCt kans Tusschen de 86 en 40 jaren nog slechts Sy pC t en in de rolgende rier tgdperkea I van 5 jaar 2 en F t f de zetlig wordt de kans op een bawel jk Viom P Uit Samarang schrgft men Hoe tegenwoordigheid run geest in fommige oogen blikken vereischt ordt dürrao gaf de inspeeteiu ran t onderwijs reesort Uiddeo Jara en Bornao onlangs eendink bewgs Verbeeldt u dat bier te genwüordig reel rerg tige slangen geronden wor4en en dat zoa n sinjeur t onlaogs had goed gedacht de kittAer van den Inspecteur binnen te dringen n ar t ledik nt tq kruipen en daar binnen te gaan om zich ouder t hooukussen te vorsohuilen Paa wae bedoelde ieer in slaap of hg roeit een gzingi ek kende koude langs zgo arm Hij ontwaakt en ziet t monster hg iaat hem stil van zgp in ia kmiëeii en nauwelijks voelt hg dat de slang ran zgn m is of hii springt uit het ledikiht are h § opge proagen terwijl de lAig Bog om gd irm iat 4tn ware hij roorzeker gebeten en geen kwarMer tanr later gestorren want t was er eeo vM de g oar lijkste soort N Jnth Ö Tobin s liieuwe uitstekende wgzé an yiot keiea door middel van Uohtfonteinen is dezer daged Io de zalen van t groote 8t George s Hat t te Landen toegepast De roora egane pröehéiiKtigen door de hertogen ran Westminster en SuiberlMd de generaals Ootton en Scott beuereos rersph elden andere aanzienlijken bggewoood roldedea in iille opzicliteii Men merkte o a op dat bg ïobin s B u r g e r 1 ij k e Stand GuaosiN U Mri JokSDaa FraaelKi oadeisl W P Ede a lier Pais ea A M f Kramer 15 Airiaaa Jabaaaa ouden A J Plak ea C W van der Kail 17 Johauaa ouden F Bakku ea W 1 BfouHes OvutEDtN 14 Mei A Hsgoort baiivr vsa Ii SsA 42 j A U G 2uai 43j U t na Hofiin hauvr vaa C Nieuweahaijten 7B j G H Heragreea 1 j 1 18 J h Cooibliia 17 A va Woerdea S j ADVERTEWTIÉN Berallen ran eene dochter A E DEIJEKAüFF geb VAN VaSUKINOKI Rotterdam 17 Mei 1875 Gisteren heeft te Bussem een ipoorwegwachter op laer treurigo wij bet leven verloren Hij poogde een jong kirïH dat zich op de rails had gewaagd te redden roor dat de ireir aankwam Hij bracht het kind op het perron doch werd zelf overreden Do wagens gingen over zijn beide beeoen en binnen een uur was hij een lijk De rijks ieldwaohter en de gemeente veldwachter van Nieuwesohans zyn gevangen geuomen en naar Groningen overgebracht en zullen nojg in deze maand voer h t gerechtshof te üroningen terechtstaan ais beschuldigd van manslag op een Duitscher wiens Igk in het diep bij Nieuweschans onlangs werd gevonden Inmiildels zijn beide personen door de rechtbank te Winschoten den 10 dezer veroordeeM de een tot 6 eu de ander tot 2 maanden gevangeniaslraf in eenzame opsluiting te ondergaan wegens eeno aodcre strafzaak mishandeling viin een persoon Heden orerleed ons lief jongste Eindje bgns tien maanden oad P VAN ESSEN M A VAN ESSBN CoujBruK ffoudd 16 Mei 187i5 De American JournalUt deelt mede dat in het afgeloopen j uir in Amerika meer dan 8 millioen dollars in verschillende courant ondernemiugen verloren zgn en dal alleen in December van het vorige jaar de uitgave van 200 verschillende nieuwsbladen geI slaakt is In de BygUia Weekblad voor de Gezondheidsleer vindt men de rolgende mededeeling ran dr M J Godefroi ran s Bosch orer de behandeling ran personen die door een dollen hond gebeten zijn Uoctor Loë ieeft in zijn veertig jarige geneeskundige loopbaan meer dan 60 personen behandeld die door dolle honden gewand waren met het glansrijk Ijevol dat niet ién daarvan door razerng ia aangetast In Februari 1855 werd een twintigjarige boerenzoon door een dollen houd in de hand gebeten hij werd door een geneesheer te Dachau zorgvuldig behandeld en niettegenstaande alle genomen voorzorgsmaatregelen brak de razcrng 18 weken na de verwonding bg den knaap uit en sleepte hem ten grave Door denzelfden dollen hond werden op hetzelfde tijdstip ook nog een knaap en een meisje gebeten en dr Loü naar de bedoelde methode behandeld Deze Beiden bleven geheel ran de hydtopbobie rerschooud De wgze ran behandeling wordt in de Mediciniache Poliiei van Peter Frank die ook zelf de gunstige werking daarvan ten hoogste roemt deel IX pag 276 afdeeling II als volgt medegedeeld De wonden worden zoo spoedig mogelijk gescarificeerd eu onmiddellijk daarna met jn Spaanscu rliegeii De ondergeteekende betuigt bg deiejsjjnen bortel ken dank voor de rele betvyzenvan deelneming bg het orerlgden zgner geüefde Echtgenoot APOLONIA HAGOOETondervonden L SOET Gouda 17 Mei 1875 De Familie KOLFF betnigt haarharteIgken dank voor de vele bewjjzen van deelneming rporal hier ter stede onderironden bg het afsterven van bare ouvergetelgk Moeder eo Behuwdmoede Gouda 18 Mei 1875 Voor de vele beirgzen van deelneming ondervonden bg het overlijden van ons geliefdISind betuigen wg onzen hartelgken dank sGravenhage J 3 A ANDEEOLL 18 Mei 1875 J H ANDEEOU VAN DXN BSBSH m Mevrouw LÜLIÜS van QOpB zoekt tegen AUGUSTUS EENE KEUKEIVMCID van goede getuigen voorzien U renpreiJeo Na in het liolit gesteld to hebbeu dat de locuaderiuglasacheu dezuuf eiimiiiid j ooiuerralieveu en liberalen gelijk Ie AiDsterJai tot stand lielfomrii de vrees uiet ivetii t dal meu lick blind starende op de ondertrij iiunestie andire groole belaugeu uit het oog lou verliezen ivuidt gevraagd Zal HET VQOiBEEU VAN AM8TEEUAM ELiJEttS NAVOLGING VINDEN Xieliier liet antwoord dat het blad op de e vraag Er igo diktricleu waar weJeraüds toegeven goede rruchteo ion opiereren b v ia het kiesdistrict iouda De liberalen hebben daar getoond belang in de algemeene uken te stellen zg vormen er een zeer ainzienltjke minderheid de conservatieven veel minder talrijk mair toch nog altijd sterk genoeg om icht in de schaal tn IcggM zijn eienuiu met en elerieaal afgevaardigde gediend als ile likeialun al belet uu om te tien naar een man op wie beide partijen hunne stem kuutien uitbien eii De houding van Vt Kuiper in en buiten de Kaaar is ran dien aard dat allen die wars zijn run j kericelgke orerbeerschmg zijne herkieziiig loiten tegenwerken iel alle geoorloofde midden Verkreeg oit de lichting van Vt Kuyper de meerderheid dan vaa het gedaan met onze vrgheden Ur Kii vper wil ook vrgheid maar alleen roor zich en de zijnen Zoo gaat hrt altgd net de kerkelijken Ook de sllramontaneo durveb het woord rrgheid bezigen maar ig kamen er altbana rond voor uit dat zij die vrgheid tsluitend roor zich verlangen daar ze Tolgens hea in andere hinden achadelgk is Al eea geschikt candidaat tegenover dr Knyper DMmde men ons mr J O Patgn te Kotterdam Wj weten alleen van hem dat hij lid is van de prorinciale staten ran Znid Uolland en officier van joatitie bg de rechtbank te Botierdam en roor een ao gekoaden wordt die zich bij geen der uiterste parlgeU tal aaaslniteo In hoever werkelgk van die eaodidattiir sprake ia cal weldra moeten blijken lotasschen wordt het meer dan tijd om tot onderling bretleg orer te gaan Blgkens de rtsnllaten der rerschilicnde stemmin gen in hei dialriot Gouda is de meerderheid antiolarieial en gehecht aan onze openbare school bij Wnitigen wil ran die meerderheid is de uitslag niet tw fclaohtig Alleen ten gevolge van verdeeldheid wordt dat dialnct na vertegenwoordigd door twee anlirerolatiouairs leden Oozertgda willen we er alechts dit bgroegen er keataat kaoa dal d gewenschte rereeniging tot stand Ji i M w j grdert eeniga daf en druk onder iiaadeld n t kan niet anders of de beslissing moet teer ipfieéij volgen Vrgdag jl is op de alKeoe ae vergadering der Kuêterifeaijfmgn reeiiGodfeertikM Koning alhier et algemeene siewmeu erkuzen tot candidaat het aftredend lid voor de Tweede Kamer dr Kuyper I BIgkeu achterstaande advertentie wordt uitvoering gegeven aan hel plan reeds vroeger door ons medegedeeld om een uitvoerig verslag uit te geven van de raadszittingen Wg lulleB on e lezers uiet behoeven aan te toonen in hiiereri gewicht ren dergelgk verilag is immers MR e ale rereisehte om de randsleJen die de belangen der gemmite moetc behartigen te kunnen kemrdeelen is te weten wat zij op de raadsvergaderingen over de belangrgkq i ii ie8ticn van don dag preken boedaoig hunne g oelens zi u omtrent de Cwi hlige zaken die aan hunne öes issing onderfrorpea tgo 6t op welke wijze zij zich uiten Mngaand balaugen die ons allen na ter barte gaan Het noodzakelgke ran het bestaan ran een dergelgk verslag mag dus ala bewezen worden aangenomen Om echter de jeugdige onderneming een roortdureod baslaao te rerzekeren moetea er rele zeer vele eiemplarea ran kat verslag warden verkocht Daarom is bet dringend iioodig dat ieder die het bestaan ran een loodaaig erilag wensoht ziek dat aanschaft Het is reeial een gewoonte om couranten tijd ehrifteo oz met eeoige andere personen gezamenlijk te lezen zoadat slechts écn exemplaar taald wordt dal door renehtideue mi nscheu gelezen wordt Dit ia ruoiiekar een maitregel die uil een oogpunt van niuigheid allan lof rcrdient Terecht streeft men fr naar om dergelgke hntanr zoo goedkoop mogelijk t rerfcrggM en het is alleszins natuurlgk dal men iicrer ƒ I per jaar dan l per maand uitgeeft wano er men daarvoor hetze fde lerkrggt b algemeen dus volkomen juist hopen wij dat die maatregel bij de uitgave ran het raadsrerslag aiat zal wprden in praktijk gebracht Het i tach hier niet de vraag Wilt gg roor naer of minder geld een raadsrerslag Want dan koten de meeste meuschen zeker het laatste maar de iiige vraag is hier Wilt gij een verslag of wilt ji er geen AllNn io geral dat itéer die het renlag wil I rentllatie de tempemtnur aan de zoMerfng en aanden rloer ran een rertrek dezelfde is tK De rerslaggerer in de Poll Mali Oazetle rerj aart onder meer zgn dorst naar rersche lucht csH de u rolgenden grond Vi heli Zegt hg miji wiste lief doch ik begeer zijn adem niet noch dejjnidrin van zijne huisrrouw uoch deu adem v n tügl neu èn dodnereu kueehten eu maagdjiii rwgl men in andere landen gewoonlijk j litielc behandelt iu dagbladen eu rlugschr in bepaald daartoe bestemde geïllustreerde heeli men iu Spanje nog een auder middel g om appoait e te roeren of de publieke opU Opziebte rnn Uegeeriugsmaatregelen te leideuii bezint daarvoor lucifersdooajes catUati forti bapaaldelijk die der zoogenaamde iii luafers op men Op die doosjes zijn fpolp entjes gepUkt j deze wijze ouder de oogen vou duizenden v n reel meer iiivliied uefaiien dan dagblavl a JTüoral j H Spanje ïaar hrt getal van hen ltezin kuunrn zeer ro t js i i 4 liên Jl April eraal heit dei gldering V n dei iudaulea lleri landtalen rd Me wil lefl geha BAWU 7 Üie dj Gaaleriieur April eene biftengiw ane van Indie yrUraaW Si k K lat d ezè bge koiifj t plaal ieuwe Laadilaogd üeh beimvigx op den stand vjll jzakeu in Atowu wilde De legerkoémandwt geiifal J Vhi trenseh bepaald uitgetpirakéJP om t n betrekking t W f Omtrent de reniehijii t van a4iij u u uea Ssteii Maart waargenomen rordt na liet vèigenda medeaedeeld in de Javteie Churmit J teu S uur ongeveer te Blilar en te jKedirl eei i I k i 1 ebt de mlrip ricbting ran Zuid naar vrg herige schok in de Noord ten half 7 uur ter hoofdplaats Soenkarta drie bevige aehokkeii in dezelftle richtiag ruim half uur ter booftlplaaU njokdjukarta eenige zeer berige schokkeD welke enkele minutea antdeldeu omstreeks ten half 6 aar ter hoofdplaats Samarang drie horizontale schokken welke rrg hevig waren en eeue golvende beweging ran Qoat naar Weal oan luiddeu ongeveer ten half 6 ure tor boofdplaets Banjoe mas eeu vrg itérka eu langdnrige aardberiug Twee enel op elkander rolgende schokken éèn in rertiiiale en ééa iu horiiontale richting rermifedelgk ras N O naar Z W werden wurgenomen pmatreeke 6 nur Ier hoofdplaale Reabang een rrg herige horizontale aardtcbodding in de riebting ran Zaid naar Noord die ruim 3 seconden aanhield omstreeks half i ure te Patti en te Koedoet Japara twee lichte horizonlals schokken ran aardberiug ir de riehliug van Oost naar W st ómatreeke kwartier roor rgren ter hoofdplaats Tegal een herige doch kortstondige aardberiug iu de richting ran Zuid uasr Noord Waaraohgnlgk is dientengerulge den rolgenden mogen de steenen muur die het Chinersche kamp omgeeft en waartegen eenige woningen waran gebouwd omgeralleo waardoor 4 Trouwen en 3 kinderen op de plaats zelre rerpletterdtgn Drie zwaar ekwetale vrouwen zgn onder geneeskundige behandeling Ër bestaat erenwel weinigboop op behoud In de zaren eerttgenoende re id atiSn was den SSttou Maart nog niets rerboaea ran plaats gehid bobbende ongelokken Meo sobrgft aan de Stm Qmr nil Banda Hat ia bier iu deu huteteu tgd serre ran rustig geweest £ en oJMtaud la Banda I De Boetoneezen die rootendeels den Goeuoeng Api bewonen kwamen op zekeren mbrgen allen gewapend mei lansen en trit ien ien lefals ran 3 a 400 opdagen met het f plan Om bef VJiDpément te orbrfoapelen Dereden jdaarran was deze Op s Konings rerjaardaghilden er eoheraaleeliogeo tusohea de aoUaten en de Boe men de Btetoneien voldoening eiacheu deoWzoo dra Dlepenb aet tgn troep kwam aanriilken i gingen M uii rtttt roor de geladen geweren 4ade Igk uiteen en garen hdnne wapens orer BjRdelb gellegenkeid zgn gelukkig geen offert géit allen IhtusMibeD werden er honderd gerangènen gemaakt De schatHerij Was didelgk op de been ge aen n deed den ekèelen nacht dienst De rust was spoedig Toorgoed hersteld Op het eiland Groot Lagoendi bekooreode tot de residentie LattpOugsehe districten is het lijk geronden ran den heer T administrateur ran eeu i toneezen pluU gehad waarbg een paar ran de laeteten t V H d en apderea ran beo gerttigen gaaomen werden Den rolgenden morgen un Itwa hiialaankap op dat eiland Blijkbaar ha I bet overlijden eeu 8tal dogen te voreni plaois geha Het eiland wis geheel verlaten daar volgens sommigen de admtnislrtteur wegens gebrek aan voedsel met zijn werkvolk geschil had gekregen n dit de vlucbt geuojien beeft Geen spoor van geweld was aan het Igk te bespeuren INÖÈZONDEN Luctorl t was mit tem grlittten Fergenügm ik Zaturdag avond kenais mstkle met uw tukje door haeheidfn igeKUUi den toon sierlijk Jammer uwe zwakke maag oorzaak is U de zaken mrt geen twee oogen bekijkt maar met een derde soort een ooye zeker uit voorzorg uw maag langzaam zeer ziek wordt Vervelend ia het toor ui u daardoor eens twee oneindig veelmalen moot herlezen en dau uok blgken rieeft niet goed begrepen te hebben uw bevaklings rmogen sohgut niS groot maar eene zwakke rt M eêg hoofd Ter fakeU in de eerste plaits sleepte u Ajjae eerste apmertii g gebeel uit de debatten daarna meukte uw ojigje ran allffibedieoden die zich misdroegen een euk le daa bprolgend rerdenkt n me ran orenillrgrÉii dat is nedel ïjngeroelige Lnclor foei liege is b oedioi ïme Jk baal daarom nog een feit i n ai j diénjona tige amen arond wkarop het beniï e tipnoèrt flnr d n heer Jpb Vil Weusink triste 4 m m re fpprviel Bg t buffe dat indie conoeit z fal dii ivwid ze ier volgend liwé beschaafde opral fug Ofizih olaats was bevindt zich een deur die ditu topÉaig rerlee t tot e gang waarboven de raigaadW dirhMegeltil een etire z nde zgn i ri7J il WS i Wat hee lie G4lb id h r een HemelschdomWiant Hier ruiken wijid jgei r b t elkj en hoo gland£n blanke lelibh en rersoli biltioken rozen XTreuripel 4 u iK baM éckap J rhndel Die deur ttood l t peoi eu rnorzag de zaal ran een even onaangename ds koiiidai Ucht opniijn verzuék aan ik geloof Msjnffrouw tan Éhoon om dieIdeur te mogen sluiteu kreeg ik beleefd de toeI stemmiug belaas ik rekende buiten de bediendeudie in dat biiffet zeker zéér gepast altijd volge isu Luctor bier en grogglazen siouden Ie spoelen iueenen blikken bak en daar een kur tmatig kikkereoineert formeerden Die man un had de impertinentie lot 4 maal tOe die deur met de punt vait zgnroet wéér te opcucn terwijl zgn aoad ran een fermatuk tabak roorziea ran oarerbaian pret grgnede Dat ik niet orerdrgf wil ik orerloigen en geef ènLuctor èn ran Bboon permissie mijnen naam bg deredactie te rragen dan zal bet ae aangenaam zgnu persoonlgk de lui aan te wgzen die zich zoo rerregaande misdroegsn Dat a o Lnctor de bedoeling van mijn sobrgven niet snapte is me volkoaendutdelgk de orerdreren geroeligheid ran nwe maagin aaumerking genomen Dit is nu mijn doel geweest I buffel uit de zaai rerwijderd te krggen dat ineen concertzaal rolgeos mjjn bescheiden aeeniogniet op zijn plaats en den heer ran Bhoon diezooreel lof rerdient roor de opofferingen die hgzich getrooatle oa de wildernis io eene aangenamebloementuin te herscheppen en de sociëteit eeA netaanzien te geren atteut te maken op bet wangedragzguer bedienden dat doel heb ik roikomen bereikt daar ik geen herhaling daarvan vrees Eu heb ikdaarmede we baat eu eenige in uwe soort liju geroelige iielen met zwakke ozg n op deu hals gebaald Welnu Baat dan zoo boog boog mogelgkuwe sobuuders op ik eindig met Shankey Dare o be a straight out aan Dale 10Bland alone Dare to hare a purpose firm Dare to make it kcown J Kantongerecltt te Gouda Op de terechtzitting ran den 8 Mei 1875 zgn de narolgende persopett reroordeeld A r V Tot een geldboete van 26 ofsub gevangeniaslraf van rgf dagei wegens het ala houder ran een stuk ree bg hetwelk zich verschijnselen ran eeue besmettelUke ziekto openbaren niet inarvau onmiddelgk kenuis 4e hebbeu geven aab den Bmgemeester der gemeeoto waar het vee zich bevindt D r d K Tot eene geldboeto ran 1 of subs gerangenisstraf ran een dag wegens bet zonder plaatskai tje plaata nemen in een rglnig ran oen Ned Bgnspoarweg Maataohappg en bg aai omsl te Gouda te hebben geweigerd de outbrekenda rraohl te roldoen J G r W Tot eene geldboeto rau ƒ 12 ot subs gerangenisstraf ran rier dagen wegens bet te Gouda uitstallen ran rersch spek hetwelk niet rooraf door een der keurmpesters Wat goedgekeurd W Z Tot eene ghidboete van S of subs gevangenisstraf van n dag met verbeurtverklariug van de in beslag genomen genomen oude el de ronde stok en bevel dat die zal warden vernietigd