Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1875

gisteren ia geweeat dot met 117B van de 1227 geldige atemmen gekozen ia de heer jhr Raphael van Nispen In eejie eorreapendenÜB u4 Amaterdam in de Middelb Ci let 81 iiien Ik waag het ten alotte in dezen zelfden brief politiek en ggtlsdienst in muwe aanraking te brengen Het feit dat iny daartoe aanleiding geeft is van meer dan plaateehjk belang het is een veeg teeken voor da toekomst vnn het modernisme in de Nedertluitsch acrvormde kfrk Of is bet dat niet wanneer een van zijn krneliti ste delate woordvoerders wanneoeen man als van iorkum tot een andere gezindte overgaat II ij heelt zich een beroep by de Eemonstrjiitsche gi meente alhier laten welgevallen en zal het ook naar men inng aannemen ocgetwyfeld volgen t IS genoeg geyvfril om den zeer beminden predikant voor de BTfd herv gera te behouden maar t zal te vergeefs zyu en niet zonder reden Men mag tlie re n in de eerste plaats zoeken in het drijven der orlhoxe pnrtij zij die in andere zaken allgd den mond vol heL ft van tie rechten der minderheden zal oorzaak zijn lat hier eene minderheid haar trouwaleu kampioen en kraohtigaten steun verliest Den XC5 J wiiy a c liiCi t fle epi t TreLl iii ilfi tli ir tie h m regfirii gnpilf Lrtirdc en t esaraiKl Prd tJelilloleiv beananile uit s 2 500 ri iiiccle l teii i 4 J óO O prT eu Alli iijren worden Inmii n yfm e iiiüntideii ioor 7 Tieli tiii pn iiiKrelo il e i h iiraijuii in tolnal 7 Hilüosn 772 040 Cyk smi rk Iiikkgs e L val l cfin t t Ie IhmjWi j 375 000 2 0 000 l UOO SU COO eaono loono clr iii w 1 1 I N Cii 3 50 ïur etn heel uii ineJ lut 1 75 half ESr A GO LD F i RB Maandag zyn de President der Tweede Kamer en eenige andere leden van het Hoofdcomité der Tbor beckecommissie te Amsterdam geweest om met Borgemeeater en Wethouders de plaatsen op te nemen geschikt voor de plaatsing van het standbeeld van Thorbeoke De laatate avoud van Mei 1876 zal een treuriggedenkwaardige blijven in de geacbiedeuia van het Uaagsch en van het Nederlandeoh tooneel Op dien sluitiugsavond aloot een onzen meest talentvolle en meeat gevierde toorieelspeelster a haar kunstenaarsloopbaan af Mcg Picéui trad voor het laatst op in de rol van Frou frou Het publiek hoewel met leedwezen vervuld over het onherstelbaar verlies dut der kunst trof wilde de kunstenares het zichtbaar bewijs leveren hoezeer men haar waardeerde De avervoUe znal ontving de actrice met luide toejuichingen de prachligrte bouquetten werden haar vereerd terwijl de heer Spoor haar in een fraai gedicht namens de geabonneerilen en kanatvrienden een tolfelijk teekeu van herinnering bood bestaande in een prachtige zilveren theeservies De heer Kiehl bood haar eveneens in een gevoelvolle toespraak een fraai album aan met de portretten van haar kunstzusters en kunstbroeders Verder werd haar nog een smaakvolle blo ii epetandaard vereerd Te Sotterdam is eergisteren de werkkamer voor pu ler IV dor Willemsbrug over de Maas met hare bemanteling lucbtsluizen enz omgekanteld tijdens daarin versohillentle personen werklaam waren aan het meleelen en het gelijk maken van den bodem der rivier Pereoonlijke ongelukken hebbeo er uiet plaats gehad üeniga werklieden ontvingen evenwel lichte wanden Be zware stelling waarin de mantel geplaatst was werd bijny geheel vernield In dea gemeenteraad van Leeuwarden is mededeeliug gedaan van een schrijven van den ministervan binnenlandscbe zaken houdende kenningcving ilat de regeering voornemens is voor 1876 ten behoeve voor de aldaar op te richten school voormiddelbaar onderwys voor meines een rgkssubsidievan 6000 uit te treicten In een perceeltje veen naby Emmen heeft men opgedolveu éa gouden en twintig zilveren munten lagieekenende uit de Stie eeuw alsmede eeu bgl met steel en een a ii deel Omtrent den Stari iei SauéCê Jlia schrijft een Dnitsch beoordeelaar in het Weekblad Ia Neum Reich het volgende i Dit diehtstuk is de eerslelling Yan een ISjnrig Nederlanseh meiy e dat doorlangiiurige ziekte aan bed en kamer gebonden haar gedwongen vryen tjd van Wr Vroegste jeugd aa i ernetige studie en dichtoefening wijdde Het treurspel dat ZIJ hier aanbiedt is geen vertaling raa ir oorapronkelgk iu het Uuitsohgesehrevcn De eoinstantlighedf 11 maken het werk tot een vereohgnsel dat reeds als meiknaardig de aandacht verdient maar van den anderen kant ouk veelvulilige gebreken verklaart en verontschuldigt L it deu jeugrligea leeftijd der vervaardigster laat zich een zeker gebrek aan viuling eo de herhaaldelijk zieh voldoemle minder juiste opvatting en voorstelling van ilieper liggende zielsverschynselen of toestanden verklaren die een rgper leettijd ver iscben De uitheemsche sohrgTster verraadt zich van tyd tot lijd door den stijl K B Naar men uit Utrecht verneemt blijft de sergeant K alle schuld ontkennen aan den dood van den sergeant H Daar hij met zyn neef en den verslagene alleen in de alaapkomer w u en de neef verklaart t slopen te hebben en dua nieta te hebben rpyieii an het voorgevallene blijft de ip iuctie vau de Thans ia de Goudsehe FleescUouicfry geopend en gereAigd op de Teperstraat Het Faderlatid meldt dat ia een hijecnkomtt fan katjiolieken albier is opgetreden dr Scbaepmai die ten gunste tus JCnypen casdidatew heeft gesproken In de zitting iler Xrrond Rtiehtbaiik van Hius dag werden o de volgeade personen Teriiordecid H U oud 29 j enP A M oud 18 j wonende Ihier scliippe besehnldigd van geweldpleging liegen bedienende beambten in het uitutfeueti hunner tfunotie de Ie bekl tot 1 maaiidvu en de 2e bekl Hot 1 maand geraiigeuisstraf eenzaam Bg gebrek aan sollicitanten op ƒ 550 lieifi de meenteraad van Gouderak de jaarwedde van den 4e beaoemen bu ionderw zer nu op 600 gebrucht De uitslag der openbare aanbestedingen door Dijkigraafen Hoogheearaden van Schieiand eergisteren gebonden is a s relgt 1 Voor bet doen van ecnige heralellingeu aan de Maas n l Jaelhoufden aan F Bomyn te Hiiie gcrtbeig Hoor 675 i Voor de leverantie van ewaar timmerhaut in drie perceelem Ie pero aan de weduwe M Boogaard k Zn te Krimpen a J lek voor IZOS 2e r dezelfde voor 720 3eperc aan K van Torjien Jz te Wnddiniveen voor 245 S Vdpr het nderhoud van den Hulpboezemenz an T Mudde özn te Lekkerkerk voor ƒ 2160 i VooV Jwt h rslellrn van de delecten aan Schie Jands Hoogen üeedyk in 10 peri elen Ie perc aan T Mudde zn te Lekkerkerk voor 4B0 2e petc aan H JL Dooters r icenwen te Ouderkerk a d IJsel voor ƒ S58 Se ferc aan G van Herk te idem voor MO Ie lerc aan G Aleman te CapeUe i IJsel voorV 300 öe pero aan C Ooms Jzn it a Ammerttol vUr ƒ 280 Ge pero aan A Boiloos te Capejle a d IJsel voor ƒ 110 perc aan W Tan H wijk Wa te Nieuiverkerk a d IJael voor I ƒ 300 Se perc aanC vou Herk Ie Ouderkerk a d ilJsel voor ƒ 160 2e pere aan 1 Luyend k teNiea i werkert d IJsel voor B30 10e pero aan G van 1 Staten Geaeraal ïmnam Kamu JSiiUa g J van 1 en 2 Juni In de zitting van Uinadag is een groot aantal weta fDtiMrpen aangenomen waaronder de outeigeningawet irtabr den spoorweg Najoegen Arnhem de afeohaffiiig 9an ruuF ton en bukeni eld en Je begrootingsrerhooging voor de vervanging van dea gouveruenr generaal in Ned Jndië I In de zitting van gisteren zgn al de aan orde gestelde ontwerpen aangenomen waaronder dun rerhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting i bariugen Ëuider eej en dat tot roorzieuing tegen hondsdoibeid met I S tegen 8 ti De Eerste Kamer heeft in kare zKting ran giste ren avond de inuntwet aan de orde gesteld op Vrjjdag voormiddag ten 11 uur iHerk te Ouderkerk a d IJsel voor 120 De Minister van Oorlog brengt ter algemeeue liennis dat de jan clMigen ilic bij het instruetiebstaljon vour den die ist bij bet leger iu Oost iudi worden opgeleid iii t inter gedurende t ijii jnar als eergeaut tot hunne pracbtii clic op et liü liij de regimenten infanterie zuüen wnrilen gtuletnchecrd doch na een twee jarig verblijf bij genoemd bataljon onmiddeiyk hunne bestemming nanr Iiidie zullen volgen Volgen het voorloopig verslag der Commissie van tapporteura uit de Kerste Kamer over de njunlwet waren de gevoelens over de al of met noodzakelijkheid van dezen tijdelijken maatregel zeer verschillend Hlenen ils vele békwaren welke van andere zyde weder beantwoord werden twijfelingen tegenover ge ruststellingen in één woord er bleek niets van eenige bepaalde meerderheid wat het hoofilbeginsel betreft en ereBzeer bestond er groot verschil omtrent de toepassing liamelyk de qosstie der aansluiting aan het Buitenland die sommigen wèl anderen niet noodzakelgk of minder dringend oordeelden De Meerderheid achtte het echter een groot bezwaar dot door deie Toordracht het verband tuischen het Nederlandacbe en het Indische muntwezen wordt verbroken ofschoon echter deze niet allen met het oog op nadere toelichting der Begeering tot afstemming genoopt ondeo worden Ook met betrekking tot de uitvoering der wet zlJn vele bedenkingen geopperd Het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid Holland heeft aan ds K J Neumaii pred te Willige Lnngorak eervol ontslag uit ile Kvungelie beiliening verleend ia te gaan den 15den Juni e k De nitalag der verkiezing voor een litl van de tweede kamer in hel hoofdkiesdistrict Nijmegen op zaak moeielijk ondanks de bezwarende getuigenissen tegen den beecb die kort voor t ongeval met den verslagene handgemeen is geweest In de ontwerpovereenkomst tnssehen de regeeriag eo de maatschappij tot exploitatie van staatsipoorwegen is vastgesteld dat behalve hel exploitatie van nog 351 kilometers spoorwegen welke nog voor rekening van den staat moeten worden aangelegd de mautschappy zich ook verbindt tot exploitatie van de spoorwegen waarvan de naasting of overname by beschikking des konings wordt ooodig geoordeeld mits zij aansluiten aan spoorwegen door da maatschappij geëxploiteerd Van de bruto opbrengit blijft inilien zg de som van 6000 per jaar ea per kilometer bereikt of overtreft 80 pCt aan de maatsohappg Bereikt zij de som van 6800 niet dan behoudt de maatschappij de opbrengst ter eoucurreutie vsn 4800 per jaar en per kilometer Het overige gedeelte wordt uitgekeerd aan den stéat Ook blijkt er uit dat behalve een ryksooasissarii een adjuuet rijkscommissaris zal worden beuoemd Eeu van de laatste misschien wel de laatste onzer landgenooten die deelnamen aan den vermaarden zeeslag voor Algiers in 1817 namelyk Willem van den Bok gegageerd matroos is vrijdag te a Bosch in den hoogen ouderdom van 83 jaren overleden hij bevond zich tgdeus dien zeeslag als matroos aau boord by balron ran de Capciie op het fregat Nelampui Te Amsterdam is eergisteren avond eea man werkzaam op het IJ dH ded grooten mist van een schip gevallen en was onmiddelgk een Igk Maandag hebben de heerea officier van jastntie rechtercommiasaris en de fungeerende griffier bij de Instructie in strafzaken bijgestaan door den beer Beukman waarnemend boofdoommisaaris en de inepecteure J J Hardenberg en P Mertz iu eea huis in de Jacob Catsatraat te s Hage eene huiszoeking ingesteld in rerband naar men verneemt met den moord van de weduwe van der Kouwen en hare dienstbode De geruchten dezer dagen in omloop gebracht blijken derhalve niet geheel onjuist te zya geweest Het is te hopen dat men tot eenig resul taat gekomen zya Op Ceylon is ds olifantenjagt verboden On hunne leerzaamheid en verstand worden die dierea op dit eiland by alle openbare werken met het beste gevolg gebruikt By hst aanleggen van straten bruggen en irrigatie weriken is de olifant een voortrelTelgk arbeider en n ets is merkwaardiger dau het verstand dat dit reusachtige dier by de verrichting van zgn werk aan den dag legt Zwars steenen en balken brengt het door schuiven en trekken precies op de aangewezen plaats en legt ze zoa juist als een timmerman of metselaar het slechts zou kunnen doen Qelgk men weet is het ter beurze een vatte usance ia de polis van reassurantie een clausule op te nemen in deze of ongeveer gelijke woorden vervat stellende wy d i de ouderteekenaars der polis de reasauradenren ons door deze reassurantie geheel in d plaats des eersten assuradeurs en geven denzelven diensvolgens volkomen macht en autoriteit in de eerste rerzekering te doen al hetgeen Zed ait kracht van roormelda teekening namelyk van de polis der eerste assurantie ot tengevolge zyner gemaakla schikkingen verplicht aoohl worden te namptissesrea of definitief of op rekening te betalen te zullen iestitaeeren en voldoen alleen op vertoon der quitautie waaruit die betaling bly t De maatachappyen Concordia en Jttrut hadden by haar loopende risico s onder iftidsreo herrerzekerd by de Maatsohsppg Ooiterling Nadat op verschillende verzekerde posten geleden schaden met da oorspronkelgke verzekerden waren geregeld fsilleei dea die Maatschappyen Het gerechterlyk aecaord dat hel haar gelukte ook met hare oorspronkclyke Verzekerden tut stand te brengen luidde betaliogvan zekere prseeutea benevens aitdeeling van hetgeen de liquidatie later nog opleveren zou Die tengevolge had de Concordia aau hare ereiUteuren 24 pCt de Jitraea 30 pU betaald Liquidateuren waren by monde van mr A J Hovy van meening dot de reassuradearen desaiettemia 100 pCl moesten betalen vreemd als ly wareaaaa het gerechtelijk accoord tuaschen de oorspronkslyke verzekerden en de vroeger gefailleerden Maatwhappyen gesloten ea dagvaardden daarop ds Maatsohappy de Oeiterling voor de Eechtbank van Amsterdam tot betaling der volle herverzekerde som Deze Maatschappy meende by moade ran mr Vi H K Moutbaan met de betaling der 24 pCt en 30 pCt door de vroeger gefailleerde Maatschappyen beta tlil te kunnen volstaan en ontkende hare verI plichtng tot verdere betaling zoowel op grond der I wit die verbiedt dat assurantie zij een bron vau iust ala van de hierboven genoemde polis clausule Bg haar ronuis van 1 October 1874 rereenigde ie Arrondissements rechtbank te lioiterdam Tweede ICamer Mrs Penning Peith en Hingat met het stelsel der liqnidateureo de grolden barer beslissing voornamelijk octleenende aau de bewoordingen der reassurantieclausule Tegen dat vonnis dat uiet vatbaar was voor hooger beroep kwam de nuatsehappg de Ootterling in cassa J tie by den Hoogen Baad der Nederlanden die bij arrest van 2S Mei 1876 op de pleidooien van Mr C Asser voor de reassuradenran en Mr A M van Stipriaan Luis ins voor de liquidateuren geheel conform de conclusie Van deu advocaat generaal Mr J M Smit btslisie dat het aoeoord tusschen de oorspronkelijke verzekerden en de eerste verzekeraars esloien den reassuradeur niet aangaat die derhalve tegenover zijne genoten premie èn naar de wet èn usar het contract gehouden is ten volle te betalen Voor de Nationale Tentoonstelling van Knust n Volksvlijt oude en moderne Kunst Industrie cn in September en Oetobar e Ic in de Parkzalen te Vmsierdam te houden zijn reeds uit alle streken des ryks inzeadiugen toegezegd Ër zullen worden saaogsbracbt onderwysmiddelen voor terkeuen industneseholen sehilder en beetdiiouwwerken gravures platen proeven van typo litho phulolitho helio en chromgrapohie juwellerswerkcn gouden en zilveren huis en lyftieraden metaal lak iederen giaawaren meubelen pianino s en orgels eramiek wareu weefsels linnen damast katoen jute nz vrouwenarbeid merkwaardige rariteiteu en kleederdraohten modellen van kerken buizen schepen wapen enz nat uur wis en zeevaartkundige instruiuenteo Voorts kleine gereedschappen apparaten en modelien voor techaologie voedingsmiddelea lekkernijen toiletartikeUo enz Laatste Berichten Muncbea 2 Juni Bij ministerieel besluit van 47 Mei zyii de pr ucessiën ter gelegenheid van het kerkcigk jubilc in gebeel Beieren verboden omdat ds Bisséhoppeu daartoe geen vergunning hebben gevraagd Berlijn 2 Juni De Pott meldt dat de Koning van Zweden aan Keizer Wilhelm de in de hittorie bekende medaille voor dapperheid heeft verleend De Koiiin gaf bg bet uitreiken dier onderscheiding te kennen dat hij gedurende iijne regeeriug die medaille nog aan niemand had vsrieeud en die waarSKihijnlyk ook met verleenea zal Volgens ds Nordd Altg Zeilung hoeft de Koning gisteren meen toast lien Keizer zgn dauk betuigd voor de bewgzen van vriendschap die bij had ontvangen Hg hoopte dat de militaire broedeischap tusschen Ae Duitsehe en Zweedsche legers steeds inniger zou orden ea met de eensgeiiudheid van beide volken hand aan hand zou gaan St Petersburg 1 Juai De Minister van Bmnenlandsebe Zaken heeft de internationale conferentie voor de telegrafie met eene rede geopend Aan het eiude zijner lede wees hij op de vredelievende verklaringen door den Czaar afgelegd welke verklaringen door het gansehe Uussische volk gedeeld worden Versailles 1 Juni De Nationale Vergadering beeft het wetsontwerp waarbij sommige belastingen verhoogd worden ook die op het zout aangenomen De Minister van fin ntien heeft in eene bgeeukomst met de Commissie voor het budget verklaard dat de direcie belastingen tot dusver 31 millioen meer opgebraeht hebben dan de raming was Hij hoopte dat als die bron vau inkomsten verder in dit jair zoo mild blijft vloeien by niet noodig zal hebiieu gebruik ta maken van de 80 millioen door de Fransche bank voor te schieten HARKTBEBICHTEN Gouda 3 luai By kleinen omzet was de stemming flaaw Poldertarwe puike 8 60 ti 9 25 Mindore 7 78 a 8 25 Eogge puike ƒ 7 60 a 7 80 Mindere J 7 i 7 40 Voer 6 40 a ƒ 6 80 Gerst puike ƒ 7 25 a 7 75 Mindere 6 25 a 7 Haver zware ƒ 5 25 a 6 80 Lichte 4 a 5 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette sehapen vlag lammeren met groote aanvoer de handel traag magere varkens en biggen vlog te verkoopen Aangevoerd 105 partyen kaas Hooikaas an 23 tot 26 Graskaas van 28 tol ƒ 29 G sbolar ƒ 1 40 ü ƒ 1 50 Weiboter 1 20 i f 1 80 Burgerlijke Stand OzBoaiN 81 Mei Johaana BUiaabeth oudera C A TebJisoholf en H M vaa Noord Johon l rsni Joieph onder F H A Wolff ea H A Qointeme Gijsberta Maria OersrdS ouders A P Buggers ea M £ Joosten I Joai AnthoniuB ouders E van Voght eo C M Odijk OVESLEDEN 1 Joni J T II PrinienbrrfT 4 m U C Hensbroek 4 m C de korte l j 5 ra J den Hang 3 m 2 F van der Hooit 10 m A Vermeij 56 j Urn GuiuwD 2 Juni G Koelen J W E Eeuhl W de Jong en J 11 Taaien H u Straten ea M 1 van Grelen D Hofatedcn en M de Marre D J VVecbcr en P G Ldcermaat BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeeue kennis dat het verbod om honden zoo zij niet voortieo zijn vaneen mnilkorf op den openbare weg Ie laten losloopen is opgeheven Gouda deu 3 Jonfl 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOGIiBEVEKFoETUliN TAN BEaOEN IJzENDOOBN ADVERTENTIEN Da PENNINGMEESTER der onderlingeBOUWVEREENIGINü 8pahen doet gaue n bericht dat de Rekening en Verantwoordingyan zyn beheer benevens het plan van liquidatie zijn goedgekeurd De ge den thans noggedeponeerd bfl de WïDtnfE KNOX DORTLAND alhier zuUen na losmaking van af 15 deier ter beschikking der leden zgn tegen inwisseling der vroeger afg even kwitantiën enbewijzen van aandeel ten huize van den ondergeteekende F N MAAS Jb Mevrouw va deb SLOOT vraagt tegen half JUNI of vroeger eene zindelijke DIENSTBODE die een burgerpot kan kokeg en van goede getuigen voorzien is Dt wasch is buitenshuis Adres Mevrouw de Veduwe J de JAAGER Fluweelen Singel Gouda 288 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JDNLI e k De ondergeteekende maakt bij dezen aan zyneu geëerden Begunstigers bekend dat by hem te verkrggen is Best WIT BBOOD met lïSfkper kilo 21 Cts BRUIN BBOOD 18 KROP BBOOD per VI 21 hetwelk naar verkiezing aan huis bezorgd wordt Slgters genieten 10 Cents van den Gulden Lange Tieodeweg L VAU WANKOM HAMBURW ïr r ri infd loUn en rtiMkt na leder tr kkinK r il r dl tliM iiier d van amisnege nitüe p ïtr ptik nrl nver De mtl Wllns di r pryieii geMl dijor rie relaties ilie dit littiv in Ncdedaiid ii iiL I liet ciïectueren vjui lettcrp bc i lli liet iiTtïfn ii proRramnui der l otery otcr alle 7 IrelcIciiit en koMelom byge oegil TERVVAARLl pSOE VERKOUDHEID CHBONISCHE BRONCHITES TEERING B TIOIHEELE BEHMDEURG DOOK BS TEEïl CAPSULES DE GUYOT ApotbcJur t FarUa Dere capsules ter grootte n en gewone pil bevatten le T uil Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualileit Do capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkl spoedig t Hel dtgphjkwhe gebniili der teer m eer aantebevclcn TOOI facreUt IroJeo en zwakke personen Het is tcrciu f een zeer goed prae crvaliul voor ecoe menigte nekten a vooral ui tijilea dat EpideBiien licersclicii An uatre ie therapeutiqu £ Au ïtMmr fioiMIHARDAT t De teer icj t JH M A Cazcnav wordt met bijumdei 9IICCPS prbruikt togen huithiilslag en longteeitng Hel IS klaarblijkelijk door de ervaring bewezen dat de teer een stimulecrcnden mvloc hced cu dat bij matig maar gcrenfld gebruik de trcr de oi panen Ot spijsverteenng 1 zacUl opuckt en den goeden bloedsomloop berardcrt bictwnuavre de laedectne du docteur FiBRE f De werking der leer lottcndig $ ah Tratté ile Phannacte du pr éssetir Socbkuhii Bg t gebruik van öi o of twee capsules op t oogenblik dat men Hanleelea werkt de leer hoogst merkwaardig m de volgende gevallen BRONCHITES ASTHMA tONGAANDO£NINfi erwaarlOisje verkoudheid LCNGCNTSTIKir G EN TEERINQ KE LPI NEN slecht SPlJSV RTeCRIH0 KOUDE OP DE BLAAS en iu t algenieeu legen alle aandoeningen der slijmvliezen Jederc flacou van fr 2 50 bev u 60 capsules ÏU IS genoeg geiegd o u i in te tuoiien hou waiiig deze geueeavvijze koal van 5 tot 7 2 cent per da Om zich tegen hoopen van namjaksel te koetlen moet men voornllettenop t wtUc etiquette waarop de tihst met zwarte letten i $ afycdtukl en de ondetteekening van GÜYüT in drie kleuren Iher tegenover bevindt zicU het aC timile der kandteekening Depot te Gouda bij J G Zeldenrijk