Goudsche Courant, zondag 6 juni 1875

Er bledt zic j IEM 4ND aan tot het verrichten van SCHRIJFWERK LOOPWEEK of ïindere lichte werkzaamheden kan ook met PAVRHEN omganii e ia van een goed gedra Adres franco letter P aan het Bureau dezer Courant l W De ondorgeteckende heeft de eer te I berichten dat lijj met Augustus a s Gouda met der woon verlaat om te ffa e in de laken ziJns vaders te treden en dat hfl van af heden tot bovèngenoemden tyd zal UITVERKOOPEN tot veel verminderde prijzen Hij noodigt zjjne stadgenooteu uit van deze gelegenheid gebruik te maken om zich vaneen goode BAROMETER THEBMOMETEE TOONEELKIJKER of ander artikel uit zijn winkel te voorzien daar hy niettejfenstaande de groote prijsvermindering blijft instaan voor de goede kwaliteit van het door hem verkochte Iiy verzoekt beleefdeljjk aan allen die iets van hem te vordei en niogten hebben of aan hem verschuldigd zijn daarvan opgave of betaling to doen vóór den 1 Juljj ten zijnen huize Wijdfltraat W L C WEIMAR A N 39 Opticus Mevrouw van deb SLOOT vraagt tegen half JUNI of vroeger eene zindelijke DIENSTBODE die een burgerpot kan koken en van goede getuigen vouizieu is De vyasch is buitenshuis Adres Mevrouw rfè Weduwe J de JAAGBB Fluweelen Singel Gouda Jiifvrouvv KROM Wjjdstraat vraagt met Augustan EliNE i DII KSTBODE Loon naar bekwaamheid verwIksSochts GEVRAAGD waarvan TWEE rbor bepaalden tijd V4 ST WEEK bö W van SOEST KA ME ES Men vraagt te Gouda yoot eene dame een GEMEUBILEERDE KAMER en SLAAPVERTREK met kost en bediening Aanbiedingen gelieve meri te doen op de Gomwe Wijk C n 187 TIMffiRUEDEN gevraagd bgi J MULDER cTlouda ARCHITECT te eoWa LEVERT als eigenaar van Steengroeven alle HARDSTE KM MARMER 6f ZANDSTEENWERKEN naar teekening voorte GRAFZERKEN GRAFTOMBEN nz eüz Groothandel in LÜIKSCHE REUEN Kantoor en Magazijn voorlooï ig aan de Bqelekade tegenover de Sociëteit Ons Ge nqeobn alwaar men zich voQr bestellingen gelieve te a lresseeren Gouda 29 Mei 1875 rhi PMrr miifpr P A i ii n M II SfurinV 8 llflMDa u l i t t Lr ncr eu b Vrii inl OviMHi A si Nienv n Mr ru 1 j I m S J K de iouycr 10 m J Olinou 80 j 4 J S au l ikj I j 6 in C A üuJioot KiJ K n Wijk h i J II lu J Reparon lij ADVBtiTBlWTIBN v i vs w r oiafdcmi ¥ra nrQ iTia ft£u£ E iOudeïtrouwd P vl ISAAk a MANHEIM i fl Alkmaar l i S UETSEy AllOXSON li 6ouJa A Juui Ï875 j 1 £ eMig en alyemtene kennisgeving gjö Ond 5rtroiiwd M Luitouant der Infanterie i if A M KOK m OouJa 4 Juni 1875 i g Receptie 13 Juni m Getrouwd G NOÊL ï van Amsterdam BN I J W E UEÜHL die tevens hunnen httrtelijkeii dank betuigen voor de vele bewijzou van belangstelling bj hun huwelijk ondervonden Ooitda 2 Juni 1875 I ♦ j Bevallen vim een Dochter G BEGEER YiiBND Hqden overleed alhier in den ouderdom Tanbijna 83 jaren onze geliefde moedereen behuwdjnoeder Mejufvrouw C A OUDINOT Wed E VAN WIJK Gouda i 4 Junij 1875 T A G V VN DETH I M E VAN DETIi VAN WIJK Heden overleed ohze geliefde Vader en Behuwdvader JOSEPH OLMAN na eene pn gesteldlieid vad eenige weken Namens Kinderien Behuwd en Kleinkinderen M OLMAN Gouda 3 Junij 1875 Eenige en atgfmeene kennisgeving Spaaiis h toupörts z n tol ds vroeger geannonceerde pryzen voortdurend te verkoopva bjj den Commissionair in efiéctan N FBANgÖIS Sïii L j ü i Openbare Schóleziv Pë gewone insi l öving van leerlingen zaCplaats hebben op DiNSt AG den 8 JUNI 1875 des namiddags ten 5 ure in de respectieveSchooliokalen Wijders wordt dienaangaande Terwezen naar d aanplakbilletten v De Secretaris der Plaatselijke Schoolcom nüssle te Gouda i R0IJAABp 5 aöS Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLAS8 begint MAANDAG 21 JUNIJ e k De CONSERVATIEVE VEREENIGINGEN Iloofddistrict Gouda hebben voor de a s Verkiezing op DINSDAG 8 JUNI e k van een LID Vaa de TWEEDE KAMER der STATENGENESAAL tot Candidaat gesteld Ir J 6 PATIJN en bevelen dezen hunnen Candidaat met allen ernst hunnen Medekiezers ten bestwille vooi alles aan Gouda Mej 1875 Db Vbbeïniojiigek Opnieuw ontvangen eene ruime sorteering WltlcDa me sin ut sen MOIRÉ BOEZELAARS de nieuwste DAMESKRAGEN MANCHETTEN enz M DE VLETTER Lange Groeneudaal Gouda 5 6 75 De ondcrgcteekeude heelt de eer te berichten dat hji van af Januari dezes jaars eene heeft opgericht op de Bogen hij beveelt zich aan tot het leveren van alle Steeuhouweiswerl en Marmeren Naamsclie en Bremer Vlojrtegeluu tegen zeer billgke pryzen J M van BÜÜREN Woonplaate Vijverslraat Wijk F n 117 Een ge vestigd begrafenisfonds vraagt om spoedig werkzaam te zjjn een Agent en Bode Vereischten zjjn jjver goed gedrag eenige kennis van administratie en hët stellen van een borg Men adresseere zich franco onder Ltt A B aan het postkantoor alhier AGÈL rÉ ciTBODEÏV Voor eene zeer soliede ie Amsterdam gevestigde en mét zeer veel succes werkende vereeniging worden gevraagd soliede AGENTEN en BODEN welke onder den Burgerstand leden kunnen werven tegen zeer hoog premie en provisie Reflectanten wenden zich met opgaaf van eenige inlichtingen met franco brieven lett C tot 4en boekhandelaar P H j BEKKKR Vijzelstraat bji de Mout te Amsterdam Openbare Verkoopiii fen te GOUDA op MAANDAG 7 JUNU 1875 des voormiddag ten elf ure in het Zoii Hollasdsch KoituHuis in de Wgdstraat aldaar van Ben HUIS en ERF met een TUIN en TUIN HUIS daarachter staande en liggende aan den Kleiweg te Gouda vqjk E n 55 ijnde in het Hms vjjf Kamers eene goede Keuken en t geen verder tot een goed woonhuis behoort Te aanvaardbn 1 Juljj 1675 En twee HUIZEN en BEVEN staande en liggehdein de Komijnsteeg te öourfa TVflk K N 48 en 39 Bh pp DINSDAG 15 JüNIJ 1875 de voormiddags aan het Iiokaal wijk K N 237 taa da Peperstraat aldaar van eenen INBOEDEL waarondé een BILLAET inet toebehooren een MANGEL een PENDULE en 2 VAZEN BEDDEN en BEDDEGPED eni Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOOI EBJEB te Gouda Aan HH KIEZER S Van f iét Kiesdistrict GOUDA Vele KIEZERS van Hoofd en Onderkiesdistricten Gouda die het naaraehlJif welzijn van Vorst en Vaderland bedoelen hebben het voornemen op DINGSDAG den 8 JÜNIJ aanstaande hunne stem uit te brengen voor een LID van de TWEEDE KAMER der STA TENGENBRAAL op den Heer M iG PATIJN officier van Justitie te BOTTE EDAM Zy bevelen dezen hunnen Kandidaat ten sterkste hunnen Medekiezers aan als een man niet slechte van nitetekende staatkundige kennis maar ook aU iemand van wien het is gebleken dot hg met warme lieföe godsdienstzin en tronw s Lands en Stadsbelangen als Ëid der Provinciale Staten en Gemeenteraad als die zjjner zenders behartigt üice geackte Medeiietert tot eene fartij o iiaveraniginj leUoorende maar tot Ktltifn mm m ons dierbaar vaderland en mm kinderen Oouda 4 jDnq 1875 met de bette bedoelingen tonder maden kei V allfn aanraden ommetont gemelde Beer MT J O PATIJN te stemmen Aan de Katholieke Kiezers In kalme bezadigde taal heeft dezer dagen een KaihoUek in eene brochure getiteld een woord aan de Katholieke Kiezers van A r aiur duidulyk en klaar aangetoond dat de antirevolntionnarre Candidaat door de Katholieke Kiezers niet moet gesteund worden doch dat veeleer de geschiedenis der staatkundige partijen in ons land bewijst dat de R K kerk hare vryheden te danken heeft aan de Uberale party en daarom zoo de Katholieke Kiezers hnnne stem uit willen brengen dit moeten doen op den liberalen Candidaat Met het oog op het heldere betoog in voormelde brochure wordt den Katholieken Kiezers dringend aanbevolen Dinsdag a sti hnnne stem uit te brengen op Mr J G PA TIJN Het Hoofdbestuur van het Anti SehOOl wet verbond verzoekt Hen K het district o o ü D A die aan CbrisUis en het Evangelie in de aohoolopvoeding der kinderenvan ons volk vasthouden ten dringendste in grooten getale hunne stem op Dingsdag 8 Juni uit te brengen op m A RÜWPER kS aftredend lid B J L DE GEER VAN JÜTFAAS Voorzitter Utrecht Juni 1875 E HÜSEX Secrelnris J H J REESSE Thesaurier D e K i e s V e r e e 11 i g i n g KONING en VADERLAND IN HET HOOFDKIESDISTRICT GOUDA hïeft voor de verkiezing van een Lid van de TWEEDE KAMEE der STATEN GENERAAL welke zal plaate hebben op Dingsdag 8 Juni 1875 tot horen Candidaat gesteld en beveelt als zoodanig aan den Heer Mr J G PATW OFFICIBK VAN JUSTITIE te flo r m Gouda 21 Mei 1875 Voor het Bestuur Mi fi c LANGERAK Vreest God eert den Koning I Bn de aanstaande Verkiezing voor EEN LID van de TWEEDE KAMEE der STATEN GENERAAL op DINGSDAG 8 JUNI e k wordt als Candidaat ten zeerete aan bevolen het aftredend Lid de Heer Dr A RIJYPER te Amsterdam 7ou ia 28 Mei 1875 C HOOGENBOOH Secretaris De Ondergeteekenden door den Heer HENDRIK TEEKENS Scheepmaker alhier gevolmagtigd zynde tot het beheeren en behandelen van al zgne zaken noodigen hg dezen iederen belanghebbende uit zich dienaangaande regtstreeks tot een hanner te wenden Gouda 5 Jung 1875 C VAN BEUWEIf B VAN WINGEBDEN i BllIMMT U CONFISEUR Ruw IJs Limonades en Vruchténsappen Roode en Witte Bessenwljn FABRIEK IJt HuLLilijSljllI IJSoIl DE JONGH C Cl 6 O TJ 15 E W jè T EI Belasten zich met het inrigten en leverenvan MACHINES voor BLBEKERUEN WA8SCH ERUËN enz Waar zelfs d geneeskunst geen baat schenkt bewjst de DRÜIVEN BORSTHONING YOorlreiTelijke diensten Tot mflu groot genoegen en die m ner ouders betuig ik hartelgken dsmk aan den uitvinder vanden Rijkl Daüivzu BoESTHomNO Ver eheidene jaren tot zelfs als schooljongen zgnde was ik behebt met benauwdheid op de Dorst en kortademing ik werd daarom verscheidene maal verhindert de school te bezoeken en vooral tq verandering wn weder op rgpere leeftgdmynewerkzaamheden te verrigten ofschoon ik mg al zeer spoe g aan de proeven der geneeskundeheb onderworpen mogt het de heeren doctorenniet gelukken mg te helpen en slechts alleen 2 lessehen Ürviven Borsthoning hebben mij totatd genezen AREND SALOMONS HoUandsche Veld b Hoogeveen 2 Dec 1874 nu tmA U tu MO welti gcd p cu4 unarrk Toonira liuinlc mii en pkraiUa inwijztng wuria de irgn vmii Tcr kkiiig f n de priji der flesseben DsuwkeDrig sgn r ftefe AfdrnkkeaderAlteiUancsnugratil na IcHchcii qja mat acn MalalaB eafnila geilotea dit den ribriekittaafal dna t Veikrügbaar i l da flaaefc t Lcidtn £ Noodük OudtwHr F JaAv Idaakug BoHtrdtm C J W SaaU li Apotk Si tKi t taa CiakaL Sciamkcven i Wolff t Zou Drag Vcorixr A nn Va a Waddiiuntin C nm Eaawa Wixrin W H fai Difgalaa Bodefraven P Vanloot Bothoop A J an Twoot Dtl l L ac Uenwen t Ormvtniuut 1 U F C Sn bilié Apoth Hattriwmde W Hepdrika HiuulTtcU i n den Hartofi UUUimkir Kcd da Raadt Don 10 funiv a c b i t tlu rt iiia Trt Kki t d r door tehtMig r i e rin RtkHlt k iirrfti m KC riimKl rnlc Dpldloiwjr b MaMid alt Ht A orig n l loten f 4 f pryrBii KXU p ywii orden Uiww e il MMMidc l or 7 Turkkiii en uiii fluui n Udr SMi fai MHl 7 Millicen 772 040 Ryksmark lu li A iivlultklKU R bwtnagt de ImmU W7i 375 000 v d r prjicn M BTltmwk M O iH OI tilt 12 k tt 125 000 o aja C0CC3 M OOO 14 000 s i to oot r K i i u Ji ii u N Crt 3 50 m een heM originwl lot 1 75 kalf HAMBURG trJll ZU orl iue 1e l ti n tn muikt iw iedere trckiüag au cdr l lneiMr dj vin amtniregt Bit eTen tifkklaplyat ovw D iillbMalinir der pryi f rhl dt ri or de nUties die dit knie In Nededwid btiSit Uj bet efiéctuerea i ifi tedere beatollinc w rdi i t uiUueri irnpniium il r XmUt owr elle I tr Joi f lü 1 H k Wolï Al k mid X L Varaaaiaaal Zoon Apoth