Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1875

B 1875 s = I N len GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bargerlijko Stand OtioifK 35 Mei Suunui Catharin ooden I Fonliiiu n A A Tuinman Throdorns onders P de Graaf en C d G KÜ 20 Geerlrnida Maria oodera L Mewezen M M Spnak 27 Ëduard Johan Fredlik Ofulen i F TU der Uiden en C P lan Maaren OrtuiOEn 27 Mei J U tan Balen i m GaBUwo 26 Mei I G de Brnin en i Arende ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon F S A V D TORREN VAK LA aii Waddinxveen 26 Mei 1875 Aan allen die ons hunne belangstellingtoonden bg het overlgden van ons jongsteKindje betuigen wg bg deze onz en innigeudank t P VAN ESSEN M A VAK BSSENGmda 25 Mei 1875 Coliewwk Met Angrustus wordt te t Gravenhage gevraagd EENE MEID goed kunnende koken en werken loon 80 gld baiten waschgeld en verval met jaarlgksche verhooging tot 100 gld zonder goede getuigen behoeft men zich niet aan te melden Men adressere zich met franco brieven onder lett S aan t Bureau dezer Courant PUIK PUIK HEDEN ONTVANGEN van de eerste aanvoer JNiciiwe Scliotsche Haring K VA DKB BURG C Gouwe over de Vischmarkt Openbare Verkooping VAN EEKB BbnWlANSWONING Uet SCHUUR en twee K008NBARGEN en r 9 Bunder best 1 Wel Hooi o Bouwland te unen staande en gelegen in den Zaidplaspolder binnen de Gemeente van Zevenhuizen 0P WOENSDAG den 2 JUNIJ 1875 des Toormiddi a ten 11 ure in de herberg Hkt I Hof van Hollakd in het dorp aldaar Informatien zgn te bekomen ten kantore van l otaris MOLENAAR te Waddinxveen ewys uit Arniiem over genezing an veronderden zwaren liocst op 76Jarigen leedtyd Ik ondergeteeken e verklaar naar waarheid dU ik op mgn 768te jaar door 5 flesscben RIJNliANDSCHEN DRUIVENBORSTHONING v e n zwaren hoest die mg verscheidene jaren Mplaagd heeft dat ik dag nog nacht rusten kf n volkomen hertteld ben Get J A MANQ Jm em 28 April 1875 Duizenden soortgelijke bewgzen bevestigen de groote geneeskracht V dit uitmuntende borstnnt Om lieh voor de oaoiaakaela van xekere VinkelfaWikanten te hoeden lette men op de geaatoriseerïe depots en ook daarop dat elke 0eMh van een wettig gedeponeerd waarborgmerk vdorzien ia en dat de capaule om de kttik ket itempel der fabriek draagt Verkrijgbaar a ƒ 1 de fleach te S fA bü F R A Wnlf JlflUn ali R L Varoaiieao i Zoon Apotli todtfTme P Venlool BiHhéof k 1 nn Twont Dein L m Leenwen t OnweiuU J L F C Snabilii Apotb Smtertwoudé W Hendriks ffmutreclU 1 D den Hartog BUltftriterf wed da Baadt leulem E Noordyk OudeKüttr F Jonker Ideabnrg Rollerdam C J W Snabi ii Apoth lh twyi C J ran Oinkel Schxmiioptn 1 Wolff ft Zoon Diog Voorburg A Tan Veen WaddmTveen C van Eeuwen Wotrdtn W B tan Diggelen Bjj den ondergeteekende rencbgnt een VERSLAG van het verhandelde in den GEMGmERAAD VAN GOUDA Nog steeds bestaat gelegenheid om in te teekeqen op de verslagen van ZSS nadarer gaderingen waarvan t eerste verschenen is De prgs is gesteld op 20 Cts per vel dmks Het verslag van de nudszitting van Dinsdag 11 wordt morgen mb de Inteekenans verzonden Gouda 27 Mei 1875 A Blg HSI J MTAJST met Fonkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit dmivensniker en Zwitaenchen honigmet een aftreksel van mout orange bloescm en fenkel Het werkt spoediger en is aangen mer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en knehnoest De fiesebmet gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Gimborn Gimbom s maagversteritend Zotverlflgs Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert bet bloed heeft een aangenv men smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad fEms en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatiscfae aandoeningen constipatie slechte spgsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbij men zicb van purgeermiddelen bedienen moet In verzeg dooien met georoiksaanw 60 Ct Zuiverste medicinale Levertraan Sgiïr ïïa g Tan 3L 5 borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangeuame smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom ia het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak beeft daar ik ae versche traan aanstonds filtreer op flesscben tap en luchtdicht laat slniten In elk magazjjn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer ig langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesscben van 30 en 50 Ct I Iffnr I avariffk xn 8 8 bekendheid dat gzereen onmisbaarbestandIJZCr lieVCI irdana deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigbeid bleekzucht en klierziekten de natnnrigke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpreeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschiktste Sen eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ur Bij leder artikel Is eene uitvoerige gebrul Imaanwijiing Bovenstaande artikelen zgn tebekdhien in de bekende depots voornamelijk te Gouda i L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te SchooiJioven by Wed Wolff en Zoon j te Oud water bg F Jonker Idenbuig te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBOBN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten ABSHAUBBIiVS of Anti Rumatisciie WATTEIV Nimmer is een middel bekend geweest dat zoo proef hondend en krachtdadig tegen RHDMAIIEK werkt of tegen pgnen welke men hieronder kan rangschikken en door koude ontstaan als de oüfeilbare ABSHAÜBBIN S hare juiste liefelgke en onmiddelgke werking zoo algemeen bekend en erkend trekt de aandacht van geneeskundigen tot zich zoo dat de heilzame Watten zeer worden aanbevolen Geheel door rhnmatiek verstgfde Igders zjjn door een goed gebruik dezer Watten volkomen van hnnne pgnen en stgf beid bevrgd geworden De lichtere pgnen door koude ontstaan doen zg binnen weinig tgds geheel verdwgnen Zg ontnemen den Igder alle scherpe en scfaadelgke vochten waar zg worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadelijk te zgn Tot bewjs der echtheid worden de blauwe biljetten waarin de pakjes gewikkeld zgn en waarop voorkomt de gebruiksaanwgzing en de namen der 260 depothouders ondeeteekend door denbereider en hoofddepothonder A BREETVELT Az te Belft die deze WATTEN voor den prgs van 30 Cts het pakje o a verkrggbaar heeft gesteld bü T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN Goida Drnk tu A Brlakmn A PRINS Zevenhuizen T W DBN ÜIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen i J GOÜDKADE Botlcoop I OTTO HOOGENDIJK CapelU aid IJ $il Kennisgeving BUROEMEESTËB en WETHOUDERS ran Oouia breofon tw ilge sene kennii dat de Directie der Nederlandaohe Bhijntpoorwegmaataoliappy ten gerieve Tao het publiek en in de verwaekting dat daarvan een roim gebruik ui worden gemaakt heefi bealoteo gaduiende den ZoBerdientt de Dingadags ran iedere waek eene markttrein te doen ioopan ran Gouda naar Botterdan rertrekkende des morgens ten 7 ure S iuiteii em ten 7 ire 60 nioBteo te B tterdaa an te komen ter ijl dan van daar des namiddaga tfo 1 ara 15 minaten een narkttrein rertrekken ml Hfike ten I ure 55 minuten ie Oonda lanliomt Gouda den 23 Mei 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Scretaris De Burgemeester DbooolkevkrFobtuijn vak BcaoEii IJzbndookk UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 Verirolg In het jaar 1874 heeft de behoefte aan onderstand zich in het algemeen minder geopenbaard dan in het vorige jaar De zachte weersgesteldheid en de gunstige gezondheidstoestand êga ongetwijfeld hierop van invloed geweest De loonen waren betrekkelijk hoog maar vele levensmiddelen duur waardoor die buiten het bereik der behoefHge klaase bleven Instellingen door of van wese de Gemeente beheerd of gesubsidieerd Deze instellingen zgn de volgende 1 Het Burgerlijk Armbestuur waardoor in 1874 werden ondersteund onafgebroken 73 huisgezinnen en 27 a ouderlijk levende personen en tijdelijk 99 huisgezinnen en 1 afzonderlijk levende personen Bovendien werd kosteloos aan 1083 personen geneeskundige en aan 71 vronwen verloskundige hnlp verleend 2 Het vereenigd Weeit en Ëlmoeseniersbuis Op éea 1 Januari 1874 bevonden zich in dit gesticht dl kinderen Sedert kwamen er 2 bg 1 stierf en 2 verlieten het huis zoodat er op SI December nog aanwezig waren 60 weezen De zes kinderen die in 1873 uit hoofde van gebrek aan ruimte buiten het gesticht verpleegd werden zijn met het begin van dit jaar in het Bestedelinghuis opgenomen In dn lokalen badden belangrijke verbeteringen plaats Onder andere werden eeneziekenuater en eene badkamer gebouwd Het door den Gemeenteraad toegestaan snbsklie was ontoereikend en moeet later ItanmerlOiT k worden verhoogd 8 Het Bestedelinghüifi Iet hcjt begin Van het jaar onderging deze inrichting eene belangi jke verandering Tot of dien tgd waren daarin uit jluitend kinderen verplwgdi nu werd het hoofdzakelgk bestemd tot een gesticht voor onde lieden terwijl daarin t ens zoüdeh Hvdiden opgenomen de Ënderen vödt wie geéne plaats is In hèt Weeshuis Op 1 jSnuarg waren er aanwezig 11 kinderei efi 18 onden Ueden welke latdste uit het G t uis yfama ovetgekomen In den loop T liét jaa werden 7 kinderen en 3 oucle li ongenqnien terwgl 1 kind en 1 der oa4e ÜMen kwamen te sterven en 1 kind het gesticht verliet Aan het einde van het jaar werden dus in het bestedelinghuis 17 oude lieden en lö kinderen verpleegd Beeenten dringen op vergrooting van het geiticnt aan daar reeds thans plaats ontbreekt om meer meisjes op te nemen Ook aan eene ziekenzaal bestaat groote behoefte In het collegie van Regenten kwam geene verandering Ten gevolge van de in het Reglement opgenomen bepaling dat Regenten door een collegie van Regentessen zouden worden ter zgde gestaan werden daartoe benoemd de dames C W van Zeglen Schenk J A Lunenburg Gabry en F Kromhoutf Jonker 4 Het Oude Vronwenhiii De bevolking van dit gesticht bestond bg den aanvang van het jaar uit 34 vrouwen wasrvui er 17 haar kosithadden gekocht en even zoovele op preuves g ten waren In den loop van het ji$a werd eene vrouw op eene prenve geplaatst Sterfgevallen kwamen niet voor zoodat op den 31n December het getal verpleegden 35 beliep Het Onde Vrouwenhuis womt bestuurd door Regenten en Regentessen na het St Catharina Gasthuis 5 Het Itraëlitifeh armbestuur dat tevens het beheer voert over het Onde Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt niet van wege de Gemeente beheerd maar door haar gesnbeidieerd Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 3 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levende personen en tijdelijk aan 4 huisgezinnen en 1 afeonderlgk persoon Bovendien bevonden lich op 1 Jonuarg in het gesticht 3 mannes 4 vronwen In den loop van het jaar werden 3 vrouwen daarin opgenomen terwgl 1 man stierf zoo dat op 31 December aanwezig waren 2 mannen en 7 vrouwen Volgens de laatst goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1873 bedroegen de ontvangstender instellingen van Weldadigheid door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd 4 828 G1 en de uitgaven ƒ 45601 72 Onder de ontvangsten zgn subsidiên uit de Gemeentekas ten bedrage van 18540 begrepen De armenschool met de daaraan verbonden avondschool kan gerangschikt worden onder de midddclen tot vermindering der armoede door onderwijs Alle onvermogenden kunnen daar kosteloos onderrigt ontvangen VVerkverschaffing tot leniging van armoede f eschiedt voor zooveel ter onzer kennis is geomen door twee instellingen die echter niet van wege do Gemeente beheerd of gesubsideerd worden a De Werkinrigting tot wering der Bedelarg Deze inrigtmg vódr vgfwitwintig jaren in het leven geroepen in eenen tgd toen de bedelarg hier eene hoogte had bereikt als misschien in geene andere Gemeente van ons land heeft dit maatschappelgk kwaad geheel doen verdwijnen en daardoor op den toestand onzer bevolking eenen hoogst gunstigen invloed uitgeoefend Ieder die tot haar zijue toevlugt neemt en blgkt ondersteuning noodig te hebben kan er tegen verrigting van het hem aangewezen werk den kost en bovendien nog eene kleine geldelgke belooning bekomen Het is een zeer gunstig verschijnsel dat slechts weinigen genoodzftSct waren bg de iurigting hulp te vragen daar het grootste getal opgenomenen in den afgeloopen winter buiten de vaste bevolking 34 bedroeg Het kleinste getal was 15 De vaste bevolking bestond uit 35 oude lieden die tegen etsae uiterst geringe bgdrage van armbesturen of particulieren in net gesticht worden verpleegd b De vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlgtige armoede Dezevereeniging dooreenige dames bestuurd stelt zich ten doel aan behoeftige gezinnen zei delijke en stoffelgke ondersteuning te verleeneu het laatste inzonderheid door aan de vrouwen tegen een billgk loon naai en breiwerk te verr schaften Instellmgen ter voorkoming van armoede door of van wege de Gemeente beheerd a De bank van Leening bestuurd door een commissie van dne leden Er werden in den loop van hét jaar 670 panden mmder beleend en 5218 10 nieer terleen verstrekt dan in het vorige jaar b De spaarkas onder het beheer van het bittr ë erlgk armbestuur l loor 730 personen werd iugebragt de som van 6655 45 Zg ontvingen terug 6874 33 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft wordt bestreden uit fe rente dif het op de spaarbank geplaatste kapitaal heeft aiigeworpen zgude eene spm van j fi6 l n voo het overige uit de fondsen van het tuigerlgk armbestuur In het vorige jaar hadden 777 personen Aê som van ƒ 7028 70 ingebragt Slot ïoldt BUITENLAND Bnltenlanilsch Ovet cht Zooals reeds uit de laatste benehCan Van ons rorig Domner bleek hebben de fractüB itt UBlueftiyit te Verwilles een roUedige orertrinning hcbaild kö d verkiezing der nieuwe commiiaie van dertigao Hacf Igst is geheel doorgegaan zoodat de meeiderketd befUdUl republiekeinsch is en daareaboren geatea i roor de scruUn de liste Alleen aan de gematigdheid der meiiwe meerderheid heeft de rechterzgde het te danken dat een 5laI harer leden in de commissie is opgenomen De heer Larergne rao de groep Wallan i tot nwsident benoemd Mocht de heer Buffet blyren staan op zijn ósoh de senaalsteden per arrondissement te benocmeoi dan zal dit ontwerp hem waarschijnlijk zgn portefeuille kosten De oreiige leden ran bet kabinet scbynea ziek niet zoo bepaald te hebben oitgeiaten De oogs benchten uil Frankrijk komen dit jaar laat maar luiden gunstig Koren ooft en wijn belorea zoo reel dat men zelfs de boeren niet hoort klagen Uet Belgische gourernemeot heeft inderdaad bet roornemen om bet ook met aangenomen voorstel tot het plegen van een aanslag op een persoon 8lrs baar te stellen Deze leemte lu de wet beeli zio doen geroelen by de behandeling der zaak Duchesne De minister heeft er in den Senaat mededeeling ran gedaan en hoopt op da medewerking der kamen en der natie om dit bewya van goeden il aan het buiteoland te geien Zeker is dat dit roornemen ran htt Belgisckf ministerie een zeer goeden indruk maken sal ia Dttitschland en bij alle weidenkenden in Balgiê In Duiticbland zal men daarin het bewys zien dat de Belgische regeering aan rechtmatige grieren wil t gemoet komen roor zoover rereenigbaar is met de waaidigbeid ran een oaafhankelyken staat en in Belgia lü men bet Laar zeer goed afifeiaen dat zy al het mogelyke doet om uit den weg te ruimen watdea buren aanleiding geven kon tot misaerstand Ia het l ruis sche Ucerechuis is de beiaadslagiug aangerangeii orer de vet betreffende het prorinciaal bestuur Men weet dat de commissie ran het huis eenige belaugryke wyzigingeii beeft roorgeateld waarren men rolgciis üe liberale bladen bezwaarlyk kan rerwachteii dat de Laudilag er lu zal toestemmen De Prov Corr reriekerüe echter reeds gisterenmorgen dat de voorgestelde wijzigingen niet zoo heel belangryk waren dat de Lanudug er niet over heeu zou kunnen in dien geest liet ook de Minister rnn Binnenlaudsclie Zalen zich iii het Heereahuis ait hy hoopte den Laoüdug tot die yugingrn te bewegen terwyl de Kegeering er hoogen prys op stelde dat de wet nog in deze zitting tot stand kuraa De algemeene beraadslaging erd Woensdag teneinde ►