Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1875

Woensdag Z Jual 1875 W 1679 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken INSTRUCTEUR de DAiVSE Gouda KORTE TIENDEWEG D 82 Amtterdam NIEUWE LELIESTRAAT M l Socie té ONS GENOKGEN S Gouda JEUDI 3 JUIN187S UNE SEULE et UNIQUE REPRJÉSENTA TION donnée par les ARTISTES du THÉA TBB ROYAL FRAN AIS de U HAYE BOBS la Direction dh Monsieur LÜCIEN VAS SWIETEN U FILLS BE rANOOT Opéra Comique en 3 Actes paroles de Mrs dairvilU Siraudin Koning Mncique et Orchestration de M Chahles LBCOCQ C o tomei noDveaux de Paris Eclairage ik giomo Les prineipaux róles serout remplis par Mile MASSART JUSTIN NÉE Mme GEANIEE et Mrs CLARENCE CHARLEER VE RET FERAUD et FORESTIBR Ie Acte Le Marché des Innocents il Pftris 4 Le Salon de M le Lange 3 Le Jardin de Calypso éclairé k giorno Au second A c tec Au troisième Acte Bal de Calypso LA FRICASSEE dansée par tout 4e personnel de la troupe Entre le 2me et le 3me Acte Grande PAUSE OuTertnre des Bureaux a SIX henres et demie on commencera SËPT HEURES et DEMIE PBIX des PLACES 1 49 Four leg membres de la Société 1 Een fatsoenlek JONGMENSCH bekwaam in het BOEKHOUDEN alsmede vele WERKZAAMHEDEN waarvan getuigschriften kunnen worden overgelegd zag zich gaarne van wdken aard ook Beflecteerenden gelieven zich onder Letter S met franco te adresseereu brieven bg den Uitgever dexer Crt l e KAPITEIN waarnemend EERSTAANWBZEND INGENIEUR zoekt Gemeubileerde KAAlEaS lie t beneden verdieping Adres Hotel db Zalm Dr Chantüiiielanus I Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld betxelve besit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden ladende zgn aan vertwakking afmatting prikkeling histigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of ikzen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral hij koud wéér en die welke bjj een sterke lacht of bjj ichel licht niet goed kunnen zien al deze enmeer andere ooggebrekeu worden door dit Ooggenwater hersteld en waarborgt de gezondeoogen tegen die gebrekeni en houdt ze in stand loodat men tot in hoogen ouderdom geen brilzal behoeven Hetzelve is verkrggbaar ii 60 ets per flacon bg T A G VAK DETH Gouda 1 Wed BOSMAN J A PRINS Zevtnhmzm i 1 T W DKN UIL Schoonhown A KAÜLIN6 Alphen i GOUDKADE Botkoop 3 H KELLER m Zoon Wesie Wagenstraat A EBUNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK CapeUt aid IJ ul Hoofdkiesdistrict Gonda De ondergeteekenden Kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Qen rad noodigeti hunne medekiezers uit bg de aanstaande verkiezing bun stem nit te brengen op Mr J G pat WW J M NOOTHOVEN va GOOE Db A ROMEYN Ds J N SCHELTEMA Me P J SNEL G J STEENS ZIJNEN G STRAVER D W WESTERBAAN Db H LISSEL db SCHEPPER Mr J FORTÜIJN DBOOGLEEVER P GOEDEWAAGEN L P HOOGENDIJK Db W JULIüS H W G KONING Mr H J kranenburg W D DB LANGE C MESSEMAKER Me J H van MIEROP Gouda 21 Mei 1875 ff Vreest God eert den Koning Bij de aanstaande Verkiezing raor EEN LID van de TWEEDE KAMER der STATEN 6ENEEAAL op DINGSDAG 8 JUNI e k wordt als Candidaat ten zeerste aanbevolen het aftredend Lid de Heer Dr A RIJYPIIR te Amsterdam Gouda 2 M mh C HOOQENBOOH V Seerttarit WÊÊÊKmÊmÊmmm met Fonkelhonig r Diï is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit draivensnikeil en Zwitsersohea honigmet een aftreksel van mout orange bloescm en fenkal Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen horstaandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bg keelp n heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesehmet gebruiksaanwgzing 60 Cents Sel de Gimborn Gimborn s inaagverstcrkeDd Zulvcrings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rhcumatische aandoeningen constipatie slechte spgsrertering congestie en in t algemeen alle ziektan waarbg men zich van pnrgeemuddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebmikiaanw üO Ct Zuiverste medicinale Levertraan X l T n XJ i borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de wone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op fleaschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazgn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer 2g langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ot lIvAP I ai7antj aan Het is van algemeene bekendheid dat gzer een onn i banr bestWldl lAcl lieVeriifftOrlli deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zga kwiadsappigheid bleek ucht en klierziekte de natuurlijke gevolgen Van all zoogenaamde gzarpneparaten is deze oplossing van gzer in levei traaB de geschiktste San e Wlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kos4 50 oentg V BU iedar artikel ia eene uitvoerige gebruiksaanwijxii Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Qóuda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrtjk te Schoonlmien bjj Wed Wolff en Zoon te OudtwaUr by F Jonker Idanbnig te Woerden bg N 0 van der Kas En in de andere plaatseain de bekende depota H VON GlMöORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische IVyaratan I G TERSTOND gevraagd eene kleine nette BOVENWONING op goeden stand Adres met ranco brieven onder letter K C bü den Boekhandeiaar P C MAAS te Gouda 4 f M fV 6aiiila Druk no A Brioluu Kennisgeving Oproeping in activiteit van MUioien wrlofgangers der Itgtingen van 1871 1872 en 1873 I e BlTRGeMKBSTER van Oouda brengt ter keonii van belsnuhebbeDden dat in 187IS in erke Jgke dienst worden opgeroepen le Tot lirt bonden vsn berKalingtoetenlngen A Bi fart Regiment Ormadiert en iagen hetlite Sde 4de 8de 7 le en 8ate Regiment Infanterie tegen den Sden Juli e k i Bilieien verlofgangera der ligting vin 1871 en tegen den aden Angostiu e k dis der lijtting rsn 1873 B Bq ket korps Pontonniert tegen den leden JoliJ e k 4 Milieiea Terlofgti geri der ligting van 1872 De atlicieni bedoeld onder letter c ec i zullen in het geaot van onbepaald verlof worden hersteld aadat tjj gadirende ierlig ift in werkelijke dieoit ya g lHMden Ie Tot ket Honden van oefenüife tp froole teiaal en iet h uwmen nu troepen tereenifim en C Bij bet de en 5de B giiunt lu anlerie de Bilioiea verlo togers der ligtingen van 187 i il 187S P Bij hei 1de Regiment Huuarea i 4e Uioienvarlofgangera der ligting van I87I E Bü de koopagnien HoipilMl Soldate de ilieiena verlo cangera der ligting van 1871 lallende rij bij de ataf der kompagnien wurtoa zij beboaren moetca apkoaaaa F By de regiaaaaicn Fttiinf JrtHlerie da iliiiit erl angar der ligtiiig van 1871 met aitundering vaji hen die behoorta tot de iorfiokompagnie O Bü het Bataillon Uiaeiiri e Sefpeurt ie milieienverlolif ngera der ligting van 1871 De tydstipprn oor de opkomst en het vertrek net groot verlof drr Bilirirna onder p nt 2 C O badaeld mllem neder worden medegedeeld De milicien rerlofgangrrs dei ligting van 1871 di fehuioi ijn vtidr het lijdellp waarop tij bü de ItilHie wcrdea iagelgtd of wel vóór den laten Jan ij JttUê jaan krachtena eene door den Uiniiier van Ooricy verleende toeatemming tallen voor ditmaal laitaa aproeping wordtn gelaten 3a Tot oe etiMf in ie mapenlkaiidel i Bij h Regiment yeld ArtUlerie At milieiea verlorgaageri der ligting va 1871 die daarbij op den litan Mei aaoatunde vaa de Ragiatenten Hnuaren nllen worden overgapbatat en wel i da eene helft tegen dea d andeic helft tegen den 2Jen Notemier e k uüleode tü in bet genot van onbepaald verlof warden heraldd nadat tij gedareude dertig doftn in werkelijke dienst tijn gebonden De bedoelde milicieoa worden mitiditn herinnerd aaa hiooe verpligting dat ry il h voorzien van al de vaarwerpea vaa klaadiag en nitnating door h n bij hin vertrek nut groot verlof Mdegenoman op het bepaalde tüfbrtip vóór dea aaaiddage i vor bij hnnne fcoramn moakn bevinden Gouda den 28 Mei 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN tJZENDOORN Nat ionale Mi litie Ondenuek van de Verlofgangen dar MiUtie te Lande Ds BUBOEMGESTER van Oomde brengt ter algeBsene kennis dat iagevolga art 138 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19drn Angaatw 1861 ttatUMad n 72 delNSPKCTIE der VERL0FGANGKR8 voor de Gemeente GOUDA ia bapMid op WOENSDAG den den Jnnij 1875 dea Borgeni ten 10 ure Dat daaraan bekoorea deel le nemen de VERL0PGANQER8 der NATIONALE MILITIE van de ligtingen 1871 1872 1873 en 187 die inden loq txm dit jaar niet in werielijte diemt moeien Kor den opgeroepen root too ver ig vóór den n April II in het genot van onbepaald verlof lijn gesteld daaronder ook begrepen deulken die tot eene andere Gemeente behooren doch Ihans in de Gemeente woonachtig zyn welke Verlorgangers op vooraebreven dag en lur liob behooren te berinden op da STADSTIUUBRWERP aan de Turfaarit alhier If ordende iun toorte medegedeeld a dat y volgena art 140 der genoemde Wet ter Inapeetie behooren te vfraehgnen in uniforai ge kleed en vooriiea van HJUeedwj en Uitrattmgitukke kun by het verlKk met verlof medegegeveo van hun Zakboelge en van hun Ftrlo pat i dat lij volgena art IfO dier Wet warden ge acht onder de wapenen ia tijn nirt alleen gedurende den tgd dien bet onderzoek duurt maar in bet algemeen umneer zij in uniform zijn ge kleed toodat qj die ongerrgeldbeden al andrrtina plegen iy Het gaan naar de plaat toor kei onderzoek i aaU gednrende ket onderzoek en b f iet naar hmu keeren ter dier fake tillen worden geatraft volgena het oriatoeel Watboek en bet Reglement van Krijgetnekt voor het krijgivolk kier ie lande bij genoemd art 130 taepa elijlc verklaard e dat hiJ die door ziekte met kan rerscbijnen een attest van eea Gve baer of Heelmeester door den BnrgeaMuteivgeviseerd moet overleggen en i dat degeoe welke coader vergunning abtent is volgena de wal met arreat lal worden gestraft G mda den 28 Mei 1875 De Burgerweester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN KENNIS 0 VIN O De TOODZITTER van otv RAAD osa oznunts GOUDA Brengt Ier Oftniare kemiit dal aan da Kinera in deze Gemeente tijn t egeeoaden de OPROEPING8BHIEVEN en 8TEMBILJETrEN tot het benoemen van eeri Lid ran de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer aenig Kieper zijn etemiriejje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij iieh tot bekoming daarvan ter Plaateelyke Secretarie tal kannen vervoegen dat de inlevering der STEMBRIEFJES tal aanvangen op den 8n Junij aanitaaode des morgena ten negen en eindigen dea namiddags ten vij ure dat het STEMBRIEFJE tekri lelijk ingevuld door den Kiezer tit penoo ia de Stembus moet geatoken wordea dat geen ander STEMBRIEFJE dan dat hetwelk vaa hei zegel der Hoofdplaataan van het Hoofd en van het Ooderkiesdiatrict vooniea ia mag worden gebruikt dat de in het BRIEMB in te vullen persoon diidelijk met naam en toomaam moet wordea aangewezen dat bet BRIEFJE niet onderteekend mag zijnen geene andere hri jet omvattea of daarssn opzettelijk zijn vastgehecht Gowla den 31 Mei 1875 De Voorzitter voornoemd VA BERGEN LIZENDOORN UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1874 Verfolf ea slot Landbouw en Veeteelt De landbouw bleef in bloegenden toestand Hg bestaat voomamelgk in het maken van boter n kaas Granen voeder en handelsgewassen worden hier niet geteeld Het graa was overvloedig en er werd v el hooi gewonnen De prgzen der landbouwroortbrengselen waren hoog Er is eene afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw Z j telt 225 leden en oefent ongetwijfeld op den landbouw eenen ganstigen invloed uit Tentoonstellingen werden dit jaar niet gehouden Invoer van nieuwe gewassen werktuigen of veerasseu kwam niet ter onzer kennis evenmin als ons is gebleken dat nienwe uitvindingen werden toegepast Schadelijke dieren waren weinig aanwezig Er kwamen enkele gevallen van longziekta onder het rundvee en van ziekte onder de varkens voor Omtrent de tuin en warmoezierderggronden en de bloemisterij valt niets bijzonders mede te deelen Boomgaarden boomkweekergen en houtteett worden bier niet aangetroffen De veestapel bestond aan het einde van hs jaar uit werkpaarden 131 J ezels en muilezels 1 springstieren 4 X meikkoeijen en melkvaarzen 919 ntkalveren en pinken 118 mestvee en trekossen 23 4 schapen 127 geiten en bokken 25 varkens 120 B t getal van het pluimvee was ongeveer al volgt hoenders 1250 kalkoenen 12 eenden 93 B Mtt ealt vindt mm Uer niet v i De middelprijzen bedroegen Van 75 160 200 32 25 17 50 51 8 1 3530 paarden het melkvee het slagtvee kalveren schapen lammeren varkens de boter per kilo de kaas per 50 kilo Et werden ter markt gebragt Paarden 13 Runderen 3797 Kalveren 7099 Schapen 3835 Lammeren 3139 Varkens 5367 Biggen 1 10789 Boter 51104 kilo Kaas 1058050 Onder deeé oj aven zjjn niet begrepen de belangrijke hoeveelheden boter en kaas die regtstreeks aan de hier gevestigde handelaars werden geleverd Kamer van koophandel en fabrieken Het personeel der kamer van koophandd onderging geene veraMering daar de aftredende leden alle herkozenmverden De verkiezing hsdiplaats op den 30a No vember met den volgenden uitsl Er werden herkozen de volgende heeicn T P Viruly W Hoogendijk Wz W D deLange B van Galen P Goedewaagen De nijverheid genoot geen minderen bloei dan in het vorige jaar De meeste fabrieken werkten druk en vonden gereedelijk afnemers voor hare voortbrengselen Opgerigt werd eene draadnagelfabriek door den heer W Hoogendyk Wz en de heer W C Wemink bragt zijne baleinfabriek van Waddiniveen naar deze Gemeente over Vee boter kaas granen en de voortbrengselen der hier gevestigde fabrieken zgn voornamelijk de artikelen waarin binnenlandsche handel wordt gedreven Die handel was levendig Vele winkelneringen bloeiden ff Itjü m m