Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1875

VrUdag 11 Juni N 1683 1876 f GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzendine van adrertentiea kan geschieden tot öén tmr des namiddags van den dag der uitgave Bg den oudergeteekende verschijnt dezer dagen n 3 van het VERSLAG van het verhandelde in den GEIEE TERAA m GOIDA Nog steeds bestaat gelegenheid om in te teekenen op de verslagen van de ZES raadsvei gaderingen waarvan de 2 eersten verschenen zijn De prjjs is gesteld op 20 Cts per vel druks Gouda 8 Juni 1875 BIE H TKI35 A I r ROTTERDAM t Oranjestraat no 8 HANDEL ia Natuurlijk MINERAAL en MEDICINAAL WATER Eenig AGENT voor Nederland en Nederl Indië der Nassau Selters Mineral Quellen ActiëcGewllsciiaft te Obenelters van de Koningsbron te Wildungen en van de Société anonyme des Eaux minéndes ttaturelles de Marcols Men kan rich geen aangenamer zachter en vooral verfriaschender geur voorsteUen dan het E U l i illVEHS Door middel van distülatie met wjjngeest uit aromatische planten getrokken heeft het eene weldadige en versterkende eigenschap verkregen welke in vele om tiJulig heden van het grootste nut is Het bezit dat teedere fijn aroma welke het dagelüks gebruik er van bg de Toilettafel MO aangenaam maakt Het E ü M AMVEUS is vooral nuttig tot inwry ving der ledematen van kinderen oBge meiqes en grgsaards die het versterkt en wien iet krachten en gezondheid schenkt Ook woidt het aangewend bjj hoofdpijn welke geheel verdwönt en bn rhumatiek wrijving Uitgevonden en gedistilleerd door AUG J3B MABBAIX te Antr werpen Eue St Pierre et Paul Zeer nnttig is het EAU D ANVERS N 7 hg de gerenommeerde Kappers umeriën Byzonder wordt de op reis uithoofde van zgn verfrisschende geur waardoor een aangenaam gevoel wordt opgewekt vooral wanneer het zeer warm is Zjjne praktische waarde is onbetwistbaar voor personen die veel denken voor schrjjvers artisten enz omdat het t verstand versterkt en de werfcdadigheid van het geheugen verhoogt door sterke inademing ala ook door het voorhoofd er eenige malen mede te wreven Op den zakdoek verspreidt het een zeer aangenamen gear die iedereen bevalt Het wordt uitsluitend verkocht en de grootste Handelaars in Parfu Royale en de Double aanbevolen Te verkrijgen te Gouda hg B SCHOLTEN Coiffeur en Dames en Heeren Haarwerker met Fenkelhonig Dit i geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensaiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout orj age bloesem en feakel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borsithee drop malz eji ract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Gimborn Glraborn s maagverstcrkend Zulverlngs Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad JEms en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten i aarbij men zich van pnrgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct ITvaP I airapfPüün algemeene bekendheid dat flzereen onmisbaar bestandl l£6l lj Vvl lld llU deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents BV Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornameiyk te Oouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te SchoonJioven hg Wed Wolff en Zoon te Oudetoater bg F Jonker Idenbnrg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots H VON GIMBORN Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten Vleeschtaouwer Lange Oropnendaal heeft de V eer te berichten dat bjj hem te bekomen is tegen de navolgende prgzen en van de allerbeste kwaliteit KALFSVLEESCHmetbeenen p j kilo 0 45 zonder 0 50 VEESCHE KOETONGEN 1 50 KOEVET per Ned Pond f 0 66 Alle Dagen VERSCH Verzoeke beleefdelijk dezelfde gunst te mogen genieten als het vorige jaar HH LEDEN der Ambachtstand Vereeniging beialen niet één Ct meer mur 5 Cti minder per Kilo 288 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JÜNÜ e k Lees Hier i Om het misbmik an namaken in mindere qnaliteit dikwgls op mjin naam verkocht tegen te gaan zullen voortaan de Ie qoal matrassen aan beide zgden de 2e qnoL slechts aan één zjjde vain mgn fabrieksnaamstempel voorzien zgn waarop men s v pi wel gelieve te letten Prgs der Iste qualiteit aan 2 zijden gestempeld Eenslaaps 1 85 bjj 0 85 ta 10 kilogr zw 20 Tweeslaaps 1 85 hg 1 15 m 13 25 2de qualiteit aan éérie zijde gettempeld Eenslaaps 1 85 hg 0 85 m 12 kil zw 13 50 Tweeslaaps 1 85 bg 1 15 m 16 18 7 andere afmetingen worden in juiste evenredigheid berekend Pelnws en kussens alléén Ie qnal wordenmede tot zeer lage prnzen afgeleverd Alles franco aan boord te Delft Emballage wordt voor fabrieksprgs in rekening gebracht doch bg franco retourzending voor dfio genoteerden prgs teruggenomen Op plaatsen waar nog geehe Agenten zgn worden deze gevraagd en tevens beleefd verzocht de orders voorloopig direct aan de fabriekin te zenden A BREETVELT Az te Delft Agenten zgn de hh Gebr de RAADT te GOUDA Van EWLTK GROEN Leülm H L ODÉ Zoon Doom L F PRINS Arnhem L TJEERDS Schepeningn S WEIL Zutphm Den XO Jiioy a c bcKlut de eaute l roliiiing der dooi de hw se reK BK EoedR kourde en Edrnrsndrfrdp fïpldl tery l eituiide uit 82 ÜOO oriKincele loMn en 48 00 pryMiJ Alle pryieii worden bliineii eenlf mMiirten door 7 TrckkIngüW iiiicrcloot en bedrageB in totaal 7 Millioen 772 040 Ryksmark In hft FceliikkiKite itt A bedrtagt da hoDrdpryi DultMhe R karatrk 375 000 verder pryinti nn Rvkitnxrk zso ooo 40 000 le oeo 125 000 se 000 s k IS 000 80 000 I k 30 000 9 k 12 000 aa ooo 24 000 12 k io oo 50 000 2 k 20 000 fU tU Tegen inzending van N Crt 3 50 Tor een h l origineel lot 1 75 half i r a goldfarb 1 HAMBURG t Zl Z orlgiaeele loten ea mtakt na leden trekking unIfdcr deelnemer de van amtawege nitgegevM trekkinfclyat over De iiHbeUlIng der pryzen g scliredt duor de rolttiei die dit hull In Nededandbesit Hy bet effectueren vfn ledere beatelllng wordthet uilioprit proprnnima dpr I otery o er alle T Irekkingen koitelooa byKnvoefitl GoocU DrfllE Tan A BriDltia De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgare in dèn avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per diie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlanilscli Overzicht Ib de Pr DM lie Nationale Vergaderiag ii de wet op bet hooner onderVya ia balundeliog De drie eerste artikelen zyo laDKenoaen l e betluitcn die da Vergadering in deia nuk oreml getiigen weder borzeer de oleriosle geeat in Frankrijk wortel beeit gewbot n een mendepeat vao Cbesiielonf wairby de dioceeeen ereniU de departeaenten en gtnaaaten roekt habben inriebtingeo voor booger ooderwys te opeaan werd aangenoman et ICii tegen tegen 300 atemBea Dia gelykstalling ran bargerlyke en kerkelyke oorporatiea it too karakteriatiek dat er nog alt d tyn dianiitgeloaren dat bet bealuit in daida Uiing ui waidaa gebaadbaaM De Camiiitii roor d orgaaieke wetten beeft hare beraadtlagingro over de wet op den Senaat ten einde gtbnokt Zg heeft de wet ungenoaaea Overigena rnat in Frankryk voor t oogenblik de politiek daar atler edacbten te Parya zijn ingenomen door de acbittrreode overwinning door de Franaobien behaald by de groota wedrennen ia iiet Bois de Boologne de eerate prya ran 100 000 fr werd behaald door een Franaoh paard genaamd Salvator en wat de orerwinning nog ta aerkwaantigar auakt ia Ut de beide volgende paarden e eneeaa aan Fr naoben toebehoorden Een onbeachryfriyka geeatdrift nuakte liob van de lalrgka enigte meealet toen bet reanltaat bekend werd Allea droeg boitendien by om de vroolykbeid te verhoogen de geherie omj eTing waa ackitterend en er ia maar éa raap over de weelde die in de toiletten waa ten toon gespreid Het geheel maakte den indrnk van oen Frankryk dat ran tijn Wonden is hersteld een acfaitterend bewya van Verwonderlijke energie en ongeloofelyka rakbaarhcid van geeatvermogen De achadawcyde dat veel wonden alechta lya bedekt waa voor het opperrlakkig oog der menigte niet achtbaar Het riel wederom op dat Mao Mahoo met lyn vronw door bet volk koel erd ontvangen j bem gold de geeatdri niet Het Prnisiacbe Hnia van afgevaardigden beeft het oompromia met bet Uecrenhnia over de Prorinoiale Wat aet amendement van den heer Miqnel by koofdeIqke atemming aasgenomen Blykena da talegrafaohe beriebten omtrent bet verhandelde ia in het debat nog doidaUjker dan by de beraadalagingen dar Coamiaiie ia bet liobt geateld dat ay die voor het oompromia inden stemmen bot niet met genoegen deden maar alleen oa de wet te redden Orar de wet op de reohten der ondkatbolieken wordt tnssohen de beide Hniten nog ijrerig onderhandeld Volgana aommige bladed heelt de Hiniatar van Eeredienat te kennen gageven dat wanneer dit geen voldoend resultaat opleverde de Begearing in de volgende zitting lelre een wetaontwerp ton indienen op dezelfde grondslagen ala het thana aanhangige van de hoeren Petri c a In de Dinadag gebonden litting van de Belgiache Kamer is door den Miniater ran Jaatitia ingediend bet toegezegd wetaontwerp betreffende de Dnoheanegevallen Men gelooft algemeen dat er in den aeraten tyd geen ongeregeldheden meer bij de prooeaeiea tollen gebeuren de dericaien kannen ua t geen er rc a ia geschied moeilyk meer de aanrallende partij tyn en de liberalen besloten het kerkelyk vertoon met dia onveracbilligheid te behandatan dia de oJtramontaoan t meest ergert s a ji J R ANKBUK Op 7 8 jarigen leeftyd ia te f aryi de heer Charles de Béaiaiat afjferaardigde ran Tonlouae orerledeu Zyn dood ia eeii groot rerliea voor de republikein aobe party waarran hij een dot nitatekendate leden waa Meer dan ryftig jaar b rf hij voor de rrytinniga beginaelen atryd geroerd Twee maal tegen het eind der Jnli mouarehie bakledua hg en plaat in bet Kabinet Tydena bet Keiiarryk trok hy zicb ala lOorele anderen van de politiek terug om geheel voor zgn lettrrknndige wyagéerige but jrlsch criiiaohe aludién te leren Na deu oorlog was hij onder Xbiera iniater van bnitentandsche taitea Aan de onderhandielingea tot het alsMan ata den vrede met Daitaohland nam hy daal Meo weet dat hij ais oaudidaat voor Parya in April 1873 tegcnorerden mdMMi B r lat da Mdattaag Ibad wat betaeing iot de oarerwerping van da ragaanog lan Tbien e Bjmnaat waa lid dar Aoadéaie fraafaiaa en der Académie dea aetenoea moralet et politianas Ëen aantal geacbriftea meestal eren uilsiekend ran inboad ala rorm wordt door hem nagelaten In ham verlieat Frankryk een d r laatste rertegenwopr digera tan dat aohitterend gealaobt dat de eerite helft dezer eeuw beeft opgelniaterd Hcerlyk weder heeft Zondag de groota wedrennen in bet Boia de Boulogne beguoaligd Het auccea ia dit jaar grootcr dan ooit geweest De eourae de Longcbampa ia te wel bekend dan dat bij nagmaala behoeft béaobteran te worden maar nimmer wellicht bood hy een rrieadelyker aanblik aan Uren Ie roren bewoog zich een breede oneindige atroom roetgangera en rijtuigen langa dé Cbampa Blyaéea en het Bais de Boulogne naar het renrelU heen De vlakte ran LOngchampa heeft itellig niet minder dan 100 000 pèrionep gedragen De entreegelden beliepen niet minder dan 18I U0U fr Ëen macht ran tenten en daaronder lleeht één trnt waar drank lerkooht werd Natnarlyk maakte dit den Cbarw ie lAmgdtampt nieta minder opgewekt maar wel reel btaoeulyker dan de Ëpsom dag gemeenlijk ia Het Alk waa too vroolyk alt alleen Parytenaara die van Iran vryen dag genieten dit weten kannen maar het bleef ingetogen Binnen de omheining werd meer Engelach dan Franaoh geaprokeu Dit waa echter tobier bet eenige teeken ran aympatbia voor de liefbebbera van paarden en Wedrennen die van orar het Kanaal waren verschenen Want nagenoeg alle Franaohen hadden op Franacbe paarden gewed Mao Mabon zgne vronw ds maaate ininittiira een groot deel van bet korps diplomatiqpe en een aantal dames in de bekoorlykate toileten namen ban titplaataen tegenover die tribune ran de jaokeyolnb in De republikeinacb e regeeringsrorm hcefi wat de toiletten betreft tetlig geen republikeiusclie eenvoudigheid met zioh gebracht en de merveüleimi uit da dagen van Barras hebben barer waardige navolga era gevondeo onder de heertcbappy ran Mao Mahon De npadlook waar de renpaarden zich v6 5r den atryd ophoadeo geleek op een tuin rpl bloeiende beeaters groene boomen en bloemen Hier erdrongen de liefhebbert ran het weiideo elkander Met moeite maakten eindelyk do Sergtitt de viUe do Ipin voor de paarden vr die met IniUe toe ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN juichingen begroet werden liet teeken werd gegeren en roort vlogen roa en rniter Waarom heb ik mg niet dronken gedronken riep eeo Franschman nit want zoo Salrator rèr Hf at dan moet ik naar een spijke toeken om me op te haoiten De agitatie ta roor de meeate bepaald orerwtl igeod De meeate Fransehen liete i tieh door hun krachtige fantaaie meealeepen en zaten zoo niet in den rreetshe dan tocb in den geeat op ban lierelingapaarden d e Ü met rieiende woorden of rioaken en rerwenaebingen trachtten aan t ruien Ëcnaklapa klinkt de kreet Salrator Spoadif daarop een andere Nougat De wanhopige Fraatchman waarran kierboae apraak ia danste en gi de van rreugd Darereoda toejiüchingen de renbaan wordt door de toasehoa were ingenomen en vSalrator met zijo jockey wordt onder luide bijralakreten der menigte door eenige politieagenten geeakorteerd uit de baan gebracht Onia Krautchman neemt 7yn kijker en roept een rriand toe De Ëngelschen zyn nog in geen relden of wegen te tien Mm JHoê fut J tMt e mt m i Ik heb SOO Louia gewonnen en we hebben daa Grand pril de Paria in Frankryk behouden De granj prix 100 000 fr riel aan Salrator ten deel een paard aan den beer Lupin toebehoorend dat ook te roren deu Fracpchen Derby prga had gewonnen Hetzelfde beldeoa tuk werd nog alechta eenataal te roren in 1873 door Boiard rolbraoht Geen wonder dat de Franseben opgewonden waren te meer daar ook Nougat en Perplexe die de tweede en derde aankwamen Franacbe paarden zijn die aan graaf Langrauge en den beer Daria behooiea ENGELAND Eenige heeren nit Wi atminater hebben bun opwachting g Daakt bij den president en den rioeprnident ran den GeheJAen Baad hertog ran Richmond en Lord Sandon om zich te beklagen orer de geldrertpilling ran bet Londensche achoolbeatanr Do seholeb waarop zij t oog hadden waren naar bun meeniug alecbta vour de armsten des rolka bealead daarom moeateo er rooral niet meer dan de eeiste beginaelen ran onderwys gegeren worÜenAla balasiingaobuldigen kramen zy op legen de weelderige wya waarop de acholen gebou fd werden en bet h ia al ta uilgebreid e onderwya Het Londenacbe aoboolbestunr waartegen de betren bun grieren in t midden brachtenr achijnt iudérdaad zyn taak breeder op Ie ratten dan de wet bet voortcliryft Voor menacben die reeda met zekeren wrerri de allernoodigate uitgarén tien toegeatnen i het ook werkelgk hard te zion boe dit echoalbetsnur het geld wegsmijt Zoo geeft het niet alleen ta uitgebreid onilerricht binnen de weelrlerig ingerichto achoollokalen maar tolfa onder andere rolstrekt orerbodige aken laat het de knapen die willen zwemmen leereo Aanstaanden Zaterdag zal in Victoriapark t is roor een zuinig Londenach baiavader om dol te woeden een groot zwemfeest roor het rerwende kroost dier Londensche armen gebou den worden Onder toe icht ran de Zwemclub zullen meer dan 1000 jongens aan deze pret deelnemen die tereos tot examen dienen zal Dq klagera hoezeer ook in hun reoht klopten aau een doovemansdenr De Hertog ran Richmond en Lord Öandon schenen nog niet den grooten di W d aan hun beurs als belastingsobuldigen gcatrkt ta hebben in ieder geral zg verdedigden hel tohoolbe