Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1875

1876 Woensdag 26 Mei j q j g g GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omslreken ANDRIES VAN DANTZIG KOOPJES KOOPJES KOOPJES Zwart GBENADINB 22 Ct Gekleurd Zwart n Wit BARÈOE 12V lV 20 ea 30 Ct de El Ëeiie grooto Coüeetie JAPONSTOPFEN 50 benedcH de GEWOME WliVKELPRIJZEIV daartoe doar wser vooïdeelige Inkoapeo a liquidatie eener firma te B uimia ia tast geateM Afppaste zuiver garen TAFELLAREIVS 90 Ct per stuk SERVETTËIV 33 Ct STELLEN DAMAST tot zeer voordeelige prijzen EENE GROOTE PARTIJ ZWARTE ZIJDE voor sdiditeit wordt gegMrandeerd lot nooit gehoorde prgïen UitsWtead MAANDAG 24 en DINSDAG 25 MEI gemeten de koooen 2 horting hs oantante betaKng STALEN worden gedurend e DEZE WEEK NIET aSgegeren 2E0T HET VOORt Sg den oodergeteekenda zal worden uitgegeven en VERSI AG van het verhandelde inden fiEMEËKTERAAD VAK GOUDA Om de wtHiging t Terkijjgen ia heeyarre en deigelyke nitgaw p 4e lympaUiie w let pn Iidc aal Bogen rekenen wordt veorioopig gelegenheid gegeven om in iè teekenen p 4e verdagen van de ZES erste raadsïwgadeniïgen De pi i gesteld op affOf per v i dmkg NB Het Verdag van de OemeenleraaAoitting van Dinsdag jl yerschgnt lieden vond Dit eerste verslag ui mj tottoitobpino afzonderlek verkijjgbaar ijn om ieder ia gd nheid te stellen met de oi are kennis te maken öoud 20 Mei 1875 SJHS T FTUT A IS T De Kiesvereeniging KPNING en VADERLAND IN HET flOOFDKIESDISTRKT GOVDA leeft voor de verïöeziag m en Lid van de TWEEDE KAMEB der STATEN GENERAAL welke al plaats tfibben p Diqgsdag 8 Juni e k tot bomn Can daat gesteld en beveelt $ U aeedanig aaa Hr J G PATIJN OTI ZOIGB VAN JUSTITIB te Jtotterdbm wmouda 21 M n 1875 Vcor het Sestuar G LANOBBAK THE SINGER lANnFACTDMG IT NEW YORK De GROOTSTE NAAIMACHINEN FABRIEK DER WERELD HOOFDKANTOOR VOOR NEDERLAND ilSTpAH WARMflISSTRAAT 1607 iweft de eer te berichten dat ag een magazgn gevestigd he rahn voorzien van alle soorten Origineele HAND en TRAPNAAI MACHINES voor HÜI SHOÜDELIJK GEBRUIK NAAISTERS KLBBDER SCHOEN ZADEL ZAK en ZEILMAKERS waaronder die mri touw beweiit knnn n worden Elke machine s voorzien Tan een Certificaat ran Echtheid geteekend door den President der Ma8te6haK B zonder dit Certificaat is gaene machine chten wordtdaarvodr niet geguarandeerd jnar ginraatie Velkomen onderricht gratis Gemakkelöke Wflze van betaling Prgscooranten worden gratis toegezonden ALPHEN lage zflde mar de nieuwst nitgeroQ en cooitractie dorichen in één oor venvecl A ëtm dorschoFB op éen dag Tranco toeseodingper 8poüF 10 Onder goarantits en met proeftgd SS flft e DORSCH WERKTUIGEN Ph Mayfarth Co Fabriek van Machiiien FrankfortTE O di jjrak vu A Jlrioltm B Terstond benoodigd eene MEID hö Mq V D PDTTE Lange Groenada 119 T fp OOUDA en AMSTERDAM visa versa T Tlt5 i howngenoemden DIENST wenecht men ich in Amittriam ta verstaan met eenigea nit G uda die willen medewerken tot bat tot standbreagen nn ba genoemden Dienst tiPttp IEMAND DEBLHOUOEK willende zijn ia deae zaak en do t eniof lenige jaran ondervinding zpnde met de expeditie d dienst veüedig bekend peditie der Gwdsche BaiveLetter J H Z Busean Gmdsefae Crt Bene Nederland he 8T00MVAABTMAAT SCHAPPIJ verUngt op voordeeüge vosrwaw den in alle steden des Ryks CORRESFOHDERTBI die in staat zjjn om met vrucht werkeaam ta zgn voor het aannemen van passagiers goederen naar Nederlandscb Indie Fraaoo aanbiedingen net vermelfing van referentiën worden ingewncht onder letten B K aan het Algemeen Advertentie Bniaan van NüGfl ft VAïlWTMAa te RMer4 Gebr Palthe Aimdt Stoomverwerü en Chemlsdie WasscherU Onse AGENT van Rotttrdam de Reer OEU8INK Je is DINSDAG aanstWded 25 mMfl te ontbieden in het Hotel oe Paiuw Wfl maken het prfjlie bijzonder opmeAzaam p bet VERWEN van Meobel Led ant Gordgnen en Zgden Japons welke als ateaw in allaMeuren geverfd worden Heerea Kleedingatukken worden op eene solide wn eamiiWkstarnen geverflL Met hemïeaen wassebea kanalles loeenU veai zelfs Japonnen met welk garneersel bet ook isg De goederen worden met 14 dagen franco aan bui door onzen Agentbezorgd J fABRZBK m JOH GH A C dV DIGL O IJ ü E W A O EJ K Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE 8T00MWERKTÜIGEN KETELS DRIJFWERKEN MACHINEOLU enz Leveren of vervaardigen en herstellen alle soor 1 Jf JF WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vöf Kwaüteiten Kennisgeving De BDBGEMKESTEB der Oeacente Gouda Oeiet op ui 21 der wet tsd den ito Jaiy U73 Staatêilad u 118 Brengt ter tlKenteene Icenoii dat de opgaaf be rattenite de Kewgzigde aitkomten tsd d beltstbare aifbieagat der gAtuwie nfendommt binnen die geSMente oor laoreel die K Üu ktdutrele eeoiie 1 nn den 24n Mei 1875 gedurende y daft ter plutielijiie Secretene tan de rooraiddit i 10 tot det aiiDiddeg 1 rn rau 3 tot Bare ter iauge i nedergelegd en dtt un de betrokken belinghebbenden eene ktnniigering ui worden to getonden waarin de beUttbare opbccagat Tan baane eigendomnen rermeld ia Oouda den 24 Mei 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN DIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 Verirolg Scholen voor lager onderwgs In de Plaateelöke Schoolcommissie ontstond ten gevolge ran het door den Heer P M Montyn genomen ontslag eene vacature die vervuld werd door de benoeming van den beer J M Noothoven van Goor Wy mo n weder op het verblgdend verWnUusel nynen dnt nei geinlder Cnoolgaande kinderen althans van die de dagscholen bezoeken ook in dit jaar is toegenomen Vooral is t op de bgiondere scholen betgevaL Volgens de laatsto over 1874 ingekomen tabellen die van 15 October was bet getal leerlingen der openbare scholen sedert het voiijge jaar vermeerderd met 49 en dat der byzondere scholen met 80 Deze Gemeente telde in 1874 vgf openbare scholen de Armenschool de Tusschenschool de Burgerschool voor jongens de Burgerschool voor meisjes de Jongejufvronwenscbool De tweede Armenschool waaraan totSoofdonderwgzer benoemd werd de Heer 8 Posthumus hoofdonderwgzer te Westmaas werd eerst ia 1875 geopend De openbare scholen zgn alle voor meer uitgebreid onderwgs Behalve in de gewone vakken wordt onderwgs gegeven Op de Armenschool de Tusschenschool en d Burgerschool voor meiines in de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes op de Burgerschool voor jongens in de beginselen der Fransche taal die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen en op de Jongejufrrouwenschool in de beginselen der kennis van de lerende talen de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes Aan de Armenschool en de Tusschenschool zgn avondscholen verbonden Noch door het Rgk noch door de Provincie werden snbsidiën ten behoeve van het lager onderwgs verleend De toestand van de openbare scholen geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen De Armenschool was te sterk bevolkt waardoor het onderwgs eenigszins leed even als door de veelvuldige vacatures die in het hulppersoneel ontetonden In het eerste bezwaar is door de ingebruikstelling van de tweede armenschool voorzien terwgl wg ons mogen vlegen dat door de verbetering van de positie der hnlponderwgzers deze voortaan niet zoo s ioedig naar eene betrekking elders zullen uitzien In dé Tusschenschool doet zich gebrek aan ruimte gevoelen De plaats voor de laagste klasse is veel te beperkt Op de openbare Burgerschool voor jongens acht de plaatselüke schoolcoiniiiissie de vermeerdering van het hnlpperstmeel metéénen onderwgzer wenschelgk Op de school voor Jongejoftrrouwen heeft de verbeterde gezondheidstoestand der Hoofdonderwgzeres eenen gunstigen invloed uitgeoefend De plaatselgke scboolconmissie blgft bg hare reeds nerhaaldelgk uitgesproken meening volharden dat uitbreiding van het lager onderwgs voor jongens zoodat het 40k omvatte de beginselen der Fransche Engelsche en Duitsche taal noodig is Biijkens baar verslag heeft zg niet kunnende berusten in de bedissing uwer veigadering ten dien aanzien genteen zich tot Heeren Gedeputeerde BUiten geweiil met het verzoek dat 4oor dat collegie uitbreidiqK worde bevolen Het onderwijs in het Ipiekenen en de handwerken wordt geregeld g even De Gymnastieklessen op de armenschool moesten geruimen tgd wordei gestaakt omdat bet daarvoor bestemde lokaal tgdelgk tot leerschool werd ingericht Thans Lf deze belemmering opgeheven Het onderwgzend personeel gedroeg zichvoortdorend onberispelgk De lokalen zgn zeer voldoende De kosten van het lager onderwgi beliepen 6e 5 47 De opbrengt der schoolgelden bedroeg 7377 10 Er zün hier zes bgiondere scholen die dier Roomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid voor meisjes met eene hoofdonderwgzeres twee hulponderwgzeressen en eene kweekeling die van den Heer N van Buuren voor jongens en meisjes met een hoofdonderwgzer en een kweekeling thans opgeheven die voor ChriBtelgk Nationaal onderwgs voor jongens en meisjes met een hoofdonderwgzer en twee hulponderwgzers die van den Heer W F H Zeegers met een hoofdonderwgzer en een hulponderwgzer die van den Heer G A de Waal met een hoofdonderwgzer en die van Mevr J Wenrman geb Belonje met eene hoofdonderwgzeres eenehnlponderwgzeres en eene kweekeling Op de drie eerstgenoemde scholen wordt alleen gewoon onderwgs op de vierde en vgfde ook in de Levende talen de Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen en op de laatstgenoemde behalve in de gewone vakken ook in de Levende talen en de handwerken voor meisjes gegeven Er zgn bier drie Bewaarscholen eene Openbare en twee Bgzondere namenlgk de Gemeetenschool die van de Roomsch Katholieke inrichting van Liefdadigheid en die van Mejufvrouw E Verhoef Aan de Openbare Tusschenschool zgn Rgksnormaallessen verbonden De lokalen benevens vuur en licht worden van Gemeentewege verstrekt De heer M A Kluitman hoofdonderwgzer der Tusschenschool is Directeur Behalve hem geven nog vgf onderwgzers aan die inrichting les Er nudcen 86 kweekelingen van die lessen gebruik 17 mannelüke en 19 vrouwelgke Ook bestaat in deze Gemeente eene inrichting van onderwgs voor de kweekelingen der Openbare Bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarschoolhouderes De Heer Kluitman staat insgelgk daarvan aanhethoofil en geniet eene jaarlijksche toelage nit de Ge meentekas van 200 Openbare BnreeravondschooL Bg het einde van het jaar 18 3 volgden 101 leerlingen het onderwijs aan de Burgeravondschool Hiervan waren 21 in de voorbereidende 30 in de eerste 21 in de tweede 14 in de derde en 15 in de vierde klasse In Maart werd het overgangsexamen gehouden De uitslag er van was dat bevorderd werden 15 leerlingen uit de voorbereidende tot de eerste klasse 13 uit de eerste tot de tweede en 7 uit de tweede tot de derde Aan zeven leerUngen uit de derde klasse werd het diploma uitgereikt Voor den Cursus 1874 75 gaven zich aan 56 nieuwe en 75 oud leerlingen Van de 56 nieawingeschrevenen werden er 17 afgewezen waarvan 7 om onvoldoende kennis en 10 wegens gebrek aan plaate l kwam niet op het examen en 1 bleef na het examen weg zoodat 87 nieuwe leerlingen aan den cursus deel namen Van deze werden er 22 in de voorbereidende klasse geplaatst en in den loop van den Cursus nog 3 van de 10 die w ens gebrek aan plaats waren afgewezen zoodat in het geheel 40 nieuwe leerlingen zgn toegelaten en wel 25 tot de voorbereidende 7 tot de eerste 4 tot de tweede en 4 tot de derde klasse In December 1874 telde de school 111 leerlingen Hiervan waren er 31 in de voorbereidende 29 in de eerste 24 in de tweede 14 in de derde en 15 in de vierde klasse In het onderwijzend personeel kwam in fit jaar geene verandermg De lokalen en de hulpmiddelen bg het onderwgs verkeeren in goeden toestand Maar de ruimte was voor het getal leerlingen dat zich aanmeldde onvoldoende Het bedrog der schoolgelden was 168 75 De kosten van de Burgeravondschool hebben bedragen ƒ 4348 76 Wordt tonrolgd Buiteglaadsch Uverzlclit Na de titling van Dinadag der Frsniche nat verg hebben nog eenige leden van de miaderheid der Gommia ie van Derti e 1 hun ontelag genoaen üit voorbeeld is eindelijk get olgd door de heeren Waddington Cétanoe Vacherot en Laboulaye zoodat thans aide leden bun Bdndaat nedergelegd hebben Se Minister van Justitie stelde nu de Kamer Toor te bepalen op welke wgze zij ééa of meer nieuwe ComBissieo zon benoemen voor de wet regelende de betrekkingen tnssohen de openbare machten voor de wet regelende de verkiezingen der senatoren en voor de algemeene kieswet De Kamer Dezer dagen antwoordde in het Engelsche lagerhuis d heer Diiraeli op de interpellatie van den heer Salliran betreffende de rede door grsaf Munster in de Nationale olub uitgesproken De minister president was van oordeel dat de denkbeelden bg die griegenheid door den Duitschrn gezant geuit geheel persoonlgk waren Daarenboven beefi de Nationale cinb volstrekt geen politiek maar eerder een godsdienstig karakter Wat betrof de naeetie of de tegenwoordigheid en de rede van een ambauadeor in