Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1875

lieu vul nel in overeeDstemming zijn met de dipluuiDlifki gebruiken grloofde hij dat liet beneden de uuitriliglicid nu eeu Kugelsch minister zou wezeo om in eeuig opzicU de vrijheid van spreken te bels umereii Ten aanzien van de door den heer Sullivan j releveeide woorden van den gez nt betieli eude d u toestand in Ierland was Disraeli van oordeel dnt zoo gtaaf Munster eeu bezoek aan Ierland nilde bri iigin hij tot de overtuiging zou komen dnt er volstrekt geen overeenkomst bestaat tussühen de gesteldlitid der Duitsche katholieken en de katholieke onderdanen van de koningin van Engeland Indieu de Engelsche premier hiermede bedoelt dat de kiiihaliekm in Ierland armer ea dommer zijn dan in I uil9chland kan hij gelijk hebben maar indien hij wilde beweren dat zij op politiek standpunt zooveel beier zijn Lon hij zich wel eens hebben vergist ïe lirussel hebben Zaterdagavond en Zomlngmorf eii aniitlericale demonstraties plaats gehad d c ileels uitgingen van de studenten Donderdag heeft de rechtbank te Luik in raadka r beslist dat er geen grond bestond tot cene gerechietgke vervolging van Alexander Duchesne ketelmaker vonemie te Herstal wegens de feiten welke hem ten laste zijn gelegd Deze persoon over wien in den la tsteu tijd zoo reel gaachieven eu gesproken is iverd besofaaldigd dat hij 9 September 1873 den aartsbisschop van Parijs schriftelijk heeft voorgesteld tegen betaling vau 6O OU0 fr prins Bismarck te vermoordea en vervolgens nog twee brieven over dezelfde zaak aan deh Franschen prelaat geschreven heeft Na kennisneming van de zeer uitvoerige inatmetie dezer zaak door den reohter eommissaris Nikon heeft d Beohtbank overeenkomstig het inpport vau dezen ambtenaar en de conclusie van het openbaar Ministerie met algemeene stemmen beslist dat deze feiten welke overigens bewezen en erkend zijn niet valleu onder de strafwet daar de poging eerst fltrafoaar is wanneer bet besluit tot het plegen van en misdaad of wanbedrijf gebleken is door waarneenbare handelingen die een begin van uitvoering rormen Duchesne is dus van alle rechtsvervolging ontslagen en t eenige resultaat van zyn droakeuaians grap zal deze zijn dat hij zich daardoor ene reer treurige vermaardheid erwierf Intusaohen zal hem de lust voor dergelijke gevaarlijke grappen voor t vervolg wel vergaan zijn De vraag is nu ot Pruisen deze beslissing weer zal beschouwen als ecu bewrjs dat de Belgische wetgeving leemten bevat Het Pruisische lleerenhnis heeft de wet tot op hefling der grondwelsartikpleii 16 16 en 18 by tweede lezing met 68 tegen 26 stemmen aïugenomcn DuAriia werd de wet op de orden en congregatién bij eerste lezing onveranderd aangenomen n correspondenties uit Berlijn wordt thans n4ar t schijnt met grond verzekerd dat de olDcieuse verklaring dat er goeii circulaire door Bismarck is verzanden over de Fransclie kaderwet slechts be trekkelijk waar is er bestaat namelijk een gelijkluidende instiuctia over die zaak t Moet vooinl Vun Moltke geweest zijn die olhield dat wanneer Frankryk voortging zich zoo te wapenen Duitschland niet geduldig kou blijven wacliien De Italiaansche Kamer heelt de begrooting van Ruiteiilandsche Zaken goedgekeurd De corres iondenties nit Spilije hebben beschouwingen over de aansluiting van de constitutioneelen aan Alphonao XII De lijd zal moeten Jt eieii wat deze uitwerkt voorloopig kan men er ten versterking in zien van de positie van den président minister Canovas del Castillo en een kwaden zet voor de moderado s of nltramontanen S gasta heeft zich teruggetrokken met weinige getrouwen naar men tegt oxdat hij hoopt op verwarring en bij het troebel water zslf weer aan het hoofd der zaken te komen Het volk neemt aan den loop der politiek e taken geen deel meer het heeft Ie veel gezien van I de afwisselende besturen de liberale niet het minst rn is onverscBillig geworden DUrrSCHLAND De Nordd Allg Zeiiung is van gevoelen dat de zoogenaamde klooslerwet door den Bondsraad vour de eerstvolgende zitting van den Ryksdag niet in overweging zal genomen worden Het blad is van eenin dat zelfs ingeval a e wet tot Prnisen bepeikt blijft daarvan toch de beoogde vruchten zullen rolden geplukt Waarheen zullen die orden en congregatién in Duitsohland zich wenden indien zij in Pruisen worden opgeheven zoo vraagt het blad lo Baden kunnen zij geen toevluchtsoord zoeken want de wet verbiedt zulks In Hessen mogen geen nieuwe kloostergeestelijken meer opgenomen worden Mettertijd houden zij van zelf op te bestaan Wat Wurtemberg aangaat de kort ge leden uitgevaardigde wrttelijke bepalingen verhinderen dat sg zich in dien Staat zullen gaan vestigen Nu blgft de verschillende Slaten van het Noordduitsohe Bond daargelatea alleen Beieren óver en daarheen zullen zij zich niet wenden om redenen van voorzichtigheid zegt het blad P K A N K B IJ K Tciwijl Woeiisilag de Nationale Vergadering hare tegenwoordig zoo weinig belangrijke zittingen hield heeft naar aan deXöln Zeitüng wordt geschreven mgr Dupanloup eeu langdurig onderhoud gehad met den minister van onderwijs den heer Wallon over het etsontwerp op de vrijheid van honger oudcnvijs Eenige afgevaardigden der rechterzijde namen daaraan deel en van hed vernam men later dnt Dupanloup van Wallon die er zeer opgewonden uitzag niet alleen verlangd heeft dot dit wetsontwerp zou spui ilig mogelijk uan de orde al worden gesteld maar dat liij ook den minister met de pauselijke ex commujiicatii heeft gedreigd bijaldien hij er op bleef staan dat de vrije l vv z de katholieke univirsiteiten het recht tot het verleeueu van graden zouden missen BINNENLAND Gouda 25 Mei In een ingeronden stuk in het Leidsch Dagbl worden naar aanleiding van de vraag of de arbeid van kinderen in steenfabrieken waar zij in de open lucht werken tut den verboden fabrieksarbeid kan worden gerekend door eeu mormalig tkenbakker dus iemand van hel vak die geacht kan worden er alles van te weten eenige mededeelingen gedaan uuiireni den arbeid van kinderen op steeuplaatsen Ze zijn de volgende Op de steenfabrieken gaan de vormtafels gewoonlijk aan den gang met half April eu werken dan geregeld lederen werkdag nl bij gunstig weer tot hdlf September van des morgens zoodra men kan zien tot s avonds wanneer ile duisternis belet voort te werken alzoo in April van s morgens 5 tot s avonds 7 uren in Juni van hall vier tot s avonds halfnegen en zoo afnemende tot men in Sept weder van6 tut 7 uren werkt s Middags van 12 tot 1 uurschufttijd Bij iedere vormtafel zyn werkzaam drie jongens of meisjes bekend onder den naam van afdragers Zij halen den door den vormer gemaakten steen onder de handen van daan en brengen ze op de plaats om op Ie stgven in bet langst van de dagen maakt zou n vormer 12 ü 13 000 steenen per dag zoodat ieder kind 4000 steejiep voor zijne rekening heeft om ie verwerken Do afstand van de vormtafel tot aaii de plaats ivaar de steen moet worden nedergelegd varieeit an 8 tot 2 meter en is dus gemiddeld 6 meter leder kind moet alzoo 4000 malen den afstand van 5 meter tweemaal oileggen eens om den steen te halen en eens om den ledigen vorm terug te brengen enz Ergo zoo n kind legt op uéa dag die dik n ij Is op de vlakte eu in de brandende zon smoorheet kan zijn 40 000 meter of ongeveer 7 uren gaans afstand af eu den meesleu tijd op een klein drafje waarliij nog moet worden aangemerkt dat het 4U00 malen tut aau den grond moet bukken Ik geloof echter niet dat er tegenwoordig tot dat werk veel Itinaeren beneden de 10 of 12 jaren worden gebezigd Maar er zijn op de steenfabriek nog jongere kinderen werkzaam bekend onder den naam van opsnijders daartoe worden wel kinderen van 8 jaren gebruikt omdat die met hunne kleine voeten beter tussoheu de rijen der steenen kunnen komen Hit werk van die kinderen is de steenen op tesngden of op den kaut te zetten als zij genoegzaamzijn opgesteven Hel is verbazend om te zien hoe spoedig zoo n kind duizenden steenon op den kant zet Ue inzender zegt dat hg in deze geen oordeel wil uitspreken en het gevoelen eerbiedigen van hen die meenen dat het roegzaam is zich in dergelgke gevallen waarin de rechter uitspraak zal moeten doen van elke beoordeeling te onthouden Wij kunnen ons met dit gevoelen wel vereeuigen en willen de uitspraak van den rechter volstrekt niet vooruitloopen maar schromen toch niet om als ons gevoelen mede te deelen dat zoodanige arbeid al geschiedt die niet in fabrieksgebouwen voof kinderen veel te zwaar is en het dus wenachelijk is dat daaraan zoo spoedig mogelijk een eiude worde gemaakt De lotelingen verlbfgangers die in den loop van dit jaar in werkelijken dienst moeten worden opgeroepen tot deelneming aan herhalings en andere militaire oefeningen behoeven ditmoal niet aan de jaarlij ksche inspectie te worden onderworpen De Eerste Komer heeft gisteren avond hare werkzaamheden hervat De laatstelijk van de Tweede kamer ontvangen wets ontwerpen zyn naar deafdeelingen verzonden Zaterdag avond hebben in Willemskazerne te Utrecht twee onderolBoieteu twist gekregen tengevolge waar de een den ander met een geweerschoot ia de borst zooilanig heeft gewond dat de kogel in den rug uitkwam e getroffene was dadelgk een lijk waarop de dader trachtte door eeu schot op zicbzelven te lossen zich ook van het leven te berooven Hij trof zich zuu dat h Ml het scbonderblad uit elkander gerukt IS maar de wonde is niet doodelijk Hg is voorloopig in het hospitaal opgenomen U D Staten Oeneraal Tweïiie Kaher zitting van 24 Mei In de e zitting is ingekomen een wetsontwerp tot voorziening tegen den C olorado kever Eenige aan de orde gestelde kleine wetsontwerpen werden aangekomen De conclusie op het adres van de hh Franokenberg en Proschlitz o s tegen ile vaca ntién op de rijksschool te Miaslrioht op onderscheidene roomseh katholieke feestdagen waaromtrent de minister schriftelgke inlichtingen had gegeven heeft tot vrij uitvoerige woordenwisseling aanleiding gegeven Ten slotte is de conclusie tot dsnkbetuigW aan den minister voor de gegeven inlichtingen aangenomen en is de discasie over de muntwet aangevangen De bh de Bruyn Kops en Mees verdedigden het ontwerp De heer Teding van Berkhout verwacht nadere inlichtingen ter gemoetko uing aaa vele bedenkingen Morgen voortzetting Door het steeds toenemen van bet aantal leerlingen aan de openbare school te Stolw gk voldoet het schoollocaal niet meer aan de eisohrn des tijils De gemeenteraad heeft daarom besloten het schoollocaal te veigrooten noor er ongeveer 6 Metera by te bouwen Keeds in de volgende maand zullen de werkzaambeden aanvaugen Zaterdag werd in het stations koffiehuis te Dordrecht onder voorzitterschap van den heer Fontier uit s Unit de vier en dertigsie vergadering vaa de gewestelijke Vereeniging Zuid Hüllaud van het Nederlaodscb Oudcrwijzersgenootscbap gehouden Uit het verslag der Commissie tot onderzoek dec geloofsbrieven bleek dnt elf afdeelingeii u tbrengenda 153 stemmen veilegcnwooidigd waren Bo endieii waren tegenwoordig leden des jsiiootscliaps uit verschillende deelen der provincie Van het schooltoezicht was de schoolopziener van iorinobem tefjeiiwoordig Het getal afdeelingen is In het geheel 26 uitbrengende ruim 300 stemmen Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering dit jaar te Haarlem te houden werd benoamd de heer Pontier van s Hage en als plaatsvrrvanger da heer Goedhart van Dordrecht terwgl als plaata van bijeenkomt voor de uajiuirsvcrgaderiiig der gewestelijke Vereeniging De Kinderdgk werdaaugewezeu Voorts werd besloten de voorjaarsvergadering te houden in de plaats waar het gewestelgk bestuur gevestigd is De afdeeling s Hage werd herkozen om voordrie jaren de uitvoerende Comnissie te benoemen terwijl door de afileelingen Leiilen Alblnsserwaard Gouda Dordrecht en Leiden eeu lid voor hetgewestelgk bestuur zal worden aangewezen In een vorige vergadering was besloten bet rsglemeiit der gewestelijke vereeniging te herzien Een conceptreglement was ter tennis der leden gebracht maar in een Bestuursvergadering was besloten die niet in behandeling te nemen hoofdzakelijk omdat in de aanstaande algemeene vergadering het bestaan der gewestelijke Vereenigingen ter sprak zal gebracht worden De afd Botterdam had bezwaren tegen dit uitsiel en achtte de behamleling op deze vergadering wenschelijk Na een langdarige discussie werd met groote meerderheid besloten oè behandeling uit te stellen tot de aiikstaande roor aarsvergaderiog Na de panze leidde de heer Kluitman de vraag int Zgn er bezwaren tegen bet gr zamenigk ondorwyienvan mannelijke en vrouwelgke kweekeliugeu op de nor maallessen P Spreker putle uit de door hem opgedane onder vinding vele bewgzen dat die vereeniging volstrekt geen bezwaren heeft maar integendeel zeer aanbe j velonswaardig is De heer Van Veen van t el imeenda bezwaren te vinden in de meerdere of mindere cntwikkeling van jongens en meines speciaal in de wiskundige vakken De beer KInitqan bekent dat iiidegemeenteGaadahet onderwgs inde rekenkunde ofzonderlgk gegeven wordt De heer Straub van s Hige herinnert dat iVel eens bezwaar gemaakt is omtrent het bijeenzijn van mannelijke en vrouwelgke kweekelingcn voor en na de lessen Verschillende sprekers voeren nog het woord over dit pnnt dat eohter voor den inleider volstrekt geen bezwaar is en in alle gevallen luim wordt gewogen door andera voordeelen ook van linancieelen aard Het tweede punt luidende Wat kan er gedaan worden om de ouderwijzersweduweo pensioen van Hgkswege te bezorgen wordt ingeleid door den heer Goedhart bijzonder onderwijzer te Dordrecht Spreker wees op de booge noodzakelgkheid om in die behoefte te voorzien hij wees op de midde len die bestonden qitar die alle voor de onderwijiera te kostbaar zijn Alleen het rijk kan daarin voorzien en spreker wekte dan ook allen op om adhesie te betuigen aan het adres der Amsterdam che ooderwyzers omtrent deze ntX De beer Lalleman stelt voor dat van wege de gewestelgke Vereeniging een aJreS fienchl zal worden aan den minister van Biunenl Zaken om het adres der Amsterd ondeiwijzrrs te ondersteunen Na eenige discussie onltrent den vorm besluit de vergadering alle afdeelingen uit te noodigeu een adres van adhxsie bij den Minister in te zenden Daarop werd door den heer Haanstra van Leiden de vriiag ingeleid Welke sprjen kunnen met goed gevolg op de school peeiplaats aangewend worden Een dor hoofdonderwijzers te Workuia wordt gerechtelgk vervolgd wegens bet met ve tooiien van ioentingsbewgzen voor schoolgaande kinderen In den laalsten tijd is er dikwijls en bij herhaling over kuust buter gesproken eu zelfs zijn er vrij groote hoeveelheden van dat artikel in den haudel gebracht eu verkocht De aftrek was echter niet zoo groot als men verwacht bad omdat de samenste itng nog al iets te wenschen overliet om aan de e schen van eeu surrogaat te voldoea Dezer dagen deelde echter het Journal de Pharmacie d JUactLorrauu de bereiding van een substitutieproduct voor boter of kunst boter mede daarin bestaande dat men i kilo rundervet zoo versch mogelijk in kleine stukken sngdt ze met koud water wnsebt vervolgeus bij zachte warmte met j liter melk en even zooveel water smelt en onder gestadig omroeien zoolang verwarmt totdat al bet water verdampt is Wanneer dit met zorg iieschied is zggt men het vloeibare vet door een linnen doek en laat bet bekoelen waarna het product de consistentie verkrggt Tan echte boter Zaterdag ochtend is jbr nr C van Fureest sedert vele jaren lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Alkmaar te sGiavenhage na eeoe korte ongesteldheid overleden Nederland ver lest in hem een verdienstelijk en waardig burger In alle kringen waarin hg ich H woug genoot Foreest in hooge mate de achting Slechts zeldza in vooral in de laatste jaren nam hij ia de Kamer aan de debatten deel maar als redenaar kezat hij een G roote begaafdheid Hg was in de politiek streng behoudende beginselen toegedaan Vooral in de streken waar hg zgne woonplaats bad tal zijn verlies znaar wordeu gevoeld want ii t is men zeer veel aan hem verplicht en vonden zgne werkzaamheid en lijn ijver voor de publieke belangen steeds veel nuttigs te doen Uit den omtrek van Leiden schrijft men het volgend Voor eenige dagen dus niet veel tater danandere jaren is het vervoer van asperges uit het Westland begpuncn hetgeen nu dagelijks wordt voortgezet Zooals in vele jaren het geval niet was beantwoordt Mei thans aan zgnen naam van bloeimund daar als met den dag het geboomte in blad is gekomen en bet veldgewas behon te ontwikkelen Toch beeft het nog verscheiden nachten gevroren doch met tóó dat de bloesems der vruchtboomen of het loof4er aardappelen doarbg hebben geleden Daar deeerste veel bloesems dragen of vrucht zette bestaat r vooruitzicht op een gnnstigen oogst van boomvruohten terwgl over eenige dagen de eerste proefjes van nieuwe aardappelen kt nnen verwacht worden Jlr werd algemeeu oaar regen verlangd die dan ook n het weiland dat anders tamelijk met gras was vooraien doch vooral aan versolieideu veldviuehten rasionder de bloemkool het eerst in aanmerking koBt verkwikking beeft gebracht Eeue enkele bui itgezonijerd had het dan ook sedert half Januari in deze streken althans niet geregeld maar met veel ionnescb n sterk gedroogd Landlieden meenen dater eeu natte zomer kan verwacht worden Sommigepolders lieten reeds water in terwijl sedert geruimentyd de orzeis door het inlaten o a van water uitden IJscl in de Gouwe ververscht en op voldoenden stand gehouden wordt £ C Ue zestigjarige gedenkdag van den veldslag van Waterloo zal bijzonder merkwaardig wezen voor den gepensioneerden kolonel der cavalerie Coets van Baggen In 1813 zooals dit in die dagen placht gemonteerd en geëquipeerd den eouvereinen Vorst aangeboden maakte hg in de nederigen rang van karabinier den veldtocht van 1815 mede Zijn regement nam een roemvol deel aan den slag van IVaterloo en bij eene bloedige charge waarbij het sohier al zgne hoofd pISciers verloor muntte de 19 jarige jongeling door dapperheid en beleid lóó uit dat li tot den eersten behoorde wier borst met de Militaire Wilteoisarde versierd werd Kort na den slsg werd bij tof officier bevorderd en sinds diende hij het Vaderland in vercchilende rangen gedurende den tiendaagschen veldtocht als ritmeester Koning Willem schonk hem de orde van den Nederlandschen Leeuw Sinds bij gepensioneerd werd woont hij te Geertruideuberg eu daar geniet de 79jarige voor zijnen teeltijd nog krachtige grijsaard aller achting engenegenheid Zeker zijn er niet velen mter in leven van hen die bij W aterloo het eerekru s voor moed beleid eu trouw hebben verdiend P N Ct Aangaande het ontslag vaa den hoofd intendant gen maj U Hardenberg maakt het HatédelMad de volgende opmerking Niet zonder beteekeois is het ontslag van den den secretarisgeneraal bij het departement van oorlog den hoofd intendant gen maj H Hardenberg verleend bg het optreden van den nieuwen minister vau oorlog Beeds lang is er geklaagd over de hinderpalen die de ministers van oorlog i hunne hervormingsplannen ontmoeten bg de bureaux te s Hoge waarvan de heer Hardenberg de chef was Het is daarom opmerkelijk dat nu de eerste stap gedaan is om het lijdelijk verzet te breken Wij hopen dat bet den minister Euderlein gelukken zal zgn die ontworstslen en dat bij de man zal zijn die ons defensiewezen eindelijk op eene bevredigende wijze regel Vrijdag had te Maastricht in tegenwoordigheid van verschelden officieren en elangstellende ingeteteuen eeu eerste proefneming plaats met een schrootkanon mitrailleur uit de fabriek van dea beer P Stevens Het groo e voordeel van dezen mitrailleur is dat da irbg de gewone loopen en patrouen van bet geweer Beaumont worden gebezigd De proeven die voorloopig seefats de werking van de afsluiting en outstekinKSmeihode betroffen slaagden uitstekend Het aantal trelfers bedroeg op 200 paeten bijna 100 pCt op 300 passen ruim 04 pCt op 400 passen ruim 70 pCl Meu kan g makkelijk 250 patronen per minuut verschieten De uitvinding is van den ingenieur der geiveerfabriek en is eenvoudig Heden zijn de proeven in tegenwoordigheid lan het korps officieren van bet garnizoen herhaald De Indianen in Fbrida breken hun hoofd niet met de vraag of het begraten dan wel het verbranden der Igken de voorkeur verdient Als een Indiaan op weg is bet lijdelijke met het eeuwige te verwisselen dan brengen zijn vrienden hem naar een plek waar een aligator hem gemakkelgk kan verslinden De begrafenis of verbraodingskosteo worden daarmede natnorlgk nitgcspwrd Tengevolge van ooverzigtigheid is de heer H A G bazarhoader te Harderwgk door een jongeling die zich voor t lodisch leger wilde verbinden en een Bg dien heer gekochten levolver wilde beproeven doodgeschoten Laatste Berichten Bern 24 Mei De uitslag van de algemeene stemmiug is bekend Hg is voor de wet betreffende het burgerlgk huwelijk l J6 000 legen 165 000 Voor de wet bij welke Zwitsers verbigf houdende in een ander kanton da i waartoe zij behooren gemachtigd warden aau de stemming deel te nemen na zes maanden verblijf in dat kanton weiden 181 000 tegen 169 000 stemmen uitgebracht Brussel 25 Mei in den Senaat heeft de Minster van Buitenlandsche taken mededeeling gedaan omirent het crbaudelde met Dnitschlaud Er is besloten dienaangaande geeu stukken ter lezing te leggen De Minister v rklaarde dat de stukken betreffende l et lechterlgk onderzoek in de zaak Duchesne met de uoodige toelichtingen Zaterdag aan graaf Ferpoucher zijn ter hand gesteld De Senaat zon dus begrgpen dat de Regeering dffltrent den inhoud nog alle reserve moest inachtuemen Zg zal evenwel binnenkort dienaangaande mededeeling doen Pest 24 Mei De Rijksdag is gesloten In de tluitingsrede door den Minister president voorgelezen ordt gezegd dal ten gevolge van omstandigheden de oplossing van verschillende quaestien moeet worden verdaagd op de finaocieele aangelegenheden op den voorgrond moest worden gesteld Daarna worden genoemd de wetten die vastgesteld en bevorderlgk zgn voor de iotellectueele en materieele ontwikkeling van den Siaat Spaarzaamheid bereidwilligheid tot opoffering en steeds rriendschappelgker betrekkingen met den vreemde zoo luidde het slot maken dat wij met vertrouwen de toekomst te gemoet zien Weeuen 24 Mei Volgens de Neut Freie Preue staat bet vast dat de Keizer van Oostenrgk met de Keizers van Rusland en Duilschlaud eene samenkomst zal hebben vermoedelijk te Ems Brussel 24 Mei Het Parlement du Ecko vermeent uit goede bron vernomen te hebben dat de Begeering bg de Kamer een wetsontwerp zal indienen waarbg straf bedreigd wordt tegen een lij het ook niet aangenomen voorstel tot het begaan eeuer misdaad Versailles 24 Net Er zijn heden ocderhandelingen gevoerd tusschen verschillende parieinenUire groepen om tot eeue schikking te geraken ointrct de samenstelling der Commissie vuur de or aniene wetten De ouderhindelingen tosscKen de linkr rz uo en het rechter centrum zijn afgenroken dooniieu u ii het niet eens koo worden De groep Woliou lieelt nu eene couciliante lij st voorgesteld Burgerlijke Stand GEB0BF N I 21 Mei Ceut ouders P dn Haan ea D l ak ker Adriaaa Tbeodoor ouders 11 vun ijnguarden u M S Puijk 22 Uareudiua uuders J Snel eu VV Pastoors 23 Aathoaius Wilhelmus ouders W F bchwjirts en E W WajoD OviBLEDKN 23 Mei B C de Jong 3 m ADVERTENTIËÉ De Vader Moeder Naaister Keukenmeid Provenieren en dagelijks opgenomenen in de Werkinrichting tot wering der Bedelarij alhier betuigen hunnen hartelijken dank voor den 6EMEENSCHAPPBLIJKÉN MAALTIJD hen geschonken door den WelEd Heer D C SAMSOM bg gelegenheid zijner 25jwigeScht vereeniging Gouda üit aller naam j 25 Mei 1875 G VÜLJK Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbanfc te Rotterdam dd 24 Mei 1875 is ÜUSBER f VAN VEEN Winkelier in 6alanteriën w Jnend aan de Hoogstraat te Gouda in STAAT VAf FAILLISSEMENT verklkard sedert den 21 disf maand en met benoeming van den E A Heet Mr A A WEVE Eechter in gemelde Rech bank tot Rechter Commissaris en van denoni dei eteekende tot Curator Mr J FORTÜUN DROOGLEEVEB De ondergeteekende maakt by dezen aaazjjnen geëerden Begunstigers bekend dat bfhem te verkregen is f Beat WIT BROOD met Melk per kUo 21 0 4 BRUIN BROOD 18 KROP BROOD per IV 21 hetwelk naar verkiezing aan Wa besorgf wordt j Slijters genieten 10 Cents van den Gulden Lange Tiendeweg L VAN WANKOM Mevrouw SVernink Bleekersiugel VRAAGT i 1 EEN MEID I Een fatsoenlijke Jüi GEN kan ten spoedigste geplaatst worden in di VLEE8CHH0ÜWERIJ van J W B AKBU mssomawijs ALGEMEENE VERGADERING der Lede van de Afdeeliag Gouda en Omstreken op Don derdag 27 Mei a des middags teg 2 ar hg den heer LAMPE alhier Ondekwesp Bespreking der Sindidaten roer de TV EEDS KAMER H T BESTUUR Bg S W N VAM NOOTEN te ISdnonrhoven ziet het licht I 1 Dr A RUYPER is NB Belangstellende niet leden wordpn b vertegenwoordiger van het Ne derlandsche VftJE I EEN WOORD TEN GUNSTE DER KINDEREN EN GEMEENTE KASSEN DopK AART ADMIRAAIL Frijs 40 Cents BiJ alle Boekhandelaren te bekomen