Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1875

288 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG SI JUNIJ e k Uur Sobolen uaden gebouffd wordeo u o goed en Tcel ala noodig wai de omvang van het suderrioht eoa eer uitgebieid dan ingekrompen worden BINNENLAND GoiiOA 10 Juui W litcu hieronder volgen het getal kiezete dat iu de versoli il lende onderdistnclen van ons kiesdistrict it t gestemd en het ijetal kiezers volgens de lijsten UISTBICI EN Getal kiezers Ueitemd door 388 79 24 30 12 15 130 70 38 29 39 93 96 83 69 76 67 40 S9 80 74 32 23 45 141 87 22 84 70 18 84 6a 41 73 32 72 72 60 61 478 98 36 40 J73 21 178 94 54 3t 46 25 105 128 106 S 110 66 69 61 103 104 63 28 66 167 114 22 103 77 24 114 88 60 103 44 103 104 93 81 Goada Oudewaler llekendorp liaugeraigeireide Bodegraven Papekop Woerdea Nieuwkoop Zevenhoven Bistveld Waarder Barwoatswaardcr Boskoop Waddinxveen ZevenhuiicD 86 Moereapelle 21 Bleiawyk Moordr i it NieitWerkerk a d IJssl Capella Ouderkerk 65 Krimpen 3i JUkkerkwk Krimpen a d Ijek Berkenwoude Ckiuderak Sobooahovea Sergambaaht Aniatstol Stolwyk JJaaatnoht VJiat Hvdttokt Wilnia gveld Kameiik Ka kengeii Hamels 84 ValdhaiKB 19 Lüaohoten 09 j SoelRwaard S5 J Montfoort 49 Willewop 44 VinkeTaeo cd Waverveen 2759 3616 Totaal Sa uitslag der verkiezingen voor zooverre die ui it il opgenomen in het exlta aomttier van ons blad Tan gisteren is alt volgt SNËEK A Moens herkozen met 2166 stemmen Binkei 1693 ALMELO Mr B Bronwer herstemming tisschen mr J Corver Hooft met 858 èu van Ailltndl met 695 stemmen Mr Brouwer 235 HAABLEMMEKMEER Jbr Mr J W H Uutgers rau Uocenburg gekozen vbij Heemstra mei 657 siemm en Rutgers 449 des Amorie van der Hoeven 84 ROTTERDAM R P Mees herkozen met 1088 st Mr de BroÜn 260 de Geer an Jutphsas 16h BBEDA Jbr Ur J C C A van NiSi rn tut Sevenaor herkozen met 1869 itemmea Mr van Mierlo 884 G9ES Saaymaus Vader herkozen met 718 stem men Mr de Witi Hamer 631 De Minister van Financien heeft ter algemeeae kennis gebracht dat voQr de werkzaamheden der ber chattisjl benoemd zyn o a tut leden der commissie in de ooatrêl e Gouda de hh D Verheul eu L Burgersdyk In den nacht v n NJaand op Dinsdag omstreeks 2 ure alhier door de politie aangehouden de persoon van Dirk Stevent welke een t k met kleedcren verTocrda die hy hadf gestolen van de Goudsche boot Diosdaglsiddag otnetreeks 5 ure had op de Westhaven alhier het volgende ongeluk ptaats By het uitgaan der school is n eeu kinderwagenije waarin twee kinderen gezeten warrn van onze stadgeaootcn P J M en J v P in l water gereden Dank y spoedig aangebrachte hulp vooruamelyk j D oitils vsn de vp kiezing io dit district wordt her plaatst daar die tcugevolge vbd ooduidelgke telegrafiiche I o p gave Oistarsn verketrd wat opgegeten j door H J Teiuiirsen en ichipper via Sijk zijn de lileine spoedig op het drooge gebracht Onder de kiezers die Dinsdag te Delft hebben gestemd was er een van meer dan honderdjarigen leeftyd De genezen bouwman Nicolaas van l eeix en namelijk die 1 Mei 1776 is geboren wns nog krachtig genoeg on zich te voft naar bet raadlinis te begeven ten cmde zidi van yn burgerplicht tt kwijten Daar in de hoofdkiesdütricten Delft rzoowel voor de periodieke afiredifg ét voor de bniteugawoot vacature Utrecht Afcbem en Almelo voor d be noeming van een lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal herstemming moet plaats hebben zoo beeft de Minister van Binaeniandsche Zaken bepaald dat de herstemming in die hoofdkiisdistricten zal ge scbieden op Dinsdag 22 Juni De St at ct behefst het kon besluit dd 29 Mei 1876 waarby het besluit der Fro inciale Staten van ZuidHolland dd 11 Jan jl wordt gehandhaafd eu het daartegen door den Kerkeraad en door kerkvoogden der Ned Hervormde gemeente te s Grarenhage ingesteld beroep ongegrond word $ verklaard By bedoeld besluit der Prov Staten Werd ge haiidbaafd het door Burgemeester en Wttjiouders van s Gravenliage aan het Roorasch katholiek Kerkbestuur van deo Heiligen Jacobus aldaar verleend verlof tot oprichting eener kerk in d Parkstrant binnen eenen afstand van 200 meter van eene bestaande kerk der Nederd Hervormde gemeente de kloosterkerk De heer F Dunkler kapitein directeur van bet muziekcorps van bet regiment grenadiers jagers is door deu 13ey van Tunis begiftigd met het ridderkruis der orde van Iftihar Maandag avond ten 10 ure is te Amsterdam ee vreeselyke brand ontstaan ju eeu perceel staande oP de Friiiiengracbt by de Laariergracbt De vlammen door een gasoniploffing ontstaan woedden op vervaarlijke wy ze om zich heen De brandweer kostte het veel inspanning het vuur meester te worden Den brand was meuten elf uur meester Een man en een kind zyn in de vlammen oiogekomeu Verleden week kwam te Delft met twee wagen i ieder met eea paard bespannen een troep Zigeuner aan bestaande uit drie mannen een oude ea twee jonge vrouwen en drie kinderen op t zoogennanlde Ëagetsche kerkhof slgegen zij een linnen tent op en de paarden werjen aan de buitenzijde der tent vastgemaakt Na volgens hun zeggen Frankrijk doorgereisd te hebben zijn zij per stoomboot van Duinkerken naar Rotterdam gekomen Zij gaven voor ketellappera te zyn gaan ahii de buizen rond om wefk en geven voor de hun toevertrouwde ketels de waarde in pand totdat zij by t terugbezorgen de kosten voor hor telling in rekening brengen De politie heeft hun een Inuger verblijf op de openbare straat omzegd en zy zijn nu vertrokken doch schijnen voornemens zich te Delft voor eehigcn tijd te vestigen daar zy pogingen aanwenden om een waning met stalling te buren De hoo dman van den troep is in t bezit vafi veel goud geld en geldswaaf dig papier Het Fad tierinnent aan de woorden van de Arnh Cl die schreef Er is eeu christendom dat vloekt en verdoemt en ér is een crittendom dat zegent en verbroedert Er ii een christendom der dogmatiek dat Heere Heerel roept en een christendom dat daar doet den wil des Hemelscben Vaders Ër ia een cbristendomi dat op de markten en straten gaarne begroet wordt met pastoor pastoor doming domin4 en er is een chfisteodom dat zegt gy zyt allen broeders En er is eeu ohri tfindom dat bet kind met bybelteksieo beplakt es et leersb UingeB vervult en een christendom dat bet kind ervu t met edele ge indheid eu liefd voo het ideale Er is een cbristendom dat Servetus verbrandt en een christendom van den barml irt gen Samaritaan Er is een phristeiidom dat met het restitutie stelsel de huisen Tai w dn w n en weezen wil opeten onder den schijn van lang te bidden en een ohriatendoa dat de pjeisterkalk afschopt van de opgesierde graven waarin errottiug en doodtbeenderen zyn Ër 18 eeu christeudom dat deu staat wil brengen onder de heerschappij van uitramootasnsohe en protestaatsche paters ep een christendom dat in den vryeu staal een hooge openbaring erluut vau deu ihjistelyken menachengeest Er IS een christendom dat de school veriagefi wU tqt kweekplaats van drieste slaveu en domincsknechts en een ohrisleiidoo dat vrije i zedelyke krachtige persooulykbeden vormen wil r is eeu christendom der kerkjes eo er ia een christendom van deü vrijen edelen Nuzarener Die wooideu moesten algemeen door geheel Nederland zyn gelezen dan zouden de schandelyke kiesmo eurers van eenige hoofdleiders der anti revolutionaire partij te Utre hi veel kiezers niet misleid hebben De heer His4h heeft vooral den treurigen moed gehad eenigg n t christelijk vernis bedekte maar met gif doortrokken pylen af te schielea De Stand zal zulk optreden zeker afkeuren eo beeft alihaus met medegedaanmaar het blad zal moeten erkennen dat zyn waaraOhuiMi g met heeft geholpen Een goede zaak wordt door zulke oezedelijke middelen niet on den duur gKbnnt maar door den logeu wordt toen kwaad gedaan Zi die met gebed beginnen en zich beroepen op bun christelijk karakter moeten zich zoo niet ver getan Terec k r p de Jrah Ct heu toe ïegeuttanders zijn ij van Uw christimdoffi omdat wij christenen zijii Volgene Tke Academy is de landmeter Bond in Engeisch Indie bij het doen van opmetingeti in het presidentschap Madras er iu geslaagd een paar wild menschen te vangen Deze soort van mciisctien le ven in de bossohen van w ntelyk Ühiiti e aijn zeer schuw Komen ze een enkele m al in de dorpen om hun honig was of zandelboui togen njsl tabak b ti l eiu in te ruilen dan maken zij dal ze zoo spoedig mogelijk wegkomen De man eu de vrouw zyn ongeveor even groot namelijk vier voeten zes duim llnn uiterlijk is een argument voor Dam ins theorie j ze hebi en een toiid hoofd met wollig haar laag lerugwykehd v orhoufd ei een schi rp uitstekende km een n amler vooral doet heu veul op apen gelijken De muud is kiem eivormig eu steekt ongeveer een dnim voorden neus uu De armen zijn ioo loug dat ze tot de liiuöii reiken De bcencii zijn kort eu gijbogea de rug is sterk ingedrukt Hun vingars zyi zoo kroot dat ze niet recht kunnen gebogen worden De handen zijn dik eu venals de voeten met een zware huid bedekt De man is donkerliruin de vrouw geelachtig von kleur zy heeft lang zwart haar Deze wilde meu scheo leven in bergen en bostchen ze sKpeu waar de nacht hen vindt bet liefst tusschen rotten of in holen Soms eten zij vlecscb mee t il tobter voeden ze zich met worielen en honig Zij aanbidden eei soort van boschgoden Deze zonderlinge volksstam waarran tot dusver maar weinig met Zokedieid bekend was bestaat slecht uit enkele fnmilien meer en staat op het punt van uitsterven Den 2 Jnni stierf te Parijs de abt Constantbekend als een der origineelste personen der hoofdstad Iu zyne jongeliogsjarcu was by in een bene diblynersemlnarie gegaan doch verliet spoedig dekerk in wier dogma s zijn dorst naar bet onbekendeniet werd bavredigd Hierop chaabte by en meisjevan 16 jaren en huwde dit werd daarna schildermaakte vele stukken zelfs de regeering besteldehem er eenige Later verklaarde de rechtbank zynhuwelijk voar onwettig de abt Constant keerdehierop tot de kerk terug ea deed boete oh 2iohvan den ban te bevrijden Zijn oadereoekendegeeMbraobt hem nu op de Magie en hij zocht ook yverig naar den steeo d r wijzen De abt Coustnstwas een klein dik kaalhoofdig ven e en ontzagzich niet laoms in een lang rood Jnet slangen beschilderd kWed zich in het o enbatr te vertooneii Onder bet kei erryk werd hij wegen eenige beleedigeude coupletten p den keiter gevangen gezet Hyschreef verscheidene werken zooelt de kennis dor geesten ngesehiedenis der magie de sleuiel dergrOoCe geheimenissen eiti Op zekerei dag bezochthem een priester en verlangde van ham met danduivel in betrekking te worden gebracht Constantwees hen af De onbekende verliet hem met dewoorden Spoedig zult gij meer van my hooren Eenige dagen daarna werd de aartsbissobop van Parus vermoord Het portret van deo moordenaar de overal da ronde en de abt herkende bierin tfn bezoeker Het was Verge Door iemand die TooralsRoip niet bekend ivenacH it worden fs een som ra 60 000 beschikbaar gesteld waaruit diakenen der Ned Herv gemeente de uitbreidiiig van het Onde isannien en vtonwao huift te s Qrayenhage in bet beiange der opnam van gehuwde lieden zullen kannen belcoitig n 1 Zooals bekend is wordt in Vlaalideren bet boog schieten nog met grooten yver beoefend Eenigedagen gekdeo nam bij het boogschieten te Armea tières een schutter uit Menin aan om in 10 minuten 85 kleine vogels af te schieten Hij ving des m geus ten 6 ure aan schoot zeven pijlen ip de urepaf en ip vyf nren reeds waren de 35 ve el el afgeschoren Als men iveet hoeveel krachtsinspaniiinfnoodig is om ecu langen boog behoorlijk te spannejg moet meu zich zeer over een dergelijk succes verbazen daar de schutter in deu vouriseldeu tyd 2X00 pylen bad atgespboten De directie det Duitsche telegrafen heeft h ambtenaren aangeschreven om voortaan dfe willelreufiSr uit twee woorden gevormde woorden die daardoor den schijn hebbeu ééa woord te zyu ook voor twee woorden in rekening te brengen opdat elk enkelvoudig telegram werkelijk niet meer dan 20 woorden tellen zal De directie zegt de Neue i me ï ressB wil lerhahe uiels weten van een Ariiim proces maar kent alleen een proces Ariiiin Ouk eeu Uy kskaeselierscntis eerbiedigt zy uict en evenmin kiest ij in de Gustav zaak party Wa iroin zoo vraqgt een logisch denkend telegrahst Zou ik de ei sis hiet bet bestaan van den Eijk kauselier in onafscheidelijk verband brengen En welke jOustar steekt iu een zaak De koopman wordt even scherp op de vingers gekeken als de verslaggever vao dagbladen bij mag per telegraaf alleen melden dat hij de levering van graan de verzending Tan effecten niet de rfgraauievering of effectenVerzending heeft volbracht Eu wil eeu bruidegom aan tyn bruid telegrafeeieu dat hij de ondertronw advertentie beeft doen plaatsen dm mag bij ihaar verder slechts 17 woorden oreiseinen omdat de advertentie van ondertrouw drievoudig gerekend Wordt s Eijks museum van natuurlyke historie te Leiden oiitung dezer dagen van den heer Tobias du Monliii tl Viitvverpen een zeer belangrijk geSohenk Het doel dat de heer du Moulin met het door hem san het museom gemaakte geschenk beoogt is boofdzakehjk om daardoor een overzicht te versdboffeu omtrent de bewerking der diamanten iu het algeaieeu en eeUe duidelyke voorstelling te gei en van net kleven snydén en stypen dier edelgesteenten ten cmde laags d eu weg zooveel mogelgk licht te Tertpreideu pitt dezen zoo merkwaaidigeu en belangrijken doch nog te weinig bekenden tak van ffederlundttcbe industrie In de Staatscourant is openbaar gemaakt de wijtigiug der vooniaiirden van coucassie voor dsn aa nleg en de exploitalie van een spoorweg van Leiden jaaar Woerden Die wijziging betreft de artt 10 f2 52 eu SS der concessie üii neo vier maanden ys de dagteekeninf dezer wij jgiug nioeten de pon Cessionarissen aun de goedkeuiiiig van den minister van iniieuhuidsche zaken oderwerpeu de tot het werk ereisehte teekeiiingen enz De spoorw moet voltooid eu io es oitntie gebraoht uja p 1 Jo ni 1S78 y luel vuldoeuiiig doorüe cohfïessVouarissen aan deze lijdsbepal ng vervialt de conceasie tenzij de vertraging ket gevolg is Vau overmacht buite schuld vau de éonceasionarissen of die vehreging Veroorzaakt wordt door gerechtelijke ontrigeuing insgelijks buiten toedoen van de concessionarissen beide gevallen Ier beoordeeling vaii drn minisier De coucesaie kan lleeu n h ar geheel en zander eenig voorbehoud an de tot dat einde op te richten oaamlooze ventoottchap worden overgedragen De zetel der rentootsebap moet lu Nederland gevestigd haar brstuur en fflwste voor do helft uit Nederlanders sanen esteld zyn Ds t concessiouanssen en de door hen 9p te richten vennootschap zijn bevoegd om voor ie exploitatie van deu spoorweg met de NederlandIche Uhijuspoorwegmaattcbappij tot stipte uitvoering fan al de bepalingen in de concessie het onderhoud n de ekploitatie van dea weg betreffende Door dl hh F J Herman Mollcrus L Liageaian H Pen en M Pleite te Baaro is verzoiiüeo iie circulaire waarbij de Nederlandsche natie wordt opgeroepen san Z K U f rins Hendrik een adres ffau hulde en gelukweufohiog in te dienen op 24 jpctober a s Op dien dag zal let 25 jarig gejenkfccst gevierd worden vaB het bptreden van Z U all stadhouder van Z M deu koning der Kederlanden in het groothertogdom Luxemburg Het voorstel is om een adres in sierlykeu kunstvorm te doeu vervaardigen waartoe bijdragen wordeo vertocht terwyl het b tig saldo als eene feestgave zsl Vorden geschonken aan de Prins Hendrik stichting Ie Egmond aan Zee Het minste waarvoor men kan inteekenen is 25 Cents Etn kleermaker wonende ü de Bekkelaau te s Mage ia eergisteren avond het slachtoffer geworden van overl atig gebruik tan steiken drank Iu dronkensohap t bet water aan den Zwartenweg geraakt sohfnt de schonken drenkeling doof memauu te jiju opgelierkt zoodat hy verdronken is I Naar aanleiding vaneendoorden burgemeester van gerenbergen kraéhtena plaótselyke verordening opgemaakt prödes verbaal o a tegeh den kantoureohter en deu griffier aldaar omdat zij by gelegeuhjid van eea brand niet voldaan hebben aas hunne verpliohtingea els pomper is door eenige ryksumbtenaren aldaar aan den Koning het verzoek gericht om verti etig ng van bet bedoelde raadsbesluit omdat daarin ten aanzien van de ambtenaren geene uitzondering u gemaakt ïe Parijs wordt ia de volgende maand rechtstreeks van Shanghai eea Chineetirlie j juk verwuüht die eeji zoon van bet liemelache Kyk Mieng geus md welke zijne opleiding heeft ontvangen aan het Ljcjuin Zokh te Grand lu Cbiua heeft Juten bouwen Dit vaartuig versierd met Chinceseh godsdieiistige ziouebetldcn is zoodanig vervaardigd dat het niotlegenstaaude zijn weinigen diepgang zoodot het de Seine kan opvaren goed zee kan bouwen De eqqipage bestaat uit ChineezeO maar Miang heefi Europeanen tot officieren gekozen Het schip zal teiiige maanden te Parijs blijven waar het duor zijn zonderlinge vormen vooral door den groute i gevieugeloen draak dieu het am den voorsteven heeft oiigetwyfeld als eeue curiositeit zal worden beschouwd Laat£ te Berichten SSsAtl 9 Juni Prima 5ivero is lot Minieter vau Oorlog benoemd Geaeraal Jovellar de afire dende Miuistcr vertrekt naar Valencia Parijs 9 Juni Het gerucht heden alhier ter Beurze verspreid dat eene iusurrectie iii republikeinschen zin in Spanje is uitjieb irslen wordt gelogenstraft Ër beerscht ailerwege m Spanje rust en urde uitgezonderd iu de districten die bezet zijn door de Carlisten Londen 9 Juni De Sultan van Zanzlber is heden ochtend te Graveseiid aangekoiLcii van waar hij per stoomboot naar Londen is vertrokken ivaar hij door dcii beer IJourke ouder secretaris bij het deI purtement van Buitenlaudsche Zaken uan de West minster brug is opgewacht De Sultan beeft eene eerenaoht ten geleide oatvangen Men bedriegt Het PUBLIEK door hen een aard preparaat voor evlit te Everlvoopen hetv Ik men met den ni ini v an Uuina L ra he bestempelt fim dit Vindrog ple Bljar clt op C den Uaautt en i 2 m and op de ig = yA mop de twee enveloppen en € p de brochare I Men eiscbe insgelijks bet dassen itiaaye gdat zich op dffl lials der ücsch bevindt MAaKTBEEICHTEN Gouda 10 Juni Bij kleinen omzet was de stemming flauw Püldertarwe puike ƒ 8 60 a ƒ 9 00 Mindere 7 76 il 8 26 Rogge puike ƒ 7 40 a 7 SO Mindere S a5 Voer Ö 40Ü ƒ 6 80 Gerst puike 7 25 ü ƒ 7 SOk Mindere 6 25 a 7 Haver z are 6 00a 5 75 Lichte 4 a 4 75 De veemarkt n t weinig aanvoer du handeltraag schapen a i lammeren met grooten aauvoe rde handel traag m igere varkeus en biggeu medetraag te verkoopeii Aaujievoerd 136 partijen kaas Pryzen van 26 tot 31 60 Joebaie 1 40 i f 1 50 VVeiboter l SO a ƒ 1 30 B 11 r g e rlijke StaQd t aoatN S Juui Maria oaders F Mouthol ea W Luglbart 0 iVattje ouders A Bakker en K üylsiha Cornelia £ lizahera ouders I IJsselstom ea N vnu der Kint OikSLiDtNi J Joai J Smit 79 j H J van der Vlist il w ADVBRTENTIËN jl Ondertrflnwd EÜBBBTÜS DE LANGEN i MAEIA CATHAEINA PBELEN GtouOfü 10 Jülii 1875 m Ws van AmsterdMm De ondeiigeteekende brengt b j deze zijnen hartelijken dank aan allen die blijken gaven van hunne belangstelling in het FEiiST van 8 dezer ROYAARDS De ondergeteekenden kunnen niet nalaten bij deze hunnen hartelijken dank te betuigen aan de redders van hunne lieT liogeB H J TEÖ VIS3EN Stucadoor M tas BUK Schipper alsmede aan onzen Hoogge chteB Bflfg jmeester Buren en verdere Ingezetenen onf er Stad voor de hulp en belangstelling bewezeij P J MELKBRT J VAN DK I AVOOaDT Jr Gouda 10 Juni 1875 t i i Zrj die iets te vorderen hebben van dien KAPITEIN FÜRSTNER worden TertbcJit daarvan vóór 15 JUNI e k opgaye te doen ten zijnen huize Fluweelen Singel liJiü MGToam Er Wordt gevraagd eene JUFVROUW in een WINKEL van COURANTE ARTIKELEN bekend met het rslk en van goede getuigschriften voorzien Adres franco letter Q aan het Bureau dezer Courant Ben DOCENT in de MODERNE TALB heeft eenige uren disponibel voor Adres met franco brieven onder letter Q asa het AdvertentieBureau van Q B van GOOS ZONEN te Gouda Mevrotiw CRANENffÜRG Westhaven Gouda verlangt terstond eèae Jr KEUKENME I0 T goed kunnende koken eu eenig huiswerk teirrichten Loon naar bekwaamheid Mevrouw van BOVENE op de Kleivraagt eeu FATSOENLIJKE J DIENSTMEISJE boven de I8 jaar van de P G die gewoonis ia nette diensten werkzaam te zjjn en Jui stens een jaar ia eene dienst is werkzaam geweest 70 Gld loon buiten verval of wai bgeld koeken is geen vereischte y j j Te en Conciirrccrende Vi M HEDEN ONTVANGEN eene PRA0HTÏÏ 9b COLLECTIE PARASOLS en EN TOUT cis welke tot zeer lage prijzen worden tïeÉocht M HOOGENBtRK Gbuda Tiende reg P 82 Oplenbare Aanbesttecfing BURGEMEESTER en WETHOUDEBS van Gouda zijn voornemens op DINGSD den 15 JUNIJ 1875 des namiddags ten 1 Üre in hét Eaadhuis der Gemeente iu het opfenbaar bjj enkele inschrijving aan te besteden liet UITUIEPE van een geöeolte van de rivier de Gouwe De voorwaarden ligger dagelijks deiZonda geu uitgezonderd van des voonniddagg 10 tot des pamiddags 1 ure ter Secretarie der Ge nieente ier lezing én de inschr jvingsh ljetten op zegel geschreven d lor den insichr er en zijne borgen geteekerid zullen behooifljk gesloten deu 14 JUNIJ 1875 voor des namiddags 5 Ure ter gezegde Secretarie juoetea zijn ingeleverd v =