Goudsche Courant, zondag 6 juni 1875

H V 9 I Il I I ni I 8 V O oud 40 j wonende te Beenwijk besch van beleeniging van een magistraatspersoon en een bedienend beambte Eiach IJ dagen gev eenr en 8 boete of 1 dag gev eenz La Füle de maSme Angal heeft zich ten langealeats Ontfermt yver ons en onze arme veate Aldus tonden met een kleine wijziging een paar bekende regels oaa eeo geschikte inleiding kannen aanbieden om over de voorstelling Donderdag jl alhier gegeven een verslag te leveren Langen tijd geleden reeda was ons de opvoering der genoemde opeis uit alle oorden en atreken des lands ter oore gekomen en de neestéh van ben dis onze goede eerwaarde Pijpenstad dikwijls verklen om t zij voor genoegen t zij voor zaken andere ataden te bezoeken hadden dan ook Madoae Aagot s dochter reeds hier of daar gezien Er behoorde Donderdag moed toe om zieh in een taal te laten opsluiten en voorzeker tal meoigeeo die tgoe wooing verlaten had om naar Kunatmin te gaan veel lust gehad bebbeo om bg hetpaaaeareu van den tuio van One Genoegen die inderdaad op flinke elegante wijze verfraaid ia ds groote warmte in a tnmerkiüg genomen in den tuin en nit de zaal te blijven Is dit zoo dan faebben velen aan dien laat weerstand geboden want de zaal was goed bezet Was er na de voorstelling reden tot beroBW of beeft t kunstgenot dast binnen veel van de opoOé rïing vergoed TiLU iu t algemeen te beoordeelen mag overbodig hreten daar er reeds zoo veel over geachreven is en wat de aitvoering in t bijzonder betreft wij gelooven dat die slechts aan siet teer hoog gsgestelde eiaoheo braoiwoordde Er werd onder het publiek algemeen klaagd over tal van beanaeüsgea die sleebtt dit vopr hadden dat de vooratelTiog vroeg geëindigd was en men in de paszso van gaascher harte een luchtje kon gsan acheppen in daa tuin wal zeer genotrgk mocht faeeteo Wij uiten ten slottift den wensch dat het ooodlot ten opzichte vao bet w voortaan gunstiger mogs wezen voor de Goudsehé amusementen toodat niet wsder een concert vari de kapel iitt Grenadiera als t vorige in de zaal moet bijgewoond wordea vanwege het ruwe weer en daarentegen een voorstelling ak van Dunc erdag die in de zaal t hsis hoort plaats beeft op ten zoo prschtigen avond dat ieder snakt naar de vr je lucht Dinsdag a s zal de heer i W A Bo aarda alhier gedurende 25 jaar de betrekking van ontvanger der Registratie en Domeinen bekleed hebben Zondag jl werd in hel lokaal Tiwli alhier de tweede driemaaudelijksche rekeningen verantwoording gedaan door bet bestuur van het Zieken en Weduwenfoudt fPrmideHlia Nadat de voorzitter de vergadering hai geopend ën de notulen der vorige vergadering door den Se cretarisBoekhouder aren voorgelezen engoedgekeard deed laatstgenoemde mededeeling van den stand der vereeniging waaruit bleek dat op den 23 Mei datum van afsluiting der 3 m rekening en vek intwoording het kapitaal der vereeniging bölroeg 431 73 waarvan ƒ 4U0 gedeponeerd i deposito bij de wed Knox en Dortland alsmede dat reeds 3 ledeo uitkeering bg tiekte hadden genoten voorla dat bet getal donateurs 89 en dat der leden 94 bedroeg dat de direeteur der gaifabiiek de heer J de Vries Eobbé als donateur was toegetreden en de directie dier fabriek het vaste personeel had laten inaefarijven voor rekening der directie zoodat op beden het getal donateurs 90 en diit dtr leden 108 bedraagt Daarna werd de rekening en verantwoording nagezien door de leden J J Rgff en D de Bruin en na dit nccoord bevonden te hebben door hen onderteekend waarna werd overgegaan tot de verkiezing van een Commissaris in de plaats van H van der Hoeven welke de stad heeft verlaten Het lid J T F Wulf welke die betrekking orf inlerim vervulde werd door den Voorritter daarvoor dank gezegd en den leden als definitief commissaris aanbevolen Daarop werd J T F Wulf bij acclamatie tot Commissaris benoemd Daarna voerde de Commissaris Zegers het woord die door verschillende voorbeelden de Frieiubciaf schetste en erop wees dfit door vriendschap een De ondergeteekenden fiaezen roor de Tweed Kamer der Staten Qeneraal noodden hanne medekiezers uit bg de aanstaande rerkiezing hun stem nit te brengen op Hr j g patijiv J M NOOTHOVEN tak GOOR Db A BOMEYN D J N SCHELTBMA Me P J snel G J STEENS ZUNEN G STBAVBR D W WESTBRBAAN De H IJSSEL de SCHEPPER Mt J FORTDIJN DROOGLÉEVER P GOEDBWAAGEN L P HOOGENÜIJK Dk W JüUüa fl W G KONING Mr H J kranenburg W D Dï LANGK C MESSEMAKER Mb J H VAif MIEROP tlouda 21 Mei 1875 De ontwikkeliog van een volk de algemeene beschavii g mt i ooodzakeilJkerwUze tegengewerkt door iedere kerkeiyiie part die regeeren wil en invloed liebben op het bestuur va den Maat die zich niet beperkt tot behartiging van geestelijke belangen zij komt er toe andersdenkenden te verdrukken De Jciezers roor de TWEEDE KAMER gelieren deze uitspraak van een kundig man e bedenken vóór zy fann stembi et inTullen Doen zjj dat dan zullen zjj 1 niet Tan de tstembos wegbleven op Dinsdag a s en 2 niet den candidaat van eene kerkelgke partg stemmen maar wel den heer Hr J 6 FATUN 4 VELE KIEZERS De Aideeiing Gouda en Omstreken van VOLKSOiXDERWIJS heeft in hare Vergadering van 27 Mei il met Igemeeue stemmen zich vereenigdmet 4e KANDIDATUUR van den Heer BSV Mr J G PATIJIV de aanstaande Verkiezing van EEN LID ran de TWEEDE KAMER voor ons Kies üMrict in de plaats ran den aftredenden Heer Dr A KUYPER HIS17 BB STTJTJIR De Kiezersvereenigiugeu VADERLAND en ORANJE te OadewaUrea WDEBDEN te WoerdtH h bien roor de aanstaande Verkiezing ran één Lid der Tweede Kamer tot Candidaat gesteld JfJ G PATIJN Lid der Provinciale Staten Lid van den Gemeenteraad en Officier van Justitie te Rotterdam Namtnê de Vereeniffingen voornoemd cC Woerden Te Oudewater V C KNIJFP VoorzitUr A C VAN AEL8T Voorzitter A M BEIJERMAN Secretarie F JONKER IDENBURO SeeretarU THE SINGER lANDFACTDRINC G NEW YORK De GROOTSTE NAAIMACHINEN FABRIEK DER WERELD HOOFDKANTOOR VOOR NEDERLAND IISTERDAM WARMOESSTRAAT 1607 heeft de eer te berichten dat zg ZADEL ZAK en ZEILMAKERS waaronder die met touw bewerkt kunnen worden BUe maclune is voorzien van een Certificaat van Echtheid geteekend door den President der Mutscbappij zonder dit UrtiHcaatia geene machine echten wordt daarvoor niet geguarandeerd 6 jaar guarantie Volkomen onderricht gratis Gemakkelgke wflM van betaling f Pryscouranten worden gratis toegezonden A 1 VüH DIE eLé 3 ALPHEN lage zjjde By de aanstaande verkiezing roor de TWEEDE KAMER der Staten Generaal op DINSDAG a s mag geen enkel kiezer in tdistrict Gouda zich van stemmen onthouden maar ieder moet naar de stembus in het belang Tim de toe komst der openbare school en brenge z n tem nit op Mr J G Patijn Ofieier van juttitie te Rotterdam iV S De stembus ig geopend van 9 5 ni VELE KIEZERS uit het district Gouda De bekende en onbekende crediteuren in het feillissement van GIJSBEBT VAjr VEEN Winkeiier in Galanteriën te Oouda de Bevoorrechten de Pand of Hypotheekhebbenden er onder begrepen worden OPGEROEPEN voor de TwKBDB vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op MAANDAG 21 JUNI a s des vourniiddags ten 9 t ure in het Gerechtsgebouw aan t Haagsche veer te Rotterdam De Curator Me J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 5 Jani 1875 Echte EAU des FEES 1 50 de Flacon bjj CHs van VIVE Je Gouda Coiffeur et Premier Postichenr HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN te vlekken als men de Flacon half gebruikt beeft en het bevalt niet alsdan geef ik met genoegen de betaalde 1 50 terug Depot van THEE OIT HJtT MaOAZUH tan N Ravenswaay Zonen OORINCHEH 11 Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde ordei aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda rin A gerenommeerde t JiRi THEEËN nit den Koninklnken Nederlandschen Wurtembergschen THEB HlkNDËL van P W TROUSSELOT ZOOV Hofleveranciers van de Horen van Nederland en Wnrtembetg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda Vg 3 3 v n SANDEN Botsmuirkt Depot TAN mwm WL Elixer d Anvers LIKEUR DE TABLE heele en halve flacons BW W N RAAUMAAKERS firma H Kemp Oostharen L No 829 der beroemde Wekclijkschc Zamenspraken Ditgare J J H KEMMER te Utrecht ia heden voorhanden bjj den Boekhandelaar j LangeTiendeweg te Oouda Gold Dfok ru A BriuknniT Zondag 6 Juni 1875 nemen met betrekking tot de laatste fifaie der partijen Zij moeten bij de regeeringen waarbij tij zijn geaccrediteerd het gewicht vaa die fusie doen uitkomen de tevredenheid daarover van den koning mededeelen en tevens er op wgzen di t door eene commissie van dertig leden ile grondslagen vooreene conititutie worden ontworpen die aan alle liberale partijen gelegenheid zal geveo baar programma uit te voeren BUITENLAND BaltenlaDdsch Overzicht Ia Frankrijk schijnt men op reg te zijn om een vergelijk tot stand te brengen tusschen de elkander iKstrijdeade rooratandera ran departeioeDt ile eo ran arrondiaaementskeuzeii roor den Senaat BINNENLAND Gouda 5 Jaui Bg gunstig weder zal er aanstaanden Maandag voud ten 7Vs itir in het plantsoen aan den Fluweelensingel eene mutieknitvoeriiig plaats Jiebben door het korps nuziekantrn der d d Schutterij Maandag morgen wordt de stedelijke zwemsehool alhier geopend Woensdag is er een algemeene vergadering geweest van aandeelhouders in de Ooudêcie FÏeetcihouKtri waarin d j en der voorloopige commissie benoemd zjjn tolgKen van het definitieve beatuur uitgezonderd de R P Puratoer die verzoofit had niet IU aanmerking te komen Voorts is wededeeliug gedaan wat de Vaorioopige commissie verricht bad waarvan wg t vbornaamsts vetmeldeu De vereeuiging ia als rechtsf rsoon erkend b j Kon besluit van 26 April 187 Voorts IS op de Peperstraat alhier en lokaal gehuurd van den beer A C Scbunten om daarin de leescbhuuwerg nitteoefeoen De inriehting van hei lokaal is geichied door den beer H i Nederharst die bij inschrgving de laagste luachrijvcr was terwijl de werkzaamheden verricht zgn onder toezicht van den atobitect C van Eeuwen Bg eene oproeping vao tollicitsnien vbor slager der maaUchappu hadden zich 32 sollwanten aangemeld waaruit de heer £ i de Leeuw van Alphen weid benoemd Toen deze echter later zich teriigtrok is de heer H ü Calis als zoodanig aangestdd Na deze mededeelingen beeft een der besluurrledeni er op geweeen dat het een ieveuavoorwaarde voor de vereeuiging wat dal de leden ook in waarheid kalanten der vleeachbouwerg moesten zgn Wordt die voorwaarde niet Vdrvuld dan kan het de nieuwe maatschsppij niet goed gaan doch in het teg uovergeitelde geval bestaat er alle kan dat die jeugdige vereeoiging bloeie en tot not i van de Goudsche burgerg werkzaam zij VEKGADERING van dek GEMEENTElR iAD Haandag den 7 Juug 1875 des namiddaga ten 1 ure ten einde te behandelen Het adres van de bb Zcldenrijk eo van Eenwentot afkoop van bet regt van overpad op een ttukgroJd gelegen achter den ittio van een bu toebehoorend huia aan de Turfmarkt Het odrea van de erven C A de Gidts houdende verzoek om aan hen in gebruik te geven 4en gerioleerden groud in de verlenging van de zoogeuasnlde Baanstrnat Ë n voorstel van Burgemeester en Wethouders tot liegeling Van het bedrag der jaarwedde irau den lleralir iu de natuur en scheikunde aan de Burgeraioiidachool tevens direeteur dier school V Jrzoek van mejulvrouw N Bruin om ontslag als hulpOnderwgteres aan de Openbare Burgerschool voor meisjes Vetioek van den heer L Goudswaard om ontslag als hlilponderwgzer aan de tweede opeubare lArmeuscbool Te I benoemen een marktmeester van da varkens Bij de herkieiiog an het bareel in de Fraoache Nationale Vergadeiiag heeft nog meer wryving plaata gehad dan lieh aurankeiyk liet rerwachien Üe Brogue ton bij d ze gelegenheid eene poging doen on de oude meerderheid te herttellen bij wilde Bicard als rice preaident doen Terfangeo door Talhonet en Lamy ale aecretarii door Méplain de inirige ia echter niet gelukt deze heeren verkregen slechta 278 D 207 ateoiinen d Audifrd Paquier verkreeg als preii dent 13 atemmen meer dan den rorigen keer By d wijzigingen door de Dertig commitiie in het ontwerp tot regeling an de verhouding der openbare machten gebracht behoort nog die waarbij wordt bepaald dat de beiJe Kamera onmiddellyk zullen vergaderen ingeval van oiitilag o overlyden van den Prenident der Kepnbliek Het verachil tusacheu het Pruisiscbe heereohuia en de kamer van afgevaardigden over het wetaontwerp et regeling der adninialr itie van do goederen dei katholieke kerk tal waarschijnlijk gemdkkelijk nit den weg worden gernimd De quaestie was deze in de fcaner waa bepaald dat zoolang de goederen van een kerkelyke gemeento onder beheer van een commiaiaris ttonileo aan dra geeatelgke wiena bezoldiging uit de alaatsfondeen werd ingebonden ook ait de kerkelijke fondien meia macht worden betaald eii dat de paitoor geen voorzitter moelit w fn vou het college van kerk oog len Hel heerenhuis licft de eerste bepaling weggelaten en de pastoor netlelgk voorzitter vso geDoend eollege gemaakt In de eoiirerentiëB met da partijhoufdeii der kamer vau nf fevitardigden gehouden i tbana overeengekomen djl de eerste bepaling vervallea tal blyveii zouals door het heerenhuis is angrnomen doeh dat de tweede zal luiden tooals ïij dopr d kasMr vao ofgevoardigdeu is geredigeerd Daarmede tullen dan de moeilijkheden uit den weg cgn geruimd en ook het laatste der kerkelyke wets ontwirptn tyn vasigeateld Behalve de quaestie over het bovengenoemde kerkelijke wetsontwerp moet nog een andere over de provinciale wetgeving tuaschen de beide takken van de Pruiiiacke wetgevende maeht worden uitgemaakt en ook bieromtreBt hoopt men apoedig tot overeenilemmiog la tullen geraken zoodat het waarsehijnlgk nog iu de zitting v n den landdag tal kuunen worden vastgesteld Koning Osesr van Zweden is it Berlijn naar Oreaden vertrokken na op de meest hartelijke wyze van den keizer afscheid te hebben genomen aan wien hij de hiatoriemedaille voor dapperheid heeft geschonken mei de opmerking dat gedurende tijue regeenng zoodanige onderscheiding nog niet wtts verleend en ook voor de tweede maal niet zou worden verleend terwyl hy de beste wensclien uitsprak voor de vriendschapsbetrekkingen voor de beide volken De keizer schonk zijn gast eigenhandig de orde van den keten van bet huls van llofaenzollern Mi andag jl had in het watersebap Pnpelfop en Diemèrbroek de verkiezing plaats ian een Voorzitter en een Heemraad De Heer G A Muller werd met klgemcene stemmen herkozen tot Voorziiter en tot Heemraad werd gekozen de Heer V teu Brummeler met 266 stemmen teiwgl de Heer J Blommeslein 256 stemmein op vereenigde In de zitting der Arr Eeohlbank te Eolterdam van Donderdag stonden o a terecht C V d 8 oud 36 j wopende te Keeuwgk besch van beleediging vau eeu bedienend beambte eisch 15 boete of 4 dagen gevangenisstraf De behandeling van het rechisgediog Amitn voor het Kammergeriebt tal waancbijnlijk zeer kort van jdnur zgn Hoogstens twee tittingdagen zullen daar aan gewijd behoeven te worden en daarvan zal een groot gedeelte moeten besteed warden aan de lezing der diplomatieke stukken Gelijk vroeger beeft plaats gehad bij de behandeling der zaak voor het Stadtgerioh tuMen de stnkken betreffende de kerkelgk taatkundige aangelegenheden in geheime zitting worden voorgelezen Aan het groole pabliek zal dit rechtsgeding weinig belangstelling inboezemen want van het hooreo van getuigen enz in een woord van ol hetgeen waarop net gewone publiek zoozeer gesteld is bg rechtsgedingen zal bier geen sprake zgn Het zal hier slechts gelden de beslissing der reohtsqgaestie In België duurt de gisting onder de bevolking het gevolg van het drgven der ultramontaneo nog voort De vertegenwoordigers van Spanje bg de vreemde mogendheden hebben van hunne regeering instructies ontvangen omtrent de bonding die zg hebben aan te