Goudsche Courant, zondag 30 mei 1875

WMDSdag i Juni 1875 N 1679 GÖUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L o TJr E V7 JL T E H Leveren of verv aardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINEOLIJ in vflf Kwftlitwte ZAAL KVNSTIllN BELANGSTELLENDE worden op eene vroegtgdige bespreking van plaatsen attent gemaakt voor de voorstelling van li FILLE SB r ANGOT op Donderdag den Sn Jani 1875 waarvoor by 4en Kastelein gelegenhaid bestaat H TEKSTBOEKJES HoUandsctie met coupletten a 0 10 in de Sociëteit verkrijgbaar Er biedt zich iemand aan tot het vernohten van voor LOOPWERK of andere lichte werkzaamheden van een goed gedrag Adres franco ktter P aan het Biireaa dezer Courant Tegtn Augustus wordt gevraagd eene BEKWAME DIENSTBODE B K en van goede iuformatiën voorzien Adres WECK JüRGENS in Manufacturen Ifarkt Gouda Vuurwerker Een bekwaam VUURWERKER kan dadels voor vast geplaatst worden by L Ü VAN ES Depot smNTÊi m Elixer d Anvers LIKEUR DE TABLE heele n halve flacdns BIJ W N RAAIJMAKERS ÏIKUA H KEMP Oesthamn Ci nam anditaire Vennootschap en L BR006LEEM FORTUUN ROTTERDAM Beursplein n 1 CoxHissiE ViN Toezicht dk Heekbn Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD 6 VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Yoor Gouda en Omstreken kunnen de DÉÏOSrrO S gestort worden bjj den Heer Mr J tORTÜUNDROOGLEEVER Advocaat Westkaren n 4 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrggbaar Reglement Opejabare Verkoopijig te GOUDA op MAANDAG 7JUNIJ 1875 des joormiddags ten elf ure in het Züid Hollandsch KoppijMVii in de W dstraftt aldaar van E HDI8 en KBP met een TUIN en TUINHUIS daarachter staande en liggende aan den Kleiweg te Gouda wgk E n 55 Zijnde in het Hm v Kamers eene goede Keuken en tgnn verder tot een goed woonhuis behoort Te asnvaorden 1 Jul 1875 £ b twee HUIZEN en ERVEN staande en nde in de Kom nsteeg te Gouda wgk K 48 en 39 Npdeie inlichtingen zgn te bekomen ten kantore an den Notaris W J FORTUUN DROOGI£BVSB te Gouda De Afdccling Gouda en Omstreken van VOLRSO DER WIJS heeft in hare Vei adering van 27 Mei jl met algemeene stemmen zich vereenig met de KANDIDATUUR van den Heer Mr J G PATWilf voor de aanstaande Verkiezing van EEN LID van de TWEEDE KAMER voor ons Kiesdistrict in de plaats ▼ den aftredenden Heer Dr A KÜYPER De Kiesver eeniging KONING en VADERLAND IN HET HOOFDKIESDISTRICT GOUDA heeft voor de verkiezing van en Lid van de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL jrelke zal plaats hebben op Dingsdag 8 Juni 1875 tot haren Candidaat gesteld en beveelt als zoodanig aan den Heer Mr J G PATIJ OFFICIER VAK JUSTITIE te ifJo rrfam Gouda 21 Mei 18 5 Voor het Bestuur B C LAN6EBAK Vreest God eert den Koning Bjj de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATEN GENEBAAL op DINGSDAG 8 JUNI e k wordt als Candidaat ten zeerste aanbevolen het aftredend Lid de Heer Dr A RUYPER te Amsterdam Gouda 28 Meiïi4875 O BOOOENBOOM Secretari THE mm lANDFAGTDRINC G NEW YORK De GROOTSTE NAAIMACHINEN FABBIEK DHR WERELD HOOFDKANTOOR VOOR NEÖERLAND AMSTERDAM WARMOBSSTRAAT 1607 heeft de eer te berichten dat z een magazgn gevestigd heeft ruim voorzien van alle soorten Origtteele HAND en TBAPNAAIMACHINES voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK NAAISTERS KtJEEDER SCHOEN ZADEL ZAKen ZEILMAKERS waaronder die mei touw bewerkt kunnen worden Elke machine is voorzien van een Certificaat van Echtheid geteekend door den President der Maatschappij zonder dit Certificaat is geehe machine echt en wordt daarvoor niet geguarandeerd 5 jaar guarantie Volkomen onderricht gratis Gemakkeljjke w ze van betaling Prjscouranten worden gratis toegezonden 1 f m © iB Plus ALPHEIÏ lage zflde DORSCH WERKTUIGEN Pb Mayfartb € o Fabriek van Machineih Frankfort a M nat ertnnef ala flni dö léichers bpteri dap Traniu tdb tooAiUfper ipoor UO On er gaarnufie en tn t pr effgd Ditr de i iftuir t nitfevpBd conitroeïie donélieD io es ca o FABRIEK Met Aagustus wordt te s Gravenhage gevraagd EENE MEID DE JONGH k t civ ne goed kunnende koken en werken loon 80 gld buiten waschgeld en verval met jaarljjksche verhooging tot 100 gld zonder goede getuigen behoeft men zich niet aan te melden Men adressere zich met franco brieven onder lett S aan t Bureau dezer Courant Ooada Drok vao A Brinkman Kennisgeving Oproeping In aotirlt t van MUioien verloÊangera der ligtingen van 1871 1872 en 1873 De BUBQKlteBSTEB nn Gouda hnagt ter keoDU v a belsnik bbenden d t in 1875 io werktVjke dienit worden opgeroepen 1 Tot ket koudea ran hcrhtlingioelcningen A B j he Segiiaent GrmadUri en Jagert het Itte 3de 4de de 7de en 8tle Begiment InfamUrie tegen den 2d6n Jolij e k ds Btlieien verlotguiKert der lixting van 187 en tegm den 3den Augustiu e k die der li ti g Tan 1873 B Bij het korpe PoiUoHxitrt i tegen den 16den Sviüi e k de ilioien Terlofgaijgert iler ligting van 1872 De BitieKM bedoeld coder letter a ea b cHlten in het geoot ran onbepaald verlof worden heraleld nadat ly gedurende ieriif iégta in werkeljfke dienit xQn gehooden 2e Tol itl Jumie ma aeffinfe opffrooletetatl ê iel ijjiMMen 004 Iroepn tereeniffinfeM 1 C By bet Sde ea 6d Regiment Infaitttrin Bilieica Vertafgaogefa iet ligtingea van 1972 m 187 D By het 1de fteginent Jlui rea il Uiöen rerlofgangera der bgting ran 1871 j E Bj de konpagnieo üotfilaal SoUtUf t ia lkiUeiana rlo aa en der ligting van 1872 wlleade 4 by de ataf der kampagnieo Martoazij behoorcn noeten opkomen F Ug de regimenten Fnting ArtüUrie 4e milicien Terlo tngert der lifting no 1872 mat itlondOTiag vaa ben dia behooren tot de ttrpeioCompagnie 6 By het Bataillan Miniuri e Safpeuri de miticie i rerla j aagera der ligting van 1872 Da Ijjdslippen loor de opkomit en bet reitrek ihet groot röiofder milicirne onder paot 2 C O bedoeld atllai naitr imrdea medtftiketd De milicien rerlofgangrn dei ligting ran 187Ii ilie gtluati cga vóór hél Iqdstip waarop ig bij de Militie werdeo iagelgtd of wel róór den Itteo Jtnij daiea jaara krachtena eene door den Miniiier ran Oorlog rerleenda toeatemming lillen roor ditmaal iNliteo oproeping wordtn gelaten 3 Tot oeJeaiMg u den map eai nd el 1 By be Bi iment Feli AriiUerie de milieien verlofgangen der ligting raa 1872 die daarby m den Ut n Mei aaoetaaoda raa de Btgi enlen Hnmre tallen worden orcrgeplaatat en wel t de aaoe helft tegen den de snden beUt tegeo den tdeu Nocemier e k lollenda ij in het genot van onbepaald verlof worden henteld nadat ij gedurende derttf dage ia erkelyka dienat lyn gehoodea De bedoelde milioiena worden uitldicn herinnerd aan kvnne verpligtiag dit ry zich roonsien ran aide nrerpcn van kleeding en uitruting door hen by Iron vertrek met groot rerlof medegenomen op het kpialde tijdetip riSór dea namiddagi 4 unr by hnnne kornen moeten berinden Gouda den 28 Mei 1875 De Bunremeester voornoemd VAN B GBN ÜZENDOORN Nationale MiMtie Ondenoek van de Verlofgangersdsr Militie te Lande De BUBOEMKEBTEB van Oouia brengt ter algemeene kennia dat iogerolge art IS8 der Wet op de NAXIONALE MILITIE van den 19den Anguitu 1881 tUaithlad n 72 de INSPECTIE der VEEL0PGANGER8 roor de Gemeente GOUDA ia bspMid op WOENSDAG den 9dea Jgnij 1876 da orgeni ten 10 ure Dat daarakn beboorei deel to nemen de VER LOFGANGERS der NATIONALE MILITIE ran de ligtingea 1871 1872 1878 en 1874 rfie 1 Uiof mm dit jaar niet in werkelijke dierut melen kok den opgeroepen roor zoo rer ly rdór den In April II in het genot ran onbepaald verlof zyn gesteld daaronder ook begrepen detalken die tot eene andere Gemeente b ooren doeh thans in deze Gemeente woonachtig zyn welke Verlolgangeis op rooraehreren dag en mr zieh behooren te berinden op de STAD8TIUME WEBF aan da Turfmarkt alhier Wordende kun Mortt medegedeeld a dat ay rolgena art 140 der genoemde Wet ter inapeetie behooren te renckynen in aniform ge kleed en rooriien ran At Deedingen Uitruttingetaike hun by het rertrak met rerlof medegegarea van ban Zakboekje en ran hno f erlo pat t dat ty volgens art 130 dier Wet worden ge acht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tyd dien bet onderzoek duurt maar in het algemeen wanneer ig in nni orm ign ge kleed toodat tij die ongertgeidhedeii als and rzins plegen bij ket gaan naar de plaatt mor kei onderzoek bepaald gedurende ket onderzoek en bij ket naar knit kieren ter dier z e zullen worden gestraft rolgcns het crimineel Wetboek en bel Reginient van Krygstucht voor ket krijgsrolk bier te de by geooemd art ISO toepasselijk rerklaard t dat hg die door ziekte niet kan rerschgnen een attest ran een Geneesheer of Heelmeester door den Burgeaueiter grriseeid moet orerleggen en d dat degene welke zooder vergunning absent is rolgena de wet met arrest ui wordeo gestraft Gouda den 28 Mei 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN KBHNISaEVINO De VOORZITTER van den RAAD dek gemeente GOUDA i Brengt Ier openiare kennie dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de 0PR0EPING8BEIBVEN en STEMBIL JETTEN tot het benoemen van een Lid ran de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn ttemirie je verloren of er geen mogt hebben ontraogen hy zich tot bekoming daarran ter Plaattelijke Secretarie zal kannen rerroegen dat de inlevering der STEMBRIEI JËS zal aanvangen op den 8n Jnnij aanstaande des morgens ten Sk en eindigen des namiddags tea vyf ure dat het STEMBRIEFJE lekriftelijk ingevuld door den Kiezer ia pertoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander STEMBRIEFJE dan dat hetwelk van het legel der Hoofdplaatsen raa het Hoofd en Tan het Ondcrkieadistrict roorzien is mag worden gebruikt j dat de in het BRIEFJE in te vnllen persoon dnidelük met aam en toomaam moet worden aangewezen dat liet BRIEFJE niet onderteekend mag zijnen geene andere britfjet omratteo of daaraan opzettelijklyn rastgeheoht h Gouda den 31 Mei 1875 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOORN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 Vwrolg n slot e liMdbonw en Veeteelt De landbouw bleef in bloegenden toestand Hy bestaat voom elyk in bet maken van boter en kaas Granen voeder en handelagewassen worden bier niet seteeld Het gras was overvloedig en er wenTvtel hooi gewonnen De prgzen der landbonwvoortbrengselen waren boog Er is eene afdeeling Gouda en Omstreken der HoUandsche Maatschappy van Landbouw Zjj telt 225 leden en oefent ongetwijfeld op den landbouw eenan gunstig invloed uit Tentoons llingen werden dit jaar niet gehouden Invoer van nieuwe gewassen werktuigen of veerassen kwam niet ter onzer kennis evenmin als ons is gebleken dat nieuwe uitvindingen werden toegepast Schadelijke dieren waren weinig aanwezig Er kwamen enkele gevallen van longziekte onder het rundvee en van ziekte onder de varkens voor Omtrent de tuin en warmoezierderijgronden en de bloemisterij valt niets bijzonders mede te deelen Boomgaarden boomkweekerijen en houtteelt worden Jhier met aangetroffen De veestapel bestond aan het einde van hetjaar uit werkpaarden 131 ezels en muilezels 1 springstieren 4 melkkoeijen en melkvaarzen 919 T kalveren eo pinken 118 i mestvee en trekossen 23 schapen 127 geiten en bokken 25 varkens 120 Het getal van het plmmvee was ongeveer ab volgt t hoenders 1250 kalkoenen 12 C eenden 93 lt vindt men bier niet De middelprflzen bedroegen Van 75 160 200 32 25 17 50 ilrden tS melkvee het slagtvee kalvpren schapen lammeren varkens 51 8 1 35 30 biggen 13 3797 7099 3835 3139 5367 10789 51104 kilo 1058050 niet begrepen de de boter per kilo de kaas per 50 kilo Er werden ter marki gebragt Paarden Runderen Kalveren Schapen Lammeren Varkens Biggen Boter Kaas Onder deze opgaven zijn belangrijke hoeveelheden boter en kaas die regtstreeks aan de hier gevestigde handelaars werden geleverd Kamer van koophandel en fabrieken Het personeel der kamer van koophandel onderging geene verandering daar de aftrlAende leden alle herkozen werden De verkiezing had plaats op den 30n November met den volgenden uitslag Er werden herkozen de volgende beeren T P Virnly W Hoogendgk Wz W D de Lange B van Galen P Goedewaagen De ngverheid genoot geen minderen Moei dan in het vorige jaar De meeste fabrieken werkten druk en vonden gereedeljjk afnemers voor hare voortbrengselen Opgerigt werd eene draadnagelfabriek door den heer W Hoogeudyk Wz en de heer W C Wemink bragt zyne balein£abriek van Waddinxveen naar deze Gemeente over Vee boter kaas granen en de voortbrengselen der hier gevestigde fabrieken zijn voomamelyk de artikelen wftarin binnenlandsche handel wordt gedreven Uie handel was levendig Vele winkelneringen bloeiden