Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1875

iTtWf k De weekmsrkten trokken talryke bezoekers De volgende markten worden hier gehouden o Vier kaasmarkten namelijk op den tweeden Woeuadag in Maart den derden Woensdag in Augustus den vierden Woensdag in September en den eersten Woensdag in November b Demtardenniarktop vrgdag ns de Ameidsche markt Uez markt bestaat sedert jaren alleen in tttiam Er werden geene paarden aangevoerd e De St lacobsmarkt of kefmia die een week duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob d De weekmarkteu die lederen Donderdag worden gehouden Daar bestaat de handel vooruamel k in vee boter kaas granen boomvruchten en pluimgedierte Buitenïandsche handel De buitenïandsche handel bepaalde zich bgaa uitslniteud tot kaas boter pijpen garens stearine en daaruit vervaardigde kaarsen De scheepvaart was dit jaar zeer belangrgk Daar er bgna geen besloten water was kon zij met een kleine tusschenpoozing aanhoudend worden voorigezet Er kwamen hier aan of passeenlen 39007 vaartuigen waaronder 6315 stoombootcn metende te zamen 3 383 029 tonnen Er worden hier geen zeeschepen gebouwd Men telt vier werven voor vaartuigen bestemd voor de binnenlaudsche vaart Drie groote vaartuigen liepen af en twee werden op stapel gezet Er zijn 86 schepen van tien tonnen en meer die in deze Uemeente te hais behooren Middelen van vervoer te water Twee stoombooten voor pa ssagiers en goederen varen tusacben Rotterdam en Gouda De stoomboot de IJuel doet de reis dagelijks heen en jterug en de Stad Gouda driemalen per week De stoomboot van Oudewater op Rotterdam vaart dagelijks behalve Zondag heen en weer en legt elke reis hier aan De stoombooten de Volharding varen in den zomer dagelijks driemalen en des winters tweemalen van Leiilen naar hier en terug Eens per week varen van Alphen Oudshoorn n Rbijnsaterwoude stoombooten op deze Ge meente Voor de verzending van goederen van en naar deze Gemeente wordt van deze booten veelvuldig gebruik gemaakt en het op de Vest gevestigde kantor bewijst daarbü goede diensten Dagelijks met uitzondering van Zatardag vaart eene barge of vólksschuit van hier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar s Gravenhage vier malen naar Leiden Voorts geschiedt het vervoer te water door een groot aantal markt en veerscbaiten Van de steomsleepdienst van de heeren van de Garde en Cie wordt door de scheepvaart op den IJssel veel gebruik gemaakt In den loop van dit jaar werd concessie verleend aan A Sneyers te Antwerpen voor eene iteombootdienst tot vervoer van reizigers goederen en vee tusscTien Arasterdam en Antwerpen langs deze gemeente De concessie verleend aan J C Stuwen te Amsterdam voor eene schroefstoombootdieast tot vervoer van personen goederen en vee n eene steomsleepdienst tusschen Amsterdam en Rotterdam kwam te vervallen Het voorname vervoermiddel te lande is deNederlandsche Rhijnspoorweg Bovendien is er eene postwagendienst op Schoonhoven en eene op Alphen De rg en voertuigen werden als naar gewoonte aan keuring onderworpen BIHTËNLAJXrD Bnltenlandsch Overzicht De heer BuS t tchünt alles behalve gesticht Over de repubiikwnsche meerdetheid die bigkena de ver kieiing an leden der constitaiionetle commissie in de Fransche nationale Vfrgaderiiig ontslaan ia Althans ag men de berichten gelooven dan sonde hij gaarne een buhsaing uiilokkrn o de zuiver rrpublikeinsohe venschen der oieuna meerderheid moeaten worden phnldigil dan wel of zgn eigen meer conservatieve uiickten kunnen gevolgd worden Deze vraag kan UlEht aanleiding geren tol een ministerieele lelfs wil eene gourernementeele crisis Daarom wenscht da aieaw oommiasie au dertigen da wet op de terkieeing Tan den senaat welke dt tudt gereeds aanleiding zou kunnen igu tot dergelgke crisis het laatst in behandeling te nemen Dan lou men eent lu alle knlmte v e andere zaken kunnen aldoen en lu dergelgke omstandigheden is lijd gewonnen veel gewonnen Doch de minister Buffet tracht juist deza et het eerst aan de orde ta stellen Otk de crisis zoo spoedig mogelgk te ondergaan De m ist raad heelt over dit fiknt beraadslaagd doch i iiiet tot een resultaat gekomen Volgens de laatste berichten staat Buffet onge eer alleen met gn opinie De nationale ergodering heeft besloten spoedig de wet op het booger onderwga in discussie te breu geu Zooals men wtet geldt daarbg de vraag of de vrge kntholieke uuirersiteiten het recht zullea hebben aoademisohe graden met burgerlgke bevoegdbeid te verleeuen De Koning en de Koningin van Zweden zgn te Berign aangekomen Zg werden door den Keiier en den Kroooprins zeer hartelgk ontvangen Luisterrij lie feesten zgii er weder aan de orde Politieke beteekenis zal het bezoek wel mei reel hebben In de zitting door bet Pruisische Huis der afgevaardigden op 28 dezer gehouden ia lu behandeling gebracht een Welsvoordracbt op het beteugelen der veeziekte Nadat de algemeene beraadslagingen waren aangevangen bleek spoedig dat het ontwerp geen grooten tegenstand lou onderriudeu Het voorstel om bet ontwerp in handen te itellen van een speciale commiisie werd verworpen en het besluit genomen de voordraobt in het Huist verder te behandelen en wei in de eerstvolgende zitting In het Kngelsche Lagerhuis heeft de heer DiiraSU iu antwoord op ceta vraag van den heer Hartington gezegd dat het verdaagde debat over de aitsluUing van t publiek bg de zittingen van t Parlement gisteren opnieuw aan de orde zon gesteld worden In diezelfde zitting heeft de heer Fawoctt een amendement op de wet op de spaarbanken voorgefteld waarbghet beginsel bestreden werd om de fondsen van de postspaarbanken en die der Friendlj societies te beleggen bg plaatselijke corporaties Ook had de keer Gladstone een voorstel om de rekening der oadcen der postspaarbanken te vereenigen Na een lang debat werden beide amendementen ternggajomen De nieawe wetsvoordraoht betreffende de militie is in vergelijking met het eerste ontwerp veel minder kraa Zg wil esenwel den jaarlgksohen o feuingstijd verdubbelen De bepalingen omtrent de cierciticn der rccruten zijn verscherpt en de verhouding tusschen de militie en da geregelde armee wordt duidelgker geformuleerd De nieuwe Belgische kardinaal mgr Deohampa van Mechelen heeft dezer dagen zgn pleohtigen intocht gehouden Ie Antwerpen De liberalen hadden afgesproken om zich niet te vertoooeo teneinde botsingen te vermeden Alles is dan ook goed afgeloopeu er was volk genoeg op de been vooral dorpers uit den omtrek Om aan den intocht leven bg te zetten In Spanje bigvea de Carliaten nog altgd bet hoofd bieden om Koning Alphonsut Maar meer dan deze worsteling trekt de nieawe partij formatie der eonstitationeelen de aandacht Ie Madrid Alle conservatieve en liberale elementen hebben zich tot eene zoogenaamde conslilntioneele party vereenigd met uitsluiting van Sagasta en zijn volgelingen Zorilla s radicalen en Caitelars republikeiaen De bedoeling is een vaste re eerings partü ta vormen die den tegenwoordigen minister pmident het regeeren mogelijk kan maken BINNENLEIDT OOCDA 1 JUMI Zaterdag II is bij den landbouwer T 8 aan deo Turfsingel alhier door den kenrmeeater van het vleeacfa en spek in beslag genomen een aan longziekte gestorven rund hetwelk ondhr toezicht van de politie is begraven Zaterdag middag ia aen jongentje van omstreeks 7 jaren al apeleade met tijn voet taatohen de dicht gedraaid wordende brng bij den Kleiweg alhier geraakt waardoor die voet geheel is uiteeuge rougeu Door den heer Spruit is do eerste balp verleend LI Zondag nam Ds Starokenburg van Straalen te Berkenwottde van zijna gemeente afacheid naar aanleiding van I Thees t 19 Een groote schare zoowel ait Berkenwonde als omliggende gemeenten opgekomen vulde het kericgebduw In de aigeloopen week üa te Alphen 4 longzieke runderen onteigend en afgemaakt De onteigeningssom bedroeg 645 De runderen waren uit besmette koppels afkomstig De aanstaande groote gecombineerde manoeuvras van de 3e divisie infanterie zullea in atede van in het kamp te Milligen worden grhoud Mi tusschen s Hertogenbosch en Maastricht en wU fa dé roo genaamde Peel onder de gemeenten Asten en Daarne In de zitting van de Eerste Kamer van Zaterdag zgn al de aan de orde gestelde wetsontwerpen met alge meeiie stemman aangenomen Eene korte beraadslaging Werd lllaea gevoerd over bet uiitiverp tol wgziging Van art 3Q van het Wetboek raft Koopban l en dirt tot wQziging van Hoofdstuk VIII der Staatabegrooting voor 1874 Bg ie behandeling van laatstgenoemd ontwerp werden door dm heer Busliuer eenige aanricrkiugen f emaakt betrekkelijk dé inrichting van den genreanndigen dienst welke door den Minister van Oor lug werden beantwoord In de eiiting van gisteren tf a na diomsia it wetsontwerpen tol wgiigiug der wel op kei verarlsengkuudig staatstoezicht en tol voorziening tegen it oprichting van schadelijke inrichtingen aangeaomenmet 2 tegen i atemmen Te rekenen van 1 Juni a a en voor den duttr an den zomeidienat ziJn de telegrasfkanlorea op da stations der Rhijnipoor egmaatichappg oprn als olgti Abcoude van ö t O voor loi 10 ars namiddags Amsterdam van 8 ure voor lot 10 ure nam Arnhem s Gravenhage en Utrecht van 8 ore Voor tot elf nam Breukeleu van 7 t ure voor tot 10 ure namiddaga Driebergen van 71 ure voor tot 10 re namidddag Ede v n 6 ore voor lot 9 ure Bam Ooada van 8 ara voor tol lO j ure nam Harmelen van S s ure voor tot W ure nam Maarsbergeu vaa7 4Ure voor tot 9 ure nam Moarsien van 7 ure voor tot 9 nre nam Nieuwerkerk Oudewater en Woerden van 8 ure roor lot 97 ure nam Botierdam van 6 nre roor tol 11 ure oom Veenendaalvan 7 ore voor lot 91 4 nre nam Voorburg van 8 ure voor tot lU U e nam Westerroort san 6 1 m voortot 10 ure nam Zegwaard vau 67 lite voor tot 9 l nam Zeveaaar vau S nrs voor tot 10 ure namiddags Wij vernemen dat het rapport der Oommiasie iada algemeene vergadering iler Ma4taeh4ppg lot Natvan I Algemeen van 1874 benoemd lot ouderuek van de werking der wetten op lager en middelbaar onderwija en van baar onderling verband wal bet eerste gedeelte lager onderwgs betreft gereed is en eerstdaags aan de daparleasaaten tal verzonden worde JV e i D Bg de Irou Mijgb en v Dilmar te Sotterda isj een nieuw weekUaadje Het nitumt tem inMtk verschenen De R C kiesrereeniging Segt voor allen te Leidea heeft oandidaat gesteld den heer O J Grashuis eandldaal der liberale kieerereeniging M Jlfemem BeUuf Ziterdag had te Ouderkerk aan den I sel de vergadering plaats der afdeeling Ouderkerk a d IJssel van hel Nederlandsch Onderwgzers genootschap dia talrijk bezocht was Verscheidene gewichtige zaken het onderwijs betreffende o a bet gewansokte raa t meer algemeen invoeren van den iooratilokeo ler vorm in de scholen de leerplicht e a werden b handeld Als plaats der volgende vergadering detor afdeeling werd Capelle a d IJiel met algemeeoe stemmen aangewezen Ill de gewone vergadering der Verasnigiag tot versprsiding van kennis oang s lands var lediging ia gisteren besloten opnieuw eene subsidie ran 40a toe te kennen aan bel weekblad Pro fairia Tevena is bepaald dal eens eiroalaire zal wordte verspreid teneinde te lieproerea ledau dunatavrs aa besenermers aan Ie wianeo Zaterdag is te Amsterdam eena VerKUilering gcr houden ran afgeraardigden der afdeelingen ran d Vereeuiging tot berordeting van rolksoaderwjjs ia Nederland Het belangrijkste puat dat bahandeUT werd was een rooretel reu bet hooldkeslur um gemHohligd te wonlen met de hoofdcommissie ran het S hoolrerbood in ovarleg te Iredan teneinde eene aimeiisielling tot stand Ie brengen ran rUit OHdeneiji en het Nederta dtek Schooloerhoni op den grondilag van da beginselen ran Volksondervgs en met inbegrip ran de werksaamhedeo ran het Sohoolrerbond Dit roorstel is met 24 tegen 16 awoiaeo aangenomen iiadat bepaald was dat de nfam Tolktonderwgs zou behouden bigren Een roorstel om aan rereenigingeo rao werkliedao de toetreding van Volksouderwgt ola eooperatleve leden toe te staan werd erworpeu door de aanneming vau een voorstel strekkende om te bepalen dat ieder die het om redenen ran finanoieelen aard verlangt lid kan worden tegen betaling tenar contribalie van 30 cents Tut lid van het hoofdbestnnr ii gekozen de Haar H Boumau te Beerta herkozen Mr E ran Liar te Amsterdam Te Haarlem is Zaterdag ease vergadering gehouden ran de bealuan der in Nederland beatoande vereenigingen tot bescherming van dieren Tegenwoordig waren a evaardigdea uit Haarlem s Gravenhage UtreObI Arnhem Amsterdam Dordrecht en Leideq De uitslag van de gehouden beraadslagingen was dat 4oor da iHenlarheid der vereenigingen bealoten it in Nederland een algemeenen boud tol bescherming van dieren op te richten Men heeft het voornemen in Aogaslus M Saflember dezea jaai te Utrecht eena vergiMlering te honden len 8inda de ttatuteo deluilief iM la stellmi Terwgl naar mea ons mededeelt de werving voor O Indie hier Ie lande slechte resnltaten blijft gevea kamen er uil het buitenland telkena irantportaB vrijwilligers aan Zoo ii in de laatste maand het aangekomen Belgen ZOO geweest 7 D Gisteren it in eene openbare vergadering dar vereeniging tol verspreiding ran kennis aang s Laodtrerdetliging de futettie beliaadetd van de afteballDg dar dieostverranging by de oUionale mililie naar aanlaidiag ran de drie door de verccoiging openbaar gemaakte stellingen l bel beUhg van vau s landt venladigiog eiacbt de atKhafiug der diensivervtnging i noch het algemeen belang der maattobappij noch de bijzondere belangen der indiridnëu zgn een belet l om tot die abohaffing orer te gaan en S de Grondwal laat dia fschaffiug loe De uitslag nn het debat waa dat by acclamatie werd bealoten een petition nement aan Z M den Koning in het leven Ie roepen tot alsehafl ng van dt dienstverranging bg de nationale illitUh in dan lia alt tadrea in Pro Pairia geplaatat ea dat we hierooder laten volgen De heer de Chalmot iuspeeiaar van de poslarijea te Zwolle wensehte hel aoras oodertaakend tt tien ook door een honderdtal ouden die zich met hem verbinden banne loons persoonlijk militairen dienst te lalen verrichten zelfs dan wanneer de plaalsvernogiog niet mocht wordea a escbaft Hii noaaade zgn naam opdat gclgkgezindeo weteo aaa wieo ig zich hebben te wenden Hat weekUad Pro PaMm bevat bet totplegde ontwerp adres aan den koning ter bevordering der afschaffing van de dienttrervongtag bg da natioeole militie D wentcheiykheid daarvan wordt in dal etak vooroamelgk aangetooad op de volgende gronden Omdat na dien aüiehalBng de natie tiah aoawer Mn bet leger en het leger tioh nauwer aan da aatia verbonden tal voelen en dat bet leger bg het volbrengen tgoer moeilgke laak grooter moreele en ook matericeie kracht zal onlleeneo aan de oolidariteit luaachen leger en natie omdat door die afschalBng goeda elemanten in het leger tallen gebracht worden in plaate van de minder goede die de dienstvervanging er in brengt en dementen beschikbaar zalien bigven voor de vrgWillige dienstneming hier Ie laaoe en in Indie Toorts wordt betoogd dat zoomin bot baUng der aumtseh pij als dat der iadiridnëa een beletsel oplevlrt lagen da afschaBng en wel omdat s in geval de staat wordt aangerand dtmaatsobappy ia t algemeen gcan booger belang beaft dan dot alle kraakten worden ingeapannen om da onafhaakelgkheid des lands te verdedigen in tijd van vrede de miliiieplichtigen aan de maatscbappg grooter dienst bewgzen door gedurende korten Iga tioh la oefenen voor de vervntling van de boven aangewezen laak dan door het nut dat ly ia dien korten tgd in kan bargerbetrekking tonden kunnen stichten de beiwaren die aan de veralling van den militiaplleht varbenden tyn door evenredige aioraala ea fbjiÜi voordeelen wordmi opgewogen teadeehe jongalingtebap beleedigd wordt iderttelliag dat tg auader offervaardig daa diaott dti laodt bereid ton tyn alle andere natiën van Earopo welke é met het stelsel van dienttrervaagiag jkebbta abi en bet nadeel aan de vcrvniling van den dienstplicht Verbonden nog te minder tal iga omdat hier te laade jle acUava diensttgd korter is dan in eenig ander limd en on te militie wel nimmer ander zal worden gebmikt dan tot defensieve oorlogen Dal da grondwet de afaokafUng toelaat wordt gettaaM door een beroep op artikel 177 waarin het dragen dtr wapenen een eente plioht genoemd wordt nn alle iageaetenen welkt plicht in de volgende artikilen wel beperkt wordt doch zonder dat daarbg de dienttvervaogiog genoemd wordt Baedi heeft de redactie van jPro Putria van ein konderdlal personen uit alle streken des lands bigkcn van instemming met haar voornemen onlrangen Onder die namen trokken onze aandacht die ran den ht r B H Heldt te Amsterdam namens hat traal m i bestanr van het algemeen Nederlandsch werkliedenverbond profeaaor van der Wgek te Groningen de aooieteit Mars beslaande ait onderofficieren en korporaalt der schatterg te Helder J Fransen van da Potte laitenaot der achatterg te Goea J de Kanter ondkapitein en mr J W Lasonder Initenaol der sobatierg te Middelburg ea aut minder dan S3 officieren en andere ingezetenen te Vlissingen Verscheidene dier voorloopige onderteekenaars hebben tiet nitdrukkelgk bereid verklaard de oodertetkeDing vaa aaa adres te helpen bevorderen Uit acne opgaaf omtrent den verkoop van naaimachines ait de voornaamate Amorikaonscke fabrieken bigkl dat ia 1874 rerkocbt werden door 1 Tte Singer Mannfactariig Co 241 67 The Whcelar Wilson Mfg Ce 92 827 The Domealio Sewing M Co 22 700 The Weed S M Ce 20 495 The Bemmington Empire 8 M Go 17 808 The Wilton S M Co 17 526 The Gold Medal $ M Co 15 214 The Wiloox k Qibba 8 M Co 13 110 Tha American B H 8 H Co 18 51 Hel vertoek van den kerkeiaad ta Aauterdom om eaotatie vaa een betlitsing ia booger beroep van hel provinciaal kerkbeatuar van Noord Holland dd 29 Jannari jl len opzichte iler weigering van den kerkeraad om berettigde lidmaten ala zoodanig in Ie sohrgren ia door de algemeeoe sjraodale eommisaie afjgeweun Eea dertienjarige zooa vaa aan arbeider te Makkum wensehte iets meer te leeren dan waartoe geItgeoheid bestaat op de gewone lagere schooi doch zgn ondera konden bet niet bekoatigeo hem Ie zendennaar de tehool voor meer nitgebreid lager onderwgs waarom hg tioh per adrai tot den gemeenteraad heeft gewend met verzoek hem vrgttelling Ie verleenenvan schoolgeld te betalen OauUt het een jongenis met goeden aanleg en last tot leeren heeft de raad op voorstel dat voorzitten besloten het rerzoek toestaan Werkmiuutr De Overgselseke Vereeniging lot ontwikkeling van provinciale welvaart heeft aan eene menigte behoefligen in Tweate gratis appel en peiebomen gezonden ten einde da oaakwótkiag vaa vraoktboomen ia bet Ooatelgk gedeelte dtr provincie Ie bevorderen 0 1 voorbeela vinde navolging De ooftteelt zon voor menigea arme eea niet Ie versmaden steun knoaeu zga ao ty vereitdit waiaig moeite Werkmaiuer BargerlUke Stand GumaiN SS Mii Grietja oadan B raa Wiagerdea ea E Teekeas Qacrit oidcrs U Strarar en J H Straver 39 Msria Chriilioa ondera D BloosaieDdail en O Der kseB Wilhalaias oodm J i Hol n M H V rspaij SO Willeai Adriaaoa oedcn N raa E k a B Ie Braia Aria Isaac oaders A de Mink en N Preroo Jaa Daaiel onders J Kromheet aa J Bonoear 81 Mariaanc ouders B D raa Tga ea M A Sanders Adriaaa JohsDBa oaders U Mallaarl en U Leaawenataiu WiUcsa Aatonifl oaders J A Kaars ea F van Kleef OroKLaDaJl 81 Uai K J Verdaija 6 w ADVERTENTIËN Vooapoedig bevallen van een Zoon J KROMHOUT BoNNBtm Gouda 30 Mei 1875 H M TEBBBNHOFF6ouda 3l Mei 1875 vjlv Noobd De bekende en cmbefcende cnditearen in bet faJllisMment ran GUSBEBT tak VKEN Winkelier in OalanteriSa te Ooudei de Bevoorrechten de Pand of Bypoiheekhebbenden er onder begrepen worden OPGEROBPEN voor de eerste rergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen welke aal plaats hebben op ZATERDAG 5 JUNI a s des voormiddag ten half tien uie in het Gerechtsgeboaw aaa t Haagsche veer te RoUtrdam Ve Curator Mn J FOBTUUN DBOOGLEEVEB Gouda 31 Mei 1875 288 Staats Lotery t yj e TREKKING der EERSTE KLiffi E l t MAANDAG 21 JÜNJJ e k Versterkend Oesondbeldsmeel B ADËMA te Arnhem Dit uitmuntend voed$el voor sye ingen Menechen en Kinderen met zwakke ejfgeoertterings organen en herstellend yüeken hetwelk ig aanbevolen door de Afdeeling Arnhem dér Neder I landache Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantnl Heeren Doctoren is verkrijgbaar in bussen ii ƒ 1 I en a 0 60 voorzien van gebmiksaaawijzing en attest te Gouda bg P J MELKEBT Alphm bj C GOEKOOP Knmpen a d Lek L HELLEMAN Az r TEBWAARLOOSDE TERKODDHBB CHROinSCHE BBORCHIRS TEERIHG UnONHEEU RHillBELIM OOK TEER CiPSULES DE GUYOT il Deze capsules ter grootte vaa eea gewmie pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en ran de éérste qualiteit De capsule smelt in de maag en de leer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig BetdafrelijlucbegcfanikderleeriaaeeraaiilelieTaIca roor herviel lenden en swskke persofien Bet isleraw t co seer goed prseserrstief toot eene nienjgta ziekten vosral in tijden dat Epideaiien bcencheo lAnniuiin dt rUrepairfifiu du proCeasear BOOCUBIUT De teer segt B H A Casesian wordt met bijsaiider c sueccs gebruikt tegen huiduüalag en longtaeruig Hett IS klaarblijkelijk door de erttnng bewesen dal de teer c een stimuleerendcn invloed heeft ea dat bij matig maar € geregeld gebruik de teer de organen dar spijSTerteenng c saeht opwekt en den goeden Uoedsomloop berordert Diciumnavre de médectne da docteur Funa fl De werking der teer inwendig is als lolgt Zy rcrf meerdert de urine afscheiding wekt den eetlust op en c boTordert de spijsverteenng Ben schrijft de leer voor il Toar bu chroaucke calharrea raa da hiaaa ea loo gen Traiti de Pkarmacu du praCrasear Soeinau Bij t gebruik van één of twee captolet op t oogenblik dat men gaat eeten werkt deleerhosügtt merkwaardig in de rolgende gevallen aaoncMiTca atTHM f i LoaaaANDo Niaoi KRWaan OOtDE VERIIOtlDHtlBl lOtMoavtTCKiaa ia Teohiml KCtPMNta SLECHTE rusyzsTaaM OUDE OF OE Bt a S V Mai i en ia t algemeen legen alle aandoeningen der slijmvliezen Jedere flacon van fr i 50 beral 60 capsules Dit IS geuoeg gezegd om a in Ie Iconen hoe wei mg dcie gcneeswgze ko t van 5 lol 7 I S cenl per dag Om lick tegen t koopen van namaaktel te hotdat iwcl men oootallcUen op l witte etiquette maarop ie lihtt nul swavle letlen u nfgedivkt en de onderteekening ven GCIUT IA dria klewrca Hier tegemter bemiidl tich hel fttc simile der Itendleekeiung wrW Depot te Gouda bij J C Zeldenrijk