Goudsche Courant, zondag 6 juni 1875

dracht Terkr n wonlt en eendraohl macbt maakt Toen prak de Commissaris Wulf een enkel woord waarin hij den leden dank betuigde roor het in hem gestelde rertronwen en hen aanspoorde tot medewerking ter uitbreiding der rereeniging 1 door uachtnemiug en berorderiug hunner gezondheid door matigheid reinheid zoowel teo opzichte lan wonieg els tan liohaam enz enz waarna hg beloofde den bloei der rereeniging zooreel mogelyk te helpen berordereo Daarop droeg de commissaris Boot het gedicht Bet temoett ftlmk root waarna ten slotte de Seoretaria Boekhouder nog de volgende mededeelingen deed 1 dat rolgeos art 15 ran bet reglement een temÜifi bode zoude hmnm worden benoemd doch dat doar de bereidraardigbeid der leden daartoe Tolstnkt niet behoefde orer gegaan te warden daar behalTe de eommisasrisseo Boot en Zegers die dit Tan af het begin reeds gratii deden ook de commissans Janssen en het lid Brinkman zich elk voor en gedeelte der stad hadden aangeboden welk aanbod gaarne was aaogeaanen de contributie aan de buileB der leden des Zondags fratit Ie gaan ontvangen dat boveadiea het lid J de Vos Sr zich bereid heeft verklaard beuiielings net elk der boden rond te gaan ten eiude als adsistent bode zoo noodig in e rallen 2 dat hy uit het bestuur en Jeden ï personen heeft kunnen rmdea die genegen zijn liezen winter een of meer buitengewone vergaderingen aet vrouwen te helpen veraaogenamen doer het geren van een taaoeelstulye n voordrachten Een en ander werd onder applaus veraomeD Na dankbetuiging aan de sprekers en de laden roer ban belangstelling sloot ie voorzitter de ver gadcring Daarop werden nog een paar gedichten voorgS dragen door de leden C de IConing en II C Songers beboorende te beroepen nog voor e n of meerjaren van kracht te verklaren een levendige gedachtenwisseling uit doch werd met groota meerderheid verworpen Tot lid der Commissie voor de zaken der Broederschap in plaats van den aft redenden en niet herkiesbaren mr G van VoUenhoven lid van Oedep Staten van Z Holland wend gekozen baron mr W H de Watteville secretaris der stad Utrecht Tot Curatoren van bet Seninariitm in plaats van ds J H Marooier aan de beurt van aftrediog en niet herkiesbaar en van ds J van Leeuwen die ontslag gevraagd had werden benoemd dr J W Bok en dr H C Rogge predikanten Ie Amsterdam en te Leiden Tot vaste leden der Vergadering werden benoemd de oud hoogleeraar dr Tiedemau en de merit peed dr U Heemskerk De vergadering droeg ook nog aan de comm v de zaken der broederschap op te geschikter tijd uit haar naam een adres by de Tweede Kamer 4cr Sta tenGeneraal in te dienen ter sake de wet op het Uooger Onderwy s waarbij men zioh boofdzakelyk zal aansluiten aan het adres van den Senaat der Leidsche Hoogeaohool ea de nota der Theol locolteit aldaar W 1682 ADVEHTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere regel meer 10 Cotten 6B00TE LETTEBS wotiea berekend naar plaatsruimte A onderl ke Nbmmers VUF CENTEN De gewone jaarlyksche klachten over gevaren waarmede de oogst of een deel er van bedreigd wordt beginnen weder te komen Men zal zich by t lezen daarvan herinneren dat men daaromtrent uiet al te zwnartillend behoelt te zyo daar de ongunstige verschijnselen die men opmerkte gewooolyk door ren erg zwarte bril met een zeer pessimistisch oog bekekeu worj eii Zoo vermeldden we reeds dat er voel rupsen zyn de beriolitg ver duchtte dat er van het ooft weinig terecht zou komen We hopen dat zyn bril evenals dw van de inzenders der volgende berichten tot de donker gekleurde zal blyken te behooren Uit den Tielerwaard wordt gekUagd over droogte waardaor het koolzaad veel te iyden heeft vooral door toeneming an de iuis en gevolg van de droogte Heele stukken met koolzaad zyn weer OB geploegd Ook het gras lydt veel door gebrek aan rege Te Veur is bet vroege bloemkoolgewaï mislukt en hebben de tuinders aldaar datzenden guldens schade In de Haarlemmermeer is bederf in het koren dat met verlies bedreigd wordt prijs toegekend voor een drift veo 6 windhooden aaa den keer H J Backers alkier Olsterea had in het Paleia voor Volksvlijt te Amsterdam de plechtige aitrnking plaats van de bekrooningeu door Ncderlaadeohe inzeaders op de wereld tentoonstelliag te VVeenen in 1873 behaald Z K H Prins Hendrik had de taak vaa nitreikiag welwillend op ziek genomen Vereekeidene ministers en gezanten en nndere autoriteiten waren tegenwoordig en de zaal was keurig gedecoreerd en met bloemen getooid Onder hen aan wieo wen anerkenaiangs diploma werd uitgereikt behooren onze stedgenooten de bh C O van der Post en P Ooedewaagen JDe jjaarlyksohe vergadering van de naatsebappy aer erlandsche letterkunde te Leiden al ditjaar wegen de academische féestea niet op den derden maar p den vierden Donderdag der moaad ndus 0p 34 fmi gehouden worden üit Berg Ambacht rtrok ia de verloopene eek G van Zessen met zijn gezin om zich in Ata staat Illinois V S e ua vestigen Tot dpbdde van den Krinpeaerwaaid ia door bet Dykcolleg benoeoMl de heer ISwout Uoogeudyk te Ouderkerk a d IJsel Aan den op zijn verzoek eervol ontslagen Dykbode D van der I eden is eervol ontslag met pensioen Mretlaand Staten Gtoneraal Eïhste Kahk Ziiiüg van 4 Juui In deze zitting is na discussie het wets ontwerp itot nadere ijjdelyke voorziening omirent het Neder landsoh muntwezen aangenouien met 19 legen t stemmen Daarna is de kamer op reces gescheiden Vrijdag jl is door de kearmeesten vaa het vle scb en spek teo huiu van Nieolaaa van der Post slager wonende op de Nieuwe Haven alhier in beslag genamra p m 100 kilo raiidvleeacb hetwelk als sckMietqk voedsel voor de geaendkeid oamiddeUyk is begraven Tusschen gepasseerJen Woensdag en Donderdag heeft een hond toebehoorende aan een faoawnian te Moercappelle zeer wild door het dorp Wadd ni een geloopen De nachtwaker heeft nog gebruik moeten maken van zijn sabel om hem van het lyf te houden des morg ns heeft hy een paard van deu landbouwer Molenaar uit de Hoogeveeo dat voor een lytuig stond aangesprongec en gebeten alsmede de bond van genoemden landbouwer daarna een paard van C van Gaaien en een van A Bell een hond vaa A van Bergen en een van C de Groot allen woonacbtig te Waddiuxveen Bedoelde hond en die van A van Bergeo zyn af gemaakt De 2de luitenant J F Obcrholzer is van het 4da by bet 6de reg iuf te Breda overgeplaatst Dezer dagen heeft heer J H Hingman commieaartermeester by s Kijki archief te s Hage de gemeente Schoonhoven weder bezocht ten einde voort Ie gaanmet het regelen van het oude archief tot 1813 Buim 200 zeer oude stukken dagteekenende van 1200 af zyn taoutcyfering naar a Ryks archief opgezonden Bil Op verzoek van heeren Burgemeester en Wethouders van Cspelle a il IJsel en Hiliegersberg heeft de Minister van Financien bepaald dat in den Print Alei inilerpolder op de grens van Nieuwerkerk en Cappelle a d lisel eene biievenbus zal worden geplaatst De lichting zal dagelyks des voormiddags ten 10 ure geschieden door den postbode te Hillegersoerg aan wien de bettelling der brieven ir opgedragen Ds van Gorkom pred by de Ned herv gemeente te Amsterdam heeft het beroep naar de remonstrantsche gemeeten aldaar aangenomen Onder voorzitterschap van den geneeslvundigen inspecteur dezer provincie dr L J Kgelin hietd de geneeskundige raao in het minis erie van biiinenlauilsobe zaken te s Hage Zaterdag zyiie opeub tre zomerrer gaderiog Uit de mededeelingen bleek dat de sterfte in ZuidHolland in 1874 bedroeg 1 op 33 61 inwooera Het Amerikaansoh weekblad The Nation maakt melding van de oiitdekling van een groot flnaacieel I schandaal t Is uamc yk gebleken dat te St Louis en eenige andere steden van het westeu reeds sedert jaren een verbond Ring bestaan heeft tuischen ontvangers der belasting op bet gedistilleerd en eeoige branders die te zamen de sohatkist voor ongeveer een millioeu hebben bestolen De zask ia ontdekt met door de politie maar door een der redacteurs van een te St Louis versohynead dagblad die aerst vrij wat moeite schynt te hebben gehad om zijne mededeelingen te doen geloof vinden en de autori teiten tot het instellen van een onderzoek te bewegen Op de gronden van jhr mr D T Oevera van Ëiidegeest te Oegstgeest zal op Donderdag 10 Juni WW des voormiddags ten 10 ure een wedstryd gehouden worden van de meestberoemde grasmaaiwerktuigen De afdeejing Ofgatgeest en omstreken der oilandache maatschappij van landbouw heefi Jeze zaak ontworpen ten einde de meuwats rerbete ingeu aan deze werktuij en in den iaatsteii tyd aangebracht onder de aandacht van bel landbouwend bliek t brengen Op Dinsdag 1 Juni II heeft de algemeene vergadering plaats gehad van het sigemean Nederlandsch Vredebond afdeeliag s Graveiihage in het departC mciits gebouw op het Buitenhof Door versehlllende belangstellehden werd die vergailenng bygewoond Nadat de Voorzitter mr D van Eek haar had gespend werd door den Secretaris J W D Roell een belangryk overzicht gegevea zoowel van den Staat en ds werkzaamheden dezer afdesling i als van hetgeen in het afgeloopen jaar in ons Vaderland en in andere Landen merkwaardigs ia voorgevallen in betrekking tot het Vredebond De Vergadering besloot voor te stellen aan I bet Hoofdbestuur van het Alt em NtcUrl Fredebmd te s llravenhag ter beslissing door de leden op de algemeaue vergadering van het Hoofdbestuur op 7 Juli e k daar ter ated te houden genoemd overzicht te doen opnemen in hel jaarboekje van het Aljeim Nederl Frtdebeni en daarvan een paar honderd exemplaren meer dan er voor de leden noodig zyn te laten drukken ten einde die in ons Vailerlsnd te verspreiden op eene wyze welke bet Hoofdbestuur hot brat zal aoadeelen om bet zooveel mogelyk ter keniiis van het publiek te brengen Uit het verslag bleek dot de aideeling Ie s Hage thans 282 leden telt terwyl de rekening en verantwoording van den penningmeester F N De Cbarro deed zien dat de finaneieele toestand verkeert De aftredende leden de heeren F N De Cbarro en J W D Eóell werden als leden van het Bestuur herkozen terwyl in de plaats van dr J J F Wap naar elders vertrokken mr J P van Bosse tot lid van het Bestuur verkoeen werd De Vergadering benoemde tot afeevaardigden naar de algemeene vergaderingen de heeren J W Hoever Pb J Bachieno J Hormon de Bidder De t X i II 1 1 Mr W Thorbecke heeft voor de eandidatuur in bet kiesdistrict Almelo bedankt De liberalen bevelen thana baron van Fallaodt in cyne plaats aaa Hst vervoer langs den Nederlandschea Bijn spoor w heeft gedureoJe de maand Mei 1875 opgebracht aan reizigers ƒ 166 627 aan goederen 53 673 aan direct verkeer vaa reui rs en goedereu lfi8 208 t ian en 406 508 Door de plaataelyke Schoolcommissie te Zwolle is gelast dot wanneer de tbermoaieter meer dan So F arnie teekeot geen school zal warden gehouden Op ooderseheidene armen en tasschenscholen te Amsterdam is eergisteren namiddag wegens de warmte geen school gehouden Het schoone paar tyger ea tijgerin uit Bengalen gadnrende 7 jaren een sieraad der Roiterdamichc diergaarde was sedert eenige weken ziek Eergisteren is de tygerin gestorven zooals bij de lykopening bjcek aan de gevolgen van longaauiioening Op een vergadering der Remonstrantsche broederschap 1 ec 2 Juni te Amsterdam gehouden lokte een Tuerstel om het in 1872 genomen besluit waarby voor een tydperk van driejaren ouder zekere voorwaarden rei gnad werd predikanten niet tot de broedeiacbap Voorzitter herinnerde de leden aan de v j die in Aogusms en September Ie GraTt len worden gehouden van het InstZ Internat naal Kecht en van de I 2 P Een voorstel van dr P BleekVr f een adres van sympathie tot die richten werd doordf l me to 22 Bvenzoo aam de Vergadering 1 aan van mr A M Maas GeB Ur W Men schryft uit Wageningeu i Teel i van hier over do eikever pw ZÏ len g l vond er zelfs vermaak t r e enwel hier over nog het vXênd heel zyn tot hiertoe gevangen 480 Hl olgens genomen proef ïaau er iliter dus in een Z JZ Cn 1 men derhalve ruim 19 millioen i de gelegenheid ontnomen om v oor S v V hunner soort te zorgen Wanne J elk wytje gemiddeld 40 ei W d T zich eeu denkbeeld vormen hóev h insecten over 4 jaar Ser I eer men ze ng Ld 3 M L r one alle dank vo hun ot I r ter v d g g d i onvermoeide p g gen orergen ït wint o f e L beJ fdTr l der mest diegenen die kydrag bebb l l percentegeivgze uit te iL f Aonken zulks nift meer i 6o 2 be i rLr ST men er ngeslaaot gil Klders s ni eipe deTverlXn plaatse daartU aang Z Vf bekend ia niet met Z 1 en uitalag bekroond Uit Amsterdam schryft men van Woensdag i Heden avond ten 7 nar had in het lokaal de Eensgezindheid op bet Spui de Ie byeerikomst plaats tan adbaerenten aaa Mullapatior s streve i lot beetryden van het misbruik van sterkeu drank Circa 40 personen waren daartoe door den heer Philippuna uitgenoodigd en ter vergadering opitekomen Nadat Spr iu eea interessante rede de middelen had aangegeven die by onder medewerking van den staat zoowel ais vaa het individu ter oestryding onzer vollfskanker weniebte aan t wenden waaronder by vooral aandrong op varbetrriag der hygiënische levensvoorwaarden petitioneeren om doelmatige wetten ten einde liet in kenoelyke tiaat van droukenaghap verkeeren strafbaar te stellen en bet aantal herbergen te beperken bot voorbeeld te geven tot matigheid en het huiael k leven te bevorderen enz traden alle aaotrezigen toe tot een bond die to dien geest werkzaam zal zijn en benoemde eene kommissie van zea leden ouder presidium van den heer Philippooa ten einde de voorstellen van laatstgenoemde te overwegen en de statuten te ontwerpen om op eene volgende vergadering nader te behandelen In een ingezonden stuk in de Prot Onerf u Cl wordt door de heeren A Brummelkanp en C Mulder te Kampen o a gezegdi Noch het beginsel aoeh den eisch van restitutieaaa de bye scholen die sedert dr Knyper s parlementaire rede vun 7 Dec 74 schier algemeen doorde antirevolutiooreu aanvaard zijn kunnea wyonze adhassie schenken De redenen daarvoor zyndoor ons reeds op verschillende vyzsn maar vooraliu de Baiim ontwikkeld Genoeg zy het io aw blad nogmaals te herhalen dat o i eea restitutie of subaidia stelsei niet het middel is om tot redrsa onzer grieven of tot volkomen vrybeid vaa het byzonder onderwya te geraken Integendeel ieu wy daarin eea trensi geervo met het beginsel der oppermogtiga staatsidee op sehoolgebied m a w op godsdienstig zedelyk terrein De moeijelykhedeo zouden in de praktyk er niet door opgeheven worden en het voordeel xou den Roomsohen slechts ten goede komen aasagasaas i = P O X ï T I E Aan het Bureau van Politie alhier rlin k MlsTmo d en TwuTzAKKENMESTING dezer dagen in deZe gemeeuie gevonden OOOBA DEÜK VAN A BBIKKMAN iK tl 187Ö Woensilag 9 Jnni GOUDSCHE COURAWT Nieuws eo AdverteDÜeblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dester Courant geschiedt ZOJfDAG WOENSDAQ en VEIJDAG In de Stad geMhiedt de ui Bve in den avond van DINSDAG DONDEBDAQ en ZATERDAG De pr a per drie maanden is 1 75 franco per port 2 De inaendiiig van adrertantieQ kan geschieden tot éöa nnr des namiddags vaa den dag der nitgave atcyd met de E K geeetelykhüd De beer Diraeli antwoordde teer plechtig dat i $ Begeering zich niet aansprakelyk atrlde voor iels dat in binnen ot buitenlandsche bladen voorkwam Een voor de Italiaanscbe regeering gewichtig onderwerp is thana aanhangig gdmaakt nl het weteontwerp boadrnde boitengewaM maatregelen op de openbare veiligheid De nooAnkelykheid daarvan werd door den minister presideil Hingbetti uitvoerig betoogd terwyl hy dringeni op de aanneming aandrong en waarachy nlyk on dis gemakkelijker te maken heeft hy de vaornaaoH e bepalingen van het ontwerp iu een enkel artikel aamengetrokken dat door de kaaar ia handen eaer commissie werd gesteld == eaowpi FRANK UE Toor de rechtbank te Pary is thans een proces tot echtscheiding aanbangig hi welk doet zien hoeceer de gwteliaaatige h ml s tu e lfcu a kier ea daar den kaïselyken vrede dreigen te verstoren Msn en vrouw zyn Zwitsere van geboorte en afkomstig uit Geneve De vrouw sUmt af van eene oude Protestantsebe familie even als de aun en beide waren nog lang na ban hawelyk dat voor twaalf jaren gesloten was en waaruit vyf kinderen zijn voortgesproten trouw aan het voorraderlyk geloof gebleven Maar de kerkelyke twisten te Geneve en de woelingen van bisschop HermiUed schynen het hoofd van de arme vrouw op bol gebracht te hebben zoodat zy toegevende aan geestelyke invloeden betProtestantsche geloof bad afgezworen en tot het katholicisme was overgegaan Dit was een hard geval voor den man die lelf protestant zyode en eene protestant scbe vrouw getronwd hebbende gemeend had dat by altoos de bewaarder barer hartageheimen zyn zon en nu ziein moet dat zij te biecht gaande hare diepste geheimen zou uitstorten voor een vreemden mou Daarbij bad hy alle reden te vreezen dat de vrouw me s onbeproefd zou laten om ook de kinderen tot bet katholieke geloof te bekeeren Om dit te voorkomen verwyderde hy tyne kinderen De man had zijne vrouw bartelyk lief amar hy meende niet anders te mogen handelen Daar deze scheiding de moeder zeer hard viel zoo verklaarde hij dat de kinderen in t vaderlyk huis zouflea terugkomen indien y tot bet protestantisme terugkeerde De vrouw nam met deze schikking genoegen en zy teekende eene verklaring waarby zy beloofde in het oude geloof te blyven leven en er in te zullen sterven Maar die belofte werd niet gebonden Nu werd gelyk men denken kan het huiselyk leven voor belden op nieuw eene bron van bet bitterste verilriet Eindelyk stelde de vrouw een eisch tot echtscheiding in De rechtbank beeft alvorens uitspraak in deze zaak te doen een onderzoek bevolen Een punt heeft de rechtbank echter reeds uitgemaakt namelyk dat de vader het recht heeft de kinderen te onttrekken aan de leiding der moeder die haar geloof bad afgezworen BUITENLAND BaiteBlatdsch Overalcht Nog altyd verzekert men dat het Baffei s plan ia in de Nationale Vergadering vaa de arron diseementsverkiezing voor den Senaat eene porte feaille uealie te maken Het is nog niet zeker f by doarby kan rekenen op dea steun van Mac Mabon Is dit zoo dan zo a de ministerieele qnaestie wel eene gonvernenenlsorisis kunoea worden in dat geval zal de linLerzyde die tot ellen prija eene gevaarlyke crisis wil vermyden wel aan zyae eisobeo toegeven t Heet dat de commissie welke door de Nationale Vergoderiug belast ie met de verifutie der rekeningaa welke betrekking hebbea op hst budget van 1869 tot de oatdekking is gekomen dat belangryke aommen dis op de legerbegrooting waren uitgetrokkra tot andere doeleinden zijn beataed £ eo en ander bdooft weer een oaaangeoaom geval voor de Bonapartisten Ëitne overeenstemming te bewerken tuascben het Pruisische Heerenhnis en de Kamer van Afgevaardigden ten aanzien van de provinciale wetgeviog is niet gemakkelijk geweest üeForttchritttparUiheiSi bepaald geweigerd op de grondslagen door het Heereobuis aangenomen te onderhandelen doch zy wil wel gehf l zelfsUnilig verbeteringen in het aanhangige ontwerp aanbrengen Eene vergadering van de oalionaal liberale trijoeoservatieve ea nieuw eonser vetieve fractiën onder leiding van den president der kamer den heer von Bennigsen leidde evenwel tol een beter resultaat daar zy bet eens werd over een reeks van veranderingen in den zin als door het Heerenhnis zyn aaagenoaen Het alzoo gewyzigde wetsontwerp kan nu in de Kaawr op eene hoewel kleine meerderheid rekenen en de regeering heeft de stellige overtuiging voor die verandsriogen de goedkeuring van het Heerenhnis te Verkrygen oodat de wet nbg in deze zitting tot stand kan komen De reilactear van de ultramontaanscbe Oermania de beer Tbieme ia door de rechtbank Ie Berlijn veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens beleediging van den siaatsminister prins Bismarck en opruiing tot ongeboorz iamheid tegen de wetten van den staat j van de betohuldiging van majeiteitseehenois werd by vrygesproken De wet tot opheffing der geettelyke orden en oongregatiën is a ekondigd De Belgische regeering begint krachtige maatregelen te nemen om de herbaliog van de ongeregeldheden by de openbare procession te voorkomen Het zal evenwel blyken dat bet oneindig gemakkelyker valt de godsdienstige agitatie in het teven te roepen dan tot brda en te brengen BINNENLAND In het Engelsche Lagerhuis heeft de beer Leith gevraagd of de koeten van de reis naar Indië van den Prins van Wales gedragen zouden worden door Indië of door Eogelsnd De heer Disraeli gaf daarop een antwoord dat aan duidelykheid zeker wel iets te wsnschen overliet Hy verzekerde namelijk dat deze laak zoo geregeld zon worden dat de goeükeurig van het Hois haar niet onthouden zoude worden GoODA 8 Juni By gelegenheid van de hoodeu tentoonstelling die Zaterdag te Utrecht is geopend is o a een 2e De heer Whalley vroeg den premier of hij verklaren kon dat bet Gouvernement geen aanleiding gegeven bad tot de beweringen die in Berlgnsrbe dagbladen voorkomen dal Engeland zichzelf rangschikte onder de mogelyke tegenstanders van Daitsckland in zyn