Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1875

De weekmaikten trokken talryke bezoekers De volgende luwlrten worden hier gehouden a Vkr kiuiJiiw rkten namelgk op den tweeden WoenadaJ lu Maart den derden Woens Aa in Augustus den vier Jeu Woensdag in öeptember en den eersten Woensdag in November II Depaanleiiuiarktop vrijdag na de Ameidsche Biarkt Deze luarkt be taat sedert jaren alleen in uuaui Er AverJen geene paarden aangevoerd c De St lacobsmarkt of kermis die een weekduurt en lunvaugt up Maandag na St Jacob d De iwedcniarkteu die iederen Donderdagworden gehouden Daar bestaat de handelvoornanieluk in vee buter kitas granen boomvruchten en pliiiuigedierte Buitenlandsche handel De buiteiilaudsche haudel bepaalde zich bijna uitsluitend tot kaas boter pypen garens eteWrine eu daaruit vervaardigde kaarsen De scheepvaart nas dit jaar leer belangrijk Daat er b jna geen besloten water was kon zvj met een kleine tasschrhpoozing aanhoudend worden vOortgeiet lilr kwamen hier aan of passeerden 39l U7 va irtiu un waaronder 6315 toombootfn metende te zamen 2 383 029 tonnen Er worden hier geen ïeesohepen gebouwd Men telt vier werven voor vaartuigen bestemdYoor de binnenlaudsche vaart Drie grootevaartuigen hepen af en twee werden op stapel geiet £ r zijn 86 schepen van tien tonnen en meer die in deze Ueme te te huis behooren Middelen van vervoer te water Twee stoombooten voor passagiers en goederen vareil tusschen Rotterdam en Gouda De stoomboot Je IJssef doet de reis da f elijks been en terug en de Stad Gouda riemalen per week De stoomboot van Oudewater op llotterdam vaart dagelijks behalve iioudag heen Bn weer n legt elke reis hier aan De stoombooten de Volharding varen in den zontér dagelijks driemalen en des Winter tweemaleh van Leiden naar hier en terug Eens per week varen van Alphen Ondshoorn en Rhijnsaterw ade stoombooten op eze Oe meente Voor de verzending van goederen van en naar deze Gemeente wordt van deze booten veelvuldig gebruik gemaakt en het op de Vest gevestigde kantoor bewijst daarbjj goede diensten Dagelijks met uitzondering van Zaturdag vaart eene barge of vollcsachuit van hier naar Amsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar s Gravenhage ler malen naar Leiden Voorts geschiedt het vervoer te water door een groot aantal markt en veerschuiten Van de stoomsleepdieust van de heeren van de Garde en Cie wordt door de scheepvaart op den IJswl veel gebruik gemaakt In den loop van dit jaar werd concessie verleend aan A Sneyers te Antwerpen voor eene itoombootdienst tot vervoer van reizigers goederen en vee tusschen Amsterdam en Antwerpen langs deze gemeente De eoncessie verleend aan J C Stuwen te Amsterdam voor eene schroefstoombootdienst tot vervoer van personen goederen en vee en eene stoomsleepdieust tusschen Amsterdam en Botterdam kwam te vervallen Het voorname vervoermiddel te lande is de Nfederlandsche Khjjnspoorweg Jkivendien is er eene postwagendienst op Schoonhoven en eene op Alpben De rij en voertuigen werden als naar gewoonte aan keuring onderworpen BUITENLAND Buitenlandscli Uvcrzkht De lieer BufTct chgnt Rlles behalve gesticht o er de republikemaoLe meerderheid die blijkens de ver kieziag an leden der eonstitaiioueele comniissie in dé Fradache natiomie vergadering ontatssn il Altbsns Mg men de belichten Kelaoven dan sonde hij gsarae en beelining uiilokken of de zuirer rrpublikeinsohe wenisheo der Dien e ineerderbeiu moeslen worden gebaldigd dan wel of zijn eigen meer oonserratiere luichteu kunnen gevolgd n orden Peze vraag kan Ihoht aanleiilmg geveu tot een oiuiaterieele telfs w eene gouteruementeele ciitis Daarom weuacht do nieuffs oooiraisiie au dertigen da wet op de verkieein van den senaat welke da tieei gereede aanleiding zou kunnen Jijii tot derlUyke Orisit het Isstat lu behandeling te nemen Uan zou meo eerst lu alle kalmte vele andere zakeu kunnen atdoeo en in dergelijke omstandigheden is tgd giwonnen veel gewouoeii Uoch de minister BuBet tracht juist deze et bet eeiat aan de orde te stellen om ide crisis zuo spoedig mogelyk te ondergaan Oe midisterraaj beeft over dit pant beraiulalaagd doèh niet tot eeu resultaat gekomen VolgGlis de tkatsté mricfaten taat Bulfet oiigeteer alleen met zgn opinie De uotiouale vergadering heeft besloten spoedig de wet op het hooger nderwg s in ducwsie le kreogen Zooals men weet gelitt daarbg de vraag of de vrije kotholieke nuiiersiCeitën het recht zullen hebben ucademiache graden met burgerlijke bevoegdheid te verleeueu De iCaning en de Koningin van Zweden tijn te fierign anngtkooiea Zg werden door den Keizer en den Kioocprio zeer liartelgk oiitvangem Luisterrgke feuateu igii er weder am de orde l oliti eke beleekenis zsl het bezoek wel niet yeti hebben In de zitting door bet Pruisischti Huis der afgevaardigden op 28 dezer gebsuden is lu behandeling gebracht een weltroordraoht op het betj ugelen der veeziekte Nadat de algemeeue beraadslagingen waren aangevangen bleek epoedig dat bet ontwerp geen grootcu tegenstand ion ondervinden Het voorstel om het ontwerp in handen te stellen van een speciale Qomaiiseie werd verworpen en hei besluit genomen de Voordracht in het Hui verder te behandelen eu el in de earMvolgende zitting In bet Ëngelsche Lagerhuis heeft de heer Disraeli in antwoord op eeu raag van den heer Hartington gezegd dal hét verdaagde debat over de uitsluiting van t i ttblick bg de tittingen van t Parlement gislereu opnieuw aan de oriteioa gestild worden In diezelfde zitting heeft ds heer Fawcett eert amendement op de wet de spaarbanken voorgesteld wBsrhg het beginsel bestreden werd om de fondsen van de postspsarbsnkea en dia der Friendly sooieties te beleggen bij ploatselgke ooTporatiea Ook had de teer Gladstone eeu voorstel om de rekening der ondeen der postspaarbanken te rereeoigen Na een lang debat werden belde amendementen ternggiiomen De nieuwe wetsroordraofat betreffende de militie is in vergelgking met het eerste ontwerp veel minder kras Zg wil evenwel den jaarlgkscben oeféoiigstgd verdubbelen De bepaltagen omtrent de cxerciticn der rccrulen zgn versoherpt en de verhouding tusschen de militie en ds geregelde armee wordt dui delgker geformuleerd De nieuwe Belgiaohe kardinaal mgr Deohamps van Meèhelen heeft dezer dagen zijn plecbtigen intocht gehouden te Antwerpen De liberalen hadden afgotprokeu om zioh niet te vertoonen teneinde botsingen te vermijden Alles is dan ook goed ufgeloopen er was volk genoeg op de been vooral dorpers uit den omtrek om aan den intooht leven bg te zetten In Spanje blijven de Carlisten nog altgd het hoofd bieden om Koning Alpkoasui Jlaar meer dau deze wortteling trekt de nieiiwe partij formatie der eonstiletioneelen de aaddaeht te Madrid Alle conservatieve en liberale elementen kebbeu zich tot eene loogeoaamde conatitationeela partg vereenigd met uitsluiting van Sagasts en igo volgelingen Zorillt s ralicalen en Castelars repnblikeiieo De bedoeling 19 een vaste regeerings partg t vormen dis den tegenwoordigen minislerpresideot het regeerea mogelg k kan maken BINNENLAND SooDA 1 Juni Zaterdag II is bij den Isodboower T S aan denTurfsingel alhier door den keurmeester van het vleesohen spek in beslag genomen een aan longzirkte gestorven rund hetwelk onder tbezidlt vah de politieIS begraven Ziterdag middag is een jongentje van omstreeks 7 jaren al spelende met zgn voet tussoben dicht gedraaid wordende brug bij den Kleiweg alhier geraakt waardoor die voet geheel ia uiteefigewrougeu Door den beer Sprait is ds eersie hulp verleend LI Zondag nam Ds Stsrokeoburg van Straateu te Berkenwoude van zgne gemeente afscheid naar aanleiding van 1 Theas 8 i IS Ban gtoote schare zoowei uit Berkenwoude als omliggaode gem eot n opgekomen vulde het kerkgebouw In de ilgeloopen week zgn te Alphen 1 loogzieke runderen Dnteigend en afgemaakt De onteigeningasom bedroeg ƒ 645 De runderen waren uit besmette koppela afkomstig De aanstaande groote geoomhineerde manoeavrea van de 3e divisie infonterie zullen in stede van in het kamp te Mdligen wordeu gehoudcu tlfisKiben s Hertogenbosck en Maastricht eo wel ip de rop genaamde Peel onder de gemeenten AstsD en O nóm In de zitiiiig van de Eerste Kamer van Zaterdag zgn al de aan de orde gestelde wellHN twerp a et aigemeéne eteaimen aangenomen Ëene korte beraadslaging werd alleen f evofrd over het ontwerp tol wijziging Kan art 302 van het etboek van Koopbantüi en tot w figing vaa Hbofdstuk Vni der Sfaatshegrooting voor 1874 Bij de behandeling van laatstgenoemd ontwerp werden door den heer Bucuner eenige asiimerkiugen gemankt bitrekkety k ile inrichting van den genreskundifea diei t jfelke dopr dei Minister van Oor log berden beantwoord In de ziitiug van gistereu zyn ns dicmsie ds wetsontwerpen tot wijziging der wet op jiel verarlaengkundig ttaataloezicbt eo tot rooKienin tegen da oprichting van scbadelgka inrichtfngèh kangenomen met 29 tegen 2 stemmen Te rekenen vou 1 Juoi a a eo voor den im an den zomeidieost zgn de telegrnnfkantoren op da Stations der Hbgnspuorwegmaatachappg open als volgt Abcoude van 6 t re voor lot 10 ure namiddags Amsterdam ren 6 ure soor tot IQ i ure nam Arnhem l Gravenhage eo L trecht van ure voor tot elf nam Breukeleu van 7 i Mn voortot 10 j ure namiddags Driebergen run 7 ure voortot 10 are namidddag £ de vnii i j ure voor tot 9 ure aam Oouda vaa 6 ui voortot 10 ure aam Harmelea fun ft a urevoortot 10l ure nam Maarsbergeu vauJ tOKvoor tot 9 ure nam Maarstan ruu 7 ure rour tut 9 ure oam i Nieuwerkerk Oudswater eu Woerdeavan 6 t g are voor tot 9 j ure aam Botierdamvan 6Vt U uor tot 11 urs nam Veeoemlaolsaa ure voor tot V i uam Voorburg van fl u voortot lu afe nam Westcifvoort vaa SV ar voortot 10 ure nam Zrgwaard vau fi imvoortot 9 s ore aam Zeveuoar vau 8 revoortot lU ure namiddags Wij vernemen dat het rapport der Commissie iade algemeene vergadering der Ma tach ippij tot Nutvan t Algemeen van 1S74 beuuemd tot ouderzoek van de werking der wrtten op lager en middelbaaronderwija en van h iar onderling verband wat heteerste gedeelte lager onderwijs bttrelt gereed is eneerstdaags aan de departementeu ui verioudcn wurdea N B d D Bij de Irma Nygb ea v Ditmar te Botterdam is een mouw weekWaadje Utt nutun n it otik versoheuen De R C kiesvereeniging Reft voor aUt te Leidm heeft oandidaat gesteld Jeu heer ü i Grashuis otndi daat der liberale kiesvereeniging ktt dlgenten BeUutj Zaterdag had te Ouderkerk aan den IJsel de v rfaderiDg pl iats der afdeeling Ouderkerk a d IJifel van het Nederlandscb Oaderwgztrs geiiootoohap die talrgk bezocht was Verscheidene gewiohtige Ukea het onderwijs betreffeude o a het gewauaobte vao t meer algemeen iuvoeren vau den soaratiachea Iser vorm in de scholen de leerplicht e a werden behandeld Als plaats der volgende vergodsriag deier afdeeling werd Capella a d IJsel mtt algemecpe slemmvn aangenezeu In de gewone vergadering der Vereuiiigiog tot verspreiding van kennis aaug s lands verjedigiog i gisteren besloten opnieuw een subsidie van 400 toe te kennen aan het weekblad Pro Patria Tevens is bepaald dat eene oirouloire zal wordenverspreid teneinde te beproeven leden dunaieura eobeschermers aan te wiooeo aterdag ia te Amsterdam eene Ver a lering ge houden oo afgevaardigilen der afdeeliugeu van ia Vereeulging tot bevordering roo volksonderwgs u Neilerland Het belangr ksle punt dat bahondobl werd wsi een voorstel van het hooldfeaitnur um gein ichtigd te wordeii mei de hoafdoommiasie van het S hoalverbond iu overieg te treden teneinde eene siineusiellii j tot stand te brengen vau Folktondertc jt en het IftderlandtcA SchoolverioHd op den grondslag vau de oegintelen van Valksooderwgi eu met mbegrip vao de werksuuahedon na bet 6 kaelverbond Dit vooratel is met 24 tegen 16 sMmmea oangedomea nadat bepaaU ras dat ds Baan V olkaonderwgs zou behjuden blgren Den voorstel om aan vereenigingen ran werkliedoo de toetreding van Volksjiiderwga ala oóporatiera leden toe te staan werd erworpeb door de aaoaeBinf van een voorstel strekkendaom tebepaieo dotisdy die hel om redenen van financieels aard verlangt lid kan warden tegen betaling censr contribati van 30 cents Tot lul van het hoofdbestuur is gekoiea de Hoer H Boiiman te Beerta herkozen Mr B vaa Utt te Amsterdaoi Te Haarlem is Zaterdag 4aae vergadering gehouden fin de bestullen der in Nederland bestaande vereenigingea tot besebermug van dieren Tegenwoqrdi waren afnvaand den uit Haarlem s Gravenhage Utrecht Arnkam Amsterdam Dordrecht en Leidep De uitslag van de gehouden beraadslagingen was dat door de ifeerderheid d r vere nigiugen besloten is fat Kddérlaad een iflgemeenen bond tot bescherming van diercp op te dichten Men heeft het voornemen in Auuirtus 8ept a ber zes j ara te Utrecht eene ier rin te hofdeo Ml iiiida de atatuteu defcitief jraot ta jiteltail Terwgt naar men ons mededeelt de werving voorO Iodie hier te laqde slechts resultaten blgft geven komen er uit het buitenland telkeoa transporten vrijwilligers aan Zoo ia in de laatste maand bet aangekomen Belgen 200 geweest ü D Gisteren is in eene openbare vergadering der vereeniglng tot verspreiding van kennis aang s Landsverdediging de uKstie behandeld van 4e afsobaSng dpr dienstvervanging bg de n tionale militie naar aanleiding van de drie door de vereeniging openbaar gemaakte stellingen 1 het belang van vfu s lands verdediging eisobt de obchalSng der dienstvervanging 2 noch het algemeen l elang der maatsohappg noch de bgzondere belangen der individuen zgn eeu beletael om tot die afschaffing over te gaan en 3 de Grondwet laat dia afeehafBug toe De nitslai ran bet debat aa dit bg loclaawtie ward besloten een pelitionnement aan Z M den I oniitg m het leven te roepen tot obobalSng vaa da dienatvervanging bij de nationale millitie in den zia als t adres m Pro Patria goplaalat eo dat we bierander laten volgen De beer de Chalmot inapecteBr van de poalerqea te ZwolU wtMOkte bet sdras oaderteokend te sien ook door eea boaderdlal oadori die liob met k m verbiadea htane toons persooulgk raiUtairen dienst te laten verrichten zelfs dan wanneer de plaatsvervanging met mocht wordiia afgeschaft Ug noemde ign aaam opdat gslgkgezindaa wst n aan wieo c aieb hebbea te wenden Het weekblad Pro Patria bevat bet toegel d outwerpadrat aan den koning ter bevordering dn abehalfiog van de dienstvervangiag bg de natiopule ilitie De wenschelgkheid daarvan wordt ia dat stak voornamelgk aangetooad op de volgende gronden Omdat aa dien afsohalBng de natie lieh aaower ton bet leger en het leger tioh nauwer aan de natie verbonden lal voelen en dus bet leger bg het volbrengen zgner moeilgke taak greater moreele en ook atericele kracht nl ontleenen aan de solidariteit tasseban leger en aatie omdat door die afachafling goede elementen in bet leger zullen gebracht Wbrden ui plaats van de mindar gpods die de dienstvervanging er in krengt ea elemoatea beschikbaar zullen big ven voor de vr willigs dienstoeaiog kier te laaoe en in Iodic Voorts wordt betoogd dat zoomiu bet belang der iii ts bappg als dat der individueo een beletsel oplevert t en de afsohaHng en wel omdat in geval ds staat wordt aangerand demaatsebapplj in t algemeen geen hooger belang beeft dan dat alle Lraohteu worden ingespannen om de oaafban kelgkheid des lands te verdedigen in Igd van vreds de miliiieplichtigen aan de aataebappg grooter dienst bewgzen door gedurende korten tgd lich t oefenen voor de vervulling vao de boven aangeweaan taak dan door het nut dat st in diea kortaa tgd ia kna burgarbetrekkiag zoadea kiialwD stiobtent de bezwaren die aan de veroliiog van den militispUaht verbonden ijjn door evenredige moreaU es dijraieke voordeelen worden opgewogen i de Ilederlandaabe Joagelingoohap beleedigd wordt door de onderstelling dat tg minder offervaardig minder tot den dieotl des Uoda bereid uu zgn doa die van alle andere natiën van Karopo welke op BelgiS na met bet stelaal van dienstvervangiag bebben gebroken bet naiUel aan de vervulling van den dienatplioht vefbonden nog te minder zal zgn omdat bier Ie lande de actieva diensttijd korter is dan in eenig ander land en onze militie wel ninaier ander ui worden gebrBik daa tot defenaiere oorlogen Dat de grmidiret de afschaffing toelaat wordt gastiail dMr Ml fcaroep op artikel 177 waarin bat dragen der wapenen een eerste plicht genoemd wordt van alle ingeietenen welke plicht in da volgende artikelen wel beperkt wordt dooh tonder dat daarbg d dieiietrwvanging genoemd wordt B ed h de rsdaciio vaa Pro Patria van een boqdsKltf personen uit alle airsken des lands biyken van inatemmiog met haar vooroemen ontvangen Onder die namen trokken onte aandacht die van den heet B H Heldt t Amsterdam namens bet centraal bestuur fao bet algemeen Nederlandscb werklieden J prbond I professor vaa der Wijck te Groningen e sociëteit Mars beslaande uit onderollcieren en korporaals der sobutterg te Helder Fransen van de Putte luitenant der achutterij te Goes J de Kantor oudkapiteiu eo mr J W Laaouder iuiteujtat der butt rg te J iddelburg en aiet minder dan 33 olQcieren en andere ingezetenen te Vliaiiogen Veraaheideoe dier voorloopige ooderteekeoaars hebben ziek nitdmkkelijk bereid verklaard de onderteekeuiog van eap adres te J slpen bevorderen Uit eene opgaaf omtrent üèn verkoop van naaimachines uit de voornaamste Amerikaansoke fabrieken blqkt dat in 1874 verkocht werden door i Tbe Singer Mannfocturing Co 241 679 Tbe WheeUr Wilson Mfg Co 92 827 The Domestic Sewing M Co 22 700 The Weed S M Co 20 495 Tbe Kernmington Empire S M Co 17 608 The Wüaon 8 M Co 17 525 The QoU Medal 8 M Co 15 214 The Wilcoz fcOibbs S M Co 13 710 The American B H B M Co 13 5 1 Het verzoek van den kertersad te Amsterdam om cassatie van een beslissing in hooger beroep rtn het provinciaal kerkbestuur van Noord Hollaod dd 29 Januari jl ten opzichte der weigering van den ksrkeraad om bevestigde lidmaten als zoodanig in te schrgvea ia door de algemeene synodale commissie a eweicn Een dertieigarife ZQpn v m ea arbeider te Makkum weoschte iets meer te leeren dan waartoe gelegenheid bestaat op de gewone lagere school dochign ouders konden het niet bekostigen hem te zendenooor de school voor meer uitgebreid lager onderwgs waarom hg iwh per adres tot dan gemeenteraad beeftgewend met verzoek hem vrijstelling te verleenenvaa schoolgeld te betalen Omdat bet een jongenia met goeden aanleg en Inat tot leeren heeft deraad op voi pt des roorzitliri besloten ket verzoektoestaan ITerkatarutr De Overgselsehe Vcreen iug tot ontwikkeling van provinciale welvaar6 he ft 4ian eene menigte beboeftigen in Twente gratis appel sn perebomen gezonden ten einde de aankweeking van vmchtboomen to bet Oostelijk gedeelte der provinsie te bevorderen O t voorbeela vmde navolging De ooftteelt tou voor menigen arme eea aiet te versmMleo steun kunnen zgn en zg vereischt weinig moeite IFerkvumnr Bargerlljlce Stand GiiióatN 28 Mal Grutja eoders B vaa Wingerden e E Teekeiu Oerrlt oaders H Stnver en J H Straver 29 Maria Ckrutina ondera D BloBameDdaal en 6 Oenkaeo Wilhelani ouders J de Hol en M H Varapng 80 Wdleoi AdruAoa oadera N van Egk en B de Brnia Arie laaae onder A de Mink en N Prevoo Jan Daniel enden i KromhosI en i Bonnenr 11 Haranae ondaa U D van Tijn en M A Ssaders Adriana Johanna eodsri U Mollaart en H ieenvenataiu WlUesa Antonie ondera 1 A Kaota en P van Kleef OvuLtDU SI Hei K J Verdaija t w ADVERTENTIËlf Voorspoedig b valleti van eea Zoon J KROMHOUT BoNKSD Gouda 30 Mei 1875 Bevallen van eene Dochter H M TBBBBNHOPFGouda 31 Mei 1875 vah Noobd De bekende en onbekende crediteoien in het faillissement van GUSBEBT vah VEEN Winkelier in OaUateiiSa te Gouda de Bevoorrechten de Pwd of Bypotiieekhebbenden er onder begrepw worden OPGEROEPEN voor de eerste v Adering tot het verifleereu der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op ZATERDAG 5 JUNI n s dei voormiddags ten half tien ure in het Gerechtsgeboaw aan t Haagsdia veer te Botterdam De Curator Um J FORTüUN DROOGLEEVEB Gouda 81 Mei 1875 288 Staats Loterij De TREKKING der BBSSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JÜNIJ e k I Vens rkend Oezondbeidsmeel VAN B ADEMAteArfthcni Dit uilmuntend voedsel voor ZuigelinI ffen Menec ien en Kinderen met zwakke tpijevtrtéerings orf anen en herstelltnik j Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Ambem der NederI laadBobe Maatsobappij tot be voidering der Geneeskunst en eén groot aantal Heeren Doctoren is verkrggbaar in bassen a ƒ 1 en a ƒ 0 60 voorzien van gebriiiksaanwijzing en attest te Gouda bij F J MÊLEERT yl pA nbyC GOEKOOP I Krimpen a d Lek L HELLEMAN Ai VERWAARLOOSDE VERKODDHEID CHBOHISCBE BRONCBITES TEERQC6 UTIOaHECLG BEHARDEL1H6 00K B TEER CAPSULES DE GUYOT Dete capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel tuiver en van de éérste qualiteit De capsule smelt m de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig IktdagelijkKbegebnnkderteerissceraantebeTelso voor hersUlleiKien en zwakke personen Het u teveu een xcer goed praeserratid voor eene menigte siekten c vooral 10 Ujden dal Eptdemicn heerKlieo Amauairede lMrmp€Mtigue du prolfeoseur BODOUBDAT De teer i g A Caienave wordt met bijsonder t aucces gebruikt tegen boiduitalag en toogtcerutg Het c 11 kiaarblijkelijk door de ervanng beweaen dat de teer I ceo stimuleeienden lovtoed beefl en dal bij matig Buar geregeld gebruik de teerde organen dtr apijsrerteenog ucht o wckt en den goeden l loedsoinloop bevordort Oic foniuiire de medecvu du docleur Fisas I De werkwg der leer inwendig is als rolgt Zij ver nierrdert de urine afscbciding wekt den eetlust op en bevordert de spijsrcrteering Men flchrijfl de tear voar al TOOT bij cbronuclie catlurren van de bJass eo Isnf gen Traite de Pharmacte du profesaeur Sooaiiau Bg t gebruik van één of tvree capsules op t üogenbhk dat men gaat eeten werkt de teer hoogst i merkwaardig m de volgende gevallen aoMCHiTn osTHai LOiiaa Noo NiN 1 EKW RL0OaDE VERKOUDHtia tOMONTSTEKINa EU TEIRiaa XECLPUNCN LECHT SPI SVtaTCCMM KOUDE OP DE BLAAI en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmtliezen iedere flacon van fr 3 50 bevat 60 capsules Dit IS genoeg gez gd om aan te toonen hoe weinig deze genee yze koat tan 5 tot 7 1 3 crnt per djg Om tich tegen koopen vau nuHMaisel ilhonfeii iTioe mm mm al lellen op l wille eliquelle waarop de tektl met twaile lellert i afgedrukl en de ondel ttekeittng van GLÏuT in drie kleurea Hier tegenover I bevindt iich ket I fiic snmle der 1 kandleehening I Depot te Gouda V bij J G Zeldenrijk