Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1875

rerkiezen Dadelijk spreekt aen na ireder van kniperken van de lircglie die deie oneeniglieid zon ezploiteercn om ueder aan het roer te komen i itisdag zija dertien leden der nieuwe constitutio ueele commissie verkolen tien behoorende tot de linkerzijde en drie tut de groep Ill den Belgischen Senaat ia door den taiuister van buitenl zaken mededeeling gedaan van de stukken met Duitschland gewisseld De Senaat heeft bepaald dat daarvan geeiie voorlezing zal worden gedaan De minister deelt verdeV mede dut de stukken betreffende de instructie in de zaakDuchesne bcneteos ophelderingen aan den ge aiit Ferponcher ign overhandigd De Senaat zeide de Afinister zal de voorzichtigheid der Regeering billijken zij zal binnen kort aan den Senaat ophelderingen geveu De Brusselsche Eeho du farlement zegt uil goede bron vernomen te hebben dat de Begeeriug by de Kamer een wetsontwerp zal indienen nnnrbij straf bedreigd wordt legen ieder die een ander aanbiedt ene misdaad te b dr ivèn 1 woidt dat aanbad niet ugeoomeir De tloornis der orde te Bmssel is niet hePgerol van de manifeatatiën der studenten dis besla ten hadden niels te doen maar van gymnasiasten De justitie doet onderzoek Te Berlgn is men nog altgd gevoelig over da bewering van sommigen dat de Duitsohe diplomatie bij de laatste verwikkelingen een nederlaag beeft geluden en t eigenlijk Busland is geweest dat een oorlog met Frankrijk heeft verhoed X e Rekhaameifer verklaart Ibans alio geruchten omtrent een circulaire of instructie van Bismarck over de Frauache kaderwet voor ougcgroud Wellicht is het bericht an s Keiseis welwillendheid voor Fraukrijk eveneens gein iakt om te doen uitkomeu dat Duitscbland zelfstandig lieefl gehandeld Het l rnisiscbe Heereiihuis heeft Dinsdag de wet op het bestuur der Koomsche kerkelijke goederen in tweede lezing aangenomen uit het telegrafisch bericht Wijkt niet ot de nieuwe wijzigingen van dien aard lijb dat de Landdag bezwaar zal maken Ook de wet op de kloosters is definitief aangenomen met fiO tegen 21 stemmen De Keizer gaat op het laatst dezer week naar Eins De Koning van Zweden is te Kopenhagen aangekomen en daar met luister ontvangen de toespraken wederzijds gehouden geveu blijk van het streveu naar nauwe aansluiting De aanneming van de wet op het burgerlijk hnweiyk bij volksstemming in Zwitserland zal onder de liberalen aldaar te meer vreugde verwekiceo oadat de Roomeche en Protestantsche clericalen zich met elkander tegen die wet hadden verbonden vandaar tak hel aanzienlijk aantal tegenstemmers ENGELAND Naar den kalen kruin der aarde trekt weldra een Engelsche expeditie heen vosr welke de geheele be chaafde wereld de grootste belangstelling koestert Wanneer men een kaart van het Noordelijk halfrond der aarde voor zich neemt in 7ijn laatste nummer geeft de Daily New er ecu uitmuuteude iet meu Welk een groot gedeelte van den aardbol dog onbekend is zoodat men zelfs niet weet of hei land of water is Het stilzwij un dier woestenijen van eeuwige ijs en sneeuw welke om de Noordpool tieh uitstrekken is nog nouit ilooreeuig ineiisoh ver broken ISeo millioen vierkante lilugelsohe mijlen m deze streek groot en slechts in d ie richliiigeii zgu pogingen gedaan om er iets vau te ontdekken Onze Nederlandsohe zeevaarders zqn steeds builen dezen üirkel gebleven ilet was eerst den 23sten Juli 1827 dat kapitein Parry in booten en op sleden 82 graden 45 minuten Noorderbreedte bereikte Kapitein Hall kwam in het kleine schip de Polaria in 1871 tot 82 graden IG minuten Noorderbreedte De Oostenrijktche expeditie oodet Wiprecht en Payer moest datzelfde jaar haar schip op 80 graden N Br achterlaten doch in sleden bereikte ze 82 graden 5 kinalen N Br Het dichtst bij de Pool ia sir Edward Parry geweest die in 1827 tot een pant van 400 Engelsohe mglen van de Pool doordrong ongeveer de afttand van Londen naar het noorden van Schotland De koninklijke familie van Ëngelan I en de exkeizerin vvn Frankrgk hebben verleden week te Fortsaotth de schepen de Alert en Discovery bezocht in welke de Engelsche expeditie eerlang den ontdekkingstocht ondernemen zal De borgemeester en de gemeenteraad van Portsmouth gaven Zaterdag een gattaoal aan de bemanning die pogen zal de vlag Tao Engeland op de Noordpool ta planten Donderdag was een feest gegeven ter eere der oBiciereo tan de seide schepen doch Zaterdag was het de benrt van ds leden der kleine keurbende die een ondergeschikten rong bekleedden De leden van den gemeenteraad en enkele voorn ime ingezetenen deden dieatt ala voorsnijdera en bedienden I De zeelui waren recht op hnn gemak en gaven de kellurrs en voorsnijdera gedureoda twee uur hnrd werk Toen de knos en hft dessert op tafel kwamen hoorde men in de verstibnle van het Stadhuis het krgten van een kind en weldra kwamen de vrouwen vrijsters zusters en kinderen der mntronen binnen Twee groote tafels stondga voor hen gereed Naauwelijka waren zQ gezeten of al de mannen sprongen op van hunne stoelen Hu net gcinnt stralende vau geestdrift gaven zij een drievoudig hoerah I ter eere van hun commandant kapitein Nares die de zaal binnentrad Men zou het juichen te Spitbead bjjna hebbeu kunnen ho rea met zooveel ivarmte klonken de harrab der Biitsche matrozen wier afgod kapitein Narii is Siguren en pgpen werden aangestoken eu de toasten begonnen De ijsmeester de bootsmansnaal enkele raatrozen harpoeniers eu sledemeitners voerden het woord en tusscheo alle tanstcii m werden liedereil gezongen De matrozen zag men soms stroopioobten onderne men naar de tafels wnnr de vrouwen znten en men zag hen terug omeu i et eeu paar huuucr kinderen op den arm die ie tot het einde van het feèsl op hun knie hielden Het was een bekoorlijk tooiiecl zegt de verslaggever van DaUy Neies Aq mollige frissobe kleine kiudereu m baby s te zien in de armen der gebrousde dicht behaarde moniieo die met hen speelden en hen liefkoosJen VrooIgk en opgewonden was de toon die op het feest heerschte doch menigeen dacht niettemiu ann het naderend uur van scheiden wanneer de mannen voor een paar jaar en misschien voor langer afscheid moeten nemen van vrouw en kimlereo Truueu welden op in menig maniieigk oog toen de burgemeester op de vrouwen en kinderen von de leden der Noordpool cxpedittie een toast wijdde en daverend waren de torjuichingeu waarin menig orerkropt hart zich luclit gnf toen de burgemeester de heer Davies zijn woord en dat der leden van het gemeentebestuur verpandde dat zij voor de belangen der vrouwen en kinderen zorgen zouden terwijl hun echtgenooten en vailcr Engeland s roemrijke vlug naar het Koorden brachten BINNENLAND GouuA 27 Mei De Kiesvereenigiug voor Alphen en omstrekeh Frijieid en Keft proclameert weder den heer dr A Kuyper Na bet bedanken van Jhr Steengrncht van Duivenvoorde is uu iioor de liberale kiesvereenigiug algeineen belang te Leiden Caudidaat gesteld den fafer ü J Grashuis te Leiden De handel in boomen en planten was iu het afgeloopeii seizoen te Bonkoop ooral naar Duitschland zeer levendig het koude drooge voorjaar voor de bewerking der kweekerijen zeer voordeelig zoodut tot in bet begin dezer maand met het bette succes met het planten kon worden voortgegaan Wns in April bijna alles nog dor nauwelijks waa de Meimaund diiar of alles Was in weinige dagen veranderd de vrnchtboomen prijkten in vollen bloei heesters eu struiken vorta jiiden zich in volle pracht Oiiilcr de laatsteu zijn het vooral de rkododendrum beybridutt die in dit jaargetijde door hare prachtige bloemen de aandacht trekken en die thans daar bg duizenden gekweekt warden zoodat Boskoop in dat artikel weldra met het buitenland zal kunnen concurreeren of het vooruitatreven laar deze plant hier bij uitnemendheid de door haar verlangden grond vinilt Daar het boomgewas weinig of niet van de nachtvorst heeft geleden staat het over t algemeen voordeeligi ook de aardbezicn bloeien rijkelijk en beloven dus eeu ruime opbrengst De minister van binnenlaiidtche zaken hoeft ter algemeeue kennis gebracht dat het examen om als leerling aan s rijks veeartseagschool te Utrecht te worden opgenomen zal plaats hebben op Donderdag 8 Juli e k en volgende dagin des voormiddags ten 8 ure en dat belanghebbenden zich in persoon of schriftilijk vóór of op SO Juni e k bg den direoteur der school moeten aanmelden Naar wg vernemen bepaalt de overeenkomst van dm Staat met de maatschappij tot exploitatie van Staatspoorwegen zich hoofdzakelijk tot een wgzigingvan de bekende schaal die de uitkeeringen san hetBgk afhankelgk stelt vtn de opbrengst der Ignen Die uitkeering is ter gunste der maatschappg veranderd welke zich verbindt om nog 350 kilometerspoorwegen te exploiteeren De lijnen van het ontwerp Kappeyne omvatten ongeveer hst dubbele van die lengte iï4 De Raad der gemeente Tilburg heeft onder dagteikening van 19 Mei aan den Minister van binnen zakeu een adres gezonden houdende verzoek i 1 dat in het voorstel tot aanleg vaa Staatstpoorwegen worde opgenomen een spoorweg van Tilbqrj over Waalwijk de landen van Heusden tif AltcAi Qorinchem en Schoonhaven Jhar Oouda en 2 dat ingeval onverboopl die lijn niet dadelijk OU kunnen aangenomen worden wo de daargesteld eeii spoorweg van Tilburg jnaar VVailwijk in aansluiting met de lijn van Zvvaluwe Oeertriiidenberg de Lao traat om later doorgetrokken te worden naar Gorinchem en Gonda Een afdruk van het adres is tevens gezonden aan de leden der Tweede Kamer lerwgl da betrokken gemeentebesturen zyn nitg noodigrl door het indienen v n een adres vah gelijke strekking ds aanvrage bij de Regeering te ondersteunen Staten Generaal Tweede Kambs zitting van 2fi Mei In deze zitting bg de voortgezette behandeling der muntwet is art 1 aangenomen nadateen amen dement van den heer Scbimmelpenniuck tot wegvalling der gouden vijl uidcnstukken was aangenomen Art 2 der regeeriug is goedgekeurd na verwerping van het amendement vnu den heer Btassi met 87 tegen £ 5 stemmen en dat van den hi er van Houten met 34 legen 2l stemmen De Bredius had zijn amendement ingetrokken Morgen voortzetting Men verneemt dat de heer Rahnsen lid van de eerste kamer die tot herstel van gezondheid Ie Wiesbaden vertoefde aldaar is overleden De nfdeelingcn van de Eerste Kamer den StateaGeneniiil liebban versohillendu utw p in Wldcrzocht lisur door de Tweede Kame taegnoRdeD De ambtenaar van het opinb min bij het kantongerecht te a Uravenliagc lieelt de daKvaarding waarbij ile lie r J C Valois diroc uur van den Kun HoU schouwburg wordt aangekl iagd vau overtreding van de wet vnn 12 Ck pteinbrr 1874 door de jongejufvrouw S Spoor ten touuerle te hebben doen verschg nen om een rol Ie vervullen reeds doen beteekenen De znak zil Donderdag den Sen Jnui a s dienen In de maand Juli e k zul de jaarlijksche algemeeue openoare uitvoering van het Nederlandsch gymnastiek verbond plaats hebben te Amsterdam enniet te s Hage nwls aoiivankelgk was bepnild Naar alie waoracb al khaid mllen de werkdMatMieu op bet Funen gescbiedun Een aantal rereenigingeaiu bet buitenland i gn aitgcujoiligd aaii hel feestdeel te nemen Wjrdt aan die oitiioodiging gevolg gegeven dan zal men te AmsturJam dit jaar het eipuaardige schouwspel kunnen genietep dat vetledea Jaar door de Antwerpenaars up zoo hoogen prgi werd geschat toen de Belgiiche gymnastiek liönd daar haarjaarfeest vierde JIU De arrond r eohtbank te Nijmegen heeft bevolen dat 39 van de 30 door den raad der gemeente KIst vaa de kiezersigsten gesabrapte kieiers alsnog daarop moeten worden geplaatst óón hunner is in zgn daartoe strekkend verzoek niet ontvankelijk verklaard De rechtbank overwoog dai de e geen genoegzaam bewga voor zgn aanslag overgelegd bad omdat de door hem overgelegde diplicaataanelagbilletten stonden op uaaq van Jan vao Assell en hg zelf zich io tijn request noemde Arend Jan van Asselt II I Bij koD besluit r n 20 Mei jl is bepaald dat aan de leden van de dienstdoende scbatterijen beae den den rang vaa ooderollicier die aan de daaromtrent voor het leger gebtelde voorwaarden voidéeo de chevron van scherpschutter kau worden toegekende Zg zgn bevoegd het distinctief als zoodanig dragen De kosten ran aaoHhalUng van dit distim tief ijn ten hunnen laste Het diatiiietief van d chevron bestaat in é a streep van wit katoeoea oImv vrongalon gebiesd met rood laken geplaatst op dj linker mouw van den kotten jas acbuins oploopeqa van den binnen naar den boitennaad Bij de eitbetaling van bet verdiende weekgeld is verleden atcrda avood oneenigheid gerezen tusscheo een metseiuarspalroon in diens huis indeNieuwe Bchoolstaat en een zestigjarigen steeobikker te Amsterdam waar door partijen handgemeen werden en M den steeobikv met een schop een slag op den linkerwang heefl toegebracht waardoor zijn aangezicht zwaar gekDeu4 is De verwonder is aangehouden en a iar het hou van arrest over gebrac ht Te Amsterdam is bij den burgemeester onds Letter V een bankbillet van 1009 ontvongeo ttt behoeve der algemeeue armen Door den geweermaker H Jacob te Maastricht il een uitvinding gedaan die ene verbetering is van het Beaumont geweer Zg bestaat namelgk in een vee verbeterd lasdtoestcl dat reeds aan den Mlnilte vnn Oorbg ter bcoordeeling is aangeboden De heer J A Albenüngk Thijin znl in het licht garen een BeoordeBÜng van Muitatuli s Vontengchool getiteld Kea ntstukt drama 1111 Mea meldt uit Bolsward Aan deo GtmeeBteraatl is toegezonden een adres t eo het rerioelcVan de Vereeoiging roorchriatelijlcnationaal ondervrijs om het geld roortrloeietide uit de beoefioiale foadsen geiijfeelijk te rerdeelcii over al de schoolgaande kinderen Dit adres is geteekeud door 9S burgers ij wijzen den Raad op het ongeoorloofde om de e gelden anders te besteden dan wMTvoof sy bestemd ngn nam voor het openbaar onder H ijs Het Bestuur der daarteoisohe Werklie ten rere niging Dei fVerkmans Vriend heeft zicf met een adffet to dca A ftt t r ran J toaamëa ge end om de afschaffiiig te vragen van deu accijns op de zeep O M werdt in het adres aangevoerd d t uit eeo in den coöperatirea winkel der genoemden Vereeniging ingesteld nauwkeurig onderzoek gebleken is dat slechts eene enkele der huisvrouwen var de 26S leden der Vereeniging baar lynwaad niet zelf te huis wascht en dooreengeaomen elk arbeideregezia daartoe per week 4L7 o lood dos ptrjaar 21 47 kilogram teep waarvan 2 U7 jo accyos betaald is gebraikt De adressanten meenen dat het oobillik is eene belasting te handhaven die bijna nitslaitend drukt op de flobonden ran den ambachtsman en mingegoeden Te Roermond werd een schotschrift verspreid tegen jhr L Miohiel van Kesseuiob wethoader te Hoermood ter zake van het duel waarin hij als getuige betrokken geweest was Jhr M diende deswege eene aanklacht in bg de arr rechtbank te Boermond dia echter geen termen vond om die za tk te ver volgen Het hof Ie Maastricht beeft er ecbter anders over gedacht en tegen de heeren F Stolz nber f en J Punken rechtsingang verleend met bevel van dagvimrding in perioon Haby VVifdervank heelt een landbouwer eene po giog gedaan om zich door een spoortrein te latenoverlijden Hij verloor bij deze gelegrnbeid twee V9cten Vergadering van den Gemeenteraad Diudag 25 Mei Tcffcawoordig da betr tSB Bargen Uzeiidoor voonittsr eo il de Itdtn befaiirt den beer Weitcrbua X e notulcu der vorige vergaderiDg wordeo gciMen ea gearresteerd e vDortitter deelt mede dit is iDgekoraen eeo herïelit vin den beer Weiterbaia die de eted met der woon veriest beteigt zgn leedwezen durover neent dat dit ook hy d ludere lidea het gevil zal xyn oor het vele goede dat bn UD de gemeeute bewexen beeft eu itelt voor dit beriebt voor keonttgfving tin te nemeo waartoe wordt oT rgegian Nog ie iugekoinen tjcne mieaievs vao des heer Weaterbun beilsokeiidc aU n geot over de heide IbnizeD bi rvea xal UD de overige Keguuten kenui gegerea worden en wordtntida Toor keaubgeviag aangcsMUM mm sisneve van 4ea htifr Df A UuineijD W J reBgeu eveneena rapport sit op bet atfru Vkn f erven C A de Gidta meeneo dat de voorgenomen bonbg eene grootcn aiiastand zoade te weeg breogrn ali ook ine beechoeÜDg te veel geld zoude kosten f dies grond tviseereode tot sfwijziag van het ferzoek er visie De v rzittcr deelt mede dat voor ccoigen tijd is ingeinen ew vereoek vaa T Krutibeer om wtshmsU raarktKstcr ever de varkeas dit in handen gesteld lijnde van j B W atelkn die na voor dit üntaUg cenol ts terlccnen pt deu dag dat een ander benoemd wordt geeaa bedenking kt ogende om dit dadelijk iu behandniag te neown libfdt hA algeiaeea goedgckeura fAsn de orde ia de behandeling der voeratclleo van BargeÉVester en Wethouders betrekkelijk de ta geven aitbreiding t hct lager onderwiji en hetgeen daarmede fn verband t De atemnen hierover in de vorige citting gtstukt bsbbsiide wordt t t eene nieuwe stemming overgegaan en set 8 tegen 7 stemmen bet voorstel verworpen tegea stemIsn dd bil lloogenboom Kranenburg Kiit togtcn MesBe inker Prinee Samioa ea StrSver Tbana volgt do vooi stelde verfaooging der sckool eldun 4p beer MesaeiMker is tegea verhooging boofdsakelgk io r flrbaod met de vccwerpiag van de voorgesteldfl uitbraidiag her mert dat een jaar of drie geleden bij de plaats belasting r ieder kind CMfd ftrekkiog plaats had eu na n door verhoogiog van achoolgelden die de meeste kindersn bad M netste betalen do voorzitter zegt dat B en W E meend bebben dat het onderwijs veel koet en durom deze Bios ferboogiog door ben is voorgesteld de heer Kranentarg ia bet gedeellelyk met den vorigen spreker eens eo peeeA ook dat door de verhooging du gemeente sohel en souden tvoikt wordep en de bynondera scholen gebaat wgst op wet van hfk lager onderwij die dit aiet verlangt de Kitt il op da vorige vergadering oiot tegeayoordlg ge liac beeft toch gelezen dat de bh die tege hebben gestemd voor nitbreiding genegen waren tot verbeteriog der school van den beer Hnber voor de kosten van welke verbetering hij dus eene kleine verhoogiog goedvond de heer Lngten spreekt in gelgken zin als den vorigen spreker de heer van Struten is voor geene verbooging zon sioh alleen kuuaen vcrecnigen met verhoogiog aan de aciiool t id den bcGC Hubpr voor hen die Fransch leereii de heer Ml bscmakcr acht de schoolgelden hoog genoeg ml d in lieTcr de beU tiug met f 2ÖU0 verSoogeu tie beer Virul zegt dat de voorgestelde verhoogiog atet is gedaan nit boofde bet voürstd van b en W dat zooeven verworpLu ia maar otndit li t aoderwijs zelf zooveel verhoogd ia vroeger had mtii iiM dLr hulponderwijzers eo was bonue bezoldi jing J JÜO HtrlJm zal dit ƒ 600 kosten gelooft ook dit er gceou stnd in Nederland ia waar bet schoolgeld zoo goedkoop ia eu gelooft ook niet dat eene bijzondere school daar k aad aan zoude doen wanneer echter joarlijk de begrootlng wordt opgemaakt dau ondei vindt men bet best hoe mueielijk de bfgrooting slnit en ala bewga wijst spreker op de brug op de Heven en de Turfmarkt die blgvco nog hulpbruggco aeht ook met weoschelijk om de beUsting nog hooger te stellen dan 1 85 per 100 de heer Üroogleever vreest d it vermeerdtnug van schoolgelden er toe zoude leiden om de kiudereu naar bi zondere scholen te zendeu was bij dep iml to e yitstatclliug een boogcr cijfer gesteld dit was iets aodira maar uu eene verboogiBg kao hy niet toeeteaimen de beer 4ist wederIcgt deo beer Messemaker want waaneer men de mcoacben ia den r el nagaat dan zal znlk eene geringe verhooging niet schaden de heer Kranenburg vru t wat al niet gerezen is de kosten van bet lager onderwijs moeten door de Gemeente gedragen worden dan betalen daaraan ook de oudera die geen kinderen hebben en al is de voorgestelde verhoogiog voor de bh Viroly en Kist geen bezwaar voor ben die bgvoorbeeid eeo inkomen bebben van ƒ lOUÜ is dtt wel een bezwaar efl al beeft de beer Virül er op gewezen dat er geen geld is voor de brug over de baven die is oog goed om over te loopen ü de verbooging van de Crabethstrut telkens zoo veel geld kost voor het onderwijs moet men dns ook op geen geld lien de Voorzitter z gt dut het getal der hulpoodenrgzers vermeerderd is en hnnne trictemenlen verhoogd eu leest ook uit de wet voor dat de gemeente er met geheel toe verplicht is murdat de heSag van acbovigcid u kan geschieden de beer Prince spreekt in gelijken zin is ook om de school van den heer Iluber te verbeteren wenscbt daarom dat die kleine ferboogiog aangenomen wordt de heer Lugleu gelriofi dat de tegenaprekers niet goed begrijp n wat de wet nangecTt meent dat die zou gesteld is dat nu t betrgkof de provincie daarmede belast zouden zijn de heer Mesaemakei vraagt in welke plaats er zoo weinig btUsting betaald wordt du beer Kist noemt Haarlem en O ifdreeht daar is de belasting uo minder en de scbooIjCLlden l iI hooger de hter Muller is ook tegen verhooging het sou do ouders die 2 a3 kinderen school laten gaan nog al zwaar vallen en voorts meer ook om dat alge mten op vermindering aa schoolgeld wurdt aangedrongen de heer Kranenburg wil liercr de betasting met 20U0 verbitugen de br Post UrusL js bet eena met den heer Messemaker om den prys voor hctouJernga zoo min mogelijk te stellen daardoor I kan men vreemde inwotiers trekken de heer lloogenboom gelooft dat alsdczu verhooging onbillijk i er nag veel onbillijker gehandeld is toen de bepaling der achoolgiiden is vastgesteld daarna wordt io stemming gebracht Z4i tot verbooging van schoolgelden worden overgegaan met 8 tegen 7 stemmen ia het voorstel veiworpen tegon stemden da bh Drooglecver Kranenburg Mesaemaker Maller Post Drost Samsom Straver en vao Struten Vervolgens komt in behandeling het voorstel tot afwgztng van subsidie un den heer de VVul de heer Lnijten gelooft dat door subsidie te geven dit de goedkoopste en beste weg is men zonde er de stad eene groote dienst mede bewijzen de heer DroOjzleever spreekt in tegeoovergestelden zm als e beer de Wul meerdere leerlingen knjgt dan ook verboogen zgoe iokoffl Btan en spoedig xoudcu er ook meer om subsidie komen eo a er dus bepuld tegen de beer Kist stelt zicb op het stautpnnt van Gedep Staten gelooft dat die school goed is vreest niet dat die onganatig zal werken op de H 8 eu meent daardoor vreemdelingen te trekken ïs voor subsidie de heer Measemaker zegt dat om verschillende redenen de lectcscholen dan ook met bet oog op subsidie zallen veranderen ia gffwone scholen de heer van Struien verklurt zich tqieo b t geten van subsidie de heer Lsijten legt dat anders de schooi weggUB aal ea dan zonden wg eso nieuwe school moeten o iricbten wil door anbsidie te vcrlecoen er eene openbare ssbool ssb makea eo tot vuorwurdeii stellen b v welke boeken gebruikt mogea wordeo geen bijtellezen alles wat op godsdienstig terrein t huis behoort op achool beletten en meer wat kwetsend zoude kunnen Ajn de beer Remy wgstpp de discussie lu de vorige vergadering zegt dat nu het voorstel gevallen is hij krachtig lal medewerken om de school van Hnber te verbeteren en gelooft ala dat gcdun wordt dat iedep Sl ilen er dan wel lo znlUn bernateo de heer Kraniiiburg gelooft uiet dat door subsi die te verleeneu alles zoude n gi komen worden zoo als door den beer Luijten is gropfierd meu aoudc dan nog wel eenige veldwachters mogen uustcUen om dit teeoulroleeren indicu de br ds Waal zgne school vil lerbctercq laat die bet dan zelf doen even ala een fabriekant die zgne zaken zelf verbetert de beer Prince gelooft dat de siken verward worden de school van H blijft na toeh eeae Hotlandscfa school en de beginselen der Franscbe taal vind waarlijk goed dat er oaderwys in bet £ ogelsch en oit cb gegeven wordt en dit londs gevoadeu kunnen worden door aobaidie aan den heer de Wul te geven de Voorzitter u t det de beer Prinee dwaalt want dat de eerste beginselen ven het Engelsch en Onitach op de K H Burgerschool wel degelgk worden onderwezen ala üd van de commissie over die school beeft spreker dit zelfe verscheidene malen bijgewoond de heer Luijten vreest nogmaals dat Oed Staten oDs sollen noodzaken om een nieowe school opterichten de heer Dioogleerer yerktaa t zich tegen subsidie de heer Pynce zegt als dat zoo is dat de eerste beginselen van die talen op de R H Burgerschool onderwezen wordeo Ged Staten das ook niet kunnen gelasten tot oprichting eeuer school meende bet tegendeel in de vorige vergadering uit den mond det Voorzitters geboord te hebben de Voorzitter beantwoordt den heer Pnnce en deelt mede wat door hem in de vorige vergadering is gezegd waarna het voorstel tot afwijzing van subsidie in 8temmi g wordt gebracht o goedgekeurd met 12 tqgeu 3 stemmen die vsd de hb Lugten Kist eo Prinee Het voorstel van B eu W tot afwgzing van subsidie un mej Ë Vcrhoeff wordt met algemeeue stemmen goedgekeurd Alsnu wordt iu behaodcHng genomen het adres van deo beer C Schouten betrekkelgk de bevloering iu den grooteo volmolen na vele discuuien wordt het primitieve verzoek toegestaan onder zekere voorwaarden tot nadere opzegging en eene jaorlijkscbe recognitie van ƒ 26 Tot Curator der latgosohe school wordt benoemd mr J fl van Mierop en tot bnlpoaderwijzcres aan de jongejof vrouwen school mej i W Koorcvaar beide met atgemeena stemineu Na macbtigiog om aan de genomen bealniten nitvoenng te geven zonder resumplïe eiudilgt de vergadering Laatste Berichten Stockholm 2 Mei Df Eijksdag is in nanra lies Kouinga zoiiJer troonrede door ilen Miuis er v iri Juititie gesloten Pe Zareedsche leden tan de iitte riwBegeering tijdens de afwezigheid des Koning hebben voor den Bgludag de grondwettige eei eu afgelegd Versailles 26 Mei in de Jifstiunale Vergadering n a in de Commissie voor de organieke wetten lot nog toe 12 leden benoemd watrvan 1 uit het rechterceulram 1 uit de groep VVallan £ uit het linltercantrum 3 ran de linkerzijde en 1 Tan de uiterste linkerzijde Br wordt overgegaan tot de benoeming der vgf nog ontbrekende leden Tweede de pêcke De ryf overige leden der Commissie met betrekkelijke meerderheid ito stemmen gekozen zijn alle vau de rechterzijde Rome 26 Mei De Senaat heelt de wet op de recruteeriog met inbegrip van art 11 betreffende de geestelijken met 6S tegen 26 stemmen aange d P O I I O I E Aan het Bureau van Politie zijn in beuaring de navolgende in deze gemeente gevonden voorwerpen als een ZWKEP een L 11CEN PEÏ eeo stuk van een Gouden HOBLOGIE VESTKETTING en een PARASOL KaotoDgereclit te Gouda Op de terechtzitting van den 12 Mei 1875 zijnde navolgende personen veroordeeld W N en i VI Ieder tot eene geldboete vu 3 of elk een dag sube gerangenilslraf met verbeurd verklaring van het stuk gewicht en inhoudsmaat wegens overtreding der wet op den herijk van maten en gewichten fi A Tot eeo geldboete van fi of subs g vangenisatraf van een dag wegens het te Ooad harder rgden dan in een matigen draf L O Tot eene geldboete van ƒ 3 of snba gevangenisstraf v n een dag wegens het als geleider zich rerwydereo van zgn trekdier op eeo weg in de provincie Zuid Holland zonder dat onder behoof lyk toezicht te hebben gesteld of vasigezel J S L C Tot drie geldboeten twee van 3 en een van 1 50 of subs gevangenisstraf van een dog voor elke boete wegens hel ten 1 zich op twee verschillende tijdstippen als geleider verwijderen van zgn trekdieren op oen weg iu de provinie ZuidHolland zander die onder beboorlyk toezicht te bebben gesteld ot vastgezet en 2 het te Gouda op den openbaren weg laten loiloopen van een hem toebehoorenden hond zooder dat die behvorlgk van muilkorf was voorz en ciettegenslanude zulk door Burgemeester en WcthonJers tengevolge van een geval van hondsdolheid as verboden D K en S P Ieder tot eene geldboete van ƒ 1 50 of ieder een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda op den openbaren weg hiten losluoiifn vau hunne handen zonder dat die behoorlijk ran muilkorven waren voorzien uiettegenstunde zulks door door Burgemeester en Wethouders ten gevolge van een ge olge van een geval van hondsdolheid was verboden L i wed P V K Tot eene gelilboeta vanƒ1 of subs gevangenisstraf van een dag wegnshet laten loepen van pluimgedierte in eene omibsre andelplaats te Oouda C L Tot eene gHdboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het Gouda Op den openbaren weg buiten een openbaren waterbak datgene verrichten waarvoor die inrichting bestemd is En allen in de kosten desnoods inrorderb iar bg lijfsdwang M A B k t berichten Oouda 27 Kei Bg kleinen omiet was de stemming flauw Poldertsrwe puike ƒ 8 60 a ƒ 9 Mindere ƒ 7 76 a ƒ 825 Kogge puike ƒ 7 60 a ƒ 8 00 Mindera ƒ 7 a ƒ 7 Ï6 Voer f 6 60 it ƒ 6 80 G ret puike ƒ 7 26 il ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 7 Uwer zware ƒ 6 85 a ƒ g Liohte ƒ 4 ii ƒ 6 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten traag schapen en lammeren vlag te verkoopen magere varkens en biggen mede vlug Aangevoerd 90 partijen kaas de handel vlug prijzen van 24 tot ƒ 28 Goeboler ƒ 1 40 ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 4 ƒ 1 30