Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1875

U DE GOÜDSCHE 71EESCHH01JWESIJ der VLEESCHHOÜWEBIJ op DONDERDAG 3 JUNI TARIEF van 3 JUNI BIB LENDEN BOEüF i B per Ned KOLLAÜE ROLSTUK t f 0 90 KLAPSTUK BOUILLIE f Idem zonder been HAAS en BIEFSTUK van de punt 1 30 BIEFSTUK Ie kwaliteit 1 20 2e 1 10 LAPJES en GEHAKT 0 90 SCHENKEL en HALSVLEESCH 0 70 VET 0 80 TONG Versche 2 Voor N IET aandeelhouders wordt het tarief der verschillende soorten met ÉÉN CENT per Ned VERHOOGD üe VteetchAouioer De ondergeteekende bericht aaa z gne geëerde Kalanten en verdere Begunstigers dat hjj is naar de MARKT Wijk A N 68 Hjj beveelt zich verder minzaam aan tot het leveren van de NLBÜWSTE MODELLEN o Jual 187Ö N 1681 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstrelien alsmede tot het vernieuwen en repareeren Ookvoorhanden vele soorten van LIJSTEN voor PHOTOGRAPUIËN OLEOGBAPHIËN enandere GRAVUUREN tegen zeer biUgke prezen Hoogachtend UEd Du Dienaar R J VÜIJZ MeuUlaaker Bg vonnis der Arrondissements Regtbank te Bolterdam van den tienden Juny achttien honderd vier en zeventig bevestigd bg arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuid Holland den negentienden April achttien honderd vijf en zeventig is ten verzoeke van ELISABETH JOHANNA KIEWIT Moderaaakster wonende te Rotterdam Echtgenoote van ALBEETÜS KOCH Koopman wonende te Rotterdam de I ontbinding door Echtscheiding uitgesproken vau het tusseben haar en ALBERTUS KOOH voornoemd bestaande Huwelijk met al de gevolgen bij de wet bepaald Rotterdam den achttienden Mei 1875 Jir G O BURGER I I Proc ureur Openbare Asknbesledingf BUBGBMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DING8DAG den 15 JUNIJ 1875 des namiddags ten 1 Ure in het Raadhuis der Gemeente in het openbaar bg enkele inschrijving aan te besteden Het lJITDIEPEi van een gedeelte van de rivier de Gouwe De voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgeaiönderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente ter Jezing en de inschri yingsbiljptten op zegel geschreven do r den inschri ver en zgne borgen geteekend zullen behporlijk gesloten den 14 JUNIJ 1875 voor d s namiddags 5 Ure ter gezegde Secretarie moeten gn ingeleverd ü DEI l TT7ur ND ORANJE te Oude teren WOEH M J G PATIJN Lxd der Provinciale Staten Lid van den Gemeenteraad en OffleierL Justitie te Kotterdam Namens de Vereenigingen voornoemd Te Woerden P C KNIJFP VoorHtter A C v x v Vreest God eert den KÖ Dr A RüYPEtt te Amsterdam Gouda 28 Mei 1875 C HOOGENBOOM Secritarü De CONSERVATIEVE VEREENIGINGEN Hoofddistrict Gouda U t oaivnoniwiwiiJSlN Hoofddigtrict Gouda hebben voor de a 8 Verkiezing op DINSDAG 8 JUNI e k van een LID van de TWBEDE KAMER der STATENGENEBAAL tot Candidaat gesteld Mr J G PATIJi en bevelen die aan alle hunne Medekiezers ten sterkste aan Gouda 3 Juni 1875 A M BEIJERMAN f JOnTeR rNBUMX Hopfdkiesdistrict Gonda De B C KIESVIBBENIGING heeft in hare Vergadering van heden als CANDIDAAT voor het LIDMAATSCHAP der TWEEDE KAMER gesteld het aftredend Lid Dr A K UU PER Gouda 1 Juni 1875 ÜEI BIEJSTXJIXK Het Hoofdbestuur yan het AntiSchool wet verbond verzoekt allen Kiezer in bet district GOUDA die aan Christus en het Evangelie in de schoolopvoeding der kinderen van ons volk vasthouden ten dringendste in grooten getale hunne stem op Dingidsg 8 Juni uit te brengen p m A KÜUPËR aftredend lid B J L DE GEER VAN JÜTFAAS Voorzitter R HUSEN Secretaris H J REESSE ThesaurUr Utrecht Juni 1875 60EDK00PE nOZISL voor Pi 1 wn S J G BRüSËKEft voor PuNo Solo FKOKSMA Uitgave van itgave van F ivmicei Hofleverancier van H M de Koningin 166 Ou vat tu petit Oiseau Beverie 5e druk 00 40 631 Krüo op 38 Bouquets de melodies N 17 TannhSnser 00 45 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar iAJ Ji I K M A N te Gouda li STRUCTKUll de DAXSE te Franehr Gouda KORTE TIENDEWBG D 82 AmsUrdam 5IIEUWE LELIESTRAAT M 21 Te HUUR of te KOOP gevraagd Een solide PIANO üfiUi mi 4 BriiiJdiuii Opgaven van prjjs worden ingewacht onder Letter Z bij den Uitgever dezer Courant BU de e Courant behoort een Büvoegael Kennisgeving De BUBGEMEBSTEU n Ooada brengt bq date ter kennis ren de beUnghebbroden dat door dea Ueer ProTineielea Uipeetenr der Directe Bclutiagen eni te Sotterdam op den 19 Met 1875 cgn eie iftoiir rerkturd een voljun kohier en een kohier over het 4e kwartaal dienet 1874 75 Dit raoraelde ICahierea ter invordering tqn g e teld in kenden en den Heer Onlvinge dal ieder datrea roorkoisende verpligt ii lynen tanilag op dei BÜ de wet bepaalden roei te voldoen en dat hedea ingaat determijn ven DRIE MAANDEN bio0 welken de reolamet behooren te worden ingediend Gouda den 4 Jung 1875 De Borgemeester voornoemd VAN BEÏGEN UZENDOOBN KENNISGEVINO De BUBOEMEESTRR v n Gonde brengt bg dne er keanii van de bel inghebbendeo dit door den Heet Provinejalen Iiiapeetear der Direete Bel tingen eni Ie Botterdaa op den 2n Jong 1876 ia exseatoir verklatM s Eri kohier vu h t Pateotregl vierde kwartaal dieoat 1874 75 Dat Toormelil Kohier Ier invordering ia geateld in handen van den lieer Ortranger det ieder daarop vourkomruile verpligt ia ignen aanalag op den bg de nist Inpaaldn roet te voldoen en dat heden ingtsl de termgu an DRIE MAANDEN binnen trelkrn de leeUiniea bekoorea te worden iagediead Gouebi ien 4 Jong 1875 De Voonsitter voornoemd VAN BEBGEN UZENDOOBN 7oo nadert dan weer de dag waarop onse Volksvertegenwoordigers zallen worden gekozen Een dag van het hoogste belang vooral in die deelen van het vaderland waar de partgen tamelyk wel tegen alka r zgn opgewaaaen en waar de overwinning vaak wordt behaald door haar die de meeste activiteit heeft ontwikkeld die zich het krachtigst heeft ingespannen Haar komt dan ook de zegepraal ten volle toe Niet in het Zuiden of Noorden maar in het midden van het land wordt de strgd het felst gestreden omdat hg daar niet alleen uit plichtbesef is aanvaard maar omdat daar ook de kans op overwinnen even groot is Eere aan hen die den moed hebben om in de districten waar sü tot de besliste minderheid behooren den strgd toch te strgden en de banier zoo hoog mogelgk te houden al zgn zg zeker van de nederlaag voor het oogenblik Onthouding is voordeel voor de t npartg óók daar waar men nauwelgks tientallen tegenover honderden kan stellen Toch is het brandpunt van den strgd niet daar Het wordt in die districten gevonden in welke de overwinning mogelgk is Tot die distristen behoort Gonda in de eerste plaats Met inspanning van alle krachten kan de nederlaag van Jannari 1874 in eene overwinning verkeeren Maar dan behoort ieder kiezer of geen kiezer man of vrouw die dat met innigheid wenscht zich aan te gorden tot den strgd dan mag geen kiezer op het appèl ontbreken als hg maar eenigszins in staat is den gang naar het stembureau te doen En wg hebben goeèen moed De opgewektheid is onder onze vrienden groot De licht verklaarbare alhoewel niet te verde digen lusteloosheid van 73 reeds in 74 aan het wgken ia thans verdwenen In Joiii 73 bmchten we 550 stemmen nit in Januari 74 1250 Het is mogelgk dit getal nog te ver neerderen Het is ook noodig De allergelnkkigste samenwerking met de conservatieven reeds in het vorig jaar voorgesteld doch toen niet tot riand gekomen althans niet in die mate als wg wenschten niaar nn dan toch verkregen volop verkregen kan gunstig werken lal gunstig werk indien toch maar niemand in de dwaling vefteere dat daardoor reeds de overwinning ven erd i en dedeelnaraing dus minder algemeeni behoeft te zgn De hulp der conservatieven e4en gul geboden als eriientelgk aanvaard is w4 verstekend maar alleen dan wanneer zg dot moed verhoogt niet wanneer zg den lust verftlawt Vergeten we niet dat er ook onder de 1350 stemmen van Januari 74 menigeen waa door con8ervati ven nitgebrachi Ook met hunne onverdeelde en openhartige hulp zgn we niet zeker Bichon verkreeg in Februari 74 min 1600 stemmen Toch hebben wg goeden moed Om den persoon wiens herkiexing wg bestrgden Om den persoon wiena verkiezing wg beoogen Oeen ffewicfatiger strgd in het gansche bind dan die hier wordt gestreden de val van Dr Kuyper zal een evenement n van gewichtiger van nooger beteekenis dan ign verkiezing in het vorige jaar is geweest Onder zgne geestverwanten is er menigeen die niet mmr met liMt e kiel den aetfden weg met hem gaat Oetoige nog om van vroegere teekenen te zwggen het dezer dagen openbaar gemaakt schrgven van de hoo leeraren Brummelkamp en Mulder van de theologische school te Kampen die vooral hierop wgton dat iedere transactie door subsidie of restitutie te stellen in de plaats van het vroeger algiimeen gehnldigd doch nn verloochend bonset wgziging van art 194 der grondwet slechts ten bate kan komeii van de vganden van het protestantisme en daarmede was Dr Knyper het eens vóór hg door Boomsche hulp werd verkozen Die hnlp is hem ook thans weer toegezegd De Tifd Dr Cchaeproan in de Katholieke leesvereemgjng alfaier en de B K Kiesvereeniging Begt voor allen bevelen hem aan en men eet het perinde ac cadaver Daar zgn conservatieven geweest die in 74 Kuyper hebben gestemd uit vreeze voor het radicalisme voor het roode spook Zonden er nog van die conservatieven zgn Wg betwijfelen het Daar is g n Kamerlid met zooveel kracht opgetreden tegen den Gomtschen afgevaardigde a s Mr W Wintgens de nltra conservatieve staatsman di6 door niemand verdacht zal worden van radicale van roode of liberalistisch neigingen Welnu Mr Wintgens heelt Dr Knyper te gemoet gevoerd nadat deze zgn berucht Wetlmek ran den arbeid had voor den dag gehaald Gij ajt KKOsa dan de eommunemannen want gij predikt de commune mbt DKN BUBII IN DB HAHD Zouden er nog conservatieven zgn die Kuyper zullen stemmen Wg betwgfelen het óók hierom Waarin radicalen liberalen en conservatieven de mannen van den vooroitgang mogen verschillen niet hierin dat de openbare School zooals de wet van 57 die in beginsel wil moet blgven bestaan dat die School voor allen moet openstaan welke godsdienstige leerstellingen men ook huldigt en dat aan allen voor wie deze gemengde school een steen des aanstoots mocht zgn vrjjheid worde verleend om in bg zondere scholen dat te vinden wat hun hart begeert Én dat beginsel wordt ook nnweirauigeruid De vgand der Volkaschool zgn onnitoattelijk in het bedenken van middelen om haar afbreuk te doen om ha r af te breken en gelukt het hun op hare pninhoopen den vlag te planten dan sül het de vraag zgn wie dft vruchten der overwinning zal plakken Dordt of Bome Maar het zal zoo ver niet komen want hetzg men miterlgk het beginsel stelle Wegnemingnit art IM der grondwet van die elleodi ezinsnee hetzg men zich in de vacht van subsidie of restitutie wikkele steeds zal bet meereudeel der Natie als één man waken voor dat dierbaar kleinood met moeite in vroegere tgden veroverd en sedert 1806 onafgebroken bezeten Dat zal naar wg vertrouwen ook deze verkiezing leeren De zegepraal moge twgfelachiig zgn de tegenstand zal gedocht zgn Ook om den persoon die te over Dr fenyper staaè hebben wg goeden moed Mr Patgn is een man van beminnelijk éa flink karaicter een uitstekend rechtsgeleerile een vorig voorstander der gemengde aehooL Rotterdam ziet hem sedert eenige jaren in n gemeenteraad zitting nemen aan de bemoeüagen met het ooderwgs neemt hg door de vereerende keuze zgner mederaadsleden een werk zaam aandeel Een deel van ons district wordt door hem thans reeds in de Provinciale Staten vertegenwoordigd en ook in dat collegie heeft men hem r s leeren liefhebben en achten Hg heeft daar getoond met allen ernst de zaak van den voormtgang te willen dienen zooals dit aan een man van gezond verstand past Het zou op zich zelf reeds een eer voor ons dittrict gn door eèn man als Patgn te worden vertegenwoordigd maar zgn candid tuor wordt nog van te meer gewicht i u die gesteld is tegenover een man als Kuyper Zoo kriggt vooral tb ons district de strgd deze beteekenii Voo OF TSaitH DE GKIIENODE ScHOOjL Een heilige strgi too chrgft de Séandaard Dr Kuyper s orgaan ja het ü een heilige strgd dien we opnieuw kauvaarden de strgd van verlichting tegen duisternis de strgd van broederliefde ifaen onverdraagzaamheid de atrgd van vrghein tegen kerkschen dwang dien heiligen strgd aanvaarden we met nieowën moed omdat de waarheid aan onze zgde is en dus de zege op den duur niet kan nitbigven Iels voor den LandlMuw DOKSCHHACHINEM DenieaweDoraoiimachinen nu de Firaa Pk M KYFABTH EN C lu Frankfort a M sehgnen goed te be allen want diegene welke ie gebmiken apreken er net lofoaer De apoedife en groote leripreiding levert troawoos reeila het grootete bewgs voor hue goede naliteit en nnt want naar wg trrneaaen he a boreagenoeaide Irma in het jaar 1874 eer dan y eu veertif ionderd dortciieerttaiffeit loowel OB nit de hand ala aet I of 2 paaiden te gebraiken verkocht De prgaia aleohta 110 Franco bet naastbqignde apoorwefiabition Kadere luliolitingen lijn te verkrggeo bg bovengenoemde Ficma Burgerlijke Stand OraoaiN 3 Abl Dortitlin Eliubeth oeden J Klem en J de Graot Adrunui ouden J A Bietteld ea A bchontcD Pieter oude R C de BroiD ea D J Feoaet JohsDDet Adnanue f oden A Horoli ea L RietTCtd JohiDDei FraaciscBi onders P Remweg en W M Eerbiediging ran iederi godsdinatiga legrifraa