Goudsche Courant, zondag 30 mei 1875

V gcbrtclit Gisteren werd en aanrang genaakt met da bebaadcling der artikelen De koning en de koningin Tan Zweden iqn te Kapenhagen aangekomen Voor z n Zweedsche Majesteit is hel niet loo gemakkelyk een buitrolandsoh rciqe te onderaesaen aja Toor anJeie Torsten lig m et nl eerst permissie Tragen aan het parlement en als h j weg is kin h j geen enkele regreriogs Jand seer doen daar door den loioislerraad een regentschap noet orden benoemd dat gedurtnde de afwetigheid Tan den koning alle soufereiue rechten heeft Koning Oaoar heeft zouder moeite het gerrnagd verlof tan h Zweedsohe parlement rerkregen hetwalk hij but Tefleenen daanran als egge meening te kennen gaT dat deie bezoeken aan den koniug van Ueneavkeo eo aan de keizers Tan Ünitschland n Bulaad vaarsoligniük tullen strekken om de goede iMtrekkingen tvseohen die landen en nweken en Noorwegen te bcTestigen Voor deze gelegenlieid tui bei ministerie lelf de reehten Tan de kroon nitoereneu o heeft daaron de door de ooDStilntie Toorgesohreren ed afgelegd In Kopeghageo tga de koaing en de koningin door de bcTolkiug zoowel als door de koaiiiklijke lanilie Tta Deaeaarkrn hartelgk oatiangen en ook te Berign worden groote toelMreideelen gemaakt tot eeo eras liuetcrrgke sis welwillende ootTaniist In de Italiaaneeha Kamer is bet wetsontwerp van Garibaldi tot drooglegging Taa de Caapo Bomaua n 4a regeling Tan dea TiSsrloep in behandeling de aitToering Tereieeht 0 millioeo lir waarvan de helft moet jrorden gerooden git staatsmiddelen De Senaat heeft de wet op de militaire licliting goedgekeurd eoodat ook de geestelgkeu dienst moeten Vit de defnifiere opgare ran de Zondag in Zwit erlaad geboaden Tolkseteaiming blijkt dat de wet p het targerlgk hgwelgk ie aangenomen met een erderheid Tan 97 7 stemmen terwgl de wet op bet ftemieeht met eea meerderheid van 4007 stemBen is rarworpen deze laatste wet wordt thans naar de BondsTergMieriog era ezonden om in gewgugdea rorm opnieuw aan de goedkeuring des Twlka te worden ooderworpcn De rerwerping wordt daaraan tosg aehreven dat de termgo voor bet TerIcrjjgea Tag ateareebt te kort waa gesteld X TTlTIVTTmVTX A liTT prijs Wed J Verdayn te Berg AmbacU ïde priU KllV iVr KilVr TaA N JJ G Eigdeman te Berg Ambachi 3de prgs J Sterk rr te Scboonho en prijs van het bestuur A J van den Bergh te Schoonhoven Na afloop der tentoonstel ling werd door den heer W SInis git Becmster die aan het hoofd der beoordeellngs commissie reeds uit stekende diensten had bewezen eène flinke voordracht gehouden o er zuivelbereidiog Deze werd dooreen aantal belangstelleoden waaronder ook Trouwen met ouTetdeelden bgral aangehoord Bij het oitreiken der prgzen deelde de Voorzitter der afdeeling Schoonhoven en Omstreken Tan de Holl Maataoh Tan Landbouw mede dat deze jeugdige afdeeling aangemoedigd ook door den goeden afloop dezer eerste en in ons land nogéënigetentoooateliiugnog in den loop Tan dezen zomer eene proeve weoacht te nemeu met eene maaimacbine en andere landboowwerktuigen die ook door den beer Sluis aan het einde zijner voordrasht met warmte waren aaak i olen aanbevolen worden dan de zelfs in de hardnekkigste gevallen goed bevonden RijnlandschO Drui venborsthoning van W H Zickenüel mer te MainZ Deze aangename drank lost bel stgm op neemt de droogheid der longen wog en reinigt die van alje schadelijke ingeademde stoffen zoodat binnen korten tgd genezing moest volgen zooals duizenden getuigschriften oatrent doeltreS endc glaiiirijke resultaten bewgzen Verkrijgbaar bij V H A Wolff O Xj I T I E Aan het Bureau van Politie alhier is in bewariDg een m deie gemeente gevonden vrouwen SCHOKT POSTERIJENa De Directeur van hel postkantoor te Gouda geeft bü dezen kennis dat bg het in werking treueii op l Jung a s der zomcrdientt Nederlandsche Bgnspoorweg de laatste ligting der brievenbus aan het postkantoor alhier vau 11 80 s aorgens voor Am sterdam Benrs Hatlerdaa a Uage Hollandsohe Spoorweg en zuider Stoats spoorwegen al gcschie den tea 11 69 s morgens Tevens dia voor Rotterdam Fijenoord Antwerpen en a üraveobage van 3 80 a avonds tal phuts heb ben ten 4 ure s avonda Aaageteekende brieven moeten 15 minuten voor de laataie ligting aan het kantoor bezorgd zijn Overigens heeft er in het aankonen en vertiekjien der posten geene verandenug plaata De Directeur van het postkantoor Vam KKUUNB Kantongerecht t Gouda Op de TcreclitziUii g van 19 Mei 1875 zijn de navolgende personen veroordeeld P V Z tot eene geldboete van 3 of snba gevaageiiiistraf van eeii dag wegens het te Keeuwgk ala tapper aanwerag hebben van bezoekers in zgne tapperij na het bepaalde nur vaif aluiting zonder van baaua weigering of oalatiglieid oa op bet bepaalde uur ie vertrekken dadelijk kennis te hebben gegeven aan den veldwachter of auder beambte vau politie en zouder dat hun zuika door den Burgemeester was toegestaan U B Gz en O V ieder lot eene geldboete van 3 of ieder eene subi 4 e angenia8lraf van een dag w eaa het te Beeuwyk in vereeoiging eo gelijktydig als bezoekers zicb bevinden in eene tapperg na hét voor de sluiting bepaalde aur zonder dat talka door den Burgemeester wu toegestaan G C tot twee geldboeten ieder van 1 60 of euba gevangen ifstraf van een dag voor elke boete wegens bet op twee verschillende tgdstippeu als lapr in zijne tapperg te Waddiaiveen aanwezig hebtt van eeuige niet bg hem inwonende of doortrekkende personen na het voor de sluiting bepaalde uur zonder de politie te hebben ingeroepen om hen te doan vertrekken en zonder daarvoor schriftelijke vergunning van den Burgeaeester Ie hebben bekomen 1 Z D K U K en B T d 8 ieder tot eene geldboete ran 2 of ieder tot eene subs gevangenisstraf Tan een dag wegens het zich als niet bij den tapper inwonende of doortrekkende personen in Tcroeniging en gelgktgdig ophouden in eene tapperg te Waddinxveen gedurende deo tijd na de sluiting der tapperijen bepaald zonder dat daarroor door den Burgemeester scbriftalgke vergnnaing was verleend C V D M T en W ieder tot twee geldboeten van ƒ 5 en een van f 6 of ieder tot twee dagen subs gevangenisstraf voor elke boet $ wegens gelgke overtreding als de voorgaande en bovendien bet in vereeolgiog eu gelgktgdig verwekken van nochtelgk burengerucht tot verstoring van de rust der inwoner C V W Jr en C v W de eerste beklaagde tot eene geldboete van 10 of sabs gevangeniBstraf vaa twee dagen ea de i waede beklade tot eene geldboete tan ƒ 6 m siibt gevaogenisstraf Hn twee dagen de Ie bekldgd wegens het te Waddinxveen kouden eeoer verloting beneden de waarde van 100 tonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders en de 2e beklaagde wegens het toelaten van die verloting in zgne woning te Waddinxveen buiten voorkennis van den Burgemeester En allen in de kMlen desnooda invorderbaar bg Ijjfsdwang Burgerlijke Stand GtaoasK 20 Hei Willem Simoa ooderi W lan Eyk n G dio UIL Hermann Uobartaa onden L van den Heuvel en A M Blokland Birk baden D Lonai en B M Lonrier Geertruida Adriaoa ouders C de Waal n H Verlaan 87 Trgntje ooderi C Loglhsrt en M Hoothoff Haartje Neeltje ouder M Ifol en N van Dam Ida Adriana oaders J vaa der Speld en M deJong Agatba Maria ouden Ui N tan Vliet en M W den Hedel OvEBLsDErii 87 Mei H van Kampen 71 j Staten OoneraaL Twïïdï Kamm zittimr Tan 27 Mei In deze zitting is na Tcrwerpiag van alle amendementen op de oTerige artikelen der muBtwet deta aangenomen met 43 legen 18 stemmen Vervolgent zgn alle aanhangige ontwerpen waaronder de aanvrage van gelden Toor baringen in de Zuiderzee aangenomen Do kamer is op reces gescheiden De eerste Kamer heeft gisteren middag aene zitting gehouden waarin o a ia ingekomen het wetaontwerp tot Toorziening omtrent het Nederlandsche muntvezen Tegen heden middag ten dria ure zgn onderscheiden wetsontwerpen aan de orde gesteld waaronder dat lot wgziging van art 802 Tan bet Watboek Tan Koophandel en Maandag a t in eene zitting aauTangende ten twee ure zal eene andere serie Tan wetsontwerpen behandeld worden waartoe behooren dat tot regeling Tan het toezicht bij het oprichten Tan inrichtingen welke geTaar schade of hinder kunnen Teroorzaken dat tot onteigening ten bebocTe Tan den spoorweg Arnhem Ngmegen n dat tot arsoballing Tan het Tuur ton en bakengeld en de meling ran zeeschepen Het getol der jongelieden die zich dit jaar hebben aangeatld om deel te nemen aan hetopl Joli a s aan te vangen examen tot plaatsing als kadet aan de kon milit academie te Breda bedraagt 48 Er zgn 158 plaaUen opengesteld Tot predikant bg de remonatrantsch geref geaeente te Amalerdam is beroepen dr G Tan Qirkom Ned ber r predikant aldaar Niet op den 3en Juni gelijk aauTankeliik gemeld is maar eerst d ie weken later z l voor het kantongerecht te a Hagede rechtsvervolging tegen den tooneeldirecteur Valois ter zake van het optreden van een kind beneden de tien jaren worden behandeld J Woensdag te Amsterdam gehouden vergadering van Bodeme predikanten ia na belangrüka discussie een adres vastgeateld dat aan de Svnode zal worden aangeboden Daarin wordtgevraagd dat men het toetreden en aannemen van lidmaten der Ned Herv Kerk met meer afbankel k stelle van de vragen die nu in bet reglement op het godsdienstonderwgs zgn voorgeschreven maar bg eerbiediging van ledera overtuiging toch de zekerheid bebbe dS zg aan hunne verplichting als lidmaat zul en voldoe Dit adres tal zooveel mogelgk verspreid en ter teekenmg aangeboden worden PRANKBUK Bes Farljsob eorrcspondeot der Xdl Zeit nfhtifl getraeht juiate ioliehtingcn te verkrijgeo omtrent de jengete pogingen Taa den heer Thiers in het belang T n deo TTedc Hg meldt het Tolgende Bakend is dat de heer Thiers een langdurig geeprek bad net prins Hobenlohe en het is ook juist dat hg briefwieseling hnft gehad met Rusland Niet echter aaar bmu mg Terzekert met den Keizer aiaar met icaiaud nit sKeitera naasten kring denkelgk met prins Gortscbnkof De verrekeringen welken hg aan kaai gaf moeten nagenoeg deself Ie tijn geweest als die welke prins Ilohenlohe ontving Thiers moet er voor haUien ingestaan dat Frankrgk wezenlgk TredelieTend gezind was wel is waar moet Frankrgk alles aanwenden om zgn atoSelijk weizgn en zgne militaire macht zoodanig Ie Terbetereii dat het weder stem krggt in den Ëuropeeaehen raad maar rolgeos Thiers zgn die pogingen Tolstrekt niet van dreigenden aard ea Terreweg de groote meerderheid der Pransche natie denkt niet aan Terstoring der algemeene rust Deze ea dergelijke verzekeringen Tormeo den hoofdinhoad Tan de mededeelingeu Tan Thiers aan de baitenlandsche diplomatie en nanr bet sohgnt beeft kjj zgu inrloed uitsluitend gebezigd om in het buieolaod rertroawea te vestigen op de Tredelieveade gezindheid van Frankrijk Voor het overiare is bekend aet welk eene levendige bezorgdheid Tbiera de oorlogagetuchten vernam Ik heb grond toot de ooderateHing dat Thiers naar Engeland en Oostenrgk dergélgke Terzekeringen heeft Terzondeu ala naar Bntland Hg heeft dus zich persoonlgk inde bres gesteld om het geraar Toor oorlog waaraan b jte onreohte gelooMe af te wenden en Tooral ook om te doen aieo dat uiet Frankrgk daarToor Terantwoordelqk waa Men moet aannemen dat zgne pagiggea ig bet dau ook sleohts als kenteeken ran den staat van taken een gunstig gehoor hebben gevoodea want dt onde staatsman heeft van alle Fraoaohea taeh nog het grootste persoonlijk krediet oftehoon aen nooit git bet oog moet Terlieten dat hq alecbta een gedeelte Tan de natie tertegenwoordigt eg men vooial mst het oog op da bgitenlandaeke aken kwaljjk kan nagaan hoe groot dit gadeelU is Mg zelf beweert dat in deze taak de groote meerderheid der natie op zijne hand is zelfs het gedeelte wat in binnenlandsohe zaken zgn tegenstander ia Urn kan natuarlgk niet weten of Thiers bet recht heeft dit te verzekeren aaar aan de andera zgde Boet worden erkend dat indien ieaand in zulke zaken geloof eiichea kaa op gezag dit wel in de eerste plaaaa Tbier is Naar men one meldt zgn de eerste proeQes van nieuwe aardappelen uit het Westland ea ook van andere streken Terzonden Van de te veld ataaad aardappelen waarvan aet ieder jaar de teelt toeneemt wordt een gunstig beaohot verwaobc De aarbeziSn bloeien met het vooruitzicht op een overvloedige pluk zoo het weer niet legaaslaaL Op verscheidene dagen zomerwarate met veel onweer ia de Incht ontstemd geraakt de wind is veel noordwest bet is koud en er valt bgna geen regen ten gevolge waarvan de groeizaambeid gerlug ia L Ct Tot ona genoegen vernemen wg dat de ministarvan tnanoieu van zins is bg wgte van proef oao enige poatkantoren de gelegenheid te openen tot hetinbrengen en terugontvangen van spaarpenningen De spaarbanken zonden geheel vrij en onaf hankelgk haren tegenwoordigen werkkring Ugven vervnllen dochvoor zooverre zg zich bereid verklaren om gelden aan te nemen en met bgbetaling van rente git tf keeren ook van en aan hen die gelden daartoe ln brengen bg de postkantoren of die aldaar kaaett 4opvragen zouden zg in overleg met de poatdirectie moeten aannemen een vast model voor de inrichting der livretten en voor de met de postdirectie te honden correspondentie it v p Gouda ig Mn Dondrrdagniddag had eene Tergadering plaats der afderliiig Ooiirfa m Omttrekm der Vereeuigiug Volksouderw js die echter ook voor niet leden toe niikelyk wa geiteld Het doel dezer vergadering was de beginselen der in ons district gestelde candi Inlen te bespreken en inlichtingen te versohaffen aangaande het gevoelen Tan dien kandidaat wiens begiaselen met die van Volksonderwgs orereeukoamen De Voorzitter dr C A Tebbenhoff opende de vergadering met een korte rede waarin hg vooreerst met een enkel woord aan het doel deter bg eeukomst herinnerde om daarna de twee oaudidaten in t diatrict gesteld kortelgk te bespreken Het aftredend lid Dr A Kugper die weder op nieuw kandidaat as gesteld wiens beginselen voldoende bekend zgn a a geheel in strijd met die van Volksonderwijs werd door spreker slechts cTeii Termeld om weldra foor goed afscheid van hem te nemen Wat aangaat de tweede candidaat Mr i O Patgn het bestuur had geaieend zeide spr bg niemand juistere inlichtingen aangaande de beginselen Tan dein heer te kunnen Terkrggen dan bg den heer Patg n zelf Op eene Traag daar omtrent door het bestuur aan hem gedaan had hg dan ook kort eu bondig geantwoord op eeae wijze die niet den minsten twgfel meer overliet aangaande zgn gevoelen in deze eo verklaarde hg rich aan de eene zgde met ronde woorden een voorstander Tan de openbare neutrale school aaa den anderen kant deed hij zich als een beslist tegenstander ran bet restitutie stelsel ken n De vergadering kon na deze mededeeling gentel instemmen met da caudiaatunr van den heer Patgn lerwgl de wijze waarop van die inateaming bigken zou geheel aan bet bestuur werdi overgelaten Ten slotte werd aan ieder die nog eenig meerder licht verlangde betreffende dezen candidaat gelegenheid gegeven zgne wenschen kenbaar te maken waarop nog door eeoige der aanwezigen t woord gevoerd werd De heer Mr P J Snel informeerde of t bestuur zich nog vau de beginaelen des heeren Grashuis die toch ook hier candidaat was daar hg zichzelf gesteld bad overtuigd had hetgeen door den voorzitter ontkennend beantwoord werd die tevens melding maakte van de candidutuur van genoemden heer te Leiden waarop de heer dr P de Wilde naar de meer of mindere ipnserTatieTe sympathieën Tan den heer Patijn ioformeel de waarna door deo Toorzitter kort doch krachtig werd aangetoond dat die trgd nn lang genoeg geduurd had tussohen liberalen en oonserTatiercD die eigenlijk niet tegenoTcr elkander maar naast elkander stonden en dat het een gunstig teeken dea tijds was dat de slagboom tusschen die beiden Toor zoorer hg nog bestond werd opgeheven De beer mr J Fortggn Droogleever nam daarop nog het woord en herinnerde aan de houding van het Dtgblttd dat op de eerste tijding der rereeniging der liberalen en conserratieTen de laatste Toor renegaten had nitgemaakt oa eehter in zgn nummer Tan Donderdag na gehoord te hebben dat de liberalen tot de oonaerTatieTen waren gekomen wel niet aitdrukkelgk te zeggen maar toch er op te doelen dat nu de liberalen eigenlijk de renegaten waren Het doet er in t geheel nieta toe zeide spr wie nn eigenIgk het eerst den heer Patgn gesteld heeft é a ding ia zeker en dat ia een Tcrblydesd Terschgnsel dat de Tersohillende fivcliea Tan departg Tanden vooraitgang bg de a st Terkiezingen samen znllen werken tot geaeensohappelgke bestrgding van Dr Kuyper Tan alotte sprak de beer D C Samsom nog een enkel woord ten gunste van de candidatnur Tan den heer Fatjjo die Tolgena spr zeer goed bekend stond hg alle partgeo en o a te Soeteraeer Voor welk distrikt bg in de ProT Staten zitting beeft teer gezien is Na een krachtige opwekking Tan den roorzilter om ieder bet zgne te doen tot t slagen Tan de candidatnur Tan den heer Patgn werd de Tergadering gealoten De Dinadag te Schoonhoven gehouden tentoonstelling van rundvee dat de meeate en beste kenmerken droeg van veel aelkgevend ras is uitauntend gealaagd Er waren 42 stoks aangevoerd De uitslag der bekroning waa als volgt Voor stieren boven het jaar Ie prijs wed J Verdagn te Berg Ambaoht 2e prgs F Boer te Giesen Nieuwkerk 3de prgs C van Wgngaarden te Molenaarsgraaf prgs van het bestuur D Hoogendoorn te Willige Langerak Voor stierkalveren tot iéa jaar late en 3de prgs niet toegekend 2de prgs G Eegdeman te BergAmbacht Voor melkvee boven de 2 jaar 1ste prgs H Kam te Alblasserdam 2de prg s wed J Verdngn te BergAabaobt Sde prgs S Stalenburg te BergAmbacht prga van het bestunr B de Brnin te Barg Ambaobt Voor pinken beneden U i jaar late De Minisier heeft aan de besturen der bestaande spsarbanken een ontwerp der inrichting en regeling van de postspaarbanken getonden om daarover hunne opinie te vernemen R B Cl Bg de gebroeders Maller te s Hertogenbosck ii verschenen Se Koórd am dt KMolieke kitten in Nederland dopr e n Katholiek In zgn met warmte en overtuiging gestelde toespraak waarschuwt hij zgne geloofsgenooten om niet mede te gaam met de antirevolutionairen de Calvinisten gelijk hij ze noemt Uit de geschiedeuis toont hg aan hoe juist deze altijd de vganden en vervolgers der katholieken even als van alle andersdenkenden zgn geweesl hoe daarentegen ook de katholieken aan de liberalen hunne vrgheden tijn verschuldigd Hg wgst op de revolutie van 89 op de grondwet van 1848 en herinnert aaa de April bewegigg die van de antirevo Inlionairen uitging Daarentegen is nooit van liberale igde eene poging aangewend om godtdienstvrgbeid aan te randen Ten slotte roept hij den katholieken toet Wilt gij handhaving der grondwet P handhaving der nationale onalhankelgkheid eerbiediging van godadienstvrijheidf vrgheid om uwe gedachten te uiten voor uwe meeningen te atrgden zooala gij tot na toe aeed Wilt gg gelijkheid van ieder voor de wet bet behoud uwer staatkandige rechten uwer bevoegdheid om te kiezen om gekozen te worden om benoead te worden tot ambten Welnu Katkoliekeo van Nederland kiest dan liberale leden der kamer Kieat waarlijk verdraagzame mannen die zich niet door eene godadienstige partij laten voortzweepen Met het oog op de eeratdaaga te doene keuze van een lid voor de tweede kamer raden wg de kiezera in dit dialriet ten zeerate aan roor zg tctt hnnne stea uitbrengen nadere kennia aet dit boekake te maken Clericus schriJTer van ecu ingezondan atuk veatigde in de Timei de aandacht op een al Ie weinig bekenden doch zeer bloeienden tak van handel iii t Vereenigd Koninkrijk den handel in preeken Voor den uiterst billijtcf prga van acht gulden en tian oenls 13 s 6 d per kwartaal ontvangl de predikant eea geregelden toevoer van oorspronkelijke preeken Op strikte gekeiahonding kan men rekenen Efi opdat geen looze geaeentenaar ran de hoogte cener gallcrg den kansel overziende den doainee zou kunnen betrappen op t voordragen van een leerrede in druk worden de geleverdp preeken niet gedrukt doek in naboatsing van kandsohrift gvlito rapheerd De ontballiog van dit gebeia heeft in kerktehe gemoederea niet weinig ontroering veroorzaakt De gedachte dat de bedriegelijke geeat deter eeuw die brood ea bier en alias vervalaobt na ook reeds in den preekstoel gevaren is moet velen pijnlijk zgn Bij de tladsgraeht te Zwolle tuasekea de Sassenpoort en de aieawe haven ligt een Zwanennest dat wij aan de bclaogatelliag oazer lezers zegt de Zte Cl BOgen aanbevelen omdat het het bewg s levert dat niet Nederlandsche aenachen alleen volharding en geluk hebben in den strgd tegen het water Het zwanennest was er gekonea toen langdurige droogte en ooatenwind een bgzonder lagen waterstand in de gracht badden veroorzaakt en menigeen had hel tot stand zien koaen aet medelijden voor het jong gezin dat zijne woning vestigde op een punt waar deze bij eenigen toevoer van water noodzakelijk onder moest loopen En die toevtter kwam regen en wind brachten da gracht hooger op peil en het zwanenpaar zag zijn nest door het vaasende water ernatig bedreigd Zgn ze er van geschrikt die sehrik heeft htin geen kwaad gedaan integendeel er heerschte om en bg het nest een bedrijvigheid ala op onze dijken wanneer een twak pant verdedigd aoet worden het hoofd van hst gezin plakte riet waUrplonten en bracht dit aet allea wat bij verder verzamelen kon bg het ne tarnen t wijfje beurde met kop en vlerken het hedlïigde neat zooveel aiogelijk oaboog al wat veizameld was werd hecht en ineengaslotea onder bet nest aangabraefcl en weldra atoad het zooveel hooger dat bet dadelijk gevaar geweken was Meermalen heeft zich aedert het gevaar herhaald en telkens zijn onze sierlijke dijkwerkers het op dezelfde wijze te boven gekomen en nu ligt haane woning nog tyd droog en omringd door een voorraad noodmaterialen die zij ala een voorziehtig heemraadschap om het be dreigde pant veriameld hebben Dat heet instinkt omdat er tprake ia van vogala Het warme jaargetyde heeft mag bet al de hoop van alle borst en keel iIgders zijn toch juist voor die zieken vele padeeligegevolgen daar de dikwijls langdurige hiite stof enz Tan buitengewoon ongnnstigen invloed zgn op de zieke longen Zdken lydera kan geen beter middel ADV ËJIlfE gJfrËH Voorspoedig bevallen van een Zoon J M STEAVER Steavbii P Gouda 28 Mei 1875 w De ondergeteekenden betuigen hunnen bartel ken dauk ook namens hanne KindM it en Behuwdkinderen voor de menigvuldige Ijewijzen van belangstelling ondervonden bij gelegenheid hunner VÜFTIG JA KIGE ECHTVEBEENIttlNG Gouda W NIEÜWVELD 29 Mei 1875 J NIEüWVELD Vebgiüee Bij dezen betnig ik mijnen oprechtendank voor de menigvuldige en welgemeendedeelneming bg het OTerljjden van mgnen innig geliefden Echtgenoot ALBEETUS BB EipNARDUS GEOEGIOS QUANT i De zaak zal op gelijken voet worden voortgezet yrednwe A QUANT ScJiiüliK Gouda 30 Mei 1875 1 Eenige en algemtene kennisgeving $ De ondergeteekende maakt bij dezen aanzijnen geëerden Begang i e e IralMn dat bjhem te verkrijgen is Best WIT BROOD met Melk per kilo 21 Cli BRUIN BROOD 18 P KROP BROOD per l s 21 hetwelk naar verkiezing aai hn s bezoncd wordt Slijters genieten 10 Cents van den Guldeü Lange Tiendeweg L VAN WANEOM TE KOOfë k E n liggende STOOMMACHINE van U paardenkrachten voor 1400 Een liff de LOCOMOBILE op wielen van lYj paardenkracht voor 400 Nieuwe staande MACHINES met staande KETELS van 4 paardenkrachten voor 1200 en geheel ingericht voor Bleekers voor léOO Te bevragen bg COSUN C fabriekanten ARCHITECT te Gouda LEVERT als eigenaar van Steengroeven alle HARDSTEE f MARMER of ZANDSTEENWEBKEN naAr teekening vooris GRAFZERKEN GRAFTOMBEN enz enz Groothandel in LUIKSCHE KEUEN Kantoor en Magaign voorloopig aan de Boelekade i enover de Sociëteit Oss Qïiioisgén alwaar men zich voor bestellingen gelieve t adresseeren Gouda 29 Mei 1875 nil ié £ Gebr Palthe Almelo StoomverwerU en Chemlsclie Wasscher Onze AGENT van Rotterdam de Heer G ElJSlNK Jb is DINSDAG aanstaande den 1 JUNI te ontbieden in het Hotel de Paatjw M Wg maken het pnbliek bgzonder optttierkzaaiiË op het VERWEN van Meubel Ledikant Gor dgnen en Zgden Japons welke als nieuw in alle klenren geverfd worden Heeren Kleedingstnkken worden op eene solide wgze zonder lostornen geverfd Met chemiesch wasschen Éto aUes ineenblgven zelfs Japonnen metwelk garneersel het ook zg De goederen worden met 14 dagen franco aan huis door onzen Agent bezorgd