Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1875

Vrijdag 21 Md W 1674 187Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bjj den ondergeteekende zal worden uitgegeven een VERSLAG van het verhandelde § i den 6ËIHEKAITËRMD m GOIDA On de overtuiging te verkrijgen in hoeverre een dergelijke uitgave op de sympathie van het pabliek zal mogen rekenen wordt voorioopig gelegenheid gegeven om in te teekenen op de verslagen van de ZES eerste raadsvergaderingen De prijs is gesteld op 20 Cts per vel druks NB Het Verslag van de Gemeenteraadszitting van heden verschijnt zoo spoedig mogelijk Gouda 18 Mei 1875 raet Fonkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheinuniddel liet bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van raont orange bloescra en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bon bons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keeipiJQ heeschheid hoest pign in de borst kraniphoest en kuchhoest De flesch met g brniksaanwgzing 60 Cents Sel de Giraborn Gimborn s maagverstcrkcnd Zulvcrings Zout Dit uitstdceifd voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems eu Mariënhad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die lijden aan coliek migraine rheumatische aandoeiiiugeQ canatipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbji men zich van purg ermiddeleu bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 00 Ct i UlVCrSt6 inCulClnSlG LCVCrlrdan algemeene aanwending van levertraan bij borstkwalen kliergeïwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan die aan en meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mijn treven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versehe traan aanstonds filtreer op flesschen tap eü luchtdicht laat sluiten In Ik magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zjj langcamertukDd weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct IJzer Levertraan Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in t geringe hoeveelheid voor handen is i jn kwaadsappigheid bleekzucht en kherziekten de natuurlyke gevolgen Van alle sooKenaamde yzerprseparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de geschiktste Een eetlq el bevat 0 15 gram zer ia een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Il Bij ieder artikel is eeno uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjjL Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Oudeuater bi h Jonker Idenburg te Woerden by N 0 van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBÜUN Emmerich Apotheker en i abrikMit van chemische en technische Preparaten De ondergeteekende brengt door deze ter kennis harer geëerde Stadgenooten dat den door haar onder de firma D van der LAAR Dz gedreven handel in TABAK SIGAREN enz is o i u i Gy A op haar Zoon D C W van her LAAR en onder de genoemde firma zal worden voortgezet Erfcentelgk voor het door haar genoten vertrouwen neemt zij de vryheidgenoemden haar Zoon bij voortduring in hunne begunstiging aan te bevelen 0 W VAN ZEIJLENGouda 18 Mei 1875 Schenk Tegen alle Kwalen Als NOODHULP of VASTE MEID wordt teil spoJigste gevraagd eene DIENSTBODE oor KKUKÈN en HUISWERK Adres onder J etter A aan het Bareaa dezer Courant IPy Tegen genot van hooge premiën en p r o V i z i e kunnen in alle steden en dorpen des lands soliede personen als AGENTEN geplaatst worden voor eene gevestigde vereeniging Adres met franco brieven onder bel Motto AGENTEN aan het bureau van dit blad worden middelen aangegeven doch tegen RHUMATHIICK bestond tot heden geen midr del dat proef hondend was het zou ook te vergeefs zijn in de bekende Apotheek naar zoodanig middel langer te zoeken het zijn alleen de ABSHAÖBBIN S die zeker genezen Er is geen lijder aan echte rhumathik die daarbij geen baat heeft gevonden De verouderde rhuinatifk verdwijnt zelfs alsof zjj nimmer bestaan had door een voortdurend gebruik dezer Watten Ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht als kramp aangezichtspijn kiespijn pjjn of veretjiving in de leden enz als ook huidziekten van eiken aard Roos brand uitslag brandingswonden en dergehjken kwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want zy nemen dadelijk alle scherpe deelen uit het vleesch en bloed weg zonder goede sappen te brengen De prijs is 30 Cents Hoofddepöt te Delft bji A BREEVELT die tot bewijs der echtheid de billetten onderteekent Verder in de onderstaande depots biJ T A G VAN DETH Gouda Wed BOSilAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO H006ENDIJK Capelle a d JJssel flill Versterkend Gezondheidsmeel VAN f B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Menechen en Kinderen mei zwakke I apijsveTteeringê organen en heretellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnbem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoeto j ren is verkrjjgbaar in bussen a l en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bjj P J MELKERT l pAen bü C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CHRONISCHE BR0NCHITE8 TEERINQ 1 BiTIOmiEELE BEHARDEURG ÏEER CAPSULES DE GUYOT apoUukM t rxrijt Doe capsule Ier grootte van een geinnt pil bevatten teer ml Nüurv c cu geheel zuivcr en van de eiTblu qiialiteit I i ca i ile sin ll lil iJe maag en de tei r wordt gemaklulijk OHjenouien en werkt ipoedig UeldaBelijksclicjelirailiiterIccraieeruiiUfcjielto c TOor berstc kudeii ea iwiltkc jHT wca Hel tereni f een wer go A prneftervatiet foor prnc menigte iiekteD € vooral in tijden dat Epidcmien tiperaehtMï Aniiumrefte tMniitemttgueAm fMofOMMir BoOOIAItDAT De IMr iipl A Caieoare worHl met bijiondeic mcccfl gebruikt tegen buiduitalag en longtrermg ülI c la klaarblijkelijk door de ervaring t ewezen dat le leer eea atimuJeei enden invloed Dwttonnaire de médecvu Aa docleur TratU de Pkarmaeu du profeaaear 6 iMiiRa Bij t gebruik van étu of twee captulei op t oogeiiblikdaimen gaateetco werkt delcerhoi gi i merkwaardig in de volgeude gevallen NOSCHITU LONOAANDOCHINO IttRWatRLOUtOC VeRKOUOHtlai LONOONTSTEKIKQ EN TCIRIHO KEELPIJNCN LECHT iPijtvcirrctiiiiM KOU Dl OP M ILAM en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieieo ledere flacen van fr 1 50 bevat 40 capsales Dit ia genoeg geiegd om aan te toonen boe wci oig deze geneeawyie kost van 5 tol 7 l S ceul per dag Om tieh Ugtn t keoptn Mn nMumkHl It itedat moet nun tooralteiten p t witte tliquêlte wmnpit tektt mei twarte letten u efyednüit en it m ierlt kening van GDTOT n dri klmrm flter tegenover temndi tich hel ae timile deri handleekenii Goode Drak van A Brinkman Depot te Gouda bij J G Zeldenrijk UIT HET VEESLAG VAN DEN TOESTAND DBE GEMEENTE GOUDA 1874 Vn volg Heerschende Ziekten Een der geneesheeren stelde ona in staat amffuude dit psnt het volgende medetedeelen De gezondheidstoestand was in bet afgeloopen j r gunstig Het ziektekarakter was gedurende het geheele jaar rhentnatjiisch met praedominerend Igden der sMlemhalingswerktoigen en derbniksingevandan in Januari Februari Maart April Mei Juni October November en December in 4e nmanden Jnli Augustus eu September toTCBi bilieua Eptdemieek heenchten geene ziekten Sporaditch kwamen voor in de maanden Januari en Februari zeren gevallen van Cholera Asiatica ia Maart ntorbilli in Jnli en December angina diphtherina en in November typhus Tusschenpozende koortsen werden gedurende het geheele jaar waai nomen De sterfte was veel geringer dan in het rorige jaar Deze Gemeente lieeft twee begraafplaatsen De algemeene buigerlgke en die der Israëlieten Op de eerstgenoemde werden 567 Igkea ter arde besteld Z S fa gen graven 13 r a huurgraven Ie klasse 9 2e U 3e 52S kosteloos 5 Op de begraafplaats der Israëlieten vrerden 8 Iflken begraven waaronder dat van een kind dat aan het roodvonk gestorven te Oudewater op de bnrgerlgke begraafplaats was ter aarde besteld doeh krachten Koninklflk besluit van den 18 October n 1 na te iflu opgegraven onder inachtneming van de voorsorgsmaatregelen door den Heer Minister van binnenlandiche laken voorgeschreven naar hier werd overgebracht Een ovenicht van het getal lüders in 1874 in het Gasthuis verpleegd Tinilt men in de volgende opgaaf BeM HtBiiM Tnoww OttlMht Op 1 Januari aanwezig 6 II 17 Gedurende het jaar terverpleging opgenomen 25 40 65 Totaal der Verpleegden 31 51 82 Beil UuoM Vr GmImU j Z S l 12 29 41 0Terled zgnl3 8 21 25 37 62 Aan het einde van het jaar bevonden zich aldaar 6 14 20 Dr werden 21 personen minder verpleegd dan in 1873 Het tal verpleegdagen bedroeg 6400 tegen 7542 in het vonge jaar Zooals wg in ons vorig verslag mededeelden moesten toen de bestedefingen naar elders werden overgebracht van dezen vier mannen en twee vrouwen in hek St Catharina Gasthuis achterbleven de eergten omdat Regenten meenden volgens overeenkomst verplicht te zjjn hen levenilang in dat gesticht te verplegen de laatsten omdat zg wegens ernstige oogesteltUieid niet vervoerd konden worden Van de mannen kwamen er in den loop van het jaar twee t overlijden en van de vrouwen een zoodat er op 81 December nog aanwedg waren twee mannen ea eene vrouw De voeding was goed de zieken werden zorgvuldig verpleegd Van de badkamera die zich bg het Gesticht bevjnden werd minder gebruik gemaakt dan in het vorige jaar Er werden slechts drie en vgftig baden genomen Id de eollegitm van Regenten en Regentessen hadden geene veranderingea plaats De geneesheer aan wien tevens de behandeling der zieken in de anden gestichten is opgedragen genoot een bezoUüguig van ƒ 500 de heelmeester van 220 De kosten der geneesmiittelen kunnen niet Kizonderlgk worden opgegeven ig zijn begrepen onder die der geneesmidd n voorde armen Het getal recepten voor het Gasthuis gereed gemaakt bedroeg 1233 Geneeekuudige dienst bg almen verpleegd in hunne woningen De geneeskundige dienst $ g armen in hunne woningen is opgedragen aan drie geneesheeren een holmeester een verbskundigeen vier vroedvrouwen Op 4e Stadsapotheek nrenka gereed gemaakt 16529 recepten waaronder die voor het Gaathai zjjn begrepen In het rige jaar had ditgetal 20751 bedragen De kosten der geneaaliiddelen beliepen 1696 02 Volgens iSe b ons ingttiBeB igBTen van Heeren Geneeaknndigen hebben er 323 koepokinentingen plaats gehad tegen 381 in 1869 281 in 1870 950 in 1871 412 in 1872 eu 337 in 1873 Geene andere levensmiddelen dan vleesch en visch zgn aan keuring onderworpen Er werden ter keuring aangeboden 912 runderen 490 vette en 434 nuchtere kalveren 356 scWpen 1421 varkens en 188 geiten Een rtmd en een varken werden afgekeurd Bg den invoer zgn gekeurd 7166 kilogr rundvleesch 220 kilogr kalfsvleesch 75 kilogr schapenvleesch en 210 kilogr spek waarvan 60 kilogr kalfsvleesch werden afgekeurd Binnen de Gemeente werden afgekeurd 6 kilop rundvleesch en 61 kilogr spek Driemaal werd zeevisch en eens riviervisch afgekeurd en begraven De keuring van het vleesch is aan twee Keurmeesters oj dragen Een van deze is tevens keurmeester van de visch De meeste ingezetenen gebruiken voor drinkwater het water uit de grachten Goed regenof welwater wordt hier weinig gevonden Ten einde in de behoeften aan goed drinkwater zooveel mogelgk te voorzien werd op een tiental stations scheikundig gezuiverd water kosteloos verkrggbaar gestela Het vooroordeel dat daartegen in den beginne bestond schgnt hoe langer hoe meer te wgken en het verbruik is steeds toenemende Bg de begrooting voor het volgende jaar werden gelden beschikbaar gesteld tot het ne men van eene proef met het slaan van een Nortonpgpwel Wordt venrolgd BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De wet op de spaarbanken ia Zaterdag in do Fraiuche kamer voorgoed begraven Alle iittingcn van de Nationale Vergadering waarin dit wetsontwerp behandeld ia hebben sick gekenmerkt door rumoer onopmerkzaamheid eu afwezigheid der leden Achtereenvolgeus werden alle voorgestelde logrijpeudc rerauderiogeD afgeetamd ilechts artikel 1 waarby bepauld was dat aaa de postkantoren en bij de ontvangers gelden voor de spaarbaukea zouden kunnen worden ingebracht ia aaagenomen Doch die verbetering kan door een eenroodig ministerieel besluit worden ingevoerd en daar de Begeermg bij monde van den Minister van Finaooien zich genegen virklaarde dat besluit te nemen werd het wetsontwerp ingetrokken üe ontwerpen van Dufaure zgu ingediend maar de Kamer heeft geweigerd de constitutioneele commissie met het onderzoek te belasten Het daarioe strekkende voorstel van dm minister ia met 320 tegen 301 stemmen verworpen Batbie verzocht nu ala voorzitter dezer commissie de dertigen maar voor goed te ontslaan Dit is Ditt gebeurd maar nu hebbeu reeds 21 leden individueel hun ontslag genomen zoodat er wemig vau de beruchte commissie van dertigen ovrisehiet Te Gent zijn bü gelegenheid eener processie ernstige ongeregeldheden geweest De Germuua maaakt het antwoord openbaar Vko de Praiaische bisschoppen op het rescript van het ministerie van 9 April jl waarmede hun rechtstreeks adres aan den Kei er beantwoord werd De bisschoppen betoogen dat hetgeen hun in het rescript vemeten wordt in werkelijkheid in huu adres aan den Keizer niet voorkomt en dat die verwijlen derhalve ongegroud zijn Ten slotte spreken zg de innige overtuiging uit dat de Pauselijke Stoel nooit afkeerig zou zgn om aan alle billijke ciaebeo van de Sta isregeertng te voldoen Het Deensohe ministerie heeft zQn ontslag ingediend hetwelk door den Kofiing is aangenomen De ministers zullen in functie btiJVen totdat ftèt tAtaiti K binet gevormd is Men bericht uit Zwitserland dat gverig gewerkt wordt ter voorbereiding van de volksstemniog die op 38 Mei a s moet plaats hebben over de wetten betreffende de invoering van het burgerlijk hawelgk en de wijziging lo bet politiek stemrecht F R A N K R uk Zaterdag is door dea heer Calmon een troav aanhanger van Thiers bg de Nationale Vergadering een voorstel ingediend hetwelk geen audei doei heeft dan definitief het eind van het beatsan der Vergadering vast te slellen Het geduld der vrijzinnigen hun gedwongen gematigdheid raakt nilgeput en zg begrijpen zeer goed dat langer uitstellen der ontbinding alleen hunner tegenpartq ten go ila kan komen of a tbans kans van gevaar voor hen oplevert Het vooratel Calmon luidt nu aldus 1 De orde van den dag der Vergadering zal op die wijs geregeld worden dat voor het eind der zittingen de stemming zal hebben plaats gevonden orer de kieawet voor den Senaat de kieswet voor de Kamer der Afgevaardigden de wet tot regeling der onderlinge verhouding van het openbaar gezag eu over de begrouting voor 1876 2 in de neek die aan het eindigen der zitting voonfgaat zal de Nationale Vergadering de 75 senatoren kleien wiw verkiezing door de wet van 23 Febr jl voor haar is voorbehouden Onmiddellgk daarna tal het den datum vastatellen voor de verkiezing der senatoren in de departementen en de kolomen den datnm voor de verkiezing der Kamer van Afgevaardigdta en den datum vaarop de beide Nieawc Vergaderingen bgeenkomen eu gemstaUeerd worden zullen Onlangs werd in onderscheidene Fransclie dagbladen medegedeeld dat Thiers eene bgeenkomst hebben zon met den keizer van Busland Anderen spraken dit tegen en stelden den oorsprong i van dit gerucht op rekening van het streven om Frankrijk te doen gelooven dal het de bgzondere bescherming van Rutland ieeft en op zgne ondersteuning zoo kunnen rekenen Ken der Parijsche correspon denten van da Xölnuc ie echter bevestigt bet gerucht en geeft daarvan de volgende tering Niet slechts te Bengn maar ook te Petersburg naar het schgnt IS meu zeer onaangenaam gestemd over de ultra moiitauosche houding der Frausche regeenug Juist