Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1875

wets ontwerp opgenomen Het itelt vMrts ats regel dat tot bet bouwen op of langs dyken voorafgaande vergunning noodig is tan de waterschapsbesturen behoudens in geval van weigering beroep op gedep Blaten die intusschen eene door het watersohapsbestuur geweigerde vergunning niet kunnen verleeneu dan na daurtue de machtiging van den minÏBtèr van binnenl zaken te hebben verkregen artf 1 n 12 Provinciale verordeningen regelen verder voor zobved noodig bet toezicht der gewestelijke besturen bepaaldelijk ook op het bouwen door de waterschapsbesturen zelve onder wier beheer de dyken staau alsmede het bonwen op of langs dyken niet on er het beheer van een walerSohapsbestuur staande art 2 In de laatst gehouden vergadering te Haastrecht der verschillende polders hebben de volgende verkiezingen plaats gehad a Voor den polder Bilwijk werd herkosen als schoot de heer F J Den Hartog en gekozen als poldermeester C Den Baars in plaats tan wijlen T Verkley i Voor den polder Beneden Haastrecht werd de beer 1 Sluis herkozen als poldermeester c Voor den polder Eozend sl werdt in plaats van den heer F Benschop gekozen ais pol dermeeeter A A Sprayt Indien men de beschaving van een volk wilde beoordeelen gelyk Liebig voorstelde naar bet ge bruik van reep d i naar de zorg die men neemt om zijn lichaam rein te houden diin zou het Nederlandsche volk ouder de barbaren gerangschikt worden Er wordt in ons land weinig gebaad en in eene groote stad als Amsterdanii outbroken badhuizen bijna gelieel Men neemt o er bet algemeen niet regelmatig een bad om het lichaam te versterken en te verfrisjcheu en honuerden die in het bui land geleerd hebben dat na inspinneodun arbeid geeti rust zoo heeri k en Heldadig is als die welke het bad aanbiedt zyn niet lu staat in Nederland te ruggekecrd dezen heerlijken gezondhtldsmaatregel toe te passen Gelegenheid er toe ontbreekt Ba den i een minder eenvoudige zaak dan bet echynt Een kuip met warm of koud water gevuld is daartoe niet voldoende Datgene waart ie de Eomeinen die voor het lichaam wisten zorg te dragen groote gebouwen ruime zalen en inricht ngeu noodig badden kunnen wy niet in een klein kamertje met een knip water verrichten Baden die de stofwisseling bevorderen den menach hernieuwen de huid in staat s ellen tot dien rusteloozen arbeid dien wy van haar vergen ontweken by ons Wat de Engel scheu een ïurkseb bad en de Dnitschers een Bomeiosch bad noemen bezitten wy niel Bassins waarin men ook dea winters zwemmen kan zijn kier nergens te viudea Die heete liol tbaden welke door wryving ea doiujks gevolgd eeit onbesohrijfelyk gevoel van wcl yufpEn verjongde kracht verwekken worden tevergeeft gezooht Vele bezoekers der Weener tentoonstelling zu len kennis hebben gemaakt let het pamen und Herfen Bad des Ronsischen 6ades op den Frnterttern Een voortreifelgker badinrichting kan men zich niet voorstellen De inwoorcs van Weenen kunnen tot het beware of het heratel banner gezondheid aldaar vindttt wat vele der beste en beroemdste badplaat sen zelfs niet vermogen te geven De beroemde directeur eo opKehter van deze eenige instelling docter N Von lieiprich beeft een plan gemaakt roor eenige Amsterdamseba betren die een dergelyk badhuiain Amsterdam willen opriehten Aan de zweuacbool te Amsterdam ha Vrijdag arendeen treurig dngeluk plaats Een 18 jarig veelbelooveutl jongeèing die zich ig bet diepe bassiifi met zwemmen rermsakt voelde zich plotseling e krachten odtaiuken en verdween in de diepte De aangewende hulp bleek te vergeefs te wezen eerst 20 minuten later rond aeo het l jk Aan het Verslag der Maatsobappy tot Nut van t algemeen dezer dagen aan de leden toegezonden ontleeneo wy bet volgende De MaaUoba py telde in 323 departementen 573 honoraire en 15 620 gewone leden Het getal leden was met 374 vermeerderd De uitgaven befa n bedragen ƒ 61 l29 25Vs am oontributifeu IS oiittangen 31 242 75 De uitgaten voor diukwerk bedroegen J6 820 88 oor ouderwys 9410 Aan 11 0 personen werden belooningen toegekend voor bttiteugewoue plichtsbetraehtiag en wel aan 8 onderwyzera voor veeljangen achooldiensl aan 74 personen voor welbeproefde trouw en aan 28 personen voor het redden met levensgevaar Door 36 departementen werd in voorbereidend onderwijs door 23 in berhalingonderwys door 29 in zang onderwys door 18 in gymnastiek onderwys door 15 iB teeken onderwys door 62 in onderlicht in rronwelyke handwerken voorzien 305 departementen bezitten valksbibliotheken Ia de groote geneenlen net meer dan 10 000 iawonere 1 op 32 17 d i 3 1 pot in die met inder dan lO OOü iiivroners 1 op 34 85 d i 2 8 pet In de groote leiBeooten bleef de oorzaak yau dea dood onbekend in 358 dat is 1 op 41 sterfgeTallen lu de andere ftemeenten in 228 dat ia 1 op 42 By 320 sterfgevallen werd opgcgeren dat de overledene niet door eeueu geneeskundige was behandeld Van de e kwamen 171 roor in de gemeenten niet oiinJer dnn lUUOO inwoners dat is na aftrekking der levenloos aaugegevenen 1 op elke 58 sterfgevallen en 149 of 1 op 67 sterfgevallen in gemeenteB met meer dan 10000 inwoners Van die 149 kome met minder dan 99 op rekening der stad Qooda waar bet gebeele sterftecijfer ua aftrekking der levenloos aangegeveuen 520 was en dus ditjnar bij by na een vgfde gedeelte der overledenen geene geneeskundige bulp werd ingeroepea Aaa typhus typhoid pokken roi droilk mazelen diphthentis stierven 744 persauen d i I op 969 inwoners in de groote gemeenten 1 op 14 43 inwooert in de kleine 1 op 744 Ken van elke 26 terfgevslleo dat ia byoa 4 pet was aau die ziekten te wijten Te Dordrecht wenleu de pokkec aangebracht door een schip mt België l e schepeling by wien zich erst later pokken openbaarden is nïar bet ziekenbtiii vervoenl bet aahif is op stroom gelegd afgezonderd n oi tsmrt De riekte beeft zieh niet verder verspreid In de genfeeateo wai pokken sicb vertoonden werd onoirddallyk ingevolgd art 18 der epideniearet eenmaal s weeks gelegeuheid gegeven tot koitelooze inenting en hereatmg üiunta werd ehter niet veel gebruik gemaakt De maKdrD begonnen in December zieh Ivwitr meer in de promneié en vooral ih bet tuiden daarvan uit te biesden Het ziekte eyfer was in April oog ilimmende Te Wasesaaar werd de ziekte aangebtwht uit Den Haag te Neordeiooe en Pet rsam uit Gieaseadam U Vier F ldera uit Brielle en te Goriucaem waareobyalyk doer ee e Haagsche baker Ueze laaiste opmerking wekte verwondering bij een lid die bet vreemd rond dat die ziekie door een derde persoon kon worden orergebraeht In autwoont hierop constateerde de inspeeteur dat er vóór dieo tyd geen oaielen in Gorincbem heerschten In December kwameu te Gouda 4 gevallen raoexantheoatisflhen typhus voor in eene woning wakr voor 2 jaren ook Dtypbnakaoitsen zij waargenomen Een lydertrGonda is wnarsohijnlyk teÜaarleiii boemet waar yne ouders 3 broeders en 2 zusters j aren aangetast en ééne zuster wai overleden By le begrafenis van dere was hy tegenwoordig Te Oegstgeest en Bijnburg werd de ziekte oreri ebracht uit Leiden Een der leden meende dat in Leiden geen typhoe vat geweest Tc Delft kwamen in December vyf doodelyk afgeloopen gevallen van kraamvrouwen koorts voor nder behandeling van één verloskundige Deze beeft jtich vefrler van verloskundigen bijstand onthouden met het gunstig gevolg dat de ziekte zich niet meer beeft vertoond Ook te Schiedam beeft zich kraamvrouwenkoorts Tooorgedaan Twee verloskundigen hebben dientengevolge eenigen tijd zjoh van verlossingen outhjuden Te Leiden moest eene vroedvrouw ernstig daartoe worden aangemaand eer zy na ecnige kraamvrouwen te hebben verloren er toe beslout Te Botterdam dragen de genanten ma trBgelen goede vruchten Zy deden het spoedig ontdekken toen eene rroedvronw een paar kraamvrouwen had geïnfecteerd Het is gelukt deze vroedvrouw voorloopig van de uitoefening van haar beroep te doen afzien Ook te Woerden waren nu en dan gevallen van krsamvrouwenkoorts voorgekomen Een nauwke rig onderzoek gaf den inspecteur grond om de oorzaak by de vroedironw te zoeken Het kostte zeer veel moeite deze vrouw tot het staken van haar bedryf te brengen maar het gelukte toch eindelyk Het geaeentebëstnur stelde gedurende twee maanden eene andere vroedvrouw aan daarvoor van elders gekomen Die twee maanden zijn bijna verloOpen en er beeft zich geen kraamvrouwenkoorts meer voorgedaan In April waren vier vrouwen door ééae vroedvrouw bygestaan te Vianen aan kraamvrouwenkoorts lydende Twee van deze zyn bezweken De vroed vrouw heeft zich 10 dagen ontheuden van verloskuodige bnip en ontsmettings maatregelen toegepast Tot doaverre zyn geen nieawe gevallen gemeld By de tweede kamer is een wetsontwerp ingediend trekkende om de bepalingen van het keizerlyk daereet van i Nor 1810 nopens het bouwen op de dgken en hunne glooiingen door andere te vervangen eo tavens bepalingen vast te stellen nopens andere werken op of langs dijken De hoofdgedachie van bet decreet om de aanvragen tot bet bouwen op of langs dyken te brengen by de waterschapsbesturen onder wier beheer de dyken s aan is in bedoeld Van wege 68 departementen verden vtriJcsveorte zingen gehouden Van 138 departementen werden opgaven gegeven omtrent de toen bestaande spaarbanken 7 departementen hadden spaarkassen 18 hufp en beleenbankeu Ala een inderdaaa vermakelp staaltje van de wijze wa rOp de ultraUoutanen by de verkietingtn te werk gaan dienè dat Het Hni ezin blindelings het candidatenlijstje overneemt hetwelk bet HaagKhe Dagbltti tol inlichting zyner lezers nopens den aland van de verkiezingen heeft samengesteld Het Hmagetm heAtt bet zelfs niet noodig geacht dat lystjfe eren na fe gaan anders zou t zyn kieagerechtigde lezers niet dringend aanraden op verschillende oandidatei voor een vacature te gelyk te stemmen Kii onder de dringend aanbevolen candidateu komen zelf voor de beeren Godefroi eu Patijn Het Fremd blatl meldt dat Franz Liszl by tyu verbluf op t Loo niet alleen van den Koniag een ridiirrorile bekwam als bewys van Z M tevredenheid nlrtbr ook eed scht jfhosessaire Ier waarde van 14 900 Liszt is van t Ijoo naar Weimar vertrokken Hat programma van bet Xtllt Nederlandick iMitdhuMoudkuiidig Congres den 28 29 eii 30 Juni en 1 Juli 1876 U Heerenveeu te houden dat dezer dagen ia ui eïoAen doet verwaahieii dat du congres in ruime mate bet nuttige anu bet anngenauM zal paren Onder de te behandelen rraajipunten toch komen zeer belangrijke voor o a drzei Moet de grmSelatting beschouwd warden als zoozeer van een inkonuteniilaatiitg te verschillen dat zy by een invoering van Inatatgeuoemde naast deze kan blyten bestaan f verder Ur in4ijki g rsn de Zuiderzee volgens de ontwerped van de beeren Beyerinck en Stieltje zal voorzeker nieuwe bronnen van welvaart openen voor de landboa ni Verteid en vele an kre takken van volksbestaan in Nederland len goede kome i Welke bezwaren bedreigen de met ingedykle wordende kosten van Nourdhullai d IfriesUml eu Overijssel bij de iiitroeriii van dat hoogst belangryke werk Wat zal rermoedelyk de ailkomst van de indijl ing zijd voor dezoedykbeataren in Erieslnnd 4 voor den waterafvoer uit deze provincie i voor de belaAiagplicbtigen in dit gewest P Zijn er ook voorstellen of middelen bekend om de Voordee en van de droogmaking der VlüW bunders Zoulerzee te genieten en de gevaren of betwaren daaraan verbonden te vermijden of te verminderen in het belang van landbouw en volkswelvaart P Aan gelegeuheid tot ontspanning na de uispan iiiig by de werkzaamheden is geen gebrek De bewijzen van lidmaatschap tyn verkrygbnar by den heer mr D de Bloo van Soheltinga Penning meester van bet Congres De lellen die aan den gemeenschappelijken maaltijd DOnderdsg 1 Jnli te houden wensuhen deel te nemen moeten zich daartoe uiterlijk den 20 Juni aanmelden by den heer mr E J M I Canter premera De Congres leden die verlangen dat voor ken logies wordt besteldt gelieven zich vóór of op den 10 Juni te ettden tot den heer O T Toy meiaar Zooals bekend is zal den 7 den Jnli op Boekenrode by Haarlem bet I2de Cbristelyke Nationaal ZendingsfeeM plaata hebben Als sprekers zullen daar optreden mr J MeSsobert van Votlenboven die den welkomat rpet zal uitspreken prof O U Lamers van Groningen die de openingarede zat houden dr M Coben Sluart die zal bespreken de zeiding van het geld dr Biemehs van Driebergen over de zending en deri atrQd der kerk O Lindonk van Heemstede over de Waldenzen de heer T M Looman tan Amsterdam die het verslag der zendings vereenigjngeu zal uitbrengen dr A Kuyper over de geestelijke opwekkin r in Engeland da i H Donner van Leiden over de zending onder Israel ds A vau Toorenenbergen van Groningen over een geva irlyken vyand van bet Nederlandsche volk ds G Doedes van Velzen over de zending op Borneo t ia S H Buytèndyk van Ëe over het ouderwys es de zending de heer H i van Lummel over het hoidendom onzer voorouders de heer W van Ooatsrwijk Bruijn van Zeist over de Cbristelyke jongelingsvereenigingen ds de Koe over het verband der inen uitwendige zending ds D I van Bhyn van Wassenaar over het Seminarie op Java ds O J van der Flier van Delft die de eerste absheids rede en ds N H de Graaf van Amsterdam die de slotrede zal honden I O r I T Z E Aan bet Bureau van Politie kan men inliobtingen bekomen omtrent eene in deze gemeente gevonden KL BI ME GEIT Vergadering van éfftL Gemeenteraad Maandag 7 Jmni Tegeowoordig de hh vao Bergen UzendoorD roorz en al de l d n De notalen der Torige rergadering worden geinen en gearresteerd Z Q ingekomen eene missive van hh Gedep Staten dezer protincie boadetiSe gwdkèMing tan ieeöft TJïïginy der begrootioR dienst 1876 üoUl eene missive vn het TsrattitiBcli irmbestaor daarbij insendende de rekening en verantwoiDnUng orer 1S74 die wordt geateia in handen vao de bh Prince van Strutco en Knnesborg eene missÏTe van regentessen der beide gasthniten mededeelènde dat mevroaw Uegemann Caldemeijer de benoeming tét ngeotes heeft aacgenomea Nötif eene missife van dea heer mr J H van Mittropi dat hy tline beaoeming als curator der lat sebool aaDniemt Notif een adres ran den beer B H van de Werte en andere bewoners ran de Zeegstraat en Stoofstaeg vertoek Bde da aldaar Jö slechten staat verkcerenden brag over dat waterte veranderen in eene zooala i t de lange en korte TteodeWcg aan elkander verbindt B en W stellen voor hierop afwijzend te beschikken op grond dat de scheepn rt daMrdoor beléihniel d tatAt worden ea tevens Omde taak an teboadcD de heer Kvranenbnrg is met tegen hel aanhoudes maar geeft zijDC bevrcerading te kennen dat juist een dag na het inkoEDcn van bedoeld adres die brog Van een nieaw bovendek voorzien is de beer Samaom spreekt m geleken ztn en zegt dat de geheele br g eleeht ie do heer Mauenaker wil het adret dadelijk in behandeling nemen de heer Drooftleever fraagt of bet bepaald noodig is dat er daar een aieowe brng aal komen de beer vau Straaten wil de zaak ook aanhouden de beer Luijteo raagt of er op het oogtablik nog Aan gewerkt Wordt de Vo rz zegt dat alleen aan t bovendek een kleioe herstelling gyl j y i is nxMUt er geen JUdetyk gefaar besUat de iMter Ji aemaker steli eor om her dajelijk in behandeling te oea D dan dit vmdt geeoe oDderet EQoiog ait dien hoofde lal bet in mder behandeling geOoAiea orden een adres van den heer L L Planteoga die xich beklaagt t het hem te LeideQ toegezöQdèa aanaUgbillet te hoog is aangezien rekwestrant tilt April de gemeente heeft ferlaten en door de erlngltig ook het aaosUgbillet ongezegeld behoort te yo I olgeai de erordeiung hierop wofdt niks gesteld lo ban den van U en W an de ordft is Het kdrea an de hoeren Zel4enrgk ea van Eeowen tot afVïop van het recht van overpad op een stuk grond gelegep aehter den toin van een hun toebdioorend buis san de Tnrfmarkt het rapport van B en W strekt om daaropafnyzeed e beschikken de heer fan Straaten was er heden morgeti gaao zieaen trasgt of degemeeuteer ecüïgeC xlfftrieg voor naoet doen spreker betwijfelt dtt want de deur waarvan sprake is wordt io den laatste tyd niet geopend hi wil daarom Vijae medeleden in de gelegenheid sUjllen dit ook te koaoèn opnemen en dsarom de zaak aanfiouden de Voerz zegt dat bedoelde deur Zoowel voor de School ala voor de woning tao mej Hardeman geepend worit ia étemraing gebracht wordt loct 11 tegen 4 st bcslotro om d ak aau Ie bjoden tegen stemden de hh Kraniaibarg kist Virnlj en da Voorzitter Het adree tan de erven C A de Onltii hoodende verioek m oau beu in gebruik te geven den genolecrüeu grond lu de verlcuging an de zuogenanfode Ba instraat het rapport van B eiT W Itiidt om hierop afwyxend te beschikken de heer igst vindt beter om het verzoek ib te wiUigeu w st totToorbecia op de straat in de Bcelekade de Voorz Qieent dat di ur de bouwing van diK buizen met het frOot naar het j l nt8 n de audere eigenaren van hi a aldaar benadeeld xoodtn worden zegt dat men o eerst lo de kosten tot het aUllrii van een scHociing zoude Vofhfcif en later nog verplicht loorlr zijn om een straat te maken de beer Samaom u betgehul eens met B en W wil de bestaande atraat aldaar lu dezelfde bouworde verlengen de heer Kist pieent dat laatstgenoemde spreker Öe taak verkeerd begryjtt want dat adressanten op huQDcn grond kannen bouwen zoo zy verkiezen al IS het met in dezelfde richting van de bestaande itriat de beer Droogftevei meent ook dat de adreasrinten het recht hebben om naar htnrtie eigene verkiezing te boowen maarvind boter om bet rapport tot afwyziog te ondersteuneu iia nog verdere discossie is bet rapport van B en tot afwyziug van het verzoek aangenomen met 13 tegen 2 stemuèif die van de bh Krauenburg en kist J Een voorstel van BargemeestEr en Wethouders to Regeling van het bedrag der jaan edde van den leeraar in de Natnor en Scbeikaode aan de Burgerevondschool tevens dirtcteur dier school B en W stellen in overleg met deo insptcteur van het M O voor om die jaarwedde te sttUeo op 800 de heer Prince vraagt boe de regeling nu was by dt n heer Mars Waarop de voorzitter zegt ast da vroegere bepaling it geweest f 6U0 maar door eene benoeming van den heer M naar Utrecht toen eene pcrsoonlyke verhooging van ƒ 200 is verleend en dat de genoemde loapectear die som gaarne behondea zag daar dw yft zoo boog zou moeten zyn om weder en betwÉim directear te verkrijgen daar mtt dat voornit icht geschikte sollicitanten zullen komen voor leeraar b n de Hoogere Burgericbool de heer kranenborg is hrt oneens met den lospecteur wil eerst zien wie of aao die school benoemd wordt en dan kan men er over oerdeelen of men die als dh ecteor eo leeraar aan de Bnrgsravondschool zal aamtellen de Voorz beantwoordt dezen spreker dat het ia het belang Is om het no reeds te bepalen om daardoor eenen kondigen lewaar te verkrijgen de heer Luytcu zegt dat men toch altyd dert leeraar vau de R H B lal moeten nemen en dan ƒ 600 genoeg kon wezen de heer Droogleever wil ia verband met de uitbreiding der school van den beer Hnber zich nog met gaarne verbinden om joist den te benoemen leeraar aan de R H B ook aan do Avondschool aan te stellen de Voorz zegt dat de raad er met aan gebondeA ia de heer Prince kan er zich dan mede vereenigeu indien de raad tocb met gebonden is de beer Kranenburg spreekt in tegenovergesteld ca zin de heer Romy zegt dat door de discnssiea nu wel zoo veel gebleken is dat men aan den InBpeetenr tegelijk kan opgeven dat de raad zich hierdoor met gebonden acht na nog verdere discussien wordt het voorstel van B en W in dien zin geformuleerd en aangenomen met 18 tegen 2 st die van de hh Kist en Loyten Het verzoelc o mej N Brnlb cm ootiUf els bolpooder wyzercs aan de openbare burgerschool voor melBjes wordt op voorstil van B eo W tegen pvimo Augustas eervol verleend Het verzoek van den heer L Goudswaard om ontslag ola hulponderwyrer aan de tweede openbare armenschool wordt even ais dat van deu hulpondeiwijzer P Kat ttgen primo AMuatus eervol verleend W marktmeesfer over de varkens wordt benoemd L Binnendijk Na machtigfng om aan de genodien besluiton uitvoering te geaen zonder rcBumptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Berlijn 7 J ni Het Huis van afnevaardigden heeft de Provinciale Wet gewijzigd volgens bel oom promis met hit Heerenbuis aangenomen Morgen hoofdelijke siemming Kopenhagen 1 Jsni Pe lirfre axife gelooft te kunnen weiledeelen dat het nieuw Ministerie zal zal zijn samengesteld uit de volgende leden der Eerste Kamer Financien de grondeigenaar Ëstrup Duiten landscbe Zaken grauf Moltke Bregenived Biiineolandsche Zaken de kamerheer Skeel Oorlog en Marine generaal Haffner die bg het ïabmct Frys met de portefeuille voor Oorlog was belast Justitie prof NellenuDn Ëeredienst de Staats revuoi Fischer Kantoogerecbt te Gouda Op de Terechtzitting van 26 Mei 1875 zijn de navolgende peiaonen veroordeeld C V C A V M G H P V H en J Vieder tot eene geldboete van i2 of ieder eene subs gevangenisstraf inn vier dagen wegen het als tOBwspiiiners op een door hen m buis bezeten louwslagerij te Gouda ip dienst hebben van kindereu beneden de tien jaren L J tot twee geldboeten ieder van 1 of een dag gevangenisstraf voor elke boete wegens btt op twee verschillende tfldsthnreu laten loopeii vun pinimgedierte in een plantaoeff zijuOo ue openbare wandelplaats ie GoudA i J B eu O 8 ieder tot een geldboete van 1 50 of ieder een dag subs gevahgen sstral wegens bet te Gouda op de openbare atraaf lateif tosloopen van hun tuebehoorende houden zonder dat die behoorlijk van muilkorven waren voorzien niettegrt staande zulks door Burgemeester en Wethouders tengevolge van een geval van hondsdolheid was Verboden Ën allen in de kosten desnoods invorderbaar bij i jfsdwang Burgerlijke Stand GsBOaii 3 Jnsi Pieter onden D k Smiti n M H Starink 4 Arie Qodera A vin Eyk en J FeoDet 6 Pllilippina Hermiua oaders W Begeer en G Vriend Maria Gcrards ouders U Scboltea eo N Tol JohsBoa Cornelia ouden J Fortuijn Droogleever en J D viu Golpen 7 Jaeobul ovders C Verzelde eo E Broekbnyzca Agnetta Eliiabeth Hendnki onden i A Roest vaa Limbirg en C M Eek OviaLtniM a Jani A H H J Ksbel 2 m ADVERTENTffiN Bevallen van eene Dochter J D FORTÜUN DKOOGLEEVERGouda 5 Juni 1875 van Gulpen Voorspoeèig bevallen van eene Dochter C M ROEST VAN LIMBüRÖ Ecit Gouda 1 Juni 1875 Versterkend Gezondlieidsmeel i VAN Ö ADEitfAteArnlicDï Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelin gen Mensehen en Kinderen met zieakke ipijsve teerings organen en herstellende Zieken hetwelk i3 aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren 18 verkrygbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaauwgzing en attest te Gouda bij P J MELKEBT Alphenh Q GOËKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Al wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen onze Moeder en Behuwdmoeder Mejufvronw NEELTJE van VLIET Wed den Heer D van EEUWEN gelieve daarvan opgave of betaling te doen ten hnize van den Heer G IJriSELvSTEIJN Namens de Familie G IJSSELSTEIJN Gouda 8 Jnni 1875 De Ondergeteekenden dooi den Heer HENDRIK TEEKEN8 Scheepmaker alhier gevolmagtigd z nde tot het beheeren en behandelen van al zijne zaken noodigen D dezen lederen belanghebbende uit zich dienaan nde reglstreeks tot een hunner te wenden Gouda 5 Jung 1875 C VAN EEDWEN B VAN WINGERDEN Door bijzondere omstandigheden UIT DE 1AND TE KOOP een S CUËËPAUKERIJ welke een ruim bestaan oplevert bestaahde in WERF SCHUUR en twee WOONHUIZEN waarvan een in 1873 nieuw gebouwd algnïede VUF in 1873 NIEUW GEBOTJWDB VBRHUURWONINGEN waarachter nog TWBE dito OUDE en eiudelak eene VERHÜÜRWONING in de Stad Te bevragen franco bij C VAN EEUWEN Architect en Timmerman te Gouda Urbanus Pillen bereid volgeus het aloude en echte Recept waarop men in het bijzondsr attent maakt Zijn eer nuttig in ongealeldheden der MMit en werken beilziaus Op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitipontend legen de GAL SCHERPTHI in het BLOEO e UITSLAG der HUID zij zyn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDBIJVEND Verzegelde doozfn van 37 Cent en dubbele dooien zyn verkryghna by de hb Alblasserdam G v in der Zanden Amsterdam M Cléban O drag heilige weg Ö 2 1 Bleiawijt S v d Kraals Bodegraven B Verslout Delft H W de Kruijff P Deventer Gebroed Timan Oouda L Schenk op de Hoogstraat Uaatlrecit K Oos erling Krimpen ajd lek k v d Heul Lekkerkerk A den Ou lsien Leyden T Terburgh Haarlem hoek Baktersteeg LeidKhendaa G J M VerHouw Montfoort H A v d Berg MoordreeU G H Post Oudemater Pr Vree Rotterdam v d Toorn h Beker Weste WagenstMU ooM oeeit k Wolir Utrecht F Altena op het Steenw over den Don kerstr n 372 tfoerden W F Sweerman Zevenhuizen A Prins Het depot deter eChte Urbanus Pillen ainda zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst by den heer L SCHENK op de WAARSCHUWING Men wordt instantelijk ver ooht wel atient Ie willen zijn dat door ons by niemuU l anders de UrbnivuaFillen bereid volgens bel oude en eciite Recept in Dépêt zijn verkrijgbaar gesteld ia fc Awrbovm opgegeven Steden en Plaatsen da bg de hierbovengenoemde Dépóthouders In elk dooqe is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wfed Keunen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegel nk aarmerie de Doosjes verzegeld zijn Wij verroeken de gebrnikers instantelijk dn r wel op Ie letten en raden hnn non Wöl tOÖ to Zioa by wini mrii de Doosjt i Pillen h uiH AMeeo die UotjBJ s waai lil een bujel met on e H nndieckening IS zich aan u i rlufi i t rn ich Ie naiïfatcn voor het gebruik van de vele uamaakse s i