Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1875

Zondag 13 Juni 1875 N 1684 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislreken Gouve 0 34 35 Bericht de ontvangst Tan Echt Bass C Imperial Stout Porter ZOMERBIER DE GOÜDSCHE VLEESDSHOÜWERIJ p Ned 1 1 10 1 30 TAEIEF Tan KALFSVLEESCH Tan VRIJDAG 11 JUNI e k Kalfawsb f Rollade Borst Polet T d Borst Nierstnk Karbonade Gebakt Gtemlde Kalfsborst Scb f BoUade zonder B iea Fricando Filet Biefstnk Kalfskop naar bestelling lEDEBEN VRIJDAG Tan één tot drie nur s namiddags wordt den Aandeelhouders de gdegenheid g eTen tot het Terkrggen Tan BONBOEKJES Tolgens art 13 der Statuten De Vleesehhouuier H G CALI8 ATTEST De ondergeteekende Stationchef te Etten en Ijtur Lijn Breda Rotendaal Terklaart bij deze dat de Heeren LENSVELT StCieüotterdam bet Btationsgebouw alhier zoodanig van wandgedierte Punaüet op dato 25 Juli 1870 hebben gezniTerd dat men na dien tgd er geen spoor meer Tan ontdekt heeft en wêl zonder iets te breken of te beschadigen ofrenk ie Terspreiden dos op eene zeer doelmatige wgze Zoo strekt deze Terklaring tot hunne aanbeTeling Etten en Leur 5 Juni 1875 get BACKSTROH Stationschef A TTEHsTTIEl D g in bgna Tflf jaren niets meer ontdekt Verder merke men op dat genoemd gebouw tacnren in slaapplaatsen en kasten Terdeeld in drie apartementen geheel van houP is samen teld PJ i Onze middelen zjjn zoodanig dak ie niêTvervliegen of vergaan en daar lomt het juist op aan Een ieder profiteere Tan deze door ons uitgeTondene middelen eenig ia hun soort en Tergewisse zich dat men hier met geen blufferg te doen heeft De ondergeteekenden staan tien jaren Toor biiH werk in Stipte geheimhouding zg bg verkiezing Terzekerd LENSVELT Co Adres Binnenweg No 107 te Rotterdam De MIDDELEN met accurate gebruiksaan iirgzLag verkrflgbaar vijf gulden per flesch Zes flesschen genoeg om een HUIS met TWEE VERDIEPINGEN te zuiveren voor f 26 0 e V a tl t stel l Den Xe Jmoya c Uflut d e rite TrekkiiiK der loor de hooge re Mciing go dgelleiirde a e arandeerde ücldlotery bMtsHid Bit 88 óOe orlgiiifele ItfWn en 48 500 pryaeii AUe pryien worden binnen eeoige muuden do r T Trekkingen uilpeioot en hedregen in loual 7 Millioen 772 040 Ryksmark Ia h lulikigatu geval bedrani t de boofdprys 375 000 1k Dulucba M J Kyksninrk verder pryeeiUHi Kykemark f 10 OSO MjloO 11 000 1J5 000 8 000 8 15 000 M 000 3 i Sa OW 9 i 2 000 MlOOO f 00 12 I0 0M Tegen iDienaing tu N Crt 3 50 Tor een ha l origmeel lot 1 75 half SüTkn ir A OOLDFARB ir A U 0 TT D O de met het w pen n t HAJlLl UXivR den stamt voorxiena orifJmwle lotM eo maakt na ledera trekking aan dMlnetaer d van amtswege nitgegeveiit trtkkloRlTSt OTer Pe nitb ling der pryien geKhledt door de reWtie die dit huis i Nededand taiH By b t eiectuerea van iedar bMtclllnc wordt kat altvoerig programma der Lotarv over atla 7 trckkttsteloo bygevoagd itagankMtelooabyKi Door bijzondere o tandigheden UIT DE HAND TE KOOP een SCHËËPIHARËRIJ welke een ruim bestaan oplevert bestaande in WERF SCHUUR en twee WOONHUIZEN waarvan een in 1873 nieuw gebouwd alsmede VIJF in 1873 NIEUW GEBOUWDE VERHUURWONINGEN waarachter nog TWEE dito OUDE en eindelgk eene VERHUURWONING in de Stad Te bevragen franco bg C TAN EEUWEN Architect e n Timmerman te Gouda Tot bet vullen van holle Kiezen bestaat er geen werkzamer en beter middel dan de TAND PLOMBE van de K K hoftandarts dr J G POPP te Weenen Bognergasse no 2 die ieder teir teer geoakkelyk in de holle kiezen kan leggen en welke zich dan met de orerrest der kiezen en bet tandvleeeoh verbindt de kies Toor verdere errotting beveiligt en alle p n doet bedaren Het Anatiierin Mondwater van Dr J G POPP k k Hol Tandarta te Weenen in de onderstaande Depots a 1 76 per flaoon te bekomen is het ToortreBélykste middel by rhumstische tand pijn ontstekingen en rerzweringen van het tandvleesch het lost den tanditeen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door versterking ran hei tsndvleesch en terwjjl het de tanden en het tandvleesch van alle nadeelige stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename frischheid en rerdryft reeds door een kort gebruik den leelgken renk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta ran Dr J G POPP Dit pi eparaat houdt den adem ftisch en strekt tevens om de tanden schitterend wit te lAaken om bet bederf derzelvc te voorkomen en het tandvleesch te Versterken Dr J G POPP 8 Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagrlijktch gebruik niet alleen de ewoonlyk zoo lastige tandsteen ordt verwyderd maar ook bet glazaurael der lauden steeds blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Ghiuda bjj L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolif apoth en A Schippeieijn ÜC blaauwe porceleinwinkel te a Hage bg J L F C Snabilié apoth te Leyden bij Ë Noordgk te Utrecht bg F Aliens apoth te Amsterdam b i F van Windbeim 0 verkoophuis Ie Oude er bg T J van Yreumingen te Schoonhoven by A Wolff Den Heer ÏHEÜPHILE Haarkundige M Met deze beb ik t genoegen UEd mede te deelen dat ik op bet gebied van haarmiddeltjes gulweg verklaren kan datdeAMERICANBALM mfl in eene week bevrfld heeft van baarroos of schilvers Daar ik zoo dikwerf misleid was door onkundigen zoo bad ik UE d beloofd bfl réusite door Uw middel er publiciteit aan te geven Rotterdam Met achting 23 Mei 1875 Ph CEARFER De AMERICAN BALM geett binnen eenige weken heigroei van bet Haar verdrgft Roos of Scbilferg belet bet uitvallen en vroegtgdig gr g worden Franco janvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel by THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bg de Ygzelstraat 238 te Amtterdam NB Om de echtheid te waarborgen zoo heb ik geen Depots noch reizigers in Nederland r VERWAARLOOSDE TEREOODHDD cHaomscHE BRONCBITSS TEERna BATIOÜHEELE BEHiRDELIHG ooa s TEER CAPSULES DE GUYOT Deie capsntrs Ier grootte van een gewone pil bevallen teer uit Noorwegen geheel luiver en van de éérste qualitcil De capsule smolt i do maag ch de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig f llcl d gclijk che gelmiik iler teer seer unldMvelen I Toor honlpilcDiten en iwnkko poraonen Hel i tevem e een er god pmeferritiet voor e i menigte xiektea c vourti 10 tijden dat Epidemien heencben ilii i ii lit tUraiiaUuiiu du proTeisew BoUCIAkDlT De teer legt M K Ciienaie wprdt OKl Iqsonlei succea gebruikt tegen huiduitiUg en langtaering Hel u klaaiblijkelijk door de er ariui Ijewcicn dat Je teer f een stiniuleerenden invloed litx n cii dal bij matig maar f geregeld gebruik de teer de organen d r apijsverteenng xacht ojtwrkt en den goeden Woedaomloop bevordert hclioimaire de mideciiu 4u docteur T fn t De werking der leer inwendig ia ili rolgl Zij ver meerdert de urine aficheidtng wekt dén eetlust op en bevonlert de apijavert enng Men achnjft de leer voorc al voor bij chronKche calbirren van de bUu en lonf gen Traite da PharmacU du profcaieur Socuiaas Bij t gebruik van één of twee capsules op t oogcnblik dat men gaal eelen werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen nONCNlTtl ASTHMA LONoaANOOtMma VEDWrARLOOtOC VCnKOUDHCII LONaoNTSTeaiNO en turin EtLPlJNCN SLECHTE IPIJSVERTEEMNa KOUDE OP OE BLAA en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvÜMen Jedere hcon van fr 3 50 bevat 60 capsules Dit is genoeg gezegd om it in te tonnen hoe weinig deze geneeswijze ko l van 5 tot 7 1 2 cent per dag Om tick tegen t tioopen tan namaakiel te hoeden moet men vooralletten op t wille eliquelle waarop ie tcktl met twarie letten it afgedrukt en de omlerttekening van CUÏIjT Jtt drie klearen Hier tegenover bevindt tich hel fac timile der handteèkexing Goada Drak van A Brinkman Depot te Gouda bij J G Zeldenrijk Kennisgeving BUEGEMEE8TEE en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening tan art 69 der Wet van aen 4 Jolij 1850 Staittblad no 37 afschriften van de Processenverbaal betreffende de benoeming van een Lid van de Tweede Kamer der Statcn Generaal oedoeld bjj de artikelen 62 en 67 dier Wet zgn aangeplakt en zolka aan den ingang ran de St Anlhoniestraat bg den Kleitoeg alsmede dat gelijke afschriften op de Seretarie der gemeente zgn oedergelegd alwaar daarvtfb iumge kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des naniddags een ure Gouda den 9 Jnnj 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secfetaris De Burgemeester DbOOGLBEVEB FoETDlJN Tan Bebgek IJzendooks De uitslag der verkiezingen De verhouding der partjjen in de tweede kamer heeft door de jongste verkiezingen weinig verandering ondergaan Er traden af 8 nltramontanen 4 antirerolu tionairen 8 conservatieven de buitengewone vacature te Alkmaar er onder begrepen en 21 liberalen Gekozen verden 8 nltramontanen een op 2 plaatsen 6 anti revolutionairen 2 conservatieyen en 21 liberalen In herstelnming komen 1 anti revolutionair 3 conservatieven en 4 liberalen Waarschjjnlgk is het dat deze herstemming het getal anti revolutionairen met een dat der conservatieven met drie vermeerdert Alsdan zou bjj het begin van de zitting 1875 76 de verhouding der partijen aldus zijn Ultramontanen 16 Anti revolutionairen 12 Conservatieven 11 Liberalen 41 De nltramontaansche en anti revolutionaire partijen hebben geen afgevaardigde verloren De conservatieve partfl verloor van Zu en van Reenen en s Jacob terwyl van Kuyk bedankte en van Foreest stierf Voorzeker een groot verlies voor de toch reeds zoo verzwakte party want niemand twgfelt er aan dat b v een man als de Casembroot eenigszins dat verlies vergoeden zou Ook de berale party leed een groot verlies door den val van Rutgers en TA De laatste vooral zien we met leedwezen zgn plaats ontruimen In weerwil van z n nog tamelijk jeugdigen leeftgd behoorde hjj tot de voor trefifeiykete l den der kamer Zgn verlies wordt te nauwemood vergoed door de verkiezing van de Vries De eenige party die alzoo stellig gewonnen heeft is de anti revolutionaire Bljjkens den staats almanak voor 1874 telde zy zeven leden thans reeds elf of twaalf 1 I i BUITENLAND Bultenlandscli Ovcrziciit De Fransohe liberalen zijn erg uit hun humeur over de aanneming y n het clerioois liieDaement van V Chesnelong op de wet regelende bet booger onderwgs De ministers Buffet en de Meaux stemden met de meerderheid Léon Say met 4e minderheid terwijl de overige ministers zich buiten stemming hielden Men hoopt nog op beterschap b j de 3e lezing Uen is nu in tweede lezing tot art 1 genaderd De hoop op wijziging bg de laatste lezing steunt vooral op d onverwachte verklaring dea mioisten Wallon dat de regeering venoicken lal het geheele artikel waarbij un gemeenten departementen en diocesen het recht wordt gegeven om hoogescholen op t richten te verwerpen Tot rapporteur over het wetsontwerp op de ver kiezing van leden van den aaoa t beeft de constitationeele commissie weder een lid van de linkerzijde verkozen ni de heer ChfistofdUe dw waarschgulijk met zgn rapport spoedig gereed zal wezen Het Engelsche ministerie behaalde Dinsdag een schitterende overwinning op de appositie in het lagerhuis bg de behandeling van hst wetsontwerp tot amortisatie van si hnld hetwelk dour de liberalen eu vooral door Olailstone heftig werd bestreden Het huis nam het ontwerp in eerste lezing aan en ging tot de tweede lezing over waarbij alle door Gladstone voorgestelde asendementei met 189 tegen 122 stemmen werden verworpen Het wetaoniwerp op de provineiale inrichting in Pruisen is thans door de kamer van a evaardigden in derde lezing dafinuiefj aangeiuueu met 213 tegen 148 stemmen waardoor eiodel k eene door de regèrring reeds lang gewensob reorganisatie kan worden beachouwd to zyn tot stand gekomen in weerwil der oppositie van zoof n die meenden door de nieuwe regeling van zaken ia kon oude voorrechten te worden gekrenkt Het Huis der Heeren heeiT tat wetsontwerp op het beheer der kerkelgke goederen van Katholieke gemeenten zoo als dit door het Hoia der Afgevaardigden waa gewgzigd nreranderd aangenomen De pastoor is dus uitgeiloteu van het voorzitterschap van het kerkbestuur Een telegram uit Bone meldt dat tengevolge van personeele feiten in de Itallaansohe kamer een zeer geagiteerde stemming heerscbt zoadat reeds een twintigtal dagordes werdrn voorgesteld Deze agitatie is ontstaan bij de discussie over het wetsontwerp houdend e bi itengewone msatregrlen in het belang van de openbtre veiligheid De afgevaardigden van Sicilië alwaar de meeste ongeoorloofde bijeenkomsten plaats hebben en vooral tegen de wetten en het openbaar gezag wordt geageerd hebben zich heftig legen het wetsontwerp verzet De Minister president Minglietti is daarop in een uitvoerige verdediging getreden en heeft betoogd dat dit ontwerp volstrekt geen politiek of plaatselijk karakter heeft dat het niet tegen een bepaalde streek of provincie is gericht maar dat zgne bepalingen overal zullen worden toegepast WAr er behoefte aan zal warden gevoeld ter bescherming van het leven en de goederen der burgers De wet heeft dus geen exclusief maar een algemeen karakter en is tegen geen speciaal gedeelte van het land gericht De commissie lot onderzoek van hetGnribaldi plan tot regeling van den loop van den Tiber heeft dit plan met kleine wgzigiiigen goedgekeurd De academie te Napels is we r heropend in de verwachting dat de studenten zioh nu rustiger zullen gedragen Maandag is te Bern de gewone zitting geopend van den bondsraad De beide afdeelingen hebben haar bureaux hernieuwd én gekozen tot president van den nationalen raad den heer Staempfli en tot vicepresident de heer Trey en tot president van den raad van atate den heer Bingier tot vice president den heer Droz De Oroote Baad van het kanton Geneve heeft met 44 te en 12 stemmen verworpen het wetsontnerp van Fiizy betreffende de scheiding lanKerk en Slaat Het feit is te opmerkelgker omdat te Qenève bet Fransohe element overwegend is F R A N K K IJ K Dinsdagochtend heeft de begrafenis van Charles de BSmnsiit plaats gehad Een tairgke menigte ver drong zieh rondom Madeleine waar de Igkdienst werd gehouden en in den omtrek van het sterfhuis Daar verzamelden zich commissiën uit de Nationale Vergadering de Academie Fnwfaiae het Instituut een aantal algevaordigden ea ledtn van verschillende geleerde genootschappen Onder htn merkte men ook den heer Thiers op Een botailloa soldaten bewees het stoffelijk oversehot vai da Bémusat de laatste militaire serbewgzing De slippen van het Igkkleed werden door de heeren de Vieil Caatel van de Académie Frani ise Bersot van de Académie dea Sciences morales et politic nes Dufaure minster van justitie en Martel vise president der Nationale Vcrg dering gedragen In het kerkgebouw waren onderscheiden leden lan bet huis van Orleans tegenwoordig Te midden eener eerbiedige stilte trok de sombere stoet langs de boulevards Alles maakte den indruk van een nationale rouw Op het kerkhof Picpue spraken de Vieil Castel Bersot Jules Simon en Gatien Arnoult afgevaardigde van la Haute Garonnne Deze laatste in naam zjjner medeafgevaardigdeo en van het departement dat ook de Bémusot als zgn vertegenwoordiger naan de vcrgadrring had gezondtn Jules Simon stond inzonderheid stil by brt aandeel dat de Bémnaat geha4 heeft in de bevrgding van het Fransohe grondgebied omdat diepe droefheid den waren eu eenigen redder vin Frankrgk werrhirld om zelf tt spreken van hs vele goede door den overledene in dit opzicht tot stand gebracht Naar mate meer licht verapreid werd over de geschiedenis der laatste jaren zou men ook te beter begrgpen hoeveel het Fraosehe vaderland aan Charles de Bémutat verschuldigd is Zeer stil ging de tairgke menigte uiteen l faiera die enk l naar het kerkgebouw en niet naar de begTaaffilaats is gegasn werd bg het verlaten en instappen van ö JtoiR door de Basigte met luiden bgval en vire Thiers begroet Ust scheen een oogenbiik of men de paarden van brt rgtttig wilde spannen om den grgsen staatsasan nog grooter ovatie te bereiden Nauw was de sombere stoet nil la ModeMae verlroLken of een blijder schare deed haar iptaebt in het kerkgebouw Het huwelijk van den jongea de Broglie met een nicht van Léon Say werd daar ingezegend Maarschalk Mac Mahon en zgn vrouw dko den edelen afgestorvene ougeeerd lieten verschenen thans om den hertog de Broglie te eeren die zooveel rampen over het land heeft gebracht Terstond zweeg de menigte die Thiers zoo bod toegejuicht IJakoud Mg tij den Maarschalk en das schitterenden stoet der bruiloftsgaaien rersohgnea De bisschop van Ëvrenx zegende het huwelgk in Hg deed daarbij uitkomen dat de bruid van kei Froteatantisme tot het Katholicisme waa oveigegoia en verheugde zich dat een groot vermogen m j Sur brengt 20 millioen fr ten huwelgk door Proteatpatrn bijeengebracbf weer in de handen van Katkolieken terugkeerde Menigeen schudde bet koofd h deze toespraak IJskoud liet d menigte Mac Mahón vertrekken die zich gehaast had ter bruiloft van een de Broglie Mjsmen maar een der eerste mannen van Frauk aar zgn laaute rustplaata had laten brengsa zonder een teeken van sympathie te gaven ENGELAND De liberale en conservatieve partgen van t Kagulsche Parlement hebben tweemaal achtereen denstrgd gevoerd op financieel gebied Gelgk te voorzien was hebben Gladstone en de ignen die allerminst gelooven kuiinen aan het administratieradocrzicht van Disraeli o s het wetaoptwerp totstichting van een amortisatie fonds als verderfcigkvoor s lands toekomst gebrandmerkt Di ebatten weiden bijzonder heftig gevoerd t Gladstone toonde aan dat ie I86S Diaraeliend tegenwoordige Minister van Financiën tegen het stichten van zulk een fond gestemd hadden Hg deelde mee dat Chevalier die zgn meeningen om v tirnt het vopr vele jarMir nslstellen van een som tot scl ulddelgirg eelde em geschreven had dat alle dergelgke plannen dóar den Frauschen Keizer aangenomen scliipbreuk hadden geleden eu dal zg bovendien no f dit nadeelige gevolg hadden dal tg